Prolít

Hledám varianty 'prolít' [ prolita (2) prolít (1) prolilo (1) prolila (1) prolil (11) prolije (1) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 4:11...ústa, aby vpila krev tvého bratra, kterou jsi prolil! Když budeš obdělávat zem, ti nedá svoji sílu....
Genesis 9:6...volat k odpovědnosti každého jeho bratra. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita,...
Leviticus 17:4...člověku se bude počítat vina za prolitou krevProlil krev, proto bude vyobcován ze svého lidu. To proto,...
Numeri 35:33...nemůže být očištěna od krve, která na byla prolita, jinak než krví toho, kdo ji prolil. Nesmíš...
Deuteronomium 27:25..."Amen!" "Zlořečený, kdo se uplatit, aby prolil nevinnou krev!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
1. Samuel 25:26...a živ jsi ty - protože ti Hospodin zabránil prolít krev a vzít pomstu do vlastních rukou, tvoji...
1. Samuel 25:31... nebudeš mít v srdci výčitky, že jsi daremně prolil krev, aby ses pomstil. Hospodin prokáže mému pánu...
1. Královská 2:5...Nerovu, a Amasovi, synu Jeterovu. Zavraždil jeprolil jejich krev jako ve válečné řeži, ačkoli byl mír....
1. Královská 2:31...i z domu mého otce krev, kterou Joáb bezdůvodně prolil. Hospodin obrátí jeho krev na jeho hlavu, protože...
2. Královská 21:16...jejich otcové vyšli z Egypta, dodnes." Menaše prolil tolik nevinné krve, že naplnil Jeruzalém od...
1. Letopisů 22:8... svého Boha. Dostal jsem ale slovo Hospodinovo: ‚Prolil jsi mnoho krve a svedl mnoho bitev. Protože jsi...
2. Letopisů 24:25...Tehdy se jeho dvořané proti němu spikli, protože prolil krev syna kněze Jojady, a zabili ho na lůžku. Když...
Ezechiel 22:4...hnusných model! Provinilo ses krví, kterou jsi prolilo, pošpinilo ses modlami, které jsi vyrobilo....
Ezechiel 22:12...vlastního otce. Berou v tobě úplatek, aby se prolila něčí krev. Bereš lichvářské úroky a chamtivě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |