Pronásledováním

Hledám varianty 'pronásledováním' [ pronásledováním (2) pronásledováních (1) pronásledování (14) ]. Nalezeno 16 veršù.
Soudců 8:4...sty muži jej překročil. Protože byli vyčerpáni pronásledováním, řekl obyvatelům Sukotu: "Prosím, dejte mým...
1. Samuel 14:22... že Filištíni utíkají, připojili se i onipronásledování a bitvě. Tak Hospodin toho dne vysvobodil...
1. Samuel 14:46...zachránil Jonatana před smrtí. Saul pak ukončil pronásledování Filištínů a ti se vrátili, odkud přišli....
1. Samuel 30:10... část jich tam zůstala. David pak pokračovalpronásledování se čtyřmi sty muži; dvě stě jich zůstalo u...
2. Samuel 18:16...zatroubil na roh a zastavil vojsko v dalším pronásledování Izraele. Abšaloma vzali, hodili ho v lese do...
Matouš 13:21... Jakmile kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadá. Do trní je zaseto u toho, kdo...
Marek 4:17... Když potom kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadají. Další jsou ti, kterým se...
Marek 10:30...domů a bratrů a sester a matek a dětí a polípronásledováním a v nadcházejícím věku věčný život. Mnozí...
Skutky 8:1... V době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké pronásledování, takže se všichni kromě apoštolů rozprchli...
Skutky 11:19...Bůh pokání k životu!" Ti, kdo se rozprchli během pronásledování po Štěpánově smrti, dorazili do Fénicie,...
Skutky 13:50... aby proti Pavlovi a Barnabášovi rozpoutali pronásledování a vyhnali je ze svého kraje. Ti však na ...
Římanům 8:35...od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je...
2. Korintským 12:10... S radostí snáším slabosti, příkoří, strádánípronásledování a úzkosti pro Krista - vždyť síla je v ...
Galatským 6:12... se chtějí ukázat před lidmi a vyhnout se pronásledování pro Kristův kříž. Jsou sice obřezaní, ale...
2. Tesalonickým 1:4...chlubíme - vaší vytrvalostí a věrností ve všech pronásledováních a souženích, která snášíte. To vše je...
2. Timoteus 3:11...víru, trpělivost, lásku a vytrvalost. Poznal jsi pronásledování a utrpení, která potkala v Antiochii, v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |