Prokletí

Hledám varianty 'prokletí' [ prokletý (8) prokletím (3) prokletí (31) prokleté (1) prokletá (1) proklet (5) ]. Nalezeny 44 verše.
Genesis 27:12...budu vypadat jako podvodník a přivedu na sebe prokletí, a ne požehnání!" "Tvé prokletí beru na sebe, synu...
Genesis 27:13...přivedu na sebe prokletí, a ne požehnání!" "Tvé prokletí beru na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen...
Numeri 5:18...žárlivosti. Kněz pak bude mít v ruce hořkou vodu prokletí a bude ženu zapřísahat: ‚Jestliže s tebou žádný...
Numeri 5:19...nečistotě, buď zproštěna účinku této hořké vody prokletí. Jestliže ses však od svého manžela odklonila a...
Numeri 5:22...klín zvadl a tvé lůno oteklo! tato hořká voda prokletí vnikne do tvých útrob, aby tvé lůno oteklo a tvůj...
Numeri 5:24...a spláchne je do hořké vody. Hořkou vodu prokletí ženě vypít, aby se v obrátila v hořkost....
Numeri 5:27...a dopustila se vůči svému manželu nevěry, voda prokletí v zhořkne, její lůno oteče a její klín zvadne,...
Numeri 22:6...požehnáš, je požehnaný, a koho prokleješ, je prokletý." Moábští i midiánští stařešinové tedy odešli s...
Deuteronomium 11:26...pověděl. Pohleď, dnes vám předkládám požehnáníprokletí. Požehnání - budete-li poslouchat přikázání...
Deuteronomium 11:28...Hospodina, svého Boha, která vám dnes udílímProkletí - nebudete-li poslouchat přikázání Hospodina,...
Deuteronomium 11:29... budeš pronášet požehnání na hoře Gerizimprokletí na hoře Ebal. (Obě jsou za Jordánem, kus cesty...
Deuteronomium 21:23...téhož dne, neboť ten pověšený je před Bohem prokletý. Neposkvrňuj zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 28:15... přijdou na tebe a dostihnou všechna tato prokletí: Prokletý budeš ve městě, prokletý budeš i na poli...
Deuteronomium 28:16...na tebe a dostihnou všechna tato prokletíProkletý budeš ve městě, prokletý budeš i na poli. Prokletá...
Deuteronomium 28:17...budeš ve městě, prokletý budeš i na poliProkletá tvá nůše i tvá díže. Prokletý plod tvého lůna,...
Deuteronomium 28:18...tvá nůše i tvá dížeProkletý plod tvého lůna, plody tvé půdy, vrh tvého skotu i...
Deuteronomium 28:19...tvé půdy, vrh tvého skotu i mláďata tvého bravuProkletý budeš při vcházení, prokletý budeš i při vycházení...
Deuteronomium 28:20...budeš i při vycházení. Hospodin na tebe pošle prokletí, děs a zmar při veškerém tvém počínání, dokud...
Deuteronomium 28:45...jemu; on bude hlavou a ty ocasem. Všechna tato prokletí na tebe přijdou, protože jsi neposlouchal...
Deuteronomium 29:26...vůči této zemi hněvem a přivedl na ni každé prokletí zapsané v této knize. Hospodin je v zuřivém hněvu...
Deuteronomium 30:1...tohoto Zákona. Všechny tyto věci, požehnáníprokletí, jež ti předkládám, na tebe přijdou. Kdekoli budeš...
Deuteronomium 30:19...jsem vám předložil život a smrt, požehnáníprokletí. Vyber si život, a budeš živ ty i tvé símě. Miluj...
Soudců 5:23...praví anděl Hospodinův, "jeho obyvatele vydejte prokletí, za to, že nepřišli na pomoc Hospodinu, na pomoc...
1. Samuel 26:19...to ale byli lidé, pak jsou před Hospodinem prokletí, protože teď vyhánějí z domova v Hospodinově...
2. Královská 22:19...obyvatelích prohlásil, že na přijde zkázaprokletí, nezatvrdil jsi své srdce, ale ponížil ses před...
Job 5:3...zapustit kořeny, jeho dům ale náhle stihlo prokletí: Jeho děti nepoznají žádné bezpečí, bez obhájce...
Job 24:18...tmy. voda takové rychle odplaví, jsou prokleté jejich pozemky, nikdo nezamíří k jejich...
Žalmy 109:17... mordoval toho, kdo bolest v srdci měl! Miloval prokletí, tak ho raní, nestál o požehnání, tak ho...
Žalmy 109:19...do těla, vniklo mu do kostí jako mast. ho to prokletí zahalí jako plášť, ho vždy obepíná jako pás!...
Přísloví 3:33...upřímnými však sdílí svá tajemství. Hospodinovo prokletí stíhá dům darebáka, obydlí spravedlivých ale...
Přísloví 28:27...nebude trpět nouzi, kdo zakrývá si oči, potká ho prokletí. Když mají darebáci navrch, každý se ukrývá, když...
Izaiáš 24:6...a věčnou smlouvu zrušili. To proto zemi hltá prokletí a její obyvatelé pykají; obyvatelé země mizejí,...
Pláč 3:65...Zatvrzelé srdce ponech jim, je stihne tvoje prokletí! Pronásleduj je svým hněvem, vyhlaď je, Hospodine,...
Malachiáš 1:14...to mohu z vašich rukou přijmout? praví HospodinProkletý je pokrytec, který ve stádu samce, slíbí ho...
Malachiáš 2:2...mému jménu, praví Hospodin zástupů, sešlu na vás prokletí a prokleji i vaše žehnání. A jsem je také...
Malachiáš 3:9...ptáte se. Na desátcích a obětech! Jste naprosto prokletí, že okrádáte, vy, celý národe! Sneste všechny...
Malachiáš 3:24...synů k otcům, abych přijdu, neranil zemi prokletím. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna...
1. Korintským 16:22...SVOU VLASTNÍ RUKOU. Kdo nemá rád Pána, je proklet. Maranatha! Milost Pána Ježíše s vámi....
Galatským 1:8...evangelium než to, které jsme vám kázali, je proklet! Znovu opakuji, co jsme řekli: Pokud vám někdo...
Galatským 1:9...evangelium než to, které jste přijali, je proklet! Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde...
Galatským 3:10... kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím, neboť je psáno: "Proklet buď každý, kdo neplní a...
Galatským 3:13...plní, z nich bude žít." Kristus nás vykoupilprokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je...
Židům 6:8...plodí jen bodláčí a trní, je bezcenná a blízká prokletí - nakonec ji čeká spálení. Milovaní, přestože...
Zjevení 22:3...je k uzdravení národů. A tak již nebude žádné prokletí. V tom městě bude stát Boží a Beránkův trůn a jeho...

Slova obsahující prokletí: prokletí (31) prokletím (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |