Prodávali

Hledám varianty 'prodávali' [ prodávejte (1) prodáváte (1) prodávat (8) prodávali (15) prodával (2) prodávají (3) prodává (6) ]. Nalezeno 36 veršù.
Genesis 41:56...svět. Josef tehdy otevřel všechny obilniceprodával Egypťanům zrní, neboť hlad se rozmáhal i v...
Genesis 42:6...zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi bratři přišli k němu a...
Genesis 47:20...všechnu půdu v Egyptě. Všichni Egypťané totiž prodávali svá pole, neboť na doléhal hlad. Všechnu zem...
Leviticus 25:14...ke svému vlastnictví. Když budeš svému bližnímu prodávat pozemek nebo jej budeš od svého bližního kupovat,...
Leviticus 25:16...cena. Čím méně zbývá let, tím bude cena nižšíprodává ti přece počet úrod. Nepoškozujte svého bližního,...
Leviticus 25:23...úroda, budete moci jíst tu starou. Země se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy jste u ...
Leviticus 25:34... Polnosti přiléhající k jejich městům se nesmí prodávat vůbec, neboť je to jejich trvalé vlastnictví....
Deuteronomium 28:68...ti řekl, že ji nikdy nespatříš. Tam se budete prodávat svým nepřátelům za otroky a otrokyně, ale nikdo...
2. Královská 7:1...Zítra touto dobou se v samařské bráně bude prodávat míra jemné mouky za šekel a stejně tak dvě míry...
2. Královská 7:18..."Zítra touto dobou se v samařské bráně budou prodávat dvě míry ječmene za šekel a stejně tak míra jemné...
Nehemiáš 5:8...museli prodat pohanům. A vy jim teď své bratry prodáváte, aby je zase prodali nám?!" Nato zmlkli a neměli...
Nehemiáš 10:32...národů přivezou zboží nebo obilí, aby je prodávali v den odpočinku, nebudeme je kupovat v sobotu ani...
Nehemiáš 13:15... Ještě téhož sobotního dne, kdy ty potraviny prodávali, jsem je varoval. Zdržovali se tam také Tyřané a...
Nehemiáš 13:16...přiváželi ryby a všemožné zboží, které v sobotu prodávali Židům přímo v Jeruzalémě. Vytýkal jsem to judské...
Přísloví 11:26...zatracuje, požehnání se snáší na toho, kdo je prodává. Kdo hledá dobro, nalezne přízeň, kdo čeká neštěstí...
Přísloví 31:24...uznáván, kde s představenými země zasedáProdává košile, které ušila, zdobené pásy kupcům dodává....
Izaiáš 24:2...pán, děvečka i její paní, ti, kdo kupují i kdo prodávají, věřitelé i dlužníci, lichváři i jejich oběti....
Ezechiel 7:12...je, nastal onen den! Kdo kupuje, nejásej, kdo prodává, nermuť se - na celý ten dav totiž padá hněv! Kdo...
Ezechiel 7:13...nermuť se - na celý ten dav totiž padá hněv! Kdo prodává, pokud snad přežije, nezíská, co prodal, nazpátek....
Ozeáš 8:10...divoký osamělý osel - Efraim kupoval si milenceProdávali se mezi pohany, je teď ale shromáždím, aby ...
Amos 1:6...toho mám dost! Za to, že vyháněli všechen lidprodávali je Edomským, sešlu na hradby Gazy oheň, aby...
Amos 1:9... čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že prodávali vyhnance Edomským a na bratrskou smlouvu ani...
Amos 2:6...trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Nevinné prodávají za peníz a ubohé za dva sandály. Chudé...
Amos 8:5...slovy: "Kdy skončí svátek novoluní, abychom prodávali obilí? Kdy skončí den sobotní, abychom zrní...
Amos 8:6...peníz a ubohé za dva sandály, abychom místo zrní prodávali otruby?" Hospodin přísahá při Pýše Jákobově:...
Zachariáš 11:5... je zabíjejí bez výčitek svědomí. Ti, kdo je prodávají, říkají: ‚Sláva Hospodinu, to jsem bohatý!'...
Matouš 21:12...pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kdo tam prodávali a nakupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i...
Marek 11:15...vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo v chrámě prodávali i kupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky...
Lukáš 12:33... Vašemu Otci se zalíbilo dát vám královstvíProdávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce,...
Lukáš 17:28...bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovaliprodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze...
Lukáš 19:45...do chrámu a začal z něj vyhánět ty, kdo tam prodávali. "Je psáno," říkal jim, "‚Můj dům je domem...
Skutky 2:45...věřící byli pospolu a měli všechno společnéProdávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo...
Skutky 4:34... protože ti, kdo vlastnili pole nebo domy, je prodávali a utržené peníze přinášeli k nohám apoštolů. Z...
Skutky 5:4...za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s...
1. Korintským 10:25... ale o prospěch toho druhého. Jezte, cokoli se prodává na masném trhu, a na nic se kvůli svědomí...
Zjevení 13:17...na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno šelmy nebo číslo...

Slova obsahující prodávali: neprodávali (1) prodávali (15)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |