Prolité

Hledám varianty 'prolité' [ prolitou (12) prolití (5) prolité (1) prolitá (1) ]. Nalezeno 19 veršù.
Exodus 22:1...tak, že zemře, nebude ten, kdo ho udeřil, vinen prolitou krví. Jestliže se to však stane za bílého dne,...
Exodus 22:2... Jestliže se to však stane za bílého dne, bude prolitou krví vinen.Zloděj musí nahradit škodu. Jestliže...
Leviticus 17:4...oběť, takovému člověku se bude počítat vina za prolitou krev: Prolil krev, proto bude vyobcován ze svého...
Numeri 35:27...jeho hranice a zabije ho, nebude mstitel vinen prolitou krví. Ten, kdo někoho zabil, totiž pobývat ve...
Deuteronomium 19:13...Neslituješ se nad ním. Odstraň z Izraele nevinně prolitou krev, a povede se ti dobře. Neposunuj mezník svého...
Deuteronomium 21:8...lid Izrael, který jsi vykoupil! Nenech nevinně prolitou krev uprostřed svého lidu Izraele!" Tehdy budou...
Deuteronomium 21:9...viny za tu krev. Takto odstraníš nevinně prolitou krev ze svého středu, neboť uděláš, co je v...
1. Královská 2:5...krev jako ve válečné řeži, ačkoli byl mírProlitou krví potřísnil pás na svých bedrech i obuv na...
2. Královská 9:7...proroků i krev všech Hospodinových služebníkůprolitou rukama Jezábel. Celý dům Achabův zahyne. Achabovy...
2. Letopisů 19:10...vašich bratrů z jiných měst, se bude týkat prolití krve nebo otázek Zákona, přikázání, ustanovení a...
Žalmy 9:13...Sionu, o jeho skutcích povězte národům: Mstitel prolité krve na myslí, nářek ztrápených mu není...
Žalmy 30:10... tebe, Pane můj, prosím o milost. Čemu prospěje prolití krve? K čemu to bude, když padnu do jámy? Bude...
Přísloví 1:16...šlépějích - jejich nohy běží k neštěstí, k prolití krve spěchají! Líčit síť před očima ptáků je jistě...
Izaiáš 26:21...ztrestal viny obyvatel země. Země odkryje na  prolitou krev, přestane přikrývat své zabité. V ten den...
Pláč 4:14...Jak slepí bloudili v ulicích zbroceni krví prolitou; nikdo se neodvážil ani dotknout jejich rouch. "Z...
Ezechiel 22:13...do dlaní nad tvým mrzkým ziskem a nad krví prolitou uprostřed tebe! Zdalipak zůstaneš tak smělé a...
Jonáš 1:14...kvůli smrti toho muže. Netrestej nás za prolití nevinné krve! Vždyť ty sám, Hospodine, konáš svou...
Matouš 23:35...městu. Tak na vás padne veškerá spravedlivá krev prolitá na zemi - od krve spravedlivého Ábela po krev...
Židům 9:22...Zákona se téměř všechno očišťuje krví a bez prolití krve není odpuštění. Takto bylo potřeba očišťovat...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |