Proniknout

Hledám varianty 'proniknout' [ proniknout (3) pronikneme (3) pronikne (3) pronikli (4) pronikl (3) ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 19:21...řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se nepokoušejí proniknout k Hospodinu, aby ho spatřili. Mnoho by jich...
Exodus 19:24...s Áronem. Kněží ani lid se však nepokoušejí proniknout vzhůru k Hospodinu, aby se na neobořil."...
1. Samuel 14:1...Saulův syn Jonatan svému zbrojnošovi: "Pojďpronikneme k filištínské hlídce tamhle naproti." Svému...
1. Samuel 14:4... Na obou stranách průsmyku, kterým chtěl Jonatan proniknout k filištínské hlídce, byly skalní útesy. Jeden...
1. Samuel 14:6...Gebě. "Pojď," řekl Jonatan svému zbrojnoši, "pronikneme ke hlídce těch neobřezanců. Snad bude Hospodin...
1. Samuel 14:8...srdce." Jonatan mu na to řekl: "Podívej sepronikneme k těm mužům a ukážeme se jim. Jestli nám řeknou:...
2. Královská 9:24...luk a zasáhl Jorama mezi lopatky, takže mu šíp pronikl srdcem a on se zhroutil na podlahu svého vozu....
2. Královská 10:25...meče a nechali je tam ležet. Strážci a pobočníci pronikli do vnitřní svatyně Baalova chrámu. Pak z...
2. Letopisů 12:4...a Habešané. Dobyl opevněná města v Judskupronikl k Jeruzalému. Rechoboáma i judské velitele,...
2. Letopisů 14:8...Zerach s milionovou armádou a třemi sty vozypronikl k Mareše. Asa mu vytáhl naproti. Když se...
2. Letopisů 21:17...sousedící s Habešany. Vytáhli proti Judskupronikli obranou a pobrali všechno jmění, které našli v...
2. Letopisů 24:7...svědectví?" (Stoupenci hanebné Atalie totiž pronikli do Božího chrámu a ze všech posvátných předmětů...
Job 41:5...postavě: Kdo ho z jeho pláště vysvlékne? Kdo pronikne jeho dvojité pancíře? Vrata jeho tlamy kdopak...
Žalmy 102:2... modlitbě, můj křik o pomoc kéž k tobě pronikne! Svou tvář přede mnou neskrývej v den, kdy jsem...
Jeremiáš 39:3...pak byla městská hradba prolomena. Poté, co pronikli do města, zasedli všichni velmoži babylonského...
Lukáš 2:35...znamením, jež bude odmítáno (a tvou vlastní duši pronikne meč), aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí." Byla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |