Prokáže

Hledám varianty 'prokáže' [ prokážu (4) prokažte (2) prokáži (2) prokážete (1) prokážeš (2) prokáže (8) prokaž (15) prokázat (10) prokázali (3) prokázala (1) prokázal (25) ]. Nalezen 71 verš.
Genesis 18:3... Poklonil se k zemi a řekl: "Pane můjprokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého služebníka!...
Genesis 19:19...můj! Jsi ke svému služebníku nesmírně laskavProkázal jsi mi veliké milosrdenství, když jsi mi zachránil...
Genesis 20:13...putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem Prokaž mi tuto laskavost. Všude, kam přijdeme, o mně říkej...
Genesis 24:12...Abrahama, prosím, dopřej mi dnes to setkáníprokaž mému pánu Abrahamovi své milosrdenství. Hle, stojím...
Genesis 24:14...Izáka. Takto poznám, že jsi mému pánovi prokázal milosrdenství." Vtom, ještě než to dořekl, vyšla z...
Genesis 30:33... To bude odměna. poctivost se v budoucnu prokáže takto: přijdeš přehlédnout mou odměnu, se mi...
Genesis 32:11...a věrnosti, kterou jsi svému služebníku prokázal - vždyť jsem tento Jordán překročil pouze s holí,...
Genesis 40:14... se ti však povede dobře, pamatuj na Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mně zmínil faraonovi...
Genesis 47:29...smrti, přivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a vlož ruku do mého klína na...
Genesis 50:4...oplakávání, promluvil Josef k faraonovu dvoru: "Prokažte mi prosím laskavost a předneste faraonovým uším...
Exodus 7:9...a Áronovi řekl: "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl...
Exodus 14:31...moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina a uvěřil...
Exodus 18:9...radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli prokázal, když je vysvobodil z ruky Egypťanů. Jetro tenkrát...
Leviticus 19:32...Hospodin, váš Bůh. Před šedinami povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě svého Boha. jsem Hospodin. s...
Numeri 10:32...se s tebou o dobrodiní, které nám Hospodin prokáže." A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od...
Numeri 11:15...to nad síly! Chceš-li se mnou jednat taktoprokaž mi prosím laskavost a raději zabij. se nemohu...
Numeri 20:13...Izraele svářili s Hospodinem a Hospodin jim prokázal svou svatost. Mojžíš z Kádeše vyslal posly k...
Numeri 27:14...se mnou pustila do sváru, místo abyste před nimi prokázali mou svatost." To je ta Mej-meriba, Voda sváru, v...
Numeri 32:5...služebníci mají spoustu dobytka." Dále řekli: "Prokaž nám prosím laskavost, tato země připadne do...
Deuteronomium 13:18...se Hospodin odvrátí od svého planoucího hněvuprokáže ti milosrdenství a ve svém smilování rozmnoží,...
Deuteronomium 32:51...poušti Cin, místo abyste uprostřed synů Izraele prokázali mou svatost. Ano, spatříš tu zemi před sebou, ale...
Jozue 2:12...Hospodinu, že za milosrdenství, které jsem vám prokázala, i vy prokážete milosrdenství rodině mého otce....
Soudců 6:17..." řekl mu na to Hospodin. "V tom případě mi prokaž laskavost," odpověděl Gedeon. "Dej mi prosím znamení...
Soudců 8:35...Gedeona, přes všechno dobrodiní, které Izraeli prokázal. Jerub-baalův syn Abimelech přišel bydlet k...
Růt 2:20...Na to Noemi řekla: "Hospodin mu žehnej! Neodmítl prokázat laskavost živým ani mrtvým!" A dodala: "Ten muž je...
1. Samuel 15:30...jsem," opakoval Saul. "Teď mi ale prosím prokaž poctu před stařešiny mého lidu a před Izraelem a...
1. Samuel 20:8...se rozhodl zabít. Tehdy , svému služebníkuprokaž laskavost - vždyť jsi se mnou před Hospodinem...
1. Samuel 24:19...dobrem, ale jsem ti odplácel zlem. Dnes jsi prokázal, že se mnou jednáš dobře. Hospodin vydal do...
1. Samuel 25:8... Zeptej se svých mládenců a potvrdí ti toProkaž tedy mým chlapcům laskavost, přicházíme přece ve...
1. Samuel 25:30...Bůh jako z praku odmrští. A potom, Hospodin prokáže mému pánu všechno to dobrodiní, které ti zaslíbil,...
1. Samuel 25:31...prolil krev, aby ses pomstil. Hospodin prokáže mému pánu dobrodiní, vzpomeň si na svou služebnici...
1. Samuel 27:5...ho hledat. David řekl Achišovi: "Mohl bys mi prokázat laskavost? Prosím, mi poskytnou místo v...
2. Samuel 2:5...požehná za to, že jste svému pánu Saulovi prokázali tuto laskavost a pohřbili ho. Kéž i vám teď...
2. Samuel 2:6...laskavost a pohřbili ho. Kéž i vám teď Hospodin prokáže laskavost a věrnost. Také vám prokáži dobrodiní...
1. Královská 2:7...do hrobu. Synům Barzilaje Gileádského ale prokaž přízeň - přijmi je mezi své spolustolovníky, neboť...
1. Královská 3:6...ti to," řekl mu Bůh ve snu. Šalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil...
1. Královská 8:66...a radostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin prokázal svému služebníku Davidovi a svému lidu Izraeli. ...
2. Letopisů 1:8...o cokoli a dám ti to." Šalomoun Bohu odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň a jsi...
2. Letopisů 7:10...a radostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin prokázal Davidovi, Šalomounovi a svému lidu Izraeli. Tak...
Ezdráš 2:59...Tel-charši, z Kerubu, Adanu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele: Synové...
Nehemiáš 2:5...odpověděl jsem králi takto: "Kdyby král ráčilprokázal svému služebníku laskavost, pošli do Judska, do...
Nehemiáš 7:61...Tel-charši, z Kerubu, Adonu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele: Synové...
Ester 7:3...Žádej půl říše a stane se." "Ráčíš-li mi, králiprokázat laskavost," odpověděla královna Ester, "daruj mi...
Ester 8:5...postavila před králem a řekla: "Ráčí-li mi král prokázat laskavost a uzná-li to král za vhodné, jestliže mu...
Job 10:16... honit jako lev, svou úžasnou sílu na znovu prokážeš. Postavíš další svědky proti mně, tvůj hněv proti...
Job 23:14... Co o mně rozhodne, to jistě vykoná, jak to prokázal tolikrát. Proto jsem před ním vyděšen, když na...
Žalmy 17:7...nakloň mi, slova slyš! Svou lásku, Zachránceprokaž svou pravicí těm, kdo před útočníky k tobě prchají!...
Žalmy 68:29...a Neftalí! Projev svou sílu, Bože, mezi námiprokaž svou moc, Bože, tak jako dřív, ze svého chrámu nad...
Žalmy 102:14...nad Sionem smiloval, vždyť je čas mu přízeň prokázat, přišel správný čas! Vždyť tvoji služebníci...
Žalmy 106:4...Pamatuj na , Hospodine, svému lidu přízeň prokážeš, se svojí spásou navštiv ! Štěstí tvých...
Žalmy 116:7...Znovu odpočívej, duše , Hospodin ti dobrodiní prokázal! Ty jsi zachránil od smrti, oči od slz, nohy...
Žalmy 119:65...o svých zákonech! Svému služebníku jsi dobro prokázal, dle slova, jež jsi, Hospodine, dal. rozumu...
Jeremiáš 18:10... pak i upustím od dobra, jež jsem jim slíbil prokázat. Teď tedy řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma:...
Jeremiáš 33:9...na zemi, uslyší o všem dobrodiní, které jim prokáži. Zůstanou v úžasu a rozechvění nad vším tím...
Ezechiel 20:41...zahnáni, oblíbím si vás jako příjemnou vůniprokážu na vás svou svatost před očima národů. Tehdy...
Ezechiel 28:25...dům Izraele z národů, mezi něž byli rozptýleniprokážu na nich svou svatost před očima pohanů. Tehdy pak...
Ezechiel 36:23... jsem Hospodin - na vás před jejich očima prokážu, jak jsem svatý, praví Panovník Hospodin. Posbírám...
Ezechiel 39:27...národů a shromáždím je ze zemí jejich nepřátelprokážu na nich svou svatost před očima mnoha národů. Tehdy...
Daniel 5:11...přebývá duch svatých bohů. Ten za dnů tvého otce prokázal jasnozřivost, důvtip a moudrost, jakou mívají...
Daniel 5:12... Daniel, jemuž král dal jméno Baltazar, totiž prokázal vzácného ducha, rozumnost a důvtip ve vykládání...
Daniel 5:14... "Slyšel jsem, že je v tobě duch bohů a že jsi prokázal jasnozřivost, důvtip a vzácnou moudrost. Před...
Lukáš 1:58...sousedé a příbuzní uslyšeli, jak Hospodin prokázal své veliké milosrdenství, radovali se spolu s ....
Lukáš 1:72...nepřátel a z ruky všech, kdo nás nenávidíProkázal milosrdenství našim otcům a vzpomenul na svou...
Lukáš 10:37...byl tomu přepadenému bližním?" "Ten, který mu prokázal milosrdenství," odpověděl znalec Zákona. "Jdi a...
Skutky 1:3... Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazoval...
Skutky 24:13...městě. To, z čeho tu obviňují, nemohou nijak prokázat. Přiznávám však před tebou, že sloužím Bohu našich...
Římanům 3:25...smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své...
Římanům 3:26...shovívavosti prominul předešlé hříchy, aby nyní prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo, že je...
2. Timoteus 1:16...Fygela a Hermogena se ode odvrátili. Kéž Pán prokáže milosrdenství Onesiforovu domu. Často přicházel...
Židům 9:16...zaslíbené věčné dědictví. U závěti se totiž musí prokázat smrt toho, kdo ji pořídil. Účinnost pouze závěť...
Jakub 3:13...vodu. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? to prokáže svými skutky - ušlechtilým životem ve vlídné...

Slova obsahující prokáže: prokáže (8) prokážeš (2) prokážete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |