Prohlásili

Hledám varianty 'prohlásili' [ prohlášeno (1) prohlášen (2) prohlásit (7) prohlásíš (3) prohlásili (18) prohlásila (2) prohlásil (57) prohlásí (28) ]. Nalezeno 117 veršù.
Exodus 21:5...u svého pána a on odejde sám. Jestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou ženu a své syny, nechci...
Leviticus 13:3... je to rána malomocenství. Po prohlídce jej kněz prohlásí za nečistého. Je-li to však jen bílá skvrna, jež...
Leviticus 13:6...znovu: Je-li rána matná a nešíří se po kůžiprohlásí jej za čistého - je to jen vyrážka. Vypere svůj...
Leviticus 13:7...se vyrážka poté, co se ukázal knězi a byl prohlášen za čistého, musí se knězi ukázat znovu. Kněz ho...
Leviticus 13:8...prohlédne: Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej prohlásí za nečistého - je to malomocenství. Když se na...
Leviticus 13:11... je to pokročilé malomocenství kůže - kněz jej prohlásí za nečistého. Neodloučí ho, neboť je zjevně...
Leviticus 13:13...Pokrylo-li malomocenství celé jeho těloprohlásí postiženého za čistého - jestliže všechno zbělelo,...
Leviticus 13:15... bude nečistý. Jakmile kněz spatří živé masoprohlásí jej za nečistého. Živé maso je nečisté - je to...
Leviticus 13:17...ho prohlédne: Pokud postižené místo zběleloprohlásí jej za čistého - je čistý. Když bude na kůži vřed,...
Leviticus 13:20...okolní kůže a ochlupení na něm zbělelo, kněz jej prohlásí za nečistého - je to rána malomocenství, vypukla...
Leviticus 13:22...ho kněz na sedm dní. Pokud se po kůži rozšíříprohlásí jej kněz za nečistého - je to rána malomocenství....
Leviticus 13:23...a nerozšíří se, je to jizva po vředu - kněz jej prohlásí za čistého. Když bude na kůži spálenina od ohně a...
Leviticus 13:25...to malomocenství, vypuklo na spálenině. Kněz jej prohlásí za nečistého - je to rána malomocenství. Jestliže...
Leviticus 13:27...kněz prohlédne: Pokud se skvrna po kůži rozšíříprohlásí jej kněz za nečistého - je to rána malomocenství....
Leviticus 13:28...a bude matná, je to otok po spálenině - kněz jej prohlásí za čistého, neboť je to jizva po spálenině. Když...
Leviticus 13:30...kůže a bude-li její ochlupení nažloutlé a tenképrohlásí jej kněz za nečistého - je to prašivina, druh...
Leviticus 13:34...nešíří a není napohled hlubší než okolní kůžeprohlásí jej kněz za čistého. Vypere svůj oděv a bude čistý...
Leviticus 13:35...bude čistý. Rozšíří-li se prašivina poté, co byl prohlášen za čistého, musí ho prohlédnout kněz: Šíří-li se...
Leviticus 13:37... prašivina se zhojila - je čistý a kněz jej prohlásí za čistého. Když bude mít muž nebo žena na kůži...
Leviticus 13:44...ten člověk malomocný. Je nečistý - kněz jej musí prohlásit za nečistého, neboť je postižen na hlavě. Člověk...
Leviticus 13:59...i jakémkoli koženém předmětu. Podle něj to bude prohlášeno za čisté, nebo nečisté. Hospodin promluvil k...
Leviticus 14:7...na člověka očišťovaného od malomocenstvíprohlásí jej za čistého. Živého ptáka pak vypustí do kraje....
Leviticus 14:48...a uvidí, že se v domě po jeho vymazání nešíříprohlásí dům za čistý. Rána se zhojila. Aby dům očistil od...
Deuteronomium 21:7...ruce nad jalovicí, jíž byl v údolí zlomen vaz, a prohlásí: "Naše ruce tu krev neprolily, naše oči nic...
Deuteronomium 25:9...mu zuje z nohy sandál, plivne mu do tvářeprohlásí: "To si zaslouží muž, který nechce zbudovat rodinu...
Deuteronomium 26:5... tvého Boha. Tehdy před Hospodinem, svým Bohemprohlásíš: "Můj otec, kočovný Aramejec, sestoupil do Egypta...
Deuteronomium 26:13...do sytosti. Tehdy před Hospodinem, svým Bohemprohlásíš: "Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal jsem...
Jozue 9:21...přísahu, kterou jsme jim dali." Vůdcové tehdy prohlásili: " zůstanou naživu," a tak se z nich podle...
Soudců 8:7...mi Hospodin vydá Zebacha a Calmunu do rukou," prohlásil Gedeon, "za tohle vás nechám zmrskat pouštním...
Soudců 9:6...šli k dubu u šechemského sloupu, kde Abimelecha prohlásili za krále. Když se to dozvěděl Jotam, vystoupil...
Soudců 17:3... Jakmile těch jedenáct set stříbrných vrátilprohlásila: "To stříbro slavnostně zasvěcuji Hospodinu za...
Růt 4:9...sandál. Boáz tehdy před stařešiny a vším lidem prohlásil: "Dnes jste svědkové, že jsem od Noemi získal...
1. Samuel 8:19..." Lid ale odmítl Samuele poslechnout. "Ne, ne!" prohlásili. "Chceme mít nad sebou krále. jsme jako...
1. Samuel 11:13...Dej nám ty muže, je zabijeme!" Saul ale prohlásil: "V tento den nebude nikdo zabit; Hospodin dnes...
1. Samuel 11:15...lid vydal do Gilgalu, kde Saula před Hospodinem prohlásili za krále. Obětovali před Hospodinem pokojné...
1. Samuel 14:33...proti Hospodinu. maso s krví." "To je zrada!" prohlásil Saul. "Hned ke mně přivalte veliký kámen." Potom...
1. Samuel 14:36...poprvé, co Hospodinu postavil oltář. Potom Saul prohlásil: "Pojďme! V noci vyrazíme za Filištíny a budeme...
1. Samuel 14:44...Jonatan. "A za to teď mám zemřít." Saul prohlásil: "Jestli ne, Bůh potrestá a ještě mi přidá!...
1. Samuel 15:22...obětovali Hospodinu, tvému Bohu." Samuel tehdy prohlásil: "Těší snad Hospodina zápaly a oběti, jako když...
1. Samuel 15:32...smrtelné utrpení končí," říkal si. Samuel tehdy prohlásil: "Za to, že tvůj meč bral ženám děti, bude tvá...
1. Samuel 22:16...služebník o celé věci neví vůbec nic." Král ale prohlásil: "Teď zemřeš, Achimelechu - ty i všichni tví...
1. Samuel 30:23...každý vezme svou ženu a děti a jdou!" David ale prohlásil: "Bratři, takhle nejednejte s tím, co nám dal...
2. Samuel 2:9...syna Iš-bošeta, odvedl ho do Machanajimprohlásil ho králem Gileádu, Ašerovců, Jizreele, Efraima,...
2. Samuel 3:28...bratra Asaela. Když se o tom doslechl Davidprohlásil: " i království jsme před Hospodinem navěky...
2. Samuel 5:8...dobyl. Teď je to Město Davidovo. David toho dne prohlásil: "Kdo chce zaútočit na Jebusejce, ten na ty...
2. Samuel 14:11...nikdy nedovolí!" Tehdy řekla: "Kéž prosím král prohlásí při Hospodinu, svém Bohu, že zabrání krevnímu...
2. Samuel 14:24...a přivedl Abšaloma do Jeruzaléma. Král však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale mi nechodí na oči."...
2. Samuel 17:14...kamínek!" Nato Abšalom se všemi izraelskými muži prohlásil: "Rada Chušaje Arkijského je lepší než rada...
2. Samuel 20:1... syn Benjamínce Bichriho. Ten zatroubil na rohprohlásil: "Co máme společného s Davidem? S Jišajovým synem...
2. Samuel 21:4...v Izraeli zabít." "Splním vám, o co si řeknete," prohlásil král. Odpověděli mu: "Za toho muže, který nás...
2. Samuel 21:16...o váze 300 šekelů a také novou výzbroj), tehdy prohlásil, že Davida zabije. Abišaj, syn Ceruji, ale...
1. Královská 1:24...se mu tváří k zemi a řekl: "Můj pane a králiprohlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat Adoniáš; na můj...
1. Královská 1:34...Gíchon. Tam ho kněz Sádok a prorok Nátan prohlásí za krále nad Izraelem. Potom trubte na beraní roh...
1. Královská 1:52...popravit!'" "Ukáže-li se jako čestný muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne mu z hlavy ani vlásek....
1. Královská 2:31...králi: "Joáb mi odpověděl tak a tak." Král na to prohlásil: "Udělej, jak řekl - zabij ho. Pak ho pohřbíš a...
1. Královská 5:21...uslyšel Šalomounova slova, byl velmi potěšenprohlásil: " je dnes požehnán Hospodin, který dal...
1. Královská 8:12...chrám naplnila Hospodinova sláva. Tehdy Šalomoun prohlásil: "‚Zůstávám v mračnu,' pravil Hospodin. jsem...
1. Královská 12:1...Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem. Jeroboám, syn Nebatův, se o tom dozvěděl...
1. Královská 12:20...pro něj a pozvali ho do shromáždění, kde ho prohlásili králem nad celým Izraelem. S domem Davidovým...
1. Královská 12:28...telata. "Dost jste se nachodili do Jeruzaléma," prohlásil. "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedl z...
1. Královská 13:26...ten prorok, který ho odvrátil z cesty, uslyšelprohlásil: "To byl Boží muž. Protože se vzepřel Hospodinovu...
1. Královská 16:16...a zabil krále," ještě téhož dne na místě prohlásili izraelským králem svého vojevůdce Omriho. Omri...
1. Královská 16:21...stála za Tibnim, synem Ginatovým, a chtěli ho prohlásit za krále, zatímco druhá polovina stála za Omrim....
1. Královská 22:11... syn Kenaanův, si zhotovil železné rohyprohlásil: "Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš Aramejce k...
2. Královská 4:30...pak polož chlapci na tvář." Chlapcova matka ale prohlásila: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, nepustím...
2. Královská 9:15...boji s aramejským králem Chazaelem utržil.) Jehu prohlásil: "Jestli opravdu chcete za krále, nedovolte...
2. Královská 11:12...mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvyprohlásili ho za krále. Když ho pomazali, začali tleskat a...
2. Královská 14:21...pak vzal Azariáše, kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše. To on...
2. Královská 21:4...oltáře v Hospodinově chrámu, o kterém Hospodin prohlásil: "Svému jménu dám spočinout v Jeruzalémě." Na...
2. Královská 21:24...proti králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za krále jeho syna Jošiáše. Ostatní Amonovy...
2. Královská 22:19... jak jsem o tomto místu a jeho obyvatelích prohlásil, že na přijde zkáza a prokletí, nezatvrdil jsi...
2. Královská 23:27...těm urážkám, jimiž ho popouzel Menaše. Hospodin prohlásil: "Jako jsem ze své blízkosti vyhnal Izrael, tak...
2. Královská 23:30...pak vzal Jošiášova syna Joachaze, pomazali hoprohlásili ho za krále namísto jeho otce. Joachaz se stal...
1. Letopisů 11:1...do Hebronu. "Hle, jsme tvá krev a tělo!" prohlásili. " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do...
1. Letopisů 11:6...dobyl. Teď je to Město Davidovo. David tehdy prohlásil: "Kdo zaútočí na Jebusejce jako první, stane se...
1. Letopisů 13:2...stovek, a před celým izraelským shromážděním pak prohlásil: "Jestliže to schvalujete a chce-li to Hospodin,...
1. Letopisů 29:22...s velikou radostí, neboť onoho dne znovu prohlásili Davidova syna Šalomouna králem. Pomazali ho před...
2. Letopisů 6:1...chrám naplnila Boží sláva. Tehdy Šalomoun prohlásil: "‚Zůstávám v mračnu,' pravil Hospodin. jsem...
2. Letopisů 8:11...Města Davidova do paláce, který pro ni postavilProhlásil totiž: " žena nemůže bydlet v domě izraelského...
2. Letopisů 10:1...Šechemu, neboť se tam sešel celý Izrael, aby ho prohlásili králem. Jeroboám, syn Nebatův, se o tom dověděl...
2. Letopisů 11:22... aby byl mezi svými bratry přední, a tak ho mohl prohlásit králem. Ostatní své syny chytře rozmístil po...
2. Letopisů 13:4...postavil na horu Cemaraim v Efraimském pohoříprohlásil: "Jeroboáme a všechen Izraeli, poslouchejte!...
2. Letopisů 18:10... syn Kenaanův, si zhotovil železné rohyprohlásil: "Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš Aramejce k...
2. Letopisů 20:20... Když vycházeli, Jošafat se před postavilprohlásil: "Slyšte , Judo a všichni Jeruzalémští! Věřte...
2. Letopisů 23:11...mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvyprohlásili ho za krále. Když ho pomazali, začali volat: "...
2. Letopisů 24:20... syna kněze Jojady. Postavil se před lidprohlásil: "Tak praví Bůh: Proč přestupujete Hospodinova...
2. Letopisů 26:1...pak vzal Uziáše, kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše. To on...
2. Letopisů 33:4...oltáře v Hospodinově chrámu, o kterém Hospodin prohlásil: " jméno bude v Jeruzalémě navěky." Na obou...
2. Letopisů 33:25...proti králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za krále jeho syna Jošiáše. Jošiáš se stal...
2. Letopisů 36:1... Lid země pak vzal Jošiášova syna Joachazeprohlásili ho v Jeruzalémě za krále namísto jeho otce....
Nehemiáš 5:13...zachovají. Pak jsem vytřásl kapsu svého pláštěprohlásil: "Každého, kdo nedodrží své slovo, Bůh takto...
Job 33:8...uši jsem slyšel říct, co jsi v přítomnosti prohlásil: ‚Jsem zcela ryzí, nijak jsem nechybil, jsem...
Job 33:23...tom člověku, prostředník, jeden z tisíců, který prohlásí jeho nevinu, smiluje se nad ním a řekne: ‚Vysvoboď...
Žalmy 2:7...krále na Sionu - své svaté hoře!" Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: "Jsi můj syn, jsem ode...
Žalmy 72:17...požehnány všechny národy, za blaženého jej prohlásí! je požehnán Hospodin Bůh, Bůh izraelský, ten,...
Žalmy 87:5...- každý z nich se tu narodil!" O Sionu se pak prohlásí: "Ten i ten se v něm narodil. Kéž jej posílí sám...
Přísloví 6:2...slovy jsi nyní svázán, lapen jsi tím, co jsi prohlásil! Nyní se musíš vyprostit, můj synu - ten někdo ...
Přísloví 20:25...své cestě rozumí? Je v pasti, kdo něco chvatně prohlásil za svaté a teprve potom přemýšlel. Moudrý král se...
Izaiáš 5:9...obyvatelé země?! Hospodin zástupů přede mnou prohlásil: Jistěže mnohé domy zchátrají, honosné vily se...
Izaiáš 63:8...které jim projevil, za jeho velikou lásku k nimProhlásil: "Vždyť jsou můj lid, moji synové, ti nezradí...
Jeremiáš 7:10... v tomto domě, který se nazývá mým jménem, a prohlásit: ‚Jsme spaseni'? To abyste mohli páchat všechny...
Jeremiáš 18:7...hlína v ruce hrnčíře, dome Izraele. Kdykoli mohu prohlásit o národu nebo království, že je vyvrátím,...
Jeremiáš 18:9...zla, jež jsem zamýšlel proti nim. Jindy zas mohu prohlásit o národu nebo království, že je vybuduji a...
Jeremiáš 27:13...umírat mečem, hladem a morem, jak to Hospodin prohlásil o národu, který se nepoddá babylonskému králi?...
Jeremiáš 51:62... Předtím řekni: ‚Hospodine, ty jsi o tomto místě prohlásil, že je vyhladíš, takže v něm nikdo nezbude - lidé...
Ezechiel 16:44...zvrhlosti? Každý, kdo mluví v příslovích, o tobě prohlásí: ‚Jaká matka, taková dcera!' Jsi dcerou své matky,...
Daniel 2:8...Snažíte se získat čas, protože víte, že jsem prohlásil: ‚Pokud mi nepovíte, co se mi zdálo, čeká vás...
Daniel 3:28...a nebyli ani cítit ohněm. Nabukadnezar tehdy prohlásil: "Požehnán buď Bůh Šadrachův, Mešachův a...
Daniel 5:29...obléknou purpurem, na krk mu dají zlatý řetězprohlásí ho třetím nejmocnějším v království. Ještě noci...
Micheáš 6:1...a veď žalobu před horami, pahorky slyší, co prohlásíš! Slyšte, hory, Hospodinovu při, slyšte, odvěké...
Matouš 26:33...do Galileje." "I kdyby od tebe všichni odpadli," prohlásil Petr, " neodpadnu nikdy!" Ježíš mu odpověděl:...
Matouš 26:61...předstoupili dva, kteří řekli: "Tento muž prohlásil: ‚Mohu zbořit Boží chrám a za tři dny ho...
Marek 14:29...vás do Galileje." "I kdyby všichni odpadli," prohlásil Petr, " nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen,...
Jan 1:20...Neodmítl jim přímou odpověď. " nejsem Mesiáš," prohlásil. "Kdo tedy jsi?" zeptali se ho. "Eliáš?" Řekl:...
Jan 13:21..." Po těchto slovech Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: "Amen, amen, říkám vám, že jeden z vás zradí...
Skutky 10:46...v jiných jazycích a velebí Boha. Petr tehdy prohlásil: "Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když...
1. Korintským 12:3... nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit "Ježíš je Pán," jedině v Duchu svatém. Jsou různé...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |