Projevit

Hledám varianty 'projevit' [ projevit (4) projevíš (2) projevím (6) projevilo (1) projevila (4) projevil (10) projeví (5) ]. Nalezen 31 verš.
Leviticus 10:3... když řekl: Na těch, kdo ke mně přistupujíprojevím svou svatost; před tváří všeho lidu projevím svou...
Růt 3:10...ti žehnej, dcero," řekl na to. "Teď jsi projevila ještě větší oddanost než předtím, neboť jsi nešla...
2. Samuel 9:1...domu naživu? Kvůli Jonatanovi bych mu chtěl projevit přízeň." V Saulově domě sloužíval otrok jménem...
2. Samuel 9:3...ještě někdo?" zeptal se ho král. "Chtěl bych mu projevit Boží přízeň." "Zůstal ještě jeden Jonatanův syn,...
2. Samuel 9:7...mu David. "Kvůli tvému otci Jonatanovi ti chci projevit přízeň. Vrátím ti všechny pozemky tvého děda Saula...
2. Samuel 10:2...místo nastoupil jeho syn Chanun. David si řekl: "Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako jeho otec...
2. Samuel 15:20...se ale i se svými bratry vrať. Kéž ti Hospodin projeví milosrdenství a věrnost." Itaj ale králi namítl:...
1. Letopisů 17:19...dobro svého služebníka a podle svého srdce jsi projevil svou velkorysost, když jsi zjevil všechny tyto...
1. Letopisů 19:2...jeho místo nastoupil jeho syn. David si řekl: "Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako jeho otec...
Job 26:3...bláhovému udělil! Jak hluboké pochopení jsi tu projevil! Komu chceš tyhle řeči vykládat? Jaký duch to z...
Žalmy 31:22...buď Hospodin - svou úžasnou lásku ke mně projevil, když jsem byl ve městě obklíčen. Tehdy jsem řekl...
Žalmy 78:11...na jeho mocné činy, na zázraky, jež jim projevil. Před jejich otci konal zázraky, v Egyptě, na poli...
Žalmy 85:2...Korachových. Své zemi jsi, Hospodine, přízeň projevil, Jákoba přivedl jsi zpátky z vyhnanství. Viny jsi...
Žalmy 142:8... spravedliví obklopí, mi své dobrodiní projevíš. Žalm Davidův. Slyš, Hospodine, moji modlitbu, ...
Přísloví 12:16...je však moudrý, si poradit. Hlupákův hněv se projeví ihned, rozvážný člověk snese urážky. Pravdomluvný...
Izaiáš 49:13...zpívejte! Hospodin totiž svůj lid potěšilprojevil soucit ke svým ubohým! Sion však říká: "Hospodin...
Izaiáš 63:7...Izraele laskavý, za veliké slitování, které jim projevil, za jeho velikou lásku k nim. Prohlásil: "Vždyť...
Pláč 4:11... když byl rozdrcen můj lid. Hospodin naplno projevil svůj hněv, dal průchod svému zuření. Zapálil na...
Ezechiel 8:18... jak mi strkají klacek do chřípí! Proto i  projevím svůj hněv! Neslituji se, neušetřím je. I když mi...
Ezechiel 38:23...všechny ty národy, které se k němu připojí. Tak projevím svou velikost a svatost a dám se poznat před očima...
Daniel 11:28...bohatstvím vydá zpět do své země a cestou projeví své nepřátelství proti svaté smlouvě. Teprve pak se...
Micheáš 7:20... všechny naše hříchy smeteš hluboko do moře!  Projevíš svou věrnost Jákobovi, své milosrdenství...
Malachiáš 1:9...se nad vámi slitoval - jenže s tímhle v rukáchProjeví svou přízeň komukoli z vás? praví Hospodin zástupů....
Římanům 7:13...to dobré smrt? V žádném případě! Hřích se však projevil jako hřích: tím, co bylo dobré, mi způsobil smrt....
Římanům 9:22...a druhou na smetí. A co když Bůh, ačkoli chtěl projevit svůj hněv a ukázat svou moc, snášel s velikou...
2. Korintským 7:12... ale spíše kvůli tomu, aby se před Bohem projevila vaše oddanost k nám. Proto jsme velmi povzbuzeni....
2. Korintským 12:9...řekl mi: "Moje milost ti stačí. moc se plně projeví uprostřed slabosti." Milerád se tedy budu chlubit...
Efeským 2:7... aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své...
2. Timoteus 1:10...udělil před začátkem věků. Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše, který...
Filemon 1:6... Modlím se, aby se sdílení tvé víry naplno projevilo díky poznání všeho dobrého, co máme v Kristu. Tvá...
1. Jan 4:9... nezná Boha - vždyť Bůh je láska. V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |