Pronásledovat

Hledám varianty 'pronásledovat' [ pronásledují (8) pronásleduji (1) pronásleduješ (7) pronásleduje (3) pronásleduj (4) pronásledovat (22) pronásledováni (3) pronásledován (2) pronásledovalo (1) pronásledovali (19) pronásledoval (10) ]. Nalezeno 78 veršù.
Genesis 14:15...služebníci se rozdělili, v noci je přepadlipronásledovali je k Chobě (jež leží na sever od Damašku)...
Genesis 35:5...města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni. Jákob tenkrát přišel do Luzu (to jest do...
Genesis 44:4...za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaňpronásleduj ty muže, a je dostihneš, řekni jim: ‚Proč...
Exodus 14:4...Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na faraonovi a celém jeho vojsku...
Exodus 14:8...posílil odhodlání egyptského krále faraona, aby pronásledoval Izraelity, kteří se opovážili odejít....
Exodus 14:9... kteří se opovážili odejít. Egypťané je pronásledovali - všechny faraonovy vozy, jeho jezdci i celé...
Exodus 14:23...jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je pronásledovali - všichni faraonovi koně, jeho vozy i jezdci...
Deuteronomium 19:6...by vraha dostihnout krevní mstitel, jenž by jej pronásledoval, a ve své zuřivosti by jej mohl zabít. On...
Deuteronomium 28:22...a vyprahlostí, plísní a snětí; to vše bude pronásledovat, dokud nezahyneš. Nebe se ti nad hlavou...
Deuteronomium 28:45...a pravidla, která jsem ti udělil. Budou  pronásledovat a stíhat, dokud nebudeš vyhlazen. Budou na...
Deuteronomium 30:7...na tvé nepřátele, kteří nenáviděli a kteří  pronásledovali. Ty pak budeš znovu poslouchat Hospodina a...
Jozue 7:5...útěk. Ajští muži z nich pobili asi třicet šestpronásledovali je od brány k lomům a na stráni je...
Jozue 8:16... Všechen lid ve městě byl zburcován, aby je pronásledovali. Hnali se za Jozuem, a tak se nechali...
Jozue 8:17...nevyrazil za Izraelem. Nechali město otevřenépronásledovali Izrael. Tehdy Hospodin řekl Jozuovi:...
Jozue 8:24...všech obyvatel Aje venku na poušti, kam je pronásledovali, dokud všichni do posledního nepadli ostřím...
Jozue 10:10...jim u Gibeonu hroznou porážku. Izrael je pronásledoval směrem k bet-choronskému svahu a pobíjel je...
Jozue 10:19...tam stráže. Vy ostatní ale nepřestávejte pronásledovat nepřátele. Vpadněte jim do zad a nedovolte...
Jozue 11:8...je vydal Izraeli do rukou, takže je pobíjelipronásledovali k Velkému Sidonu, k Misrefot-majim a...
Jozue 20:5...mu místo, aby bydlel u nich. Když ho bude pronásledovat krevní mstitel, nevydají mu ho, poněvadž...
Soudců 1:6...i Perizejce pobili, ale Adoni-bezek uprchlPronásledovali ho, a když ho dopadli, usekali mu palce na...
Soudců 4:16...seskočil z vozu a prchal pěšky, zatímco Barák pronásledoval ty vozy a vojsko k Charošet-hagojimu. Celé...
Soudců 7:23...a z celého Manasese byli povoláni, aby Midiánce pronásledovali. Gedeon také rozeslal posly po celém pohoří...
Soudců 7:25...a zabrali jordánské brody k Bet-bařePronásledovali Midiánce a zajali dva jejich velitele, Oreba...
Soudců 8:5..."Prosím, dejte mým mužům nějaké pecny chlebaPronásleduji midiánské krále Zebacha a Calmunu a muži...
Soudců 20:43...z obou stran. Obklíčili Benjamínce a neúnavně je pronásledovali na východ od Gibeje, kde je rozdrtili....
1. Samuel 23:25...to Saul dozvěděl, začal Davida v maonské poušti pronásledovat. Saul postupoval po jednom úbočí hory a David...
1. Samuel 23:28... Do země vtrhli Filištíni." Saul tedy přestal pronásledovat Davida a vytáhl proti Filištínům. Proto se...
1. Samuel 24:15...nesáhnu. Na koho to vytáhl král Izraele? Koho to pronásleduješ? Mrtvého psa, pouhou blechu! je tedy...
1. Samuel 25:29...nenašlo nic zlého. Kdyby se někdo rozhodl  pronásledovat a usilovat ti o život, tvůj život, můj pane,...
1. Samuel 26:18..." odpověděl David. A pokračoval: "Proč můj pán pronásleduje svého služebníka? Co jsem provedl? Jaký zločin...
1. Samuel 26:20...hledat pouhou blechu. Jako kdyby po horách pronásledoval koroptev." "Zhřešil jsem," řekl Saul. "Vrať...
1. Samuel 30:8...efod, David se ptal Hospodina: "Mám tu hordu pronásledovat? Dostihnu je?" "Pronásleduj," zněla odpověď....
2. Samuel 2:28...na roh a všichni jeho muži přestali Izraelce pronásledovat. Boj skončil. Abner pak se svými muži šel...
2. Samuel 2:30...dopoledne, přišli do Machanajim. Joáb přestal pronásledovat Abnera a shromáždil své vojsko; kromě Asaela...
2. Samuel 17:1...tisíc mužů a ještě dnes v noci se vypravím pronásledovat Davida. Překvapím ho útokem, dokud je znavený...
2. Samuel 20:6...více než Abšalom. Vezmi služebníky svého pánapronásleduj ho, než si najde nějaká opevněná města a zmizí...
2. Samuel 20:7...i všichni válečníci. Vytáhli z Jeruzalémapronásledovali Šebu, syna Bichriho. Právě byli u toho...
2. Samuel 20:13...z cesty, pokračovali všichni za Joábempronásledovali Šebu, syna Bichriho. Ten prošel všemi...
2. Samuel 24:13...přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři měsíce pronásledován a prchat před nepřáteli? Anebo být ve tvé...
1. Letopisů 10:2...a padali pobiti na svazích Gilboa. Filištíni pronásledovali Saula a jeho syny. Když se jim podařilo...
2. Letopisů 13:19...se spolehli na Hospodina, Boha svých otců. Abiáš pronásledoval Jeroboáma a dobyl města Bet-el, Ješanu a...
2. Letopisů 14:12... takže se dali na útěk. Asa je se svým vojskem pronásledoval ke Geraru. Habešanů padlo tolik, že se ...
Žalmy 69:27... nikdo nebydlí! Koho jsi sám ztrestal, toho pronásledují, baví se o bolesti tebou zraněných. Jejich...
Žalmy 119:86... Věrné jsou všechny tvé příkazy; zrádci  pronásledují, pomoz mi! Skoro vyhladili ze země,...
Žalmy 119:157...tvé, dle svého práva prosím obživ ! Mnozí  pronásledují a sužují, nevzdálím se však od tvých svědectví...
Žalmy 143:3...soud - nikdo z živých není v právu před tebouPronásleduje nepřítel, zašlapat chce do země! Nutí ...
Izaiáš 30:16...na rychlých vranících!" Nuže, budou vás rychle pronásledovat. Tisíc vás uteče, když vás jeden okřikne,...
Jeremiáš 17:18...útočiště ve zlý den! jsou zahanbeni, kdo  pronásledují, a mně se hanba vyhýbá. jsou to oni, kdo...
Jeremiáš 20:11...se mnou, ten udatný bojovník, a tak ti, kteří  pronásledují, padnou a nic nezmohou. Pro jejich neúspěch je...
Jeremiáš 52:8...k pláni Arava, ale babylonské vojsko krále pronásledovalo. Když pak Cidkiáše na jerišské pláni...
Pláč 1:3...pohany a nemá, kde by spočinul. Všichni, kdo ho pronásledovali, ho dostihli v jeho sevření. Osiřelé jsou...
Pláč 3:66...srdce ponech jim, je stihne tvoje prokletíPronásleduj je svým hněvem, vyhlaď je, Hospodine, zpod...
Matouš 5:11...království. Blaze vám, když vám budou zlořečitpronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči...
Matouš 5:12...vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sůl...
Matouš 5:44...své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete synové svého Otce v nebesích. On...
Matouš 10:23... do konce, bude zachráněn. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného. Amen, říkám...
Matouš 23:34... jiné budete bičovat ve svých shromážděníchpronásledovat je od města k městu. Tak na vás padne veškerá...
Lukáš 11:49...a apoštoly; některé z nich zabijí a jiné budou pronásledovat.' Toto pokolení se proto bude zodpovídat za...
Lukáš 21:12...tím vším ale vztáhnou ruce na vás a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat do shromáždění a vězení a...
Jan 5:16...Ježíš. Židovští představení tedy začali Ježíše pronásledovat, protože to udělal v sobotu. Ježíš jim...
Jan 15:20...Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali , budou pronásledovat i vás; jestliže...
Skutky 9:4...na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč  pronásleduješ?" Zeptal se: "Kdo jsi, Pane?" Ten odpověděl:...
Skutky 9:5...Pane?" Ten odpověděl: " jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň a jdi do města; tam se dozvíš, co máš...
Skutky 22:4...Boha, jako jste dodnes vy všichni. Tu Cestu jsem pronásledoval k smrti. Zatýkal jsem muže i ženy a dával...
Skutky 22:7...na zem a uslyšel hlas: ‚Saule, Saule, proč  pronásleduješ?' Zeptal jsem se: ‚Kdo jsi, Pane?' a on...
Skutky 22:8...odpověděl: ‚ jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.' Moji společníci viděli světlo; hlas, který...
Skutky 26:11...rouhání. Ve svém nepříčetném hněvu jsem je začal pronásledovat dokonce i v jiných městech. Jednou jsem se s...
Skutky 26:14... který mi hebrejsky řekl: ‚Saule, Saule, proč  pronásleduješ? Marně kopeš proti bodcům!' Zeptal jsem se:...
Skutky 26:15... Pane?' a on řekl: ‚ jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Zvedni se však a stůj. Ukázal jsem se ti,...
Římanům 12:14...se pohostinnosti. Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují - nezlořečte, ale dobrořečte. Radujte se s...
1. Korintským 4:12...pracujeme; když nám spílají, žehnáme; když nás pronásledují, my to snášíme; když nás pomlouvají,...
1. Korintským 15:9...si ani být apoštolem nazýván - vždyť jsem kdysi pronásledoval Boží církev! Boží milostí jsem ale to, co...
2. Korintským 4:9...zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalí; býváme pronásledováni, ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale nejsme...
Galatským 1:13...jako stoupenec judaismu, jak nesmiřitelně jsem pronásledoval Boží církev a snažil se ji vyhladit. Ve svém...
Galatským 4:29...je to stejné jako tehdy: ten narozený podle těla pronásleduje narozeného podle Ducha. Co ale říká Písmo?...
Galatským 5:11...i dosud kážu obřízku, proč jsem tedy ještě pronásledován? Kříž by pak nebudil žádné pohoršení. ...
2. Timoteus 3:12...Pán ale ze všech vysvobodil. Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu...
Zjevení 12:13..." Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat tu ženu, která porodila toho muže. Žena však...

Slova obsahující pronásledovat: pronásledovat (22) pronásledovatel (3) pronásledovatele (4) pronásledovatelé (4) pronásledovateli (2) pronásledovatelích (1) pronásledovatelů (1) pronásledovatelům (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |