Promlouval

Hledám varianty 'promlouval' [ promlouvejte (1) promlouvat (2) promlouvala (1) promlouval (8) promlouvá (6) ]. Nalezeno 17 veršù.
Numeri 7:89... aby s ním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa mezi dvěma cheruby nad slitovnicí ležící...
1. Samuel 1:13...modlila, Elí si všiml jejích úst. Hana totiž promlouvala srdcem, rty se chvěly, ale protože její hlas...
2. Samuel 23:2...pomazal Bůh Jákobův, líbezný pěvec izraelskýPromlouvá ze Hospodinův duch, jeho slovo ve svých ústech...
Nehemiáš 9:13... Na horu Sinaj jsi sestoupil, z nebe jsi s nimi promlouval. Dal jsi jim poctivá pravidla a spravedlivé...
Job 26:4...chceš tyhle řeči vykládat? Jaký duch to z tebe promlouvá? Mrtví se před Bohem chvějí v hlubinách, pod...
Žalmy 39:4...mi hořel v myšlenkách, takže můj jazyk začal promlouvat: Můj konec, Hospodine, ukaž mi, kolik dnů jsi mi...
Žalmy 50:1...musí zahynout. Žalm Asafův. Hospodin, Bůh bohůpromlouvá, celou zem svolává od slunce východu tam, kde...
Jeremiáš 10:1...neobřezané srdce." "Slyšte slovo, které k vám promlouvá Hospodin, dome izraelský. Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 37:2...i prostý lid, neposlouchal slova, která Hospodin promlouval skrze proroka Jeremiáše. Král Cidkiáš přesto k...
Ezechiel 2:2... na nohy. Tehdy jsem slyšel, jak ke mně promlouvá. "Synu člověčí," řekl mi, "posílám k Izraelcům...
Ezechiel 43:6...pořád vedle , uslyšel jsem, jak ke mně kdosi promlouvá z chrámu. "Synu člověčí," řekl mi, "zde je místo...
Zachariáš 7:9...dostal slovo Hospodinovo: "Takto promlouval Hospodin zástupů: ‚Prosazujte opravdové právo a...
Marek 2:2... že se nevešli ani ke dveřím. Zatímco k nim promlouval Slovo, přišli k němu čtyři muži a nesli...
Skutky 2:4...začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z...
Skutky 17:2...tam podle svého zvyku šel a po tři soboty k nim promlouval z Písem. Vysvětloval a dokazoval jim, že Mesiáš...
Skutky 19:9... Odvedl učedníky s sebou a každý den pak promlouval v posluchárně jistého Tyranna. To se dělo po dva...
Efeským 5:19... ale nechávejte se naplnit DuchemPromlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a...

Slova obsahující promlouval: promlouval (8) promlouvala (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |