Prohlašoval

Hledám varianty 'prohlašoval' [ prohlašujte (1) prohlašují (2) prohlašuji (5) prohlašujete (1) prohlašuješ (1) prohlašuje (7) prohlašovat (1) prohlašovali (4) prohlašoval (3) ]. Nalezeno 25 veršù.
Exodus 3:17...zřetel k vám i k tomu, co se vám děje v EgyptěProhlašuji, že vás odvedu z egyptského trápení vzhůru do...
Deuteronomium 26:17...pečlivě dodržuj celým srdcem a celou duší. Dnes prohlašuješ, že Hospodin bude tvým Bohem, že budeš kráčet...
Deuteronomium 26:18...a zákony a že mu budeš poslušný. Hospodin pak prohlašuje, že budeš jeho lidem, jeho zvláštním pokladem,...
Soudců 16:23...oběť svému bohu Dágonovi a aby oslavovaliProhlašovali totiž: "Do rukou nám bůh náš dal našeho...
1. Samuel 7:6...ji před Hospodinem, postili se toho dneprohlašovali tam: "Zhřešili jsme proti Hospodinu." Tak se...
2. Samuel 5:6...se nedostaneš - i slepci a mrzáci odrazí!" Prohlašovali, že se tam David nedostane. David ale pevnost...
1. Královská 1:5...Chagitin syn Adoniáš. "Kralovat budu ," prohlašoval. Opatřil si vozy a jízdu a běhalo před ním...
Job 34:5...je správné, co je dobré, tu spolu posuďme. Job prohlašuje: ‚Jsem nevinen, a Bůh mi právo odepřel. I když...
Izaiáš 12:4... jeho činy rozhlašujte mezi národy, jeho jméno prohlašujte jako nejvyšší! Zpívejte Hospodinu, zachoval se...
Izaiáš 52:6...jméno ! V ten den pozná, že jsem ten, který prohlašuje: "Hle, jsem zde." Jak krásné jsou na horách nohy...
Jeremiáš 23:2...praví Hospodin. Hospodin, Bůh Izraele, proto prohlašuje o pastýřích pasoucích můj lid: Protože rozháníte...
Jeremiáš 29:15...vás zpět na místo, odkud jsem vás vyhnal pryčProhlašujete: "Hospodin nám v Babylonu vzbudil proroky!"...
Ezechiel 38:19...hněv. Ve svém rozhorlení, v plameni svého zuření prohlašuji: V ten den bude v izraelské zemi veliké...
Daniel 2:5...a my jej vyložíme." Král ale mágům řekl: "Tímto prohlašuji: Pokud mi nesdělíte onen sen i jeho výklad,...
Amos 6:8...přísahá sám při sobě - Hospodin, Bůh zástupůprohlašuje: Z Jákobovy pýchy se mi dělá špatně, jeho paláce...
Skutky 5:36...chcete udělat. Před nedávnem povstal TeudasProhlašoval se za někoho velikého a připojilo se k němu...
Skutky 5:42...dne pak nepřestávali v chrámu a po domech učitprohlašovat Ježíše za Mesiáše. V době, když se počet...
Skutky 6:11...v jehož moci mluvil. Nastrčili proto muže, kteří prohlašovali: "Slyšeli jsme, jak se rouhá proti Mojžíšovi a...
Skutky 8:9... dlouho ohromoval samařský lid svou magiíprohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni, od...
Skutky 20:26... nikdy neuvidí. Proto před vámi dnešní den prohlašuji, že jsem čistý od krve všech, neboť jsem nic...
Římanům 1:22...a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tměProhlašují se za moudré, ale jsou blázni. Slávu...
1. Korintským 15:31... kterou mám ve vás v Kristu Ježíši, našem Pánuprohlašuji, že denně čelím smrti. K čemu mi to z lidského...
Titus 1:16...nic - nemají totiž čistou mysl ani svědomíProhlašují, že znají Boha, ale svými skutky to popírají....
Židům 2:6... Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom místě prohlašuje: "Co je člověk, že na něj pamatuješ, co je...
Židům 8:13...víc." Když tedy Bůh mluví o "nové smlouvě", prohlašuje tu první za starou; a to, co stárne a chátrá,...

Slova obsahující prohlašoval: prohlašoval (3) prohlašovali (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |