Proklatí

Hledám varianty 'proklatí' [ proklatý (2) proklatou (1) proklatí (3) proklaté (33) proklatá (1) ]. Nalezeno 39 veršù.
Numeri 21:2...lid do našich rukou, zničíme jejich města jako proklatá." Hospodin Izrael vyslyšel, vydal mu Kananejce a...
Numeri 21:3...a Izrael je i s jejich městy vyhladil jako proklaté. To místo pak nazvali Chorma, Klatba. Aby se...
Deuteronomium 2:34...jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužů, žen i dětí. Nikoho jsme nenechali...
Deuteronomium 3:6...venkovských osad. Vyhladili jsme je jako proklaté, jako jsme to učinili chešbonskému králi Sichonovi...
Deuteronomium 7:2...je vydá, abys je pobil, a tak je vyhladíš jako proklaté. Neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi...
Deuteronomium 13:16...město se vším, co je v něm, musíš vyhladit jako proklaté. I jeho dobytek musíš pobít mečem. Veškerou kořist...
Deuteronomium 20:17... Hivejce a Jebusejce totiž musíš vyhladit jako proklaté, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by vás...
Jozue 2:10... Sichonovi a Ogovi, které jste vyhladili jako proklaté. Jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a...
Jozue 6:21... Vše, co bylo ve městě, pak vyhladili jako proklaté: muže i ženy, mladé i staré, skot, ovce i osly....
Jozue 7:12...klatbě propadli sami. Nebudu s vámi, pokud to proklaté neodstraníte ze svého středu! Vstaň, posvěť lid a...
Jozue 7:13...zítřek. Neboť toto praví Hospodin, Bůh IzraeleProklaté je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci obstát...
Jozue 8:26...nebyli všichni obyvatelé Aje vyhlazeni jako proklatí. Izrael si pro sebe nechal jen ukořistěný dobytek...
Jozue 10:1... že Jozue dobyl Aj a vyhladil je jako proklaté a že stejně, jak naložil s Jerichem a jeho králem,...
Jozue 10:28...s jejím králem; všechno živé v vyhladil jako proklaté. Nikoho nenechal naživu; s králem Makedy naložil...
Jozue 10:35...meče; všechno živé v něm toho dne vyhladil jako proklaté, stejně jako to provedl s Lachišem. Potom Jozue s...
Jozue 10:37...Eglonu. Město i všechno živé v něm vyhladil jako proklaté. Potom se Jozue s celým Izraelem obrátil k Debiru...
Jozue 10:39...ostřím meče a všechno živé v něm vyhladili jako proklaté. Nikoho nenechal naživu. Jak naložil s Hebronem,...
Jozue 10:40...nenechal naživu; vše, co dýchalo, vyhladil jako proklaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele. Jozue dobyl...
Jozue 11:11...živé v něm pobili ostřím meče; vyhladili je jako proklaté, takže nezůstala ani živá duše. Chacor potom...
Jozue 11:12...králů a pobil je ostřím meče. Vyhladil je jako proklaté, jak přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Z měst...
Jozue 11:20... aby válčili proti Izraeli, aby je vyhladil jako proklaté a bez milosti je vyhubil, jak Hospodin přikázal...
Jozue 11:21...a izraelských hor. Jozue je vyhladil jako proklaté i s jejich městy. V zemi synů Izraele nikdo z...
Soudců 1:17...Kananejce bydlící v Cefatu a vyhubili je jako proklaté. To město proto dostalo jméno Chorma, Klatba. Juda...
1. Samuel 15:3... Všechny, kdo k nim patří, vyhlaďte jako proklaté. Nešetři je; pobij muže i ženy, děti i nemluvňata,...
1. Samuel 15:8...živého, ale všechen lid vyhubili mečem jako proklatý. Saul se svým vojskem však ušetřil Agaga i...
1. Samuel 15:9... ale všechno podřadné a slabé vyhladili jako proklaté. Tehdy Samuel dostal slovo...
1. Samuel 15:15...Bohu. Všechno ostatní jsme ale vyhladili jako proklaté." "Přestaň," zarazil Samuel Saula. "Povím ti, co...
1. Samuel 15:18...úkolem: ‚Jdi a vyhlaď ty hříšné Amalekovce jako proklaté. Bojuj s nimi, dokud s nimi neskoncuješ!' Proč jsi...
1. Samuel 15:20...krále Agaga a Amalekovce jsem vyhladil jako proklaté. Lid pak vzal z kořisti nejlepší brav a skot...
2. Královská 9:34... pojedl, popil a potom řekl: "Postarejte se o tu proklatou a pohřběte ji. Přece jen to byla královská dcera...
1. Letopisů 4:41...i na Meunity, kteří tam žili. Vyhladili je jako proklaté (jak je tomu dodnes) a usadili se tam místo nich,...
Žalmy 119:21...touha po tvých pokynech. Okřikuješ pyšné - jsou proklatí, od tvých přikázání zbloudili! Zbav zahanbení a...
Izaiáš 34:2...národy, zlobí se na všechny jejich zástupy; jako proklaté je vyhladí, vydá je krveprolití. Jejich zabití...
Jeremiáš 25:9...i na všechny národy v okolí. Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměch; zbude z nich věčné...
Jeremiáš 50:21...(tom kraji Zúčtování)! Za nimi! Pobij je jako proklaté, praví Hospodin, udělej vše, co jsem ti nařídil!...
Jeremiáš 50:26... shrňte vše na hromady! Zničte to město jako proklaté, z něj nezůstane ani ostatek! Pobijte jim...
Jeremiáš 51:3...jejich mládence, celé to vojsko vyhlaďte jako proklaté! v zemi Chaldejců padají pobití, smrtelně...
Matouš 25:41...Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode , vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a...
Jan 7:49...někdo z hodnostářů nebo z farizeů? Jenom ten proklatý dav, co nezná Zákon!" Jeden z nich, Nikodém (který...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |