Propustit

Hledám varianty 'propustit' [ propuštěni (3) propuštěna (1) propuštěn (7) propusťte (3) propustíte (1) propustit (26) propustíš (4) propustíme (1) propustím (8) propustili (13) propustil (43) propustí (14) propusť (19) ]. Nalezeno 136 veršù.
Genesis 19:16...smiloval. Odvedli ho ven a teprve za městem ho propustili. Když ho vedli ven, jeden z nich řekl: "Utíkej o...
Genesis 19:29...ničil města oné roviny, pamatoval na Abrahamapropustil Lota zprostřed zkázy, jež zachvátila města, v...
Genesis 24:54...tam celou noc. Když pak ráno vstali, řekl: "Propusťte k mému pánu." Její bratr a matka však...
Genesis 24:56... tu. Hospodin přece dal cestě zdarPropusťte , mohu jít za svým pánem." Řekli mu tedy:...
Genesis 24:59..." řekla. A tak svou sestru Rebeku i její chůvu propustili s Abrahamovým služebníkem a s jeho muži a takto...
Genesis 26:29...nedotkli tebe a prokazovali ti pouze dobrodinípropustili v pokoji. Jsi přece Hospodinův požehnaný!"...
Genesis 26:31...vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák propustil, a tak od něj odešli v pokoji. A téhož dne se...
Genesis 30:25...Jákobovi porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi: "Propusť , se vrátím domů do své země. Dej mi ženy a...
Genesis 31:42...Strach Izákův, nebyl se mnou, určitě bys teď propustil s prázdnou! Bůh ale viděl trápení a dřinu mých...
Genesis 43:14...něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil vašeho dalšího bratra i Benjamína. A , mám-li...
Genesis 44:3...řekl. Ráno za úsvitu byli muži i se svými osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za město, Josef řekl správci...
Exodus 3:20... které uprostřed něj vykonám. Teprve pak vás propustí. Zároveň nakloním Egypťany k tomuto lidu tak...
Exodus 4:23...je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho však odmítl...
Exodus 5:1...a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh IzraelePropusť můj lid, aby mi konali slavnost na poušti!" Farao...
Exodus 5:2...je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnoutpropustit Izrael? Žádného Hospodina neznám a Izrael...
Exodus 6:1... co s faraonem provedu. Donutím ho, aby je propustil; sám je donutí, aby opustili jeho zem!" Bůh...
Exodus 6:11..."Jdi, mluv k egyptskému králi faraonovi,  propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš ale Hospodinu...
Exodus 7:2... a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi, aby propustil syny Izraele ze své země. však posílím...
Exodus 7:14...tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný, odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním. půjde farao k vodě,...
Exodus 7:16... Bůh Hebrejů, k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi sloužili na poušti!' a hle, ...
Exodus 7:26...k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví HospodinPropusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš...
Exodus 7:27...můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit, dávej pozor: Chystám se udeřit na celý tvůj kraj...
Exodus 8:4...i můj lid zbaví těch žab," řekl jim. "Potom lid propustím, aby obětovali Hospodinu." Mojžíš mu odvětil:...
Exodus 8:16...se před něj se slovy: ‚Takto praví HospodinPropusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid...
Exodus 8:24... jak nám přikázal." Farao tedy řekl: "Dobrápropustím vás, abyste obětovali Hospodinu, vašemu Bohu, na...
Exodus 9:1...a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh HebrejůPropusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš...
Exodus 9:2...můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit a chceš je nadále zadržovat, dávej pozor:...
Exodus 9:13...a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh HebrejůPropusť můj lid, aby mi sloužili. Tentokrát totiž spolu...
Exodus 9:17... Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je propustit? Dávej tedy pozor: Zítra touto dobou způsobím...
Exodus 9:28... Božích hromů a krupobití bylo dostPropustím vás, se tu nemusíte zdržovat." Mojžíš mu...
Exodus 10:3...‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou pokořitPropusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid...
Exodus 10:4...lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid odmítáš propustit, dávej pozor: Zítra přivedu na tvůj kraj kobylky....
Exodus 10:7...naléhali: "Jak dlouho ještě budeme v této pastiPropusť ty lidi, slouží Hospodinu, svému Bohu! Ještě...
Exodus 10:27...posílil faraonovu hrdost, a tak je nebyl ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi...
Exodus 11:1...a Egyptu ještě jednu ránu a potom vás odsud propustí. Propustí vás nadobro, přímo vás odsud vyžene....
Exodus 13:15...silou své ruky. Když nás farao neústupně odmítal propustit, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno...
Exodus 13:17...z Egypta silou své ruky." Když farao konečně lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes filištínskou zem,...
Exodus 14:5...lidu. "Co jsme to udělali? Proč jsme Izrael propustili z otroctví?" zvolali. Farao dal zapřáhnout do...
Exodus 18:27...věc soudili sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten odešel do své země. Přesně tři měsíce po...
Exodus 21:26...otroka nebo děvečku do oka tak, že oko poškodípropustí je za to oko na svobodu. Jestliže vyrazí svému...
Exodus 21:27... Jestliže vyrazí svému otroku nebo děvečce zubpropustí je na svobodu za ten zub. Když býk potrká muže...
Leviticus 16:22...jejich viny do odlehlé země. Na poušti pak kozla propustí. Tehdy Áron vejde do Stanu setkávání, svlékne si...
Leviticus 19:20...muže, která však dosud nebyla vyplacena ani propuštěna, bude pokutován. Nezemřou, neboť nebyla svobodná...
Deuteronomium 15:12... odslouží u tebe šest let, ale sedmého roku jej propustíš na svobodu. ho budeš propouštět na svobodu,...
Deuteronomium 15:18... půjde-li o tvou děvečku. ti není zatěžko propustit jej na svobodu - vždyť se ti za těch šest let...
Deuteronomium 21:14...a ona tvou ženou. Pokud se ti však znelíbípropustíš ji na svobodu. Nesmíš ji prodat za peníze ani s...
Deuteronomium 22:19...jeho manželkou a on ji po celý svůj život nesmí propustit. Kdyby však to obvinění bylo pravdivé, kdyby se u...
Deuteronomium 22:29... Zneuctil ji, a tak ji po celý svůj život nesmí propustit. Nikdo si nesmí vzít manželku svého otce - tím...
Jozue 22:6...a celou svou duší." Nato jim Jozue požehnalpropustil je a oni se vydali domů. Polovině kmene Manases...
Jozue 24:28... abyste neklamali svého Boha." Poté Jozue lid propustil, každého do jeho dědictví. Po těchto událostech...
Soudců 1:25...ostřím meče. Toho muže ale i s celou rodinou propustili. Odešel pak do země Chetitů, vystavěl město,...
Soudců 2:6...a obětovali tam Hospodinu. Poté, co Jozue propustil lid, rozešli se synové Izraele každý do svého...
Soudců 3:18...tlusťoch). Po odevzdání povinného daru Ehud propustil ty, kdo dar přinesli, ale sám se od gilgalského...
Soudců 11:38...plakat nad mým panenstvím." "Jdi," řekl propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se svými družkami do...
1. Samuel 6:6...se s nimi tento bůh vypořádal, nakonec je stejně propustili a oni šli. Proto teď připravte jeden nový vůz a...
1. Samuel 10:25...do knihy a uložil před Hospodinem. Potom Samuel propustil všechen lid domů. Také Saul odešel domů do Gibeje...
1. Samuel 20:29...směl do Betléma," odpověděl mu Jonatan. "Říkal: ‚Propusť prosím. Naše rodina koná ve městě oběť a můj...
2. Samuel 3:21... kdekoli si budeš přát." S tím David Abnera propustil a ten odešel v pokoji. Právě tehdy se Davidovi...
2. Samuel 3:22...tehdy nebyl u Davida v Hebronu, protože ho David propustil, a tak odešel v pokoji. Jakmile Joáb se vším svým...
2. Samuel 3:23..."Za králem přišel Abner, syn Nerův, ale on ho propustil, takže odešel v pokoji." Joáb šel za králem. "Co...
2. Samuel 3:24...mu. "Vždyť za tebou přišel Abner! Jak to, žes ho propustil a on si jen tak odešel? Znáš přece Abnera, syna...
1. Královská 8:66... celkem čtrnáct dní. Následujícího dne pak lid propustil. Dobrořečili králi a vraceli se domů s veselím a...
1. Královská 11:21...svým otcům a že zemřel i jeho vojevůdce Joáb. "Propusť zpět do vlasti," požádal tehdy faraona. "Co...
1. Královská 11:22... "Nic mi neschází," odpověděl, "ale přesto  propusť." Dalšího protivníka Bůh Šalomounovi vzbudil v...
1. Královská 20:34...můj otec v Samaří." "Za těchto podmínek  propustím," odpověděl Achab. A tak s ním uzavřel smlouvu a...
2. Královská 6:23...velikou hostinu, a když se najedli a napilipropustil je. Vrátili se ke svému pánu a od doby...
2. Královská 25:27...měsíce, omilostnil judského krále Joakinapropustil ho z vězení. Jednal s ním laskavě a udělil mu...
1. Letopisů 12:20... Jejich vládci se ho totiž po poradě rozhodli propustit. Řekli si: "Pokud přeběhne ke svému pánu Saulovi,...
2. Letopisů 7:10...dne sedmého měsíce pak Šalomoun lid propustil. Vraceli se domů s veselím a radostí ze všeho...
Ezdráš 10:3...naším Bohem, že všechny ty ženy i s jejich dětmi propustíme. Zachováme se, jak nám radíš, pane, ty i ti, kdo...
Ezdráš 10:19... Gedaliáš. (Ti všichni slíbili, že své ženy propustí a na odškodnění své viny obětují berana.) Ze synů...
Job 12:14... Co zboří, se nedá postavit, koho uvězní, nelze propustit. Když zadržuje vody, sucho přichází, a když je...
Žalmy 102:21...vyslyšel nářek uvězněných, odsouzené k smrti aby propustil! Jméno Hospodin bude na Sionu znít, Jeruzalém...
Žalmy 105:20...protříbila Hospodinova řeč, král ho pak nechal propustit z okovů, vládce národů dal mu svobodu. Správcem...
Izaiáš 43:6...potomky, od západu shromáždím. Severu řeknu: "Propusť je!" a jihu: "Nedrž je!" Přiveď syny zdaleka, ...
Izaiáš 45:13...cesty vyrovnám. On moje město znovu zbudujepropustí vyhnance bez placení a bez darů, praví Hospodin...
Izaiáš 51:14...hněv utiskovatele - kde je? Zajatec bude brzy propuštěn; v jámě totiž neumře, chléb mu scházet...
Izaiáš 58:6...okovech, rozvázat ty, kdo vězí v provazechpropustit utlačované jako svobodné, takže každé jho...
Jeremiáš 3:1...pomoc u nich nenajdeš." "Řekněme, že někdo propustí manželku, ta od něj odejde a vdá se za jiného....
Jeremiáš 3:8...poběhlici Izrael kvůli všemu jejímu cizoložství propustil a dal rozlukový list. Její sestra, ta zrádkyně...
Jeremiáš 20:3...chrámu. Když ho Pašchur druhého dne z klády propustil, Jeremiáš mu řekl: "Hospodin nenazývá Pašchur,...
Jeremiáš 34:9...smlouvu o propuštění otroků. Každý měl propustit svého hebrejského otroka i svou hebrejskou...
Jeremiáš 34:10...lid, kteří tu smlouvu přijali, souhlasili, že propustí své otroky a otrokyně na svobodu a že je ...
Jeremiáš 34:11...a své otroky a otrokyně, které předtím propustili na svobodu, přivedli zase zpět a zotročili je....
Jeremiáš 34:14...jsem s nimi tuto smlouvu: ‚Sedmého roku každý propustíte svého hebrejského bratra, který se ti prodal do...
Jeremiáš 34:16...jméno. Svého otroka i svou otrokyni, které jste propustili na svobodu, jak toužili, jste každý zase přivedl...
Jeremiáš 40:1...poté, co ho velitel gardistů Nebuzardan propustil z Rámy, kde ho našel spoutaného řetězy mezi všemi...
Jeremiáš 40:5...mu pak dal jídlo na cestu a s čestným darem jej propustil. Jeremiáš pak odešel ke Gedaliášovi, synu...
Jeremiáš 42:12...vám milosrdenství, takže se nad vámi smilujepropustí vás zpět do vlasti. Jestliže ale neposlechnete...
Jeremiáš 50:33...uchvatitelé je drží v sevření a odmítají je propustit. Jejich Vykupitel je ale silný - jméno...
Jeremiáš 52:31...měsíce, omilostnil judského krále Joakinapropustil ho z vězení. Jednal s ním laskavě a udělil mu...
Ezechiel 13:20...lidi jako ptáky do pasti. Strhám vám je z pažípropustím ty, které jste lapaly jako ptáky do pasti. Strhnu...
Zachariáš 9:11...po světa kraj. Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z jámy bez vody. Zpátky do bezpečí!...
Matouš 13:36...vyprávět věci skryté od stvoření světa." Tehdy propustil zástupy a šel domů. Tam za ním přišli jeho...
Matouš 14:15...řekli: "Tohle místo je pusté a je dost pozděPropusť zástupy, si jdou do vesnic koupit něco k jídlu."...
Matouš 14:22...na loď a jedou napřed na druhou stranu, než on propustí zástupy. Když zástupy propustil, vystoupil o...
Matouš 14:23...stranu, než on propustí zástupy. Když zástupy propustil, vystoupil o samotě na horu, aby se modlil. Pozdě...
Matouš 15:39...tehdy čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí. A když propustil zástupy, nastoupil na loď a připlul do...
Matouš 27:17... Pilát se jich zeptal: "Koho chcete, abych vám propustil? Barabáše, nebo Ježíše zvaného Mesiáš?" (Věděl...
Matouš 27:21...se jich zeptal: "Kterého z těch dvou vám mám propustit?" "Barabáše!" zvolali. "A co mám udělat s Ježíšem...
Matouš 27:26..."Jeho krev na nás a na naše děti!" Tak jim tedy propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k...
Marek 6:36...místo je pusté a je moc hodin," řekli. "Propusť je, si jdou do okolních statků a vesnic koupit...
Marek 8:9...tam tehdy okolo čtyř tisíc lidí. Když je Ježíš propustil, ihned nastoupil s učedníky na loď a přijel do...
Marek 15:9... Pilát se jich zeptal: "Chcete, abych vám propustil židovského krále?" (Věděl totiž, že mu ho vrchní...
Marek 15:15...ho!" Pilát chtěl vyhovět davu, a tak jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k...
Lukáš 1:53...povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se Izraele, svého služebníka;...
Lukáš 4:18...nést evangelium chudým. Poslal vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené...
Lukáš 8:38... ho prosil, aby mohl zůstat s ním. Ježíš ho ale propustil. "Vrať se domů," řekl mu, "a vypravuj, jak veliké...
Lukáš 9:12...chýlit k večeru, přišlo za ním jeho Dvanáct. "Propusť ten zástup," řekli mu. " se rozejdou do okolních...
Lukáš 14:4... nebo ne?" Mlčeli, a tak ho vzal, uzdravilpropustil. Potom se jich zeptal: "Kdyby někomu z vás v...
Lukáš 16:2...slyším? Slož účty ze svého počínání, neboť budeš propuštěn.' Správce si řekl: ‚Co budu dělat, můj pán...
Lukáš 16:3...' Správce si řekl: ‚Co budu dělat, můj pán propustí? Kopat nemohu, žebrat se stydím... vím, co...
Lukáš 16:4... aby lidé přijali do svých domů, budu propuštěn!' Jednoho po druhém si pak zavolal všechny...
Lukáš 23:16... za co by zasloužil smrt. [17] Dám ho zbičovatpropustím ho." Všechen dav ale začal křičet: "Pryč s ním!...
Lukáš 23:18...ho." Všechen dav ale začal křičet: "Pryč s nímPropusť nám Barabáše!" (Ten byl uvězněn za nějakou vzpouru...
Lukáš 23:20...k nim znovu promluvil, protože chtěl Ježíše propustit. Oni ale křičeli: "Ukřižuj, ukřižuj...
Lukáš 23:22...nic, za co by zasloužil smrt. Dám ho zbičovatpropustím ho!" Oni však naléhali a s velikým křikem se...
Lukáš 23:25... Toho, který byl uvězněn za vzpouru a vraždupropustil, jak žádali, ale Ježíše na jejich přání vydal na...
Jan 18:39...jim. "Jak je tu zvykem, měl bych na Velikonoce propustit jednoho vězně. Chcete, abych propustil židovského...
Jan 19:10...Pilát. "Nevíš, že mám moc ukřižovat, anebo  propustit?" Tehdy Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou...
Jan 19:12...větší hřích." Pilát se ho pak znovu pokoušel propustit, ale Židé křičeli: "Jestli ho propustíš, nejsi...
Skutky 3:13...vydali a zavrhli před Pilátem, který ho chtěl propustit. Svatého a spravedlivého jste zavrhli a místo něj...
Skutky 4:21... znovu jim pohrozili a s ohledem na lid je propustili. Všichni totiž oslavovali Boha za to, co se...
Skutky 4:23...let chromý byl zázračně uzdraven! Poté, co byli propuštěni, přišli ke svým a vyprávěli, co jim řekli vrchní...
Skutky 5:38...zahynul. Proto vám říkám: Nechte ty lidi býtpropusťte je. Je-li tento úmysl a toto dílo z lidí, nic z...
Skutky 5:40... a když jim zakázali mluvit v Ježíšově jménupropustili je. A tak odešli z Velerady s radostí, že se jim...
Skutky 13:3..." Po půstu a modlitbě na tedy vložili rucepropustili je. Oni pak, vysláni Duchem svatým, přišli do...
Skutky 16:35... poslali městští správci biřice se vzkazem: "Propusť ty lidi!" Žalářník tedy Pavlovi řekl: "Správci...
Skutky 16:36...Pavlovi řekl: "Správci vzkázali, že máte být propuštěni. Pojďte ven a odejděte v pokoji." Pavel však...
Skutky 17:9... Když ale Jáson a ostatní složili zárukupropustili je. Bratři pak hned v noci vyslali Pavla i...
Skutky 23:22...jen na tvé rozhodnutí!" Velitel pak mladíka propustil a přikázal mu: "Nikomu neříkej, že jsi mi to...
Skutky 26:32...řekl: "Kdyby se neodvolal k císaři, mohl být propuštěn." Jakmile bylo rozhodnuto, že vyplujeme do...
Skutky 28:18...zatčen a vydán Římanům. Ti po výslechu chtěli propustit s tím, že jsem nespáchal nic, za co bych...
Židům 13:23...jen krátce. Vězte, že náš bratr Timoteus je propuštěn. Přijde-li brzy, navštívím vás s ním. Pozdravte...
Zjevení 20:3...těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn. Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili...
Zjevení 20:7...tisíc let. uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech...

Slova obsahující propustit: nepropustit (1) propustit (26)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |