Promluv

Hledám varianty 'promluv' [ promluvte (1) promluvit (19) promluvíš (6) promluvíme (2) promluvím (24) promluvilo (1) promluvili (11) promluvila (7) promluvil (255) promluví (17) promluvě (2) promluv (15) ]. Nalezeno 360 veršù.
Genesis 8:15...měsíce byla země suchá. Tehdy Bůh k Noemovi promluvil: "Vyjdi z archy - ty a s tebou tví synové, tvá...
Genesis 9:8... rozmnožte!" Potom Bůh k Noemovi a jeho synům promluvil: "Hle, uzavírám smlouvu s vámi, s vaším...
Genesis 16:13...se všemi bratry bude žít." Hospodina, jenž k  promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla...
Genesis 18:29...tam čtyřicet pět," odpověděl. Abraham k němu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen čtyřicet?"...
Genesis 18:30..." odpověděl. " se můj Pán prosím nehněvá, když promluvím," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 18:31..." odpověděl. "Pohleď prosím, dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich...
Genesis 18:32..." odpověděl. " se prosím můj Pán nehněvá, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co když se jich tam...
Genesis 19:14...poslal, abychom je zničili." Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery:...
Genesis 23:3...a oplakával ji. Když vstal od své mrtvépromluvil k místním Chetejcům: "Jsem mezi vámi hostem a...
Genesis 23:8... poklonil se lidu země, totiž Chetejcům, a promluvil k nim takto: "Souhlasíte-li, abych tu pochoval...
Genesis 23:13... země poklonil a v přítomnosti lidu země promluvil k Efronovi: "Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel...
Genesis 31:29...ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a řekl: ‚Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!'...
Genesis 34:6...Chamor se mezitím vypravil k Jákobovi, aby s ním promluvil. Vtom přišli Jákobovi synové z pole, a když to...
Genesis 34:20...syn Šechem tedy přišli k bráně svého městapromluvili k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám chovají...
Genesis 37:4...ho nenávidět. Nebyli s ním schopni ani klidně promluvit. Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům...
Genesis 41:9...však faraonovi neuměl vyložit. Tehdy k faraonovi promluvil vrchní číšník: "Musím dnes připomenout své...
Genesis 42:24...odvrátil a rozplakal se. Potom se k nim vrátilpromluvil s nimi, vybral z nich Šimeona a před jejich očima...
Genesis 43:19...tedy přistoupili ke správci Josefova domupromluvili k němu: "Odpusť, pane, opravdu jsme sem prve...
Genesis 44:18..."Odpusť, pane můj, dovol prosím svému služebníku promluvit slovo k pánovým uším. Nehněvej se prosím na svého...
Genesis 45:15...nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni promluvit. Mezitím se do faraonova paláce donesla zpráva:...
Genesis 47:5...služebníky bydlet v gošenském kraji." Farao pak promluvil s Josefem: "Přišli k tobě tvůj otec a tví bratři....
Genesis 49:28...izraelských kmenů a takto k nim jejich otec promluvil, když jim žehnal. Každému z nich udělil požehnání...
Genesis 50:4...dní. Když uplynula doba jeho oplakávánípromluvil Josef k faraonovu dvoru: "Prokažte mi prosím...
Exodus 3:14...řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh...
Exodus 3:15...k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal k vám Hospodin, Bůh...
Exodus 4:10...výřečný člověk - ani dříve, ani teď, když jsi promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v...
Exodus 6:2...sám je donutí, aby opustili jeho zem!" Bůh promluvil k Mojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem se...
Exodus 6:10...dřině ani neslyšeli. Hospodin tehdy k Mojžíšovi promluvil znovu: "Jdi, mluv k egyptskému králi faraonovi,...
Exodus 13:1...země houf za houfem. Hospodin k Mojžíšovi znovu promluvil: "Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi...
Exodus 14:1...v noci se od lidu nikdy nevzdálil. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele, se obrátí...
Exodus 16:11...se tam ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů Izraele....
Exodus 19:3...Bohu a Hospodin na něj z hory zavolal: "Toto promluvíš k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: ‚Sami...
Exodus 19:6...kněží a svatým národem.' Toto jsou slova, která promluvíš k synům Izraele." Mojžíš se vrátil, svolal...
Exodus 20:1...tedy sestoupil k lidu a řekl jim to. Bůh promluvil všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh,...
Exodus 20:22... v němž byl Bůh. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi...
Exodus 25:1...na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, pro mne...
Exodus 28:3...bratru Áronovi svatá roucha ke slávě a ozdoběPromluv se všemi nadanými řemeslníky, jimž jsem dal...
Exodus 30:11...oltář bude svatosvatý Hospodinu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Když budeš sčítáním zjišťovat počet...
Exodus 30:17...připomínkou vykoupení vašich životů." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Zhotov bronzové umyvadlo s...
Exodus 30:22...jeho símě po všechna jejich pokolení." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi nejlepší balzámy: 500 šekelů...
Exodus 30:34... bude vyobcován ze svého lidu.'" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi vonné látky: tekutou...
Exodus 31:1...voněl, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pohleď, povolal jsem osobně...
Exodus 31:13...Mojžíšovi řekl: "Promluv k synům Izraele: Zachovávejte soboty, neboť to...
Exodus 32:7...a pil, a pak vstali, aby se povyrazili. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který...
Exodus 33:1...to tele, to, které udělal Áron. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Jdi, pokračuj odsud dál. Spolu s...
Exodus 40:1...přikázal. A Mojžíš jim požehnal. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Prvního dne prvního měsíce vztyčíš...
Leviticus 1:1...jejich cestách. Hospodin zavolal Mojžíšepromluvil k němu ze Stanu setkávání: "Promluv k synům...
Leviticus 1:2...Mojžíše a promluvil k němu ze Stanu setkávání: "Promluv k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude...
Leviticus 4:1...Nesmíte jíst žádný tuk a žádnou krev." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se někdo...
Leviticus 5:14...knězi tak jako při moučné oběti." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Zklame-li někdo a neúmyslně zanedbá...
Leviticus 5:20...se vskutku provinil proti Hospodinu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Člověk se prohřeší a zklame...
Leviticus 6:1...se dopustil a čím se provinil." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Dej Áronovi a jeho synům...
Leviticus 6:12...se jich dotkne, bude svaté." Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: "Áron i jeho synové budou v den...
Leviticus 6:17...knězem celá shoří; nebude se jíst." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Promluv k Áronovi a jeho synům....
Leviticus 6:18...promluvil k Mojžíšovi: "Promluv k Áronovi a jeho synům. Toto je zákon o oběti za...
Leviticus 7:22...oběti, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Nesmíte jíst...
Leviticus 7:28...krev, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Ten, kdo...
Leviticus 8:1...své dary Hospodinu na Sinajské poušti. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi Árona s jeho syny a jejich...
Leviticus 10:8...se tedy podle Mojžíšova slova. Hospodin promluvil k Áronovi: "Když budete vcházet do Stanu...
Leviticus 11:1...když to Mojžíš uslyšel, souhlasil. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele:...
Leviticus 12:1...a mezi povolenými a zakázanými pokrmy. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když žena...
Leviticus 13:1...obřad smíření, a tak bude očištěna." Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Když někdo bude mít na...
Leviticus 14:1...prohlášeno za čisté, nebo nečisté. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pro malomocného bude v čas jeho...
Leviticus 14:33...jehož očišťování je nad jeho možnosti. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: " vejdete do kanaánské...
Leviticus 15:1...čisté. Toto je zákon o malomocenství. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele:...
Leviticus 16:1... který by spal s nečistou. Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti dvou Áronových synů, kteří zemřeli, když...
Leviticus 17:1...se, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke...
Leviticus 18:1...nevypere a tělo neomyje, ponese vinu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: jsem...
Leviticus 19:1...jimi. jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k celé Izraelské obci: Buďte...
Leviticus 20:1... zákony plňte. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: Kdokoli, ...
Leviticus 21:16... jsem Hospodin, jeho Posvětitel!" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi: Žádný tvůj potomek...
Leviticus 21:24... jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Tak Mojžíš promluvil k Áronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele. ...
Leviticus 22:1... k jeho synům a ke všem synům Izraele. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům, ...
Leviticus 22:17... jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke...
Leviticus 22:26...nich vada - nedojdete jimi zalíbení." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Když se narodí tele, jehně nebo...
Leviticus 23:1...byl vaším Bohem. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Toto jsou...
Leviticus 23:9...nebudete dělat žádnou běžnou práci." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: přijdete...
Leviticus 23:23... jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Prvního dne...
Leviticus 23:26...přinášet ohnivé oběti Hospodinu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Desátého dne téhož sedmého měsíce...
Leviticus 23:33...postit a zachovávat sobotní odpočinek." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Od patnáctého...
Leviticus 24:1...Hospodinovy slavnosti synům Izraele. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, k tobě...
Leviticus 24:13...nevyjasní, co jim Hospodin přikáže. Hospodin pak promluvil k Mojžíšovi: "Vyveď rouhače ven z tábora. Všichni...
Leviticus 24:15...na jeho hlavu a celá obec ho ukamenuje. Potom promluv k synům Izraele: Kdokoli by zlořečil svému Bohu,...
Leviticus 24:23... jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvil k synům Izraele, vyvedli onoho rouhače ven z...
Leviticus 25:1... jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluv k synům Izraele:...
Leviticus 27:1... aby byly mezi ním a syny Izraele. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když někdo...
Numeri 1:1...měsíce druhého roku po jejich odchodu z Egyptapromluvil Hospodin k Mojžíšovi ve Stanu setkávání: "Sečtěte...
Numeri 1:48...otcovských pokolení započteni levité. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pokolení Levi nesčítej, nezahrnuj...
Numeri 2:1...tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: " synové Izraele táboří...
Numeri 3:5...kněžskou službu Eleazar a Itamar. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přiveď pokolení Levi a postav je...
Numeri 3:11... jenž by se přiblížil, však zemře." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Hle, jsem si namísto všech...
Numeri 3:14... sobě. Jsou moji. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi na poušti Sinaj: "Sečti Leviho syny...
Numeri 3:44...měsíce bylo na jmenném seznamu 22 273. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi levity namísto všech...
Numeri 4:1...jeho synům, jak mu Hospodin přikázal. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Sečti Kehatovy syny z řad...
Numeri 4:17...svatými věcmi i jejich příslušenstvím." Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Nedopustíte, aby byl kmen...
Numeri 4:21...jsou baleny svaté věci, aby nezemřeli." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Sečti také Geršonovy syny podle...
Numeri 5:1... jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, z tábora...
Numeri 5:5...tak, jak Hospodin pověděl Mojžíšovi. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž...
Numeri 5:11... ale co kdo knězi, patří knězi." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdyby se od...
Numeri 6:1...viny, žena však svou vinu ponese." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž...
Numeri 6:22...by chtěl přidat podle svých možností)." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům: Takto...
Numeri 8:1...svědectví; tak k němu promlouval. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Áronovi: Když budeš...
Numeri 8:5... který mu Hospodin ukázal na hoře. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi z řad synů Izraele levity a...
Numeri 8:23...ohledně levitů, tak s nimi naložili. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Toto platí pro levity: Od...
Numeri 9:1... V prvním měsíci druhého roku po vyjití z Egypta promluvil Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: " synové...
Numeri 9:9...vyslechnu, co o vás přikáže Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdokoli z vás...
Numeri 10:1...Mojžíše drželi Hospodinovu stráž. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je...
Numeri 12:6...prorok, dám se mu poznat skrze viděnípromluvím k němu skrze sen. S mým služebníkem Mojžíšem je...
Numeri 13:1...a utábořil se v poušti Paran. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vyšli muže, aby prozkoumali...
Numeri 14:7... a Káleb, syn Jefunův - roztrhli svá rouchapromluvili k celé izraelské obci: "Země, kterou jsme prošli...
Numeri 14:26...a táhněte pouští zpět k Rudému moři!" Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Jak dlouho bude proti mně...
Numeri 15:1... udeřili na a bili je k Chormě. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a řekni jim:...
Numeri 15:17...bude platit stejný zákon a stejný řád." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: vejdete do...
Numeri 16:5...to Mojžíš uslyšel, padl na tvář. Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin...
Numeri 16:20...celé obci ukázala Hospodinova sláva a Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Oddělte se od této obce,...
Numeri 16:23...zhřeší a ty se hněváš na celou obec?" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni obci: Odstupte ze všech stran...
Numeri 17:1...mužů, kteří přinesli kadidlo, pohltil. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona,...
Numeri 17:9...před Stan setkávání a Hospodin tam k Mojžíšovi promluvil: "Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku...
Numeri 17:16...Mojžíšovi ke vchodu do Stanu setkávání. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a vyber od...
Numeri 17:21... kteří proti vám stále reptají." Mojžíš tedy promluvil k synům Izraele a jejich vůdcové mu dali dvanáct...
Numeri 18:8... jenž by se přiblížil, zemře." Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle, sám jsem ti svěřil do péče...
Numeri 18:25...mít dědictví mezi syny Izraele." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni levitům: Když od synů Izraele...
Numeri 19:1...svaté dary synů Izraele a nezemřete." Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Toto je ustanovení zákona...
Numeri 20:7...vtom se jim ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi hůl a spolu se svým bratrem...
Numeri 23:19...člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litovalPromluví snad, a nedodrží to, řekne snad něco, a nesplní?...
Numeri 25:10... kdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Pinchas, syn Eleazara, syna kněze...
Numeri 25:16...svého otcovského kmene v Midiánu. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Napadněte Midiánce a bijte je...
Numeri 26:3...na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu promluvili takto: "Sečtěte lid od dvacetiletých výše, jak...
Numeri 26:52...součet synů Izraele: 601 730 mužů. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: je těmto rodům přiděleno dědičné...
Numeri 27:8...jejich otce převeď na . K synům Izraele pak promluv takto: Když někdo zemře, aniž měl syna, převedete...
Numeri 27:23...něj ruce a dal mu pověření, jak o tom Hospodin promluvil skrze Mojžíše. Hospodin promluvil k...
Numeri 28:1...tom Hospodin promluvil skrze Mojžíše. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: Dbejte na to,...
Numeri 30:2...všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Mojžíš promluvil k náčelníkům izraelských pokolení: "Hospodin...
Numeri 31:1...dcery, která ještě žije v jeho domě. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Než budeš připojen ke svému lidu,...
Numeri 33:50...moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichupromluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: ...
Numeri 34:1...učinit jim, pak nakonec učiním vám." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: vejdete do...
Numeri 34:16...straně Jordánu naproti Jerichu." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Toto jsou jména mužů, kteří vám...
Numeri 35:1...moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichupromluvil Hospodin k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, ...
Numeri 35:9... odpovídající jeho dědičnému území." Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete...
Numeri 36:1... syna Manasesova z rodů Josefových synů, aby promluvili před Mojžíšem a před izraelskými rodovými...
Deuteronomium 1:1...naproti Jerichu. Toto jsou slova, která Mojžíš promluvil k celému Izraeli na poušti v Zajordání, totiž na...
Deuteronomium 1:6...tento Zákon. Řekl: Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Orébu takto: " jste na této hoře byli dost...
Deuteronomium 1:42...chystali vystoupit do hor. Hospodin ale ke mně promluvil: "Řekni jim - Nevydávejte se vzhůru a nepouštějte...
Deuteronomium 4:12...kolem tma, oblak a mračno. Tehdy k vám Hospodin promluvil z prostředku ohně. Slyšeli jste slova, ale...
Deuteronomium 4:15...jdete obsadit. Toho dne, kdy k vám Hospodin promluvil na Orébu z prostředku ohně, jste přece neviděli...
Deuteronomium 5:22...- nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Tato slova promluvil Hospodin k celému vašemu shromáždění na oné hoře....
Deuteronomium 9:10...Na nich byla všechna slova, která k vám Hospodin promluvil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění....
Deuteronomium 18:19...mu přikáži. Kdokoli neposlechne slova, která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji sám. Kdyby se...
Deuteronomium 18:20... sám. Kdyby se však nějaký prorok opovážil promluvit mým jménem slovo, které jsem mu nesvěřil, takový...
Deuteronomium 20:2...z Egypta. Než půjdete do bitvy, přistoupí knězpromluví k lidu: "Slyš, Izraeli! Dnes jdete do boje proti...
Deuteronomium 20:5...bojovat za vás a vám vítězství." Potom k lidu promluví správcové: "Kdo postavil nový dům a ještě se tam...
Deuteronomium 20:8...a nevzal si ji někdo jiný." Správcové pak k lidu promluví ještě takto: "Kdo se bojí? Kdo je malomyslný? ...
Deuteronomium 25:8...Stařešinové města jej tedy předvolajípromluví s ním. Bude-li stát na svém a řekne: "Nechci si ji...
Deuteronomium 27:9...a zřetelně. Mojžíš s levitskými kněžími pak promluvil k celému Izraeli: Zmlkni a slyš, Izraeli!...
Deuteronomium 32:1... do konce: Naslouchejte, nebesa, neboť promluvím, poslechni, země, výroky úst mých. Kéž se ...
Deuteronomium 32:48...jdete za Jordán obsadit." Téhož dne Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vystup na toto pohoří Abarim, na...
Jozue 1:1... Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu pomocníku Jozuovi, synu...
Jozue 4:1... Když pak celý národ překročil Jordán, Hospodin promluvil k Jozuovi: "Vyberte si z lidu dvanáct mužů, po...
Jozue 14:6...za Jozuem a Káleb, syn Kenizejce Jefuna, k němu promluvil: "Ty víš, co Hospodin v Kádeš-barné pověděl...
Jozue 20:1... Tím skončilo rozdělování země. Hospodin tehdy promluvil k Jozuovi: "Řekni synům Izraele: Určete si...
Jozue 24:2...i správce, a tak se postavili před Bohem. Jozue promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
Soudců 2:4...se vám stanou pastí.'" Když Hospodinův anděl promluvil tato slova ke všem synům Izraele, dal se lid do...
Soudců 6:39...Bohu řekl: "Nehněvej se na , když ještě jednou promluvím. Prosím, mohu to rouno zkusit ještě jednou. ...
Soudců 14:7...neřekl, co udělal. Samson šel dál do Timnypromluvil s tou ženou a líbila se mu. Po nějaké době tam...
Soudců 19:3...její muž se rozhodl, že půjde za , vlídně s  promluví a přivede ji zpět. Měl s sebou svého mládence a...
1. Samuel 7:3...když se celý dům Izraele roztoužil po Hospodinupromluvil Samuel k celému domu Izraele: "Obracíte-li se k...
1. Samuel 9:17...nářek." Jakmile Samuel spatřil Saula, Hospodin promluvil: "Hle, to je ten muž, o němž jsem ti řekl, že...
1. Samuel 12:1...Izraelci pořádal velikou oslavu. Samuel tehdy promluvil ke všemu Izraeli: "Hleďte, poslechl jsem vás ve...
1. Samuel 15:1...a udatného, povolal ho do své služby. Samuel promluvil k Saulovi: "Hospodin kdysi poslal, abych ...
1. Samuel 15:17...řekl Hospodin." "Pověz," řekl Saul. Samuel tedy promluvil: "Nepřipadal sis kdysi nepatrný? Přesto ses právě...
1. Samuel 16:18...ze synů Jišaje Betlémského, ten umí hrát," promluvil jeden ze sluhů. "Je to schopný a statečný muž,...
1. Samuel 19:3... půjdu se svým otcem na pole, kde budeš, a promluvím s ním o tobě. Potom ti povím, co jsem zjistil."...
1. Samuel 22:12...kněží. Když se všichni dostavili ke králi, Saul promluvil: "Poslouchej, synu Achitubův." "Ano, můj pane?"...
1. Samuel 25:9...ruce.'" Davidovi mládenci tedy šli za Nábalempromluvili Davidovým jménem přesně, jak jim řekl. Když se...
1. Samuel 25:24... pane můj! Ale dovol, prosím, své služebnici promluvit; vyslechni laskavě slova. Kéž si můj pán vůbec...
1. Samuel 28:15...tváří k zemi a poklonil se. Samuel k Saulovi promluvil: "Proč rušíš? Proč jsi nechal vyvolat?" "Je...
2. Samuel 2:14...straně rybníka a druzí na druhé. Abner tehdy promluvil k Joábovi: " raději předstoupí mládenci a ukáží...
2. Samuel 3:19...i všech ostatních nepřátel.'" Abner si také promluvil s Benjamínci. Potom šel do Hebronu, aby s Davidem...
2. Samuel 3:27...vzal stranou dovnitř městské brány, aby si s ním promluvil o samotě. Tam ho ale ranou do břicha zabil, aby...
2. Samuel 7:17...Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak přišel, posadil...
2. Samuel 11:10... že Uriáš nešel domů. Proto s Uriášem znovu promluvil: "Vrátil ses přece z výpravy. Proč nejdeš domů?"...
2. Samuel 13:13...Byl bys v Izraeli jako nějaký hanebník. Prosímpromluv raději s králem - tobě jistě neodepře!" On však...
2. Samuel 13:32...služebníci stáli kolem, roucha roztržená. Pak promluvil Jonadab, syn Davidova bratra Šimey: " se můj...
2. Samuel 14:21...anděl; o všem, co se děje na zemi." Král pak promluvil s Joábem: "Tak dobře, udělám to. Jdi a přiveď...
2. Samuel 17:6...Achitofel. Máme se řídit jeho výrokem? Pokud nepromluv ty." Chušaj Abšalomovi odpověděl: "Achitofelova...
2. Samuel 20:16...Slyšte! Řekněte Joábovi: Přijď sem, s tebou promluvím." "Ty jsi Joáb?" zeptala se ta žena, když k ...
2. Samuel 21:2...dal zabíjet Gibeonce." Král si je tedy zavolalpromluvil s nimi. (Gibeonci nepocházejí ze synů Izraele,...
2. Samuel 24:12...vidoucí, prorok Gád, slovo Hospodinovo: "Jdipromluv k Davidovi: Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí...
1. Královská 1:11...svého bratra Šalomouna ale nepozval. Nátan tehdy promluvil s Šalomounovou matkou Batšebou: " jsi to...
1. Královská 1:36..." odpověděl králi Benajáš, syn Jojadův. "Tak promluvil Hospodin, Bůh mého pána a krále. Jako býval...
1. Královská 2:14...otázala se ho. "Ano," odvětil. "Rád bych s tebou promluvil." "Mluv," vybídla ho. "Ty víš, že následnictví...
1. Královská 2:18...Šunemitku Abišag." "Dobrá," odpověděla Batšeba, "promluvím o tobě s králem." Potom šla za králem Šalomounem,...
1. Královská 2:27... aby se naplnilo slovo, které Hospodin v Šílu promluvil o domu Elího. Zpráva o tom se donesla i k Joábovi...
1. Královská 3:17...a postavily se před ním. "Prosím, pane můj!" promluvila jedna z nich. " a tahle žena bydlíme v jednom...
1. Královská 8:24...otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to, jak vidíme, splnil. Nuže,...
1. Královská 8:56... Ani jediné ze všech těch dobrých slov, která promluvil skrze svého služebníka Mojžíše, neselhalo. Kéž je...
1. Královská 12:15...Hospodin, aby se naplnilo jeho slovo, které promluvil k Jeroboámovi, synu Nebatovu, skrze Achiáše...
1. Královská 13:3...Tehdy také určil znamení: "Toto bude znamení, že promluvil Hospodin. Hle, tento oltář se roztrhne a popel na...
1. Královská 13:18...ty," řekl mu na to. "Na Hospodinův rozkaz ke mně promluvil anděl: ‚Přiveď ho zpátky k sobě domů, něco sní...
1. Královská 14:11...zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovou! Tak promluvil Hospodin.' Teď vstaň a jdi domů. Jakmile vkročíš...
1. Královská 19:13...se u vchodu do jeskyně. Vtom k němu ten hlas promluvil: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem...
2. Královská 1:3...jestli se z toho uzdravím." Hospodinův anděl ale promluvil k Eliášovi Tišbejskému: "Vstaň, vyjdi poslům...
2. Královská 1:15...život ale prosím ušetři!" Hospodinův anděl tehdy promluvil k Eliášovi: "Sestup s ním, neboj se ho." A tak...
2. Královská 10:9... Ráno pak vyšel ven, postavil se před lidpromluvil k nim: "Tak vy jste spravedliví. Ano, jsem...
2. Královská 10:18...skrze Eliáše. Pak Jehu shromáždil všechen lidpromluvil k nim: "Achab sloužil Baalovi málo. Jehu mu bude...
2. Královská 18:19...kancléř Joach, syn Asafův. Nejvyšší komoří k nim promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král...
2. Královská 22:14...v jeruzalémském Novém městě. Když s o tom promluvili, odpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
1. Letopisů 17:15...Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak přišel, posadil...
1. Letopisů 21:9...jsem se jako hrozný hlupák." Hospodin tehdy promluvil k Davidovu vidoucímu Gádovi: "Jdi a promluv k...
1. Letopisů 21:10...promluvil k Davidovu vidoucímu Gádovi: "Jdipromluv k Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí...
1. Letopisů 21:18... ta rána nepadá na tvůj lid!" Hospodinův anděl promluvil ke Gádovi: "Řekni Davidovi, jde a postaví...
1. Letopisů 28:2...do Jeruzaléma. Potom král David vstalpromluvil: "Slyšte , bratři, lide můj! Měl jsem na srdci...
2. Letopisů 6:15...otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi promluvil a vlastní rukou jsi to, jak vidíme, splnil. Nuže,...
2. Letopisů 10:15... aby se naplnilo Hospodinovo slovo, které promluvil k Jeroboámovi, synu Nebatovu, skrze Achiáše...
2. Letopisů 20:6...před novým nádvořím v Hospodinově chrámupromluvil: "Hospodine, Bože našich otců, ty jsi přece Bůh...
2. Letopisů 29:31...padali na kolena a klaněli se mu. Potom Ezechiáš promluvil: "Teď jste zasvěceni kněžské službě Hospodinu....
2. Letopisů 32:24... Modlil se ale k Hospodinu a ten k němu promluvil a udělal pro něj zázrak. Ezechiáš ale za...
2. Letopisů 34:22... syna Chasry, strážce rouch. Když s o tom promluvili, odpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
2. Letopisů 35:6...je pro své bratry podle slova, jež Hospodin promluvil skrze Mojžíše." Král Jošiáš přítomným z lidu...
Ezdráš 10:2...i dětí a všichni usedavě plakali. Tu k Ezdrášovi promluvil Šechaniáš, syn Jechielův ze synů Elamových:...
Ezdráš 10:10... věci i kvůli dešti. Tu povstal kněz Ezdrášpromluvil k nim: "Sňatkem s cizinkami jste se zpronevěřili...
Ester 6:4...královských komnat právě přišel Haman, aby promluvil s králem, že je záhodno Mordechaje pověsit na kůl...
Ester 8:3...správcem Hamanova majetku. Ester pak znovu promluvila před králem. Padla mu k nohám a s pláčem ho...
Job 4:2...mu na to řekl: "Sneseš, když na tebe někdo promluví? Je těžké neříci vůbec nic. Sám přece dovedls...
Job 7:11... déle nemohu mlčet, v soužení ducha musím promluvit, své hořké duši musím ulevit. Jsem snad moře,...
Job 9:35... abych nebyl zastrašen jeho hrůzami. To bych pak promluvil a neměl bych z něj strach, se mnou to ale není...
Job 10:1... proto teď svému nářku povolím, z hořkosti duše promluvím. Neodsuzuj předem - tak Boha oslovím - z čeho...
Job 11:5...před tebou zcela bez vady.' Ach, kéž by tak Bůh promluvil, kéž by se s tebou dal do rozpravy! Kéž by ti...
Job 12:8... poučí, ptáci na nebi ti to povědí; anebo promluv se zemí, poučí, ryby v moři ti to prozradí:...
Job 13:3...nejsem v ničem za vámi. Teď chci se Všemohoucím promluvit, s Bohem chci projednat svou při. Vy jen...
Job 13:13... vaše odpovědi jsou hlína splácaná! Mlčte, teď promluvit chci , pak se stane, co se stát. Proč...
Job 18:2...na to řekl: "Jak dlouho povedeš takovéhle řečiPromluvíme si, se zamyslíš. Jak to, že jsme tu za...
Job 27:1...moci kdo by rozuměl?" A Job pokračoval ve své promluvě: "Při Bohu živém, který mi upřel právo, při...
Job 29:1...v tom, varovat se zla." A Job pokračoval ve své promluvě: "Kéž by mi bylo jako za dávných časů, za dnů, kdy...
Job 32:17... odpověď nemají? Je tedy řada na mně, teď promluvím, teď zas vyslovím své mínění. Jsem totiž přímo...
Job 32:20...útroby, jak nové měchy plné k prasknutí. Musím promluvit, abych si ulevil, otevřu ústa a odpovím! Nikomu...
Job 33:31...žít. Dej pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a  promluvím. Máš-li co říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych ...
Job 37:20...ani řeč připravit! se mu oznámit, že chci promluvit? Chce si někdo říkat o vlastní zničení? Do slunce...
Job 38:1... i když ho ani mudrcové nevidí." Vtom Hospodin promluvil k Jobovi z vichru: "Kdo to zatemňuje záměry...
Job 40:1...kde jsou mrtvoly, tam je hned!" Tehdy Hospodin promluvil k Jobovi: "Napraví Všemohoucího, kdo se s ním...
Job 40:6... Nemám co odpovědět ani dodávat." Tehdy Hospodin promluvil k Jobovi z vichru: "Jako muž si teď vyhrň rukávy,...
Job 42:4...jsou nad chápání. Řekl jsi: ‚Poslouchej a  promluvím, budu se ptát a ty poučíš.' Dosud jsem o...
Job 42:7...Když Hospodin domluvil tato slova k Jobovipromluvil k Elifazovi Temanskému: "Hořím hněvem proti tobě...
Žalmy 2:5...se jim Hospodin. Jednou k nim ale v hněvu promluví, ve svém rozlícení je vyděsí: " sám jsem...
Žalmy 3:5...volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla Uléhám ke spánku, vstanu zas - Hospodin sám...
Žalmy 33:9...celá zem, všichni obyvatelé světa, ctěte jej! On promluvil - a stalo se, všechno povstalo jeho příkazem....
Žalmy 40:6...nikdo nerovná! Chtěl bych je vypovědět, o nich promluvit, je jich však víc, než se vypočíst! Oběti a...
Žalmy 50:7...je soudce - on jediný! séla "Slyš, lide můj, a promluvím, slyš, Izraeli, usvědčím: , Bůh, jsem...
Žalmy 60:8...zachráněni, pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí...
Žalmy 77:5...Oči zamhouřit nedals mi, rozrušen jsem, nemohu promluvit. Připomínám si dávné dny, časy, jež dávno minuly...
Žalmy 78:2... která mluvím, všímej si. V podobenstvích k tobě promluvím, abych ti odhalil dávná tajemství. Slyšeli jsme a...
Žalmy 89:20...izraelskému náš král! Ve vidění jsi kdysi promluvil, tehdy jsi řekl věrným svým: "Hrdinovi jsem pomoc...
Žalmy 94:4...ničemní budou vítězit? Chrlí jen pýchu, kdykoli promluví, všichni ti zločinci se honosí. Tvůj lid,...
Žalmy 108:8... jež miluješ, pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí...
Žalmy 120:7...pokoje. sám jsem pro pokoj, když ale promluvím, chtějí boj! Poutní píseň. K horám své oči...
Přísloví 6:22... bude nad tebou bdít, jakmile procitneš, s tebou promluví. Přikázání je svíce a učení světlo, poučné domluvy...
Píseň 2:10... škvírami nahlíží! Můj milý ozval se a ke mně promluvil: Vstaň, lásko , překrásná, a pojď! Hle, zima...
Izaiáš 1:20...vzpurní a odbojní, budete požíráni mečem. Tak promluvila ústa Hospodinova. Ach, jak se kdysi věrné město...
Izaiáš 20:2...a ten jej napadl a dobyl, v onen čas Hospodin promluvil skrze Izaiáše, syna Amosova. Řekl mu: "Jdi a...
Izaiáš 21:17...lučištníků zbude jen nepatrný pozůstatek." Tak promluvil Hospodin, Bůh Izraele. Ortel nad Údolím vidění:...
Izaiáš 22:25...spadne a náklad na něm visící se roztříští. Tak promluvil Hospodin. Ortel nad Týrem: Zámořské lodi,...
Izaiáš 23:4... Zastyď se, Sidone, mořská pevnosti, neboť moře promluví: "Nerodím, nemám bolesti, nevychovávám dívky ani...
Izaiáš 25:8...z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil Hospodin. V ten den pak řekneš: "Hle, toto je náš...
Izaiáš 32:4...nabude poznání, jazyk koktavých plynně a jasně promluví. Hlupák nebude nazýván šlechetným a padouchovi...
Izaiáš 32:6...nějaké podlosti, jak by o Hospodinu scestně promluvil, jak by hladové o pokrm připravil, jak by odepřel...
Izaiáš 36:4...kancléř Joach, syn Asafův. Nejvyšší komoří k nim promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král...
Izaiáš 41:1... národy zkusí nabrat sil! Jen se přiblížípromluví - pojďme společně k soudu přistoupit. Kdo na...
Izaiáš 45:21...nosí, že se modlí k bohu, který nespasí. Jen promluvte, předložte důkazy, můžete se spolu poradit! Kdo...
Izaiáš 48:15... jeho ruka padne na Chaldejce. , sám jsem promluvil, ano, jsem ho povolal; přivedu ho sem a jeho...
Izaiáš 58:14... abys užíval dědictví svého otce Jákoba. Tak promluvila ústa Hospodinova. Hle - ruka Hospodinova není...
Jeremiáš 5:5...Bůh nařídil. Půjdu raději za mocnými a s nimi promluvím; ti přece Hospodinovu cestu znají, ti vědí, co...
Jeremiáš 9:11..." Kdo je tak moudrý, aby to pochopil? Ke komu promluvila ústa Hospodinova, aby to vysvětlil? Proč je ta...
Jeremiáš 12:1...ti stěžuji; o spravedlnosti chci ale s tebou promluvit: Proč je úspěšná cesta ničemů? Proč všichni...
Jeremiáš 13:1...a vyhubím, praví Hospodin." Hospodin ke mně promluvil: "Jdi si koupit lněný pás. Opásej se jím na...
Jeremiáš 17:19... dvojnásobnou ranou rozdrť je! Hospodin ke mně promluvil: "Jdi a postav se do Brány synů lidu, kterou...
Jeremiáš 19:14... postavil se na nádvoří Hospodinova domupromluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 20:8...dny, každý ze legraci. Křičím, kdykoli promluvím, vykřikuji: "Zkáza! Násilí!" Slovo Hospodinovo mi...
Jeremiáš 25:15...páchali.'" Hospodin, Bůh Izraele, ke mně promluvil: "Vezmi z ruky kalich s vínem hněvu a dej z...
Jeremiáš 26:2...Postav se na nádvoří Hospodinova domupromluv ke všem, kteří se z judských měst přicházejí klanět...
Jeremiáš 26:17...Boha." Také někteří stařešinové země vstalipromluvili ke všemu shromážděnému lidu: "Za dnů judského...
Jeremiáš 27:2...Jeremiáš slovo od Hospodina. Hospodin ke mně promluvil: "Vyrob si dřevěné jho s postroji a připevni si...
Jeremiáš 27:12...ji obdělával a bydlel v .'" Přesně tak jsem promluvil i k judskému králi Cidkiášovi: "Skloňte svou šíji...
Jeremiáš 27:16...proroky." Ke kněžím a celému tomuto lidu jsem promluvil: "Tak praví Hospodin: Neposlouchejte slova svých...
Jeremiáš 28:11...ho. Prorok Chananiáš pak před očima všeho lidu promluvil: "Tak praví Hospodin: ‚Do dvou let takto zlámu...
Jeremiáš 30:2... Bůh Izraele: Všechna slova, která jsem k tobě promluvil, zapiš do knihy. Hle, přicházejí dny, praví...
Jeremiáš 30:4...ji obsadili." Toto jsou slova, která Hospodin promluvil o Izraeli a Judovi. Tak praví Hospodin: "Slyšíme...
Jeremiáš 31:20...syn? Není dítě, které miluji? Kdykoli o něm promluvím, vždy si ho znovu vybavím a v nitru cítím pohnutí...
Jeremiáš 34:5... oplakávat: ‚Ach pane!' Takové slovo jsem promluvil, praví Hospodin." Prorok Jeremiáš oznámil všechna...
Jeremiáš 36:2...a o všech národech ode dne, kdy jsem k tobě promluvil za dnů Jošiášových dodnes. Když dům Judy...
Jeremiáš 45:1...po jeho životě." Slovo, které prorok Jeremiáš promluvil k Baruchovi, synu Neriášovu, poté, co ve čtvrtém...
Jeremiáš 46:13...padnou všichni společně." Slovo, které Hospodin promluvil k proroku Jeremiášovi, když babylonský král...
Jeremiáš 50:1...změním, praví Hospodin." Slovo, které Hospodin promluvil skrze proroka Jeremiáše o Babylonu, o zemi...
Pláč 3:37...v soudní při - copak to Hospodin nevidí? Kdo "promluví, a stane se"? Kdo než Hospodin to přikáže? Což...
Ezechiel 1:28...spatřil, padl jsem na tvář a tehdy jsem slyšel promluvit hlas. "Synu člověčí," řekl mi, "postav se na...
Ezechiel 2:2...se na nohy. Chci s tebou mluvit." Když ke mně promluvil, vstoupil do Duch a postavil na nohy. Tehdy...
Ezechiel 3:22... "Vstaň a jdi na pláň," řekl mi. "Tam k tobě promluvím." Vstal jsem tedy a šel na pláň. A hle - stála...
Ezechiel 3:24...do Duch a postavil na nohy. Tehdy ke mně promluvil. "Jdi a zavři se doma," řekl mi. "Synu člověčí,...
Ezechiel 3:27...- vždyť je to banda vzbouřenců. k tobě ale promluvím, otevřu ti ústa a řekneš jim: ‚Tak praví Panovník...
Ezechiel 5:13...nim opadne, poznají, že jsem ve svém horlení promluvil Hospodin. Obrátím v trosky a budeš na...
Ezechiel 12:25...odklady! Za vašich časů, vy bando vzbouřencůpromluvím a to slovo naplním, praví Panovník Hospodin."...
Ezechiel 14:4...snad odpovídat na jejich modlitby? Proto k nim promluv a řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Kdokoli...
Ezechiel 14:9... Pokud by se prorok zesměšnil tím, že by promluvil, zesměšnil jsem ho Hospodin. Na takového...
Ezechiel 17:21...všech stran. Tehdy poznáte, že Hospodin jsem promluvil. Tak praví Panovník Hospodin: vezmu snítku ze...
Ezechiel 23:34...jeho střepy s prsy rozdrásanými. Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin. Nuže, toto praví...
Ezechiel 24:27... se ti otevřou ústa a budeš s ním moci hovořitPromluvíš a přestaneš být němý. Tak se jim staneš znamením,...
Ezechiel 26:5...v moři, místem k sušení sítí! Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin. Stane se kořistí pro...
Ezechiel 28:10...smrtí neobřezanců, rukama cizáků! Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 32:21...hordami. Mocní hrdinové o něm a jeho spojencích promluví zprostřed záhrobí: ‚ jsou dole! Ulehli k...
Ezechiel 33:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčípromluv ke svým krajanům a řekni jim: Když přivedu na...
Ezechiel 39:5... Zůstaneš ležet venku na poli. Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin. Pošlu oheň i proti...
Daniel 2:14... vyšel pobíjet babylonské mudrce, Daniel s ním promluvil moudře a uvážlivě. Oslovil králova zmocněnce...
Daniel 9:22...se . Bylo to v době večerní oběti. "Danieli," promluvil ke mně zřetelně, "jsem tu teď proto, abych ti...
Daniel 10:11...se, neboť jsem byl vyslán za tebou." Když ke mně promluvil tato slova, s rozechvěním jsem vstal. Tehdy...
Daniel 10:16...dotkl mých rtů. Otevřel jsem tedy ústa, abych promluvil. "Můj pane," řekl jsem postavě přede mnou,...
Daniel 10:20...jsem: "Mluv, pane, neboť jsi posílil." Tehdy promluvil: "Víš, proč jsem za tebou přišel? (Brzy se totiž...
Ozeáš 2:16...povedu ji po poušti, kde k láskyplně promluvím. Její vinice tehdy navrátím, Rokle neštěstí se...
Ozeáš 12:5...milost žadonil. Našel jej v Bet-elu a tam s ním promluvil - Hospodin je Bůh zástupů, jméno...
Abdiáš 1:18...a stráví jej - v Ezauově domě nikdo nezbude! Tak promluvil Hospodin. Obyvatelé Negevu získají Ezauovu horu,...
Micheáš 4:4...pod svůj fíkovník a nikdo je nezděsí - tak promluvila ústa Hospodina zástupů. Všechny národy následují...
Abakuk 2:1...budu stát a sledovat, abych poznal, jak ke mně promluví a jak odpoví na výčitky. A Hospodin mi...
Ageus 2:2... přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo: "Promluv k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu...
Zachariáš 3:4...do špinavých šatů. Vtom znovu zazněl hlaspromluvil k těm, kdo stáli před ním: "Svlékněte mu ty...
Matouš 2:15...do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka: "Povolal jsem svého Syna z Egypta."...
Matouš 11:7...nepohoršuje." Když pak ti muži odešli, Ježíš promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si přišli do pouště...
Matouš 12:46...matka a bratři stáli venku, neboť s ním chtěli promluvit. Někdo mu řekl: "Pohleď, tvá matka a tví bratři...
Matouš 14:27..."To je přízrak!" "Vzchopte se, to jsem !" promluvil na hned Ježíš. "Nebojte se." "Pane, jestli jsi...
Marek 6:50...ho totiž uviděli a vyděsili se.On ale na hned promluvil: "Vzchopte se, to jsem ! Nebojte se." Nastoupil...
Marek 12:26...jste nečetli v Knize Mojžíšově, jak k němu Bůh promluvil z keře: ‚ jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh...
Lukáš 1:19...před Boží tváří! Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tu radostnou novinu. Protože jsi...
Lukáš 7:24...nepohoršuje." Když pak Janovi poslové odešlipromluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si přišli do pouště...
Lukáš 8:4...lidé z jednotlivých měst proudili za ním), promluvil v podobenství: "Vyšel rozsévač, aby rozséval své...
Lukáš 12:1...dav, takže lidé po sobě šlapali. Ježíš promluvil především ke svým učedníkům: "Dávejte si pozor na...
Lukáš 23:20...vzpouru ve městě a za vraždu.) Pilát k nim znovu promluvil, protože chtěl Ježíše propustit. Oni ale křičeli:...
Lukáš 23:22...ale křičeli: "Ukřižuj, ukřižuj ho!" Promluvil k nim tedy potřetí: "Ale co udělal zlého?...
Jan 8:12...Ježíš. "Jdi a nehřeš." Ježíš k nim pak znovu promluvil: " jsem světlo světa. Kdo následuje, nebude...
Jan 8:21...jeho chvíle ještě nepřišla. Ježíš k nim znovu promluvil: " odcházím. Budete hledat, dokud nezemřete...
Jan 10:7... co jim tím chtěl říci. Ježíš k nim tedy znovu promluvil: "Amen, amen, říkám vám: jsem dveře ovcí....
Jan 18:16...učedník, který se znal s veleknězem, tedy vyšelpromluvil s vrátnou a uvedl Petra dovnitř. Vrátná se Petra...
Skutky 2:14...vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: "Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci...
Skutky 3:12...do Šalomounova sloupoví. Když to Petr uvidělpromluvil k lidu: "Izraelité, proč se tomu divíte? Proč na...
Skutky 8:25... co jste říkali!" Poté, co vydali svědectvípromluvili Pánovo slovo, vraceli se apoštolové do...
Skutky 8:26...v mnoha samařských vesnicích. Hospodinův anděl promluvil k Filipovi: "Vstaň a vydej se na jih, k pouštní...
Skutky 10:15...nečistého nebo poskvrněného." Ale hlas k němu promluvil znovu: "Co Bůh očistil, neměj za nečisté!"...
Skutky 11:9...nebo poskvrněného.' Ten hlas z nebe ke mně ale promluvil znovu: ‚Co Bůh očistil, neměj za nečisté!'...
Skutky 15:7...věc zvážili. Po velikém dohadování vstal Petrpromluvil k nim: "Bratři! Sami víte, že Bůh z nás dávno...
Skutky 19:25...je tedy stejně jako výrobce z příbuzných oborůpromluvil k nim: "Pánové, víte, že z tohoto řemesla pramení...
Skutky 21:39...města," odvětil Pavel. "Proto žádám, dovol mi promluvit k lidu." Pavel se s velitelovým svolením postavil...
Skutky 21:40...a pokynul rukou lidu. Když se rozhostilo tichopromluvil k nim hebrejsky: "Bratři a otcové, vyslechněte...
Skutky 26:1...je obviněn." Potom Agrippa vyzval Pavla: "Smíš promluvit sám za sebe." Pavel pokynul rukou a začal svou...
Skutky 28:20... Pozval jsem vás tedy, abychom se poznalipromluvili spolu, neboť jsem tímto řetězem spoután kvůli...
1. Korintským 14:19...v církvi bych ale pro poučení druhých raději promluvil pět slov srozumitelně než tisíce slov v jazycích....
1. Korintským 14:21...psáno: "Cizími jazyky, cizími rty k tomuto lidu promluvím, ani tak však neposlechnou," praví Hospodin....
2. Petr 2:16...své provinění byl ovšem napomenut: němá oslice promluvila lidským hlasem a proroka v jeho nepříčetnosti...
2. Jan 1:12... Mám totiž naději, že se k vám dostanupromluvím s vámi tváří v tvář, aby naše radost byla...
3. Jan 1:14...a perem. Mám totiž naději, že brzy uvidímpromluvíme spolu tváří v tvář. Pokoj tobě. Pozdravují ...
Zjevení 7:13...na věky věků. Amen!" Jeden z těch starců pak promluvil a zeptal se : "Kdo jsou ti oblečení do bílých...
Zjevení 10:3...hlasem, jako když řve lev, a poté, co vykřiklpromluvilo svými hlasy sedm hromů. Když zaznělo těch sedem...
Zjevení 10:8...jsem předtím slyšel z nebe, pak ke mně znovu promluvil: "Jdi, vezmi z ruky anděla stojícího na moři a na...
Zjevení 17:1...z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: "Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky...
Zjevení 21:9...těch sedm číší plných sedmi posledních ran, a promluvil ke mně: "Pojď, ukážu ti Nevěstu, manželku...

Slova obsahující promluv: nepromluví (1) nepromluvil (1) nepromluvím (1) nepromluvíš (3) promluv (15) promluvě (2) promluví (17) promluvil (255) promluvila (7) promluvili (11) promluvilo (1) promluvím (24) promluvíme (2) promluvíš (6) promluvit (19) promluvte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |