Prokazovat

Hledám varianty 'prokazovat' [ prokazujte (1) prokazujme (1) prokazují (3) prokazuji (3) prokazujete (1) prokazuješ (3) prokazuje (2) prokazuj (2) prokazovat (4) prokazovaly (1) prokazovali (2) prokazoval (6) ]. Nalezeno 29 veršù.
Genesis 26:29...nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli tebeprokazovali ti pouze dobrodiní a propustili v pokoji....
Genesis 47:25..." Tehdy zvolali: "Zachránil jsi nám život, paneProkazuješ nám laskavost, že smíme být faraonovými otroky!"...
Exodus 20:6...i čtvrtého pokolení těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo ...
Deuteronomium 5:10...i čtvrtého pokolení těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo ...
Deuteronomium 28:63...na nebi! Stane se, že tak jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodiní a dával vám vzrůst, stejně tak rád vás...
Jozue 24:20...vámi zle. Skoncuje s vámi tak, jako vám předtím prokazoval dobro." "Nikoli. Budeme sloužit Hospodinu!"...
1. Samuel 20:14... jako býval s mým otcem. Pokud budu živ, i ty mi prokazuj Hospodinovu laskavost. A pokud zemřu, neodvracej...
2. Samuel 3:8...domu tvého otce Saula, jeho bratrům i přátelům prokazoval oddanost a nevydal jsem do Davidových rukou....
2. Letopisů 24:22... Král Joaš nepamatoval na oddanost, kterou mu prokazoval Zachariášův otec Jojada, a zavraždil jeho syna....
Nehemiáš 9:35...království a hojnost tvé dobroty, kterou jsi jim prokazoval, když ještě měli tu širou, úrodnou zemi, kterou...
Nehemiáš 13:14... Bože můj, a nevymaž mou oddanost, kterou jsem prokazoval domu svého Boha a jeho službám! V těch dnech...
Přísloví 26:8...tupcových. Jako do praku nabíjet kámen je tupci prokazovat čest. Jako trn v ruce opilce je přísloví v...
Izaiáš 26:10...světa se učí spravedlnosti. Když se však prokazuje vlídnost lumpovi, spravedlnosti se neučí; v zemi...
Jeremiáš 9:23...tím, že zná a že mi rozumí, neboť Hospodin prokazuji milosrdenství, právo i spravedlnost na zemi; ano,...
Jeremiáš 32:18...učinil nebe i zemi - pro tebe nic není nemožnéProkazuješ milosrdenství tisícům pokolení, ale vinu otců...
Jeremiáš 32:41...aby se ode neodvrátili. S radostí jim budu prokazovat dobrodiní; pevně je zasadím v této zemi, celým...
Skutky 26:20...činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání. To je důvod, proč se Židé v...
Římanům 2:15...jsou Zákonem sami sobě. Nemají sice Zákon, ale prokazují působení Zákona zapsaného v jejich srdcích....
1. Korintským 12:25... ale aby si jeho jednotlivé části navzájem prokazovaly stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část, všechny...
Galatským 6:10...čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je časprokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry....
1. Tesalonickým 4:10...od Boha naučili milovat jedni druhé, jak to také prokazujete všem bratrům po celé Makedonii. Prosíme vás,...
1. Timoteus 5:3...matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotěProkazuj úctu osamělým vdovám. Pokud vdova děti nebo...
1. Timoteus 5:4... Pokud vdova děti nebo vnuky, musejí se učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a oplácet...
1. Timoteus 6:1...skryty. Všichni, kdo nosí otrocké jho,  prokazují svým pánům veškerou úctu, aby Boží jméno a učení...
Titus 3:2...snášenliví, laskaví a vůči všem lidem vždy prokazují vlídnost. I my jsme přece bývali nerozumní,...
Židům 6:10...zapomněl na vaši námahu a na lásku, kterou jste prokazovali jeho jménu, když jste sloužili a dosud sloužíte...
1. Petr 3:7... A vy, muži, mějte ke svým manželkám porozuměníProkazujte jim úctu jakožto slabšímu pohlaví a jako...
2. Petr 3:9...splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo...
3. Jan 1:5...než slyšet, že děti žijí v pravdě! Milovanýprokazuješ svou věrnost v tom, jak se chováš k bratrům a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |