Proměním

Hledám varianty 'proměním' [ proměníš (3) proměním (6) proměnily (1) proměnilo (1) proměnila (5) proměnil (10) promění (12) proměněni (2) ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 19:26...zkáze. Lotova žena se však ohlédla zpětproměnila se v solný sloup. Druhého dne časně zrána Abraham...
Exodus 4:3...Řekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji tedy na zemproměnila se v hada! Mojžíš se před ním dal na útěk, ale...
Exodus 4:4...tedy natáhl ruku, chytil ho a had se mu v ruce proměnil v hůl! "To aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin,...
Exodus 4:9...voda, kterou jsi nabral z Nilu, se pak na zemi promění v krev." Mojžíš ale Hospodinu odporoval: "Promiň,...
Exodus 7:9...Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji před faraonapromění se v hada.'" A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi...
Exodus 7:10...hodil svou hůl před faraona a jeho dvořanyproměnila se v hada. Farao si ale zavolal mudrce a čaroděje...
Exodus 7:12...svými čáry totéž. Hodili své hole na zemproměnily se v hady. Áronova hůl však jejich hole spolykala...
Exodus 7:15...do cesty. Vezmi s sebou tu hůl, která se proměnila v hada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, k...
Exodus 7:19...mokřinám, ke všem jejich vodním nádržím - se promění v krev! Po celé egyptské zemi bude krev, dokonce i...
Exodus 8:12...a udeř do prachu, se po celé egyptské zemi promění v komáry!" A tak to učinili: Áron napřáhl hůl,...
Exodus 8:13...komáři. Veškerý prach v celé egyptské zemi se proměnil v komáry! Také věštci se pokoušeli svými kouzly...
Exodus 9:9...zem a na lidech i dobytku po celém Egyptě se promění v hnisavé vředy neštovic." A tak vzali popel z pece...
Deuteronomium 28:23... dokud nezahyneš. Nebe se ti nad hlavou promění v bronz a země pod tebou v železo. Hospodin ti pro...
1. Samuel 10:6...Duch Hospodinův, začneš prorokovat s nimiproměníš se v jiného člověka. se ti vyplní tato znamení,...
1. Samuel 10:9...se pak Saul otočil, aby od Samuele odešel, Bůh proměnil jeho srdce v jiné. Toho dne se také vyplnila...
2. Královská 19:25...Nyní jsem to tedy splnil: města dobře opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v nich bydlí, vysíleni,...
Ester 9:22...od svých nepřátel; v tomto měsíci se jejich žal proměnil v radost a smutek ve svátek. Proto mají v tyto dny...
Job 11:17... Tvůj život jak poledne se rozzáří, i tma se promění v svítání. Buď klidný, vždyť je tu naděje -...
Job 20:14...na patře, v útrobách mu ale ten pokrm zhořknepromění se mu v hadí jed. Vše, co spolykal, musí vyzvracet,...
Job 30:21...a ty neodpovídáš; stojím tu, a ty jen přihlížíšProměnil ses mi v ukrutníka, veškerou silou na útočíš....
Žalmy 66:15...ti ze zvířat vykrmených, berany pro tebe v dým proměním, býky i kozly ti jako oběť připravím! séla Pojďte...
Žalmy 107:29...v tísni, a on je vyvedl z jejich úzkostíProměnil onu bouři v šepot, mořské vlny se zklidnily....
Izaiáš 1:22...v něm - teď však jen vrahové. Tvé stříbro se proměnilo v strusku, tvé víno se vodou zředilo. Tví...
Izaiáš 21:4... celý se třesu strachy. Vytoužený noční klid proměnil se mi v zděšení! Plné stoly. Prostřené ubrusy....
Izaiáš 37:26...Nyní jsem to tedy splnil: města dobře opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v nich bydlí, vysíleni,...
Izaiáš 38:17...a oživil! Hle, ta hořkost nejprudší se proměnila ve zdraví! Vytrhl jsi z jámy nicoty, všechny...
Izaiáš 41:18...návrších, v údolích nechám tryskat pramenyProměním pouště v jezera, z vyprahlé země bude voda vyvěrat...
Izaiáš 42:15...i pahorky, sežehnu na nich všechny rostlinyproměním řeky v ostrovy a jezera vysuším. Slepé povedu...
Izaiáš 42:16...neznali, provedu je stezkami, o nichž netušíProměním před nimi tmu ve světlo a hrbolatá místa budou...
Jeremiáš 13:16...mezi horami. Vyhlížíte světlo, on je však promění v stín smrti, obrátí je ve tmu nejhlubší. Jestliže...
Jeremiáš 31:13...i starci spolu s . Jejich truchlení v radost proměním, utěším je a rozveselím namísto trápení. Duši...
Ozeáš 2:14...kterých říká: "Tím mi zaplatili moji milenci," a proměním je v lesní houštiny, kde budou požírány divokými...
Matouš 4:3...mu: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, se promění v chleby." On však odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen...
Matouš 17:2...Jana, vyvedl je o samotě na vysokou horuproměnil se před nimi. Jeho tvář zazářila jako slunce a...
Marek 9:2... vyvedl je samotné stranou na vysokou horuproměnil se před nimi. Jeho šaty se rozzářily a úplně...
Lukáš 4:3..."Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, se promění v chleba." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen...
Jan 4:46...dělal. Znovu se vrátil do Kány Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě jeden královský...
1. Korintským 15:51...tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni - naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující...
1. Korintským 15:52...budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto...
Filipským 3:21...očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |