Promluvila

Hledám varianty 'promluvila' [ promluvte (1) promluvit (19) promluvíš (6) promluvíme (2) promluvím (24) promluvilo (1) promluvili (11) promluvila (7) promluvil (255) promluví (17) promluvě (2) promluv (15) ]. Nalezeno 360 veršù.
Genesis 8:15...měsíce byla země suchá. Tehdy Bůh k Noemovi promluvil: "Vyjdi z archy - ty a s tebou tví synové, tvá...
Genesis 9:8... rozmnožte!" Potom Bůh k Noemovi a jeho synům promluvil: "Hle, uzavírám smlouvu s vámi, s vaším...
Genesis 16:13...se všemi bratry bude žít." Hospodina, jenž k  promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla...
Genesis 18:29...tam čtyřicet pět," odpověděl. Abraham k němu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen čtyřicet?"...
Genesis 18:30..." odpověděl. " se můj Pán prosím nehněvá, když promluvím," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 18:31..." odpověděl. "Pohleď prosím, dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich...
Genesis 18:32..." odpověděl. " se prosím můj Pán nehněvá, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co když se jich tam...
Genesis 19:14...poslal, abychom je zničili." Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery:...
Genesis 23:3...a oplakával ji. Když vstal od své mrtvépromluvil k místním Chetejcům: "Jsem mezi vámi hostem a...
Genesis 23:8... poklonil se lidu země, totiž Chetejcům, a promluvil k nim takto: "Souhlasíte-li, abych tu pochoval...
Genesis 23:13... země poklonil a v přítomnosti lidu země promluvil k Efronovi: "Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel...
Genesis 31:29...ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a řekl: ‚Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!'...
Genesis 34:6...Chamor se mezitím vypravil k Jákobovi, aby s ním promluvil. Vtom přišli Jákobovi synové z pole, a když to...
Genesis 34:20...syn Šechem tedy přišli k bráně svého městapromluvili k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám chovají...
Genesis 37:4...ho nenávidět. Nebyli s ním schopni ani klidně promluvit. Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům...
Genesis 41:9...však faraonovi neuměl vyložit. Tehdy k faraonovi promluvil vrchní číšník: "Musím dnes připomenout své...
Genesis 42:24...odvrátil a rozplakal se. Potom se k nim vrátilpromluvil s nimi, vybral z nich Šimeona a před jejich očima...
Genesis 43:19...tedy přistoupili ke správci Josefova domupromluvili k němu: "Odpusť, pane, opravdu jsme sem prve...
Genesis 44:18..."Odpusť, pane můj, dovol prosím svému služebníku promluvit slovo k pánovým uším. Nehněvej se prosím na svého...
Genesis 45:15...nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni promluvit. Mezitím se do faraonova paláce donesla zpráva:...
Genesis 47:5...služebníky bydlet v gošenském kraji." Farao pak promluvil s Josefem: "Přišli k tobě tvůj otec a tví bratři....
Genesis 49:28...izraelských kmenů a takto k nim jejich otec promluvil, když jim žehnal. Každému z nich udělil požehnání...
Genesis 50:4...dní. Když uplynula doba jeho oplakávánípromluvil Josef k faraonovu dvoru: "Prokažte mi prosím...
Exodus 3:14...řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh...
Exodus 3:15...k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám Hospodin, Bůh...
Exodus 4:10...výřečný člověk - ani dříve, ani teď, když jsi promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v...
Exodus 6:2...sám je donutí, aby opustili jeho zem!" Bůh promluvil k Mojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem se...
Exodus 6:10...dřině ani neslyšeli. Hospodin tehdy k Mojžíšovi promluvil znovu: "Jdi, mluv k egyptskému králi faraonovi,...
Exodus 13:1...země houf za houfem. Hospodin k Mojžíšovi znovu promluvil: "Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi...
Exodus 14:1...v noci se od lidu nikdy nevzdálil. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele, se obrátí...
Exodus 16:11...se tam ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů Izraele....
Exodus 19:3...Bohu a Hospodin na něj z hory zavolal: "Toto promluvíš k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: ‚Sami...
Exodus 19:6...kněží a svatým národem.' Toto jsou slova, která promluvíš k synům Izraele." Mojžíš se vrátil, svolal...
Exodus 20:1...tedy sestoupil k lidu a řekl jim to. Bůh promluvil všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh,...
Exodus 20:22... v němž byl Bůh. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi...
Exodus 25:1...na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, pro mne...
Exodus 28:3...bratru Áronovi svatá roucha ke slávě a ozdoběPromluv se všemi nadanými řemeslníky, jimž jsem dal...
Exodus 30:11...oltář bude svatosvatý Hospodinu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Když budeš sčítáním zjišťovat počet...
Exodus 30:17...připomínkou vykoupení vašich životů." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Zhotov bronzové umyvadlo s...
Exodus 30:22...jeho símě po všechna jejich pokolení." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi nejlepší balzámy: 500 šekelů...
Exodus 30:34... bude vyobcován ze svého lidu.'" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi vonné látky: tekutou...
Exodus 31:1...voněl, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pohleď, povolal jsem osobně...
Exodus 31:13...Mojžíšovi řekl: "Promluv k synům Izraele: Zachovávejte soboty, neboť to...
Exodus 32:7...a pil, a pak vstali, aby se povyrazili. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který...
Exodus 33:1...to tele, to, které udělal Áron. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Jdi, pokračuj odsud dál. Spolu s...
Exodus 40:1...přikázal. A Mojžíš jim požehnal. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Prvního dne prvního měsíce vztyčíš...
Leviticus 1:1...jejich cestách. Hospodin zavolal Mojžíšepromluvil k němu ze Stanu setkávání: "Promluv k synům...
Leviticus 1:2...Mojžíše a promluvil k němu ze Stanu setkávání: "Promluv k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude...
Leviticus 4:1...Nesmíte jíst žádný tuk a žádnou krev." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se někdo...
Leviticus 5:14...knězi tak jako při moučné oběti." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Zklame-li někdo a neúmyslně zanedbá...
Leviticus 5:20...se vskutku provinil proti Hospodinu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Člověk se prohřeší a zklame...
Leviticus 6:1...se dopustil a čím se provinil." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Dej Áronovi a jeho synům...
Leviticus 6:12...se jich dotkne, bude svaté." Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: "Áron i jeho synové budou v den...
Leviticus 6:17...knězem celá shoří; nebude se jíst." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Promluv k Áronovi a jeho synům....
Leviticus 6:18...promluvil k Mojžíšovi: "Promluv k Áronovi a jeho synům. Toto je zákon o oběti za...
Leviticus 7:22...oběti, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Nesmíte jíst...
Leviticus 7:28...krev, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Ten, kdo...
Leviticus 8:1...své dary Hospodinu na Sinajské poušti. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi Árona s jeho syny a jejich...
Leviticus 10:8...se tedy podle Mojžíšova slova. Hospodin promluvil k Áronovi: "Když budete vcházet do Stanu...
Leviticus 11:1...když to Mojžíš uslyšel, souhlasil. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele:...
Leviticus 12:1...a mezi povolenými a zakázanými pokrmy. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když žena...
Leviticus 13:1...obřad smíření, a tak bude očištěna." Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Když někdo bude mít na...
Leviticus 14:1...prohlášeno za čisté, nebo nečisté. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pro malomocného bude v čas jeho...
Leviticus 14:33...jehož očišťování je nad jeho možnosti. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: " vejdete do kanaánské...
Leviticus 15:1...čisté. Toto je zákon o malomocenství. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele:...
Leviticus 16:1... který by spal s nečistou. Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti dvou Áronových synů, kteří zemřeli, když...
Leviticus 17:1...se, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke...
Leviticus 18:1...nevypere a tělo neomyje, ponese vinu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: jsem...
Leviticus 19:1...jimi. jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k celé Izraelské obci: Buďte...
Leviticus 20:1... zákony plňte. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: Kdokoli, ...
Leviticus 21:16... jsem Hospodin, jeho Posvětitel!" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi: Žádný tvůj potomek...
Leviticus 21:24... jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Tak Mojžíš promluvil k Áronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele. ...
Leviticus 22:1... k jeho synům a ke všem synům Izraele. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům, ...
Leviticus 22:17... jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke...
Leviticus 22:26...nich vada - nedojdete jimi zalíbení." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Když se narodí tele, jehně nebo...
Leviticus 23:1...byl vaším Bohem. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Toto jsou...
Leviticus 23:9...nebudete dělat žádnou běžnou práci." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: přijdete...
Leviticus 23:23... jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Prvního dne...
Leviticus 23:26...přinášet ohnivé oběti Hospodinu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Desátého dne téhož sedmého měsíce...
Leviticus 23:33...postit a zachovávat sobotní odpočinek." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Od patnáctého...
Leviticus 24:1...Hospodinovy slavnosti synům Izraele. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, k tobě...
Leviticus 24:13...nevyjasní, co jim Hospodin přikáže. Hospodin pak promluvil k Mojžíšovi: "Vyveď rouhače ven z tábora. Všichni...
Leviticus 24:15...na jeho hlavu a celá obec ho ukamenuje. Potom promluv k synům Izraele: Kdokoli by zlořečil svému Bohu,...
Leviticus 24:23... jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvil k synům Izraele, vyvedli onoho rouhače ven z...
Leviticus 25:1... jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluv k synům Izraele:...
Leviticus 27:1... aby byly mezi ním a syny Izraele. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když někdo...
Numeri 1:1...měsíce druhého roku po jejich odchodu z Egyptapromluvil Hospodin k Mojžíšovi ve Stanu setkávání: "Sečtěte...
Numeri 1:48...otcovských pokolení započteni levité. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pokolení Levi nesčítej, nezahrnuj...
Numeri 2:1...tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: " synové Izraele táboří...
Numeri 3:5...kněžskou službu Eleazar a Itamar. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přiveď pokolení Levi a postav je...
Numeri 3:11... jenž by se přiblížil, však zemře." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Hle, jsem si namísto všech...
Numeri 3:14... sobě. Jsou moji. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi na poušti Sinaj: "Sečti Leviho syny...
Numeri 3:44...měsíce bylo na jmenném seznamu 22 273. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi levity namísto všech...
Numeri 4:1...jeho synům, jak mu Hospodin přikázal. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Sečti Kehatovy syny z řad...
Numeri 4:17...svatými věcmi i jejich příslušenstvím." Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Nedopustíte, aby byl kmen...
Numeri 4:21...jsou baleny svaté věci, aby nezemřeli." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Sečti také Geršonovy syny podle...
Numeri 5:1... jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, z tábora...
Numeri 5:5...tak, jak Hospodin pověděl Mojžíšovi. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž...
Numeri 5:11... ale co kdo knězi, patří knězi." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdyby se od...
Numeri 6:1...viny, žena však svou vinu ponese." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž...
Numeri 6:22...by chtěl přidat podle svých možností)." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům: Takto...
Numeri 8:1...svědectví; tak k němu promlouval. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Áronovi: Když budeš...
Numeri 8:5... který mu Hospodin ukázal na hoře. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi z řad synů Izraele levity a...
Numeri 8:23...ohledně levitů, tak s nimi naložili. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Toto platí pro levity: Od...
Numeri 9:1... V prvním měsíci druhého roku po vyjití z Egypta promluvil Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: " synové...
Numeri 9:9...vyslechnu, co o vás přikáže Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdokoli z vás...
Numeri 10:1...Mojžíše drželi Hospodinovu stráž. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je...
Numeri 12:6...prorok, dám se mu poznat skrze viděnípromluvím k němu skrze sen. S mým služebníkem Mojžíšem je...
Numeri 13:1...a utábořil se v poušti Paran. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vyšli muže, aby prozkoumali...
Numeri 14:7... a Káleb, syn Jefunův - roztrhli svá rouchapromluvili k celé izraelské obci: "Země, kterou jsme prošli...
Numeri 14:26...a táhněte pouští zpět k Rudému moři!" Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Jak dlouho bude proti mně...
Numeri 15:1... udeřili na a bili je k Chormě. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a řekni jim:...
Numeri 15:17...bude platit stejný zákon a stejný řád." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: vejdete do...
Numeri 16:5...to Mojžíš uslyšel, padl na tvář. Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin...
Numeri 16:20...celé obci ukázala Hospodinova sláva a Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Oddělte se od této obce,...
Numeri 16:23...zhřeší a ty se hněváš na celou obec?" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni obci: Odstupte ze všech stran...
Numeri 17:1...mužů, kteří přinesli kadidlo, pohltil. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona,...
Numeri 17:9...před Stan setkávání a Hospodin tam k Mojžíšovi promluvil: "Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku...
Numeri 17:16...Mojžíšovi ke vchodu do Stanu setkávání. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a vyber od...
Numeri 17:21... kteří proti vám stále reptají." Mojžíš tedy promluvil k synům Izraele a jejich vůdcové mu dali dvanáct...
Numeri 18:8... jenž by se přiblížil, zemře." Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil do péče...
Numeri 18:25...mít dědictví mezi syny Izraele." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni levitům: Když od synů Izraele...
Numeri 19:1...svaté dary synů Izraele a nezemřete." Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Toto je ustanovení zákona...
Numeri 20:7...vtom se jim ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi hůl a spolu se svým bratrem...
Numeri 23:19...člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litovalPromluví snad, a nedodrží to, řekne snad něco, a nesplní?...
Numeri 25:10... kdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pinchas, syn Eleazara, syna kněze...
Numeri 25:16...svého otcovského kmene v Midiánu. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Napadněte Midiánce a bijte je...
Numeri 26:3...na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu promluvili takto: "Sečtěte lid od dvacetiletých výše, jak...
Numeri 26:52...součet synů Izraele: 601 730 mužů. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: je těmto rodům přiděleno dědičné...
Numeri 27:8...jejich otce převeď na . K synům Izraele pak promluv takto: Když někdo zemře, aniž měl syna, převedete...
Numeri 27:23...něj ruce a dal mu pověření, jak o tom Hospodin promluvil skrze Mojžíše. Hospodin promluvil k...
Numeri 28:1...tom Hospodin promluvil skrze Mojžíše. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: Dbejte na to,...
Numeri 30:2...všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Mojžíš promluvil k náčelníkům izraelských pokolení: "Hospodin...
Numeri 31:1...dcery, která ještě žije v jeho domě. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Než budeš připojen ke svému lidu,...
Numeri 33:50...moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichupromluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: ...
Numeri 34:1...učinit jim, pak nakonec učiním vám." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: vejdete do...
Numeri 34:16...straně Jordánu naproti Jerichu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Toto jsou jména mužů, kteří vám...
Numeri 35:1...moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichupromluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, ...
Numeri 35:9... odpovídající jeho dědičnému území." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete...
Numeri 36:1... syna Manasesova z rodů Josefových synů, aby promluvili před Mojžíšem a před izraelskými rodovými...
Deuteronomium 1:1...naproti Jerichu. Toto jsou slova, která Mojžíš promluvil k celému Izraeli na poušti v Zajordání, totiž na...
Deuteronomium 1:6...tento Zákon. Řekl: Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Orébu takto: " jste na této hoře byli dost...
Deuteronomium 1:42...chystali vystoupit do hor. Hospodin ale ke mně promluvil: "Řekni jim - Nevydávejte se vzhůru a nepouštějte...
Deuteronomium 4:12...kolem tma, oblak a mračno. Tehdy k vám Hospodin promluvil z prostředku ohně. Slyšeli jste slova, ale...
Deuteronomium 4:15...jdete obsadit. Toho dne, kdy k vám Hospodin promluvil na Orébu z prostředku ohně, jste přece neviděli...
Deuteronomium 5:22...- nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Tato slova promluvil Hospodin k celému vašemu shromáždění na oné hoře....
Deuteronomium 9:10...Na nich byla všechna slova, která k vám Hospodin promluvil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění....
Deuteronomium 18:19...mu přikáži. Kdokoli neposlechne slova, která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji sám. Kdyby se...
Deuteronomium 18:20... sám. Kdyby se však nějaký prorok opovážil promluvit mým jménem slovo, které jsem mu nesvěřil, takový...
Deuteronomium 20:2...z Egypta. Než půjdete do bitvy, přistoupí knězpromluví k lidu: "Slyš, Izraeli! Dnes jdete do boje proti...
Deuteronomium 20:5...bojovat za vás a vám vítězství." Potom k lidu promluví správcové: "Kdo postavil nový dům a ještě se tam...
Deuteronomium 20:8...a nevzal si ji někdo jiný." Správcové pak k lidu promluví ještě takto: "Kdo se bojí? Kdo je malomyslný? ...
Deuteronomium 25:8...Stařešinové města jej tedy předvolajípromluví s ním. Bude-li stát na svém a řekne: "Nechci si ji...
Deuteronomium 27:9...a zřetelně. Mojžíš s levitskými kněžími pak promluvil k celému Izraeli: Zmlkni a slyš, Izraeli!...
Deuteronomium 32:1... do konce: Naslouchejte, nebesa, neboť promluvím, poslechni, země, výroky úst mých. Kéž se ...
Deuteronomium 32:48...jdete za Jordán obsadit." Téhož dne Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vystup na toto pohoří Abarim, na...
Jozue 1:1... Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu pomocníku Jozuovi, synu...
Jozue 4:1... Když pak celý národ překročil Jordán, Hospodin promluvil k Jozuovi: "Vyberte si z lidu dvanáct mužů, po...
Jozue 14:6...za Jozuem a Káleb, syn Kenizejce Jefuna, k němu promluvil: "Ty víš, co Hospodin v Kádeš-barné pověděl...
Jozue 20:1... Tím skončilo rozdělování země. Hospodin tehdy promluvil k Jozuovi: "Řekni synům Izraele: Určete si...
Jozue 24:2...i správce, a tak se postavili před Bohem. Jozue promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
Soudců 2:4...se vám stanou pastí.'" Když Hospodinův anděl promluvil tato slova ke všem synům Izraele, dal se lid do...
Soudců 6:39...Bohu řekl: "Nehněvej se na , když ještě jednou promluvím. Prosím, mohu to rouno zkusit ještě jednou. ...
Soudců 14:7...neřekl, co udělal. Samson šel dál do Timnypromluvil s tou ženou a líbila se mu. Po nějaké době tam...
Soudců 19:3...její muž se rozhodl, že půjde za , vlídně s  promluví a přivede ji zpět. Měl s sebou svého mládence a...
1. Samuel 7:3...když se celý dům Izraele roztoužil po Hospodinupromluvil Samuel k celému domu Izraele: "Obracíte-li se k...
1. Samuel 9:17...nářek." Jakmile Samuel spatřil Saula, Hospodin promluvil: "Hle, to je ten muž, o němž jsem ti řekl, že...
1. Samuel 12:1...Izraelci pořádal velikou oslavu. Samuel tehdy promluvil ke všemu Izraeli: "Hleďte, poslechl jsem vás ve...
1. Samuel 15:1...a udatného, povolal ho do své služby. Samuel promluvil k Saulovi: "Hospodin kdysi poslal, abych ...
1. Samuel 15:17...řekl Hospodin." "Pověz," řekl Saul. Samuel tedy promluvil: "Nepřipadal sis kdysi nepatrný? Přesto ses právě...
1. Samuel 16:18...ze synů Jišaje Betlémského, ten umí hrát," promluvil jeden ze sluhů. "Je to schopný a statečný muž,...
1. Samuel 19:3... půjdu se svým otcem na pole, kde budeš, a promluvím s ním o tobě. Potom ti povím, co jsem zjistil."...
1. Samuel 22:12...kněží. Když se všichni dostavili ke králi, Saul promluvil: "Poslouchej, synu Achitubův." "Ano, můj pane?"...
1. Samuel 25:9...ruce.'" Davidovi mládenci tedy šli za Nábalempromluvili Davidovým jménem přesně, jak jim řekl. Když se...
1. Samuel 25:24... pane můj! Ale dovol, prosím, své služebnici promluvit; vyslechni laskavě slova. Kéž si můj pán vůbec...
1. Samuel 28:15...tváří k zemi a poklonil se. Samuel k Saulovi promluvil: "Proč rušíš? Proč jsi nechal vyvolat?" "Je...
2. Samuel 2:14...straně rybníka a druzí na druhé. Abner tehdy promluvil k Joábovi: " raději předstoupí mládenci a ukáží...
2. Samuel 3:19...i všech ostatních nepřátel.'" Abner si také promluvil s Benjamínci. Potom šel do Hebronu, aby s Davidem...
2. Samuel 3:27...vzal stranou dovnitř městské brány, aby si s ním promluvil o samotě. Tam ho ale ranou do břicha zabil, aby...
2. Samuel 7:17...Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak přišel, posadil...
2. Samuel 11:10... že Uriáš nešel domů. Proto s Uriášem znovu promluvil: "Vrátil ses přece z výpravy. Proč nejdeš domů?"...
2. Samuel 13:13...Byl bys v Izraeli jako nějaký hanebník. Prosímpromluv raději s králem - tobě jistě neodepře!" On však...
2. Samuel 13:32...služebníci stáli kolem, roucha roztržená. Pak promluvil Jonadab, syn Davidova bratra Šimey: " se můj...
2. Samuel 14:21...anděl; o všem, co se děje na zemi." Král pak promluvil s Joábem: "Tak dobře, udělám to. Jdi a přiveď...
2. Samuel 17:6...Achitofel. Máme se řídit jeho výrokem? Pokud nepromluv ty." Chušaj Abšalomovi odpověděl: "Achitofelova...
2. Samuel 20:16...Slyšte! Řekněte Joábovi: Přijď sem, s tebou promluvím." "Ty jsi Joáb?" zeptala se ta žena, když k ...
2. Samuel 21:2...dal zabíjet Gibeonce." Král si je tedy zavolalpromluvil s nimi. (Gibeonci nepocházejí ze synů Izraele,...
2. Samuel 24:12...vidoucí, prorok Gád, slovo Hospodinovo: "Jdipromluv k Davidovi: Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí...
1. Královská 1:11...svého bratra Šalomouna ale nepozval. Nátan tehdy promluvil s Šalomounovou matkou Batšebou: " jsi to...
1. Královská 1:36..." odpověděl králi Benajáš, syn Jojadův. "Tak promluvil Hospodin, Bůh mého pána a krále. Jako býval...
1. Královská 2:14...otázala se ho. "Ano," odvětil. "Rád bych s tebou promluvil." "Mluv," vybídla ho. "Ty víš, že následnictví...
1. Královská 2:18...Šunemitku Abišag." "Dobrá," odpověděla Batšeba, "promluvím o tobě s králem." Potom šla za králem Šalomounem,...
1. Královská 2:27... aby se naplnilo slovo, které Hospodin v Šílu promluvil o domu Elího. Zpráva o tom se donesla i k Joábovi...
1. Královská 3:17...a postavily se před ním. "Prosím, pane můj!" promluvila jedna z nich. " a tahle žena bydlíme v jednom...
1. Královská 8:24...otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to, jak vidíme, splnil. Nuže,...
1. Královská 8:56... Ani jediné ze všech těch dobrých slov, která promluvil skrze svého služebníka Mojžíše, neselhalo. Kéž je...
1. Královská 12:15...Hospodin, aby se naplnilo jeho slovo, které promluvil k Jeroboámovi, synu Nebatovu, skrze Achiáše...
1. Královská 13:3...Tehdy také určil znamení: "Toto bude znamení, že promluvil Hospodin. Hle, tento oltář se roztrhne a popel na...
1. Královská 13:18...ty," řekl mu na to. "Na Hospodinův rozkaz ke mně promluvil anděl: ‚Přiveď ho zpátky k sobě domů, něco sní...
1. Královská 14:11...zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovou! Tak promluvil Hospodin.' Teď vstaň a jdi domů. Jakmile vkročíš...
1. Královská 19:13...se u vchodu do jeskyně. Vtom k němu ten hlas promluvil: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem...
2. Královská 1:3...jestli se z toho uzdravím." Hospodinův anděl ale promluvil k Eliášovi Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi poslům...
2. Královská 1:15...život ale prosím ušetři!" Hospodinův anděl tehdy promluvil k Eliášovi: "Sestup s ním, neboj se ho." A tak...
2. Královská 10:9... Ráno pak vyšel ven, postavil se před lidpromluvil k nim: "Tak vy jste spravedliví. Ano, jsem...
2. Královská 10:18...skrze Eliáše. Pak Jehu shromáždil všechen lidpromluvil k nim: "Achab sloužil Baalovi málo. Jehu mu bude...
2. Královská 18:19...kancléř Joach, syn Asafův. Nejvyšší komoří k nim promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král...
2. Královská 22:14...v jeruzalémském Novém městě. Když s o tom promluvili, odpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
1. Letopisů 17:15...Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak přišel, posadil...
1. Letopisů 21:9...jsem se jako hrozný hlupák." Hospodin tehdy promluvil k Davidovu vidoucímu Gádovi: "Jdi a promluv k...
1. Letopisů 21:10...promluvil k Davidovu vidoucímu Gádovi: "Jdipromluv k Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí...
1. Letopisů 21:18... ta rána nepadá na tvůj lid!" Hospodinův anděl promluvil ke Gádovi: "Řekni Davidovi, jde a postaví...
1. Letopisů 28:2...do Jeruzaléma. Potom král David vstalpromluvil: "Slyšte , bratři, lide můj! Měl jsem na srdci...
2. Letopisů 6:15...otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to, jak vidíme, splnil. Nuže,...
2. Letopisů 10:15... aby se naplnilo Hospodinovo slovo, které promluvil k Jeroboámovi, synu Nebatovu, skrze Achiáše...
2. Letopisů 20:6...před novým nádvořím v Hospodinově chrámupromluvil: "Hospodine, Bože našich otců, ty jsi přece Bůh...
2. Letopisů 29:31...padali na kolena a klaněli se mu. Potom Ezechiáš promluvil: "Teď jste zasvěceni kněžské službě Hospodinu....
2. Letopisů 32:24... Modlil se ale k Hospodinu a ten k němu promluvil a udělal pro něj zázrak. Ezechiáš ale za...
2. Letopisů 34:22... syna Chasry, strážce rouch. Když s o tom promluvili, odpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
2. Letopisů 35:6...je pro své bratry podle slova, jež Hospodin promluvil skrze Mojžíše." Král Jošiáš přítomným z lidu...
Ezdráš 10:2...i dětí a všichni usedavě plakali. Tu k Ezdrášovi promluvil Šechaniáš, syn Jechielův ze synů Elamových:...
Ezdráš 10:10... věci i kvůli dešti. Tu povstal kněz Ezdrášpromluvil k nim: "Sňatkem s cizinkami jste se zpronevěřili...
Ester 6:4...královských komnat právě přišel Haman, aby promluvil s králem, že je záhodno Mordechaje pověsit na kůl...
Ester 8:3...správcem Hamanova majetku. Ester pak znovu promluvila před králem. Padla mu k nohám a s pláčem ho...
Job 4:2...mu na to řekl: "Sneseš, když na tebe někdo promluví? Je těžké neříci vůbec nic. Sám přece dovedls...
Job 7:11... déle nemohu mlčet, v soužení ducha musím promluvit, své hořké duši musím ulevit. Jsem snad moře,...
Job 9:35... abych nebyl zastrašen jeho hrůzami. To bych pak promluvil a neměl bych z něj strach, se mnou to ale není...
Job 10:1... proto teď svému nářku povolím, z hořkosti duše promluvím. Neodsuzuj předem - tak Boha oslovím - z čeho...
Job 11:5...před tebou zcela bez vady.' Ach, kéž by tak Bůh promluvil, kéž by se s tebou dal do rozpravy! Kéž by ti...
Job 12:8... poučí, ptáci na nebi ti to povědí; anebo promluv se zemí, poučí, ryby v moři ti to prozradí:...
Job 13:3...nejsem v ničem za vámi. Teď chci se Všemohoucím promluvit, s Bohem chci projednat svou při. Vy jen...
Job 13:13... vaše odpovědi jsou hlína splácaná! Mlčte, teď promluvit chci , pak se stane, co se stát. Proč...
Job 18:2...na to řekl: "Jak dlouho povedeš takovéhle řečiPromluvíme si, se zamyslíš. Jak to, že jsme tu za...
Job 27:1...moci kdo by rozuměl?" A Job pokračoval ve své promluvě: "Při Bohu živém, který mi upřel právo, při...
Job 29:1...v tom, varovat se zla." A Job pokračoval ve své promluvě: "Kéž by mi bylo jako za dávných časů, za dnů, kdy...
Job 32:17... odpověď nemají? Je tedy řada na mně, teď promluvím, teď zas vyslovím své mínění. Jsem totiž přímo...
Job 32:20...útroby, jak nové měchy plné k prasknutí. Musím promluvit, abych si ulevil, otevřu ústa a odpovím! Nikomu...
Job 33:31...žít. Dej pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a  promluvím. Máš-li co říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych ...
Job 37:20...ani řeč připravit! se mu oznámit, že chci promluvit? Chce si někdo říkat o vlastní zničení? Do slunce...
Job 38:1... i když ho ani mudrcové nevidí." Vtom Hospodin promluvil k Jobovi z vichru: "Kdo to zatemňuje záměry...
Job 40:1...kde jsou mrtvoly, tam je hned!" Tehdy Hospodin promluvil k Jobovi: "Napraví Všemohoucího, kdo se s ním...
Job 40:6... Nemám co odpovědět ani dodávat." Tehdy Hospodin promluvil k Jobovi z vichru: "Jako muž si teď vyhrň rukávy,...
Job 42:4...jsou nad chápání. Řekl jsi: ‚Poslouchej a  promluvím, budu se ptát a ty poučíš.' Dosud jsem o...
Job 42:7...Když Hospodin domluvil tato slova k Jobovipromluvil k Elifazovi Temanskému: "Hořím hněvem proti tobě...
Žalmy 2:5...se jim Hospodin. Jednou k nim ale v hněvu promluví, ve svém rozlícení je vyděsí: " sám jsem...
Žalmy 3:5...volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla Uléhám ke spánku, vstanu zas - Hospodin sám...
Žalmy 33:9...celá zem, všichni obyvatelé světa, ctěte jej! On promluvil - a stalo se, všechno povstalo jeho příkazem....
Žalmy 40:6...nikdo nerovná! Chtěl bych je vypovědět, o nich promluvit, je jich však víc, než se vypočíst! Oběti a...
Žalmy 50:7...je soudce - on jediný! séla "Slyš, lide můj, a promluvím, slyš, Izraeli, usvědčím: , Bůh, jsem...
Žalmy 60:8...zachráněni, pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí...
Žalmy 77:5...Oči zamhouřit nedals mi, rozrušen jsem, nemohu promluvit. Připomínám si dávné dny, časy, jež dávno minuly...
Žalmy 78:2... která mluvím, všímej si. V podobenstvích k tobě promluvím, abych ti odhalil dávná tajemství. Slyšeli jsme a...
Žalmy 89:20...izraelskému náš král! Ve vidění jsi kdysi promluvil, tehdy jsi řekl věrným svým: "Hrdinovi jsem pomoc...
Žalmy 94:4...ničemní budou vítězit? Chrlí jen pýchu, kdykoli promluví, všichni ti zločinci se honosí. Tvůj lid,...
Žalmy 108:8... jež miluješ, pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí...
Žalmy 120:7...pokoje. sám jsem pro pokoj, když ale promluvím, chtějí boj! Poutní píseň. K horám své oči...
Přísloví 6:22... bude nad tebou bdít, jakmile procitneš, s tebou promluví. Přikázání je svíce a učení světlo, poučné domluvy...
Píseň 2:10... škvírami nahlíží! Můj milý ozval se a ke mně promluvil: Vstaň, lásko , překrásná, a pojď! Hle, zima...
Izaiáš 1:20...vzpurní a odbojní, budete požíráni mečem. Tak promluvila ústa Hospodinova. Ach, jak se kdysi věrné město...
Izaiáš 20:2...a ten jej napadl a dobyl, v onen čas Hospodin promluvil skrze Izaiáše, syna Amosova. Řekl mu: "Jdi a...
Izaiáš 21:17...lučištníků zbude jen nepatrný pozůstatek." Tak promluvil Hospodin, Bůh Izraele. Ortel nad Údolím vidění:...
Izaiáš 22:25...spadne a náklad na něm visící se roztříští. Tak promluvil Hospodin. Ortel nad Týrem: Zámořské lodi,...
Izaiáš 23:4... Zastyď se, Sidone, mořská pevnosti, neboť moře promluví: "Nerodím, nemám bolesti, nevychovávám dívky ani...
Izaiáš 25:8...z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil Hospodin. V ten den pak řekneš: "Hle, toto je náš...
Izaiáš 32:4...nabude poznání, jazyk koktavých plynně a jasně promluví. Hlupák nebude nazýván šlechetným a padouchovi...
Izaiáš 32:6...nějaké podlosti, jak by o Hospodinu scestně promluvil, jak by hladové o pokrm připravil, jak by odepřel...
Izaiáš 36:4...kancléř Joach, syn Asafův. Nejvyšší komoří k nim promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král...
Izaiáš 41:1... národy zkusí nabrat sil! Jen se přiblížípromluví - pojďme společně k soudu přistoupit. Kdo na...
Izaiáš 45:21...nosí, že se modlí k bohu, který nespasí. Jen promluvte, předložte důkazy, můžete se spolu poradit! Kdo...
Izaiáš 48:15... jeho ruka padne na Chaldejce. , sám jsem promluvil, ano, jsem ho povolal; přivedu ho sem a jeho...
Izaiáš 58:14... abys užíval dědictví svého otce Jákoba. Tak promluvila ústa Hospodinova. Hle - ruka Hospodinova není...
Jeremiáš 5:5...Bůh nařídil. Půjdu raději za mocnými a s nimi promluvím; ti přece Hospodinovu cestu znají, ti vědí, co...
Jeremiáš 9:11..." Kdo je tak moudrý, aby to pochopil? Ke komu promluvila ústa Hospodinova, aby to vysvětlil? Proč je ta...
Jeremiáš 12:1...ti stěžuji; o spravedlnosti chci ale s tebou promluvit: Proč je úspěšná cesta ničemů? Proč všichni...
Jeremiáš 13:1...a vyhubím, praví Hospodin." Hospodin ke mně promluvil: "Jdi si koupit lněný pás. Opásej se jím na...
Jeremiáš 17:19... dvojnásobnou ranou rozdrť je! Hospodin ke mně promluvil: "Jdi a postav se do Brány synů lidu, kterou...
Jeremiáš 19:14... postavil se na nádvoří Hospodinova domupromluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 20:8...dny, každý ze legraci. Křičím, kdykoli promluvím, vykřikuji: "Zkáza! Násilí!" Slovo Hospodinovo mi...
Jeremiáš 25:15...páchali.'" Hospodin, Bůh Izraele, ke mně promluvil: "Vezmi z ruky kalich s vínem hněvu a dej z...
Jeremiáš 26:2...Postav se na nádvoří Hospodinova domupromluv ke všem, kteří se z judských měst přicházejí klanět...
Jeremiáš 26:17...Boha." Také někteří stařešinové země vstalipromluvili ke všemu shromážděnému lidu: "Za dnů judského...
Jeremiáš 27:2...Jeremiáš slovo od Hospodina. Hospodin ke mně promluvil: "Vyrob si dřevěné jho s postroji a připevni si...
Jeremiáš 27:12...ji obdělával a bydlel v .'" Přesně tak jsem promluvil i k judskému králi Cidkiášovi: "Skloňte svou šíji...
Jeremiáš 27:16...proroky." Ke kněžím a celému tomuto lidu jsem promluvil: "Tak praví Hospodin: Neposlouchejte slova svých...
Jeremiáš 28:11...ho. Prorok Chananiáš pak před očima všeho lidu promluvil: "Tak praví Hospodin: ‚Do dvou let takto zlámu...
Jeremiáš 30:2... Bůh Izraele: Všechna slova, která jsem k tobě promluvil, zapiš do knihy. Hle, přicházejí dny, praví...
Jeremiáš 30:4...ji obsadili." Toto jsou slova, která Hospodin promluvil o Izraeli a Judovi. Tak praví Hospodin: "Slyšíme...
Jeremiáš 31:20...syn? Není dítě, které miluji? Kdykoli o něm promluvím, vždy si ho znovu vybavím a v nitru cítím pohnutí...
Jeremiáš 34:5... oplakávat: ‚Ach pane!' Takové slovo jsem promluvil, praví Hospodin." Prorok Jeremiáš oznámil všechna...
Jeremiáš 36:2...a o všech národech ode dne, kdy jsem k tobě promluvil za dnů Jošiášových dodnes. Když dům Judy...
Jeremiáš 45:1...po jeho životě." Slovo, které prorok Jeremiáš promluvil k Baruchovi, synu Neriášovu, poté, co ve čtvrtém...
Jeremiáš 46:13...padnou všichni společně." Slovo, které Hospodin promluvil k proroku Jeremiášovi, když babylonský král...
Jeremiáš 50:1...změním, praví Hospodin." Slovo, které Hospodin promluvil skrze proroka Jeremiáše o Babylonu, o zemi...
Pláč 3:37...v soudní při - copak to Hospodin nevidí? Kdo "promluví, a stane se"? Kdo než Hospodin to přikáže? Což...
Ezechiel 1:28...spatřil, padl jsem na tvář a tehdy jsem slyšel promluvit hlas. "Synu člověčí," řekl mi, "postav se na...
Ezechiel 2:2...se na nohy. Chci s tebou mluvit." Když ke mně promluvil, vstoupil do Duch a postavil na nohy. Tehdy...
Ezechiel 3:22... "Vstaň a jdi na pláň," řekl mi. "Tam k tobě promluvím." Vstal jsem tedy a šel na pláň. A hle - stála...
Ezechiel 3:24...do Duch a postavil na nohy. Tehdy ke mně promluvil. "Jdi a zavři se doma," řekl mi. "Synu člověčí,...
Ezechiel 3:27...- vždyť je to banda vzbouřenců. k tobě ale promluvím, otevřu ti ústa a řekneš jim: ‚Tak praví Panovník...
Ezechiel 5:13...nim opadne, poznají, že jsem ve svém horlení promluvil Hospodin. Obrátím v trosky a budeš na...
Ezechiel 12:25...odklady! Za vašich časů, vy bando vzbouřencůpromluvím a to slovo naplním, praví Panovník Hospodin."...
Ezechiel 14:4...snad odpovídat na jejich modlitby? Proto k nim promluv a řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Kdokoli...
Ezechiel 14:9... Pokud by se prorok zesměšnil tím, že by promluvil, zesměšnil jsem ho Hospodin. Na takového...
Ezechiel 17:21...všech stran. Tehdy poznáte, že Hospodin jsem promluvil. Tak praví Panovník Hospodin: vezmu snítku ze...
Ezechiel 23:34...jeho střepy s prsy rozdrásanými. Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin. Nuže, toto praví...
Ezechiel 24:27... se ti otevřou ústa a budeš s ním moci hovořitPromluvíš a přestaneš být němý. Tak se jim staneš znamením,...
Ezechiel 26:5...v moři, místem k sušení sítí! Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin. Stane se kořistí pro...
Ezechiel 28:10...smrtí neobřezanců, rukama cizáků! Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 32:21...hordami. Mocní hrdinové o něm a jeho spojencích promluví zprostřed záhrobí: ‚ jsou dole! Ulehli k...
Ezechiel 33:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčípromluv ke svým krajanům a řekni jim: Když přivedu na...
Ezechiel 39:5... Zůstaneš ležet venku na poli. Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin. Pošlu oheň i proti...
Daniel 2:14... vyšel pobíjet babylonské mudrce, Daniel s ním promluvil moudře a uvážlivě. Oslovil králova zmocněnce...
Daniel 9:22...se . Bylo to v době večerní oběti. "Danieli," promluvil ke mně zřetelně, "jsem tu teď proto, abych ti...
Daniel 10:11...se, neboť jsem byl vyslán za tebou." Když ke mně promluvil tato slova, s rozechvěním jsem vstal. Tehdy...
Daniel 10:16...dotkl mých rtů. Otevřel jsem tedy ústa, abych promluvil. "Můj pane," řekl jsem postavě přede mnou,...
Daniel 10:20...jsem: "Mluv, pane, neboť jsi posílil." Tehdy promluvil: "Víš, proč jsem za tebou přišel? (Brzy se totiž...
Ozeáš 2:16...povedu ji po poušti, kde k láskyplně promluvím. Její vinice tehdy navrátím, Rokle neštěstí se...
Ozeáš 12:5...milost žadonil. Našel jej v Bet-elu a tam s ním promluvil - Hospodin je Bůh zástupů, jméno...
Abdiáš 1:18...a stráví jej - v Ezauově domě nikdo nezbude! Tak promluvil Hospodin. Obyvatelé Negevu získají Ezauovu horu,...
Micheáš 4:4...pod svůj fíkovník a nikdo je nezděsí - tak promluvila ústa Hospodina zástupů. Všechny národy následují...
Abakuk 2:1...budu stát a sledovat, abych poznal, jak ke mně promluví a jak odpoví na výčitky. A Hospodin mi...
Ageus 2:2... přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo: "Promluv k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu...
Zachariáš 3:4...do špinavých šatů. Vtom znovu zazněl hlaspromluvil k těm, kdo stáli před ním: "Svlékněte mu ty...
Matouš 2:15...do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka: "Povolal jsem svého Syna z Egypta."...
Matouš 11:7...nepohoršuje." Když pak ti muži odešli, Ježíš promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si přišli do pouště...
Matouš 12:46...matka a bratři stáli venku, neboť s ním chtěli promluvit. Někdo mu řekl: "Pohleď, tvá matka a tví bratři...
Matouš 14:27..."To je přízrak!" "Vzchopte se, to jsem !" promluvil na hned Ježíš. "Nebojte se." "Pane, jestli jsi...
Marek 6:50...ho totiž uviděli a vyděsili se.On ale na hned promluvil: "Vzchopte se, to jsem ! Nebojte se." Nastoupil...
Marek 12:26...jste nečetli v Knize Mojžíšově, jak k němu Bůh promluvil z keře: ‚ jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh...
Lukáš 1:19...před Boží tváří! Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tu radostnou novinu. Protože jsi...
Lukáš 7:24...nepohoršuje." Když pak Janovi poslové odešlipromluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si přišli do pouště...
Lukáš 8:4...lidé z jednotlivých měst proudili za ním), promluvil v podobenství: "Vyšel rozsévač, aby rozséval své...
Lukáš 12:1...dav, takže lidé po sobě šlapali. Ježíš promluvil především ke svým učedníkům: "Dávejte si pozor na...
Lukáš 23:20...vzpouru ve městě a za vraždu.) Pilát k nim znovu promluvil, protože chtěl Ježíše propustit. Oni ale křičeli:...
Lukáš 23:22...ale křičeli: "Ukřižuj, ukřižuj ho!" Promluvil k nim tedy potřetí: "Ale co udělal zlého?...
Jan 8:12...Ježíš. "Jdi a nehřeš." Ježíš k nim pak znovu promluvil: " jsem světlo světa. Kdo následuje, nebude...
Jan 8:21...jeho chvíle ještě nepřišla. Ježíš k nim znovu promluvil: " odcházím. Budete hledat, dokud nezemřete...
Jan 10:7... co jim tím chtěl říci. Ježíš k nim tedy znovu promluvil: "Amen, amen, říkám vám: jsem dveře ovcí....
Jan 18:16...učedník, který se znal s veleknězem, tedy vyšelpromluvil s vrátnou a uvedl Petra dovnitř. Vrátná se Petra...
Skutky 2:14...vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: "Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci...
Skutky 3:12...do Šalomounova sloupoví. Když to Petr uvidělpromluvil k lidu: "Izraelité, proč se tomu divíte? Proč na...
Skutky 8:25... co jste říkali!" Poté, co vydali svědectvípromluvili Pánovo slovo, vraceli se apoštolové do...
Skutky 8:26...v mnoha samařských vesnicích. Hospodinův anděl promluvil k Filipovi: "Vstaň a vydej se na jih, k pouštní...
Skutky 10:15...nečistého nebo poskvrněného." Ale hlas k němu promluvil znovu: "Co Bůh očistil, neměj za nečisté!"...
Skutky 11:9...nebo poskvrněného.' Ten hlas z nebe ke mně ale promluvil znovu: ‚Co Bůh očistil, neměj za nečisté!'...
Skutky 15:7...věc zvážili. Po velikém dohadování vstal Petrpromluvil k nim: "Bratři! Sami víte, že Bůh z nás dávno...
Skutky 19:25...je tedy stejně jako výrobce z příbuzných oborůpromluvil k nim: "Pánové, víte, že z tohoto řemesla pramení...
Skutky 21:39...města," odvětil Pavel. "Proto žádám, dovol mi promluvit k lidu." Pavel se s velitelovým svolením postavil...
Skutky 21:40...a pokynul rukou lidu. Když se rozhostilo tichopromluvil k nim hebrejsky: "Bratři a otcové, vyslechněte...
Skutky 26:1...je obviněn." Potom Agrippa vyzval Pavla: "Smíš promluvit sám za sebe." Pavel pokynul rukou a začal svou...
Skutky 28:20... Pozval jsem vás tedy, abychom se poznalipromluvili spolu, neboť jsem tímto řetězem spoután kvůli...
1. Korintským 14:19...v církvi bych ale pro poučení druhých raději promluvil pět slov srozumitelně než tisíce slov v jazycích....
1. Korintským 14:21...psáno: "Cizími jazyky, cizími rty k tomuto lidu promluvím, ani tak však neposlechnou," praví Hospodin....
2. Petr 2:16...své provinění byl ovšem napomenut: němá oslice promluvila lidským hlasem a proroka v jeho nepříčetnosti...
2. Jan 1:12... Mám totiž naději, že se k vám dostanupromluvím s vámi tváří v tvář, aby naše radost byla...
3. Jan 1:14...a perem. Mám totiž naději, že brzy uvidímpromluvíme spolu tváří v tvář. Pokoj tobě. Pozdravují ...
Zjevení 7:13...na věky věků. Amen!" Jeden z těch starců pak promluvil a zeptal se : "Kdo jsou ti oblečení do bílých...
Zjevení 10:3...hlasem, jako když řve lev, a poté, co vykřiklpromluvilo svými hlasy sedm hromů. Když zaznělo těch sedem...
Zjevení 10:8...jsem předtím slyšel z nebe, pak ke mně znovu promluvil: "Jdi, vezmi z ruky anděla stojícího na moři a na...
Zjevení 17:1...z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: "Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky...
Zjevení 21:9...těch sedm číší plných sedmi posledních ran, a promluvil ke mně: "Pojď, ukážu ti Nevěstu, manželku...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |