Prodá

Hledám varianty 'prodá' [ prodej (8) prodat (11) prodáni (2) prodán (2) prodám (1) prodali (14) prodal (15) prodají (2) prodá (12) ]. Nalezeno 66 veršù.
Genesis 25:31...proto se mu říká Edom, Červený.) Jákob navrhl: "Prodej mi teď hned své prvorozenství." "Vidíš, že skoro...
Genesis 25:33...řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhlprodal své prvorozenství Jákobovi. Jákob pak dal Ezauovi...
Genesis 31:15...nebo dědictví? Copak nás nemá za cizí? Vždyť nás prodal a všechny peníze shrábl! Všechno bohatství, které...
Genesis 37:27...zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu? Pojďme ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na něj ruce - vždyť je to...
Genesis 37:28...obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámyprodali ho Izmaelitům za dvacet šekelů stříbra. Ti tedy...
Genesis 37:36...otec oplakával. Midiánci zatím Josefa v Egyptě prodali faraonovu dvořanu Putifarovi, veliteli stráže. ...
Genesis 45:4... řekl: " jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta. Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe,...
Genesis 45:5...se ale a nehněvejte se na sebe, že jste sem prodali. Sám Bůh sem poslal před vámi, aby vám zachránil...
Exodus 21:7...a on zůstane navždy jeho otrokem. Když někdo prodá svou dceru jako děvečku, ta pak neodejde na svobodu,...
Exodus 21:8...ji vykoupit. Nesmí ji však podvést tím, že by ji prodal cizincům. Jestliže ji vybral pro svého syna, bude se...
Exodus 21:16...unese člověka, musí zemřít, byl dotyčný prodán anebo nalezen v jeho držení. Kdo by zlořečil svému...
Exodus 21:35...něčí býk potrká sousedova býka tak, že pojdeprodají živého býka a peníze za něj si rozdělí napůl; také...
Exodus 21:37...někdo ukradne býka nebo beránka a zabije ho nebo prodá, nahradí býka pěti dobytčaty a beránka čtyřmi ovcemi....
Exodus 22:2...škodu. Jestliže nemá čím, bude za svou krádež prodán. Jestliže se u něj to, co ukradl, najde živé - ...
Leviticus 25:15...podle počtu let, kdy budeš sklízet úrodu, ti jej prodá. Čím více zbývá let, tím vyšší bude cena. Čím méně...
Leviticus 25:25... Zchudl-li jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví, přijde jeho nejbližší...
Leviticus 25:27...je potřeba k jeho vykoupení, spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej...
Leviticus 25:29... a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictvíProdá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo...
Leviticus 25:39...tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě. je u tebe jako...
Leviticus 25:42... které jsem vyvedl z Egypta: nebudou na prodej jako otroci!) Nebudeš nad ním krutě panovat - boj se...
Leviticus 25:47...a tvůj bratr vedle něj zchudne, takže sám sebe prodá tomu přistěhovalci anebo jeho příbuznému, bude jeho...
Leviticus 25:48...bude jeho právo na vykoupení trvat i poté, co se prodal. Jeho bratr, strýc či bratranec nebo jiný pokrevní...
Leviticus 27:20...navíc, a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno. ...
Leviticus 27:27...k ještě pětinu navíc. Nebude-li vykoupenoprodá se za určenou cenu. Zasvětí-li člověk něco ze svého...
Leviticus 27:28...nebo část dědičné polnosti - nebude to možné prodat ani vykoupit. Cokoli propadlo Hospodinu, mu...
Deuteronomium 14:21... který žije ve tvých branách, ji sní, nebo ji prodej cizinci. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha!...
Deuteronomium 15:12..." Když se ti tvůj bratr, Hebrej či Hebrejkaprodá do otroctví, odslouží u tebe šest let, ale sedmého...
Deuteronomium 18:8...Budou jíst stejný podíl bez ohledu na to, co kdo prodal po otcích. vejdeš do země, kterou ti Hospodin,...
Deuteronomium 21:14...však znelíbí, propustíš ji na svobodu. Nesmíš ji prodat za peníze ani s zacházet jako s otrokyní, neboť...
Deuteronomium 24:7...svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu...
Deuteronomium 32:30...deset tisíc na útěk? To museli být svou Skálou prodáni, musel je vydat Hospodin! Jejich skála přece není...
1. Královská 21:6... mluvil jsem s Nábotem Jizreelským. Říkám mu: ‚Prodej mi svou vinici za stříbro, anebo jestli chceš, dám...
1. Královská 21:15...Tu vinici Nábota Jizreelského, kterou ti odmítal prodat, můžeš zabrat. Nábot není naživu, zemřel." Když...
2. Královská 4:7...povědět Božímu muži a ten řekl: "Jdi ten olej prodat a vyrovnej svůj dluh. Z toho, co zbude, pak budeš se...
1. Letopisů 21:22...Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavilaProdej mi ho za plnou cenu." "Vezmi si ho," odpověděl mu...
Nehemiáš 5:5...naše děti jako jejich děti?! Vždyť budeme muset prodat své syny a dcery do otroctví! Některé z našich dcer...
Nehemiáš 5:8...jsme své židovské bratry, kteří se museli prodat pohanům. A vy jim teď své bratry prodáváte, aby je...
Ester 7:4...zkáze, k pobití a vyhlazení! Kdybychom byli jen prodáni do otroctví, mlčela bych, neboť ten padouch nestojí...
Job 6:27...i o sirotka losovali, vlastního přítele byste prodali! Pohleďte na , prosím vás - copak bych vám do očí...
Job 40:30...dcerkám na hraní? Že by ho obchodníci dobře prodali? Mohli by ho kupci porcovat na kusy? Pokryješ jeho...
Žalmy 44:13...jsi nás mezi pohany. Za pakatel jsi svůj lid prodal, o jejich cenu jsi nesmlouval! U našich sousedů...
Žalmy 105:17...chleba, poslal před nimi jistého Josefa, jehož prodali jako otroka. Nohy měl sevřené v okovech, hrdlo...
Izaiáš 52:3...sionská! Toto praví Hospodin: Zadarmo jste se prodali, bez peněz budete vykoupeni. Toto praví Panovník...
Jeremiáš 34:14...propustíte svého hebrejského bratra, který se ti prodal do otroctví. Odslouží u tebe šest let, ale potom jej...
Ezechiel 7:13...nermuť se - na celý ten dav totiž padá hněv! Kdo prodá, pokud snad přežije, nezíská, co prodal, nazpátek....
Ezechiel 30:12...tu zemi padlými. Tehdy vysuším vody Niluprodám tu zemi zloduchům. Tu zemi i všechno v zpustoším...
Ezechiel 48:14...na šířku. Nic z této prvotiny země se nesmí prodat, směnit ani na nikoho převést, neboť je svatá...
Joel 4:6...do svých chrámů. Judský a jeruzalémský lid jste prodali Řekům, aby je zahnali daleko od vlasti. Hle, je...
Joel 4:7...je probudím, aby se vrátili z míst, kam jste je prodali, a vaše činy vám odplatím. Vaše syny a dcery vydám...
Joel 4:8...syny a dcery vydám napospas synům Judy a ti je prodají Sabejským, daleko mezi pohany. Tak praví Hospodin....
Matouš 13:44...v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá všechno, co , a koupí to pole. Nebeské království...
Matouš 13:46...perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jdeprodá všechno, co , a koupí ji. Nebeské království je...
Matouš 18:25...neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se...
Matouš 19:21...Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdiprodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v...
Matouš 26:9...se: "K čemu taková ztráta? Mohlo se to draze prodat a rozdat chudým!" Ježíš si toho všiml. "Proč tu ženu...
Marek 10:21...si ho a řekl mu: "Schází ti jen jedno - jdiprodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít...
Marek 14:5..."K čemu taková ztráta? Ta mast se mohla prodat aspoň za tři sta denárů! Mohlo se to rozdat chudým!"...
Lukáš 15:13...své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal...
Lukáš 18:22...ti jen jedno," řekl mu Ježíš, když to uslyšel. "Prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít...
Lukáš 22:36... si ho vezme, a také mošnu. Kdo nemá meč,  prodá plášť a koupí si jej. Říkám vám, že se na mně musí...
Skutky 4:37...znamená Syn potěšení), levita původem z Kypruprodal své pole, přinesl peníze a položil je k nohám...
Skutky 5:1...muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; část utržených peněz ale s vědomím své...
Skutky 5:4...za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s...
Skutky 5:8...nevěděla, co se stalo. Petr řekl: "Pověz miprodali jste to pole za tolik peněz?" "Ano, za tolik,"...
Skutky 7:9...patriarchů. Patriarchové žárlili na Josefaprodali ho do Egypta, ale Bůh byl s ním. Vysvobodil ho ze...
Židům 12:16...nestane nevěrník nebo bezbožník jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že...

Slova obsahující prodá: neprodává (1) neprodávají (1) neprodávali (1) neprodávej (1) prodá (12) prodám (1) prodán (2) prodáni (2) prodává (6) prodávají (3) prodával (2) prodávali (15) prodávat (8) prodáváte (1) prodávejte (1) zaprodáni (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |