Pronesl

Hledám varianty 'pronesl' [ proneste (1) pronést (1) pronesl (11) pronese (1) ]. Nalezeno 14 veršù.
Leviticus 5:4...si to uvědomí, provinil se. Také když nerozvážně pronese přísahu, zlou či dobrou - nerozvážně přísahal...
Numeri 23:7...hodnostáři u své zápalné oběti. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Z Aramu přivedl Balák, z...
Numeri 23:18...se ho zeptal: "Co pravil Hospodin?" Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Vstaň, Baláku, a slyš, naslouchej...
Numeri 24:3...kmenů, přišel na něj Boží Duch. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn Beorův, toto...
Numeri 24:15...v budoucnu naloží s tvým lidem." Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn Beorův, toto...
Numeri 24:20...v Íru přežijí." Když pak Balaám spatřil Amalekapronesl tuto průpověď: "První mezi národy je Amalek, jeho...
Numeri 24:21...je však věčná záhuba." Když spatřil Kenijcepronesl tuto průpověď: "Tvůj příbytek je pevný, na skále...
Numeri 24:23... Kaine, jen co Ašur vezme do zajetí." Potom pronesl další průpověď: "Běda! Kdo přežije, to Bůh...
Nehemiáš 2:18...Bůh držel svou laskavou ruku a jaká slova ke mně pronesl král. "Pojďme stavět!" řekli na to a sebrali odvahu...
Žalmy 66:14... sliby, jež dal jsem, splním ti, sliby, jež pronesl jsem svými rty, sliby mých úst uprostřed soužení....
Izaiáš 8:10...se a děste se! Zosnujte plán a zhroutí seproneste řeč a nenaplní se; vždyť Bůh je s námi - Immanuel!...
Skutky 12:21...se Herodes v královském rouše posadil na trůnpronesl k nim řeč. Lid začal volat: "Hlas boží, ne...
Skutky 19:33...Židy. Alexandr pokynul rukou a chtěl před lidem pronést obhajobu. Jakmile však poznali, že je to Žid,...
1. Timoteus 6:13...všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který pronesl jasné vyznání před Pontským Pilátem, ti kladu na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |