Prolévá

Hledám varianty 'prolévá' [ proléváte (1) prolévat (5) prolévána (1) prolévali (4) proléval (2) prolévá (4) ]. Nalezeno 17 veršù.
Deuteronomium 28:32...tomu budeš přihlížet. Celý den pro budeš prolévat slzy, ale budeš bezmocný. Plody tvé země a všechno...
2. Královská 9:26...Nábota a jeho synů, kterou jsem tu včera viděl prolévat, mi zaplatíš zde na tomto poli, praví Hospodin.'...
2. Královská 24:4...Menaše napáchal, a kvůli krvi nevinných, kterou proléval, byl Jeruzalém krve plný. Hospodin to...
1. Letopisů 28:3...dům mému jménu, neboť jsi vedl válkyproléval jsi krev.' Hospodin, Bůh Izraele, vyvolil z celého...
Žalmy 106:38... své dcery ďáblům dávali! Nevinnou krev tehdy prolévali, krev synů svých a svých dcer. Modlám v Kanaánu...
Izaiáš 59:7...násilí. Jejich nohy běží k neštěstí, spěchají prolévat krev nevinných. Jejich myšlenky jsou jen...
Jeremiáš 7:6...sirotky a vdovy, pokud přestanete na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete k vlastní škodě...
Pláč 4:13...jeho proroků, kvůli vinám jeho kněží - těch, kdo prolévali v jeho středu krev nevinných! Jak slepí bloudili...
Ezechiel 22:6...Izraele ve tvých zdech podle svých možností prolévá krev! Otci a matce se v tobě zlořečí, přistěhovalci...
Ezechiel 33:25...maso s krví, vzhlížíte ke svým hnusným modlámproléváte krev, a ještě chcete vládnout zemi? Spoléháte se...
Ezechiel 36:18...Vylil jsem tedy na svůj hněv, neboť v zemi prolévali krev a poskvrnili ji svými hnusnými modlami....
Matouš 26:28...všichni; toto je krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Říkám vám, že od této...
Marek 14:24...jim řekl: "To je krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé. Amen, říkám vám, že neokusím plod...
Lukáš 22:20...kalich je nová smlouva v krvi, která se prolévá za vás. Pohleďte ale - ruka mého zrádce je na stole...
Skutky 22:20...a bičoval ty, kdo věřili v tebe. Když byla prolévána krev tvého svědka Štěpána, stál jsem tam,...
Římanům 3:15...kletby z úst jim tryskají." "Prolévat krev spěchají jejich nohy, zkáza a bída jsou...
Zjevení 16:6...jsi a kterýs byl, že jsi to usoudil! Protože prolévali krev svatých a proroků, tys jim dal pít krev, jak...

Slova obsahující prolévá: prolévá (4) prolévána (1) proléváním (1) proléváte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |