Procházel

Hledám varianty 'procházel' [ procházíte (2) procházíš (1) procházím (2) prochází (6) procházet (14) procházeli (10) procházel (32) procházejte (1) procházejí (5) ]. Nalezen 71 verš.
Genesis 12:6...na cestu do kanaánské země a přišli do . Abram procházel tou zemí k místu zvanému Šechem, k dubu...
Genesis 41:46...třicet let. Josef pak vyšel od faraonaprocházel celou egyptskou zem. V sedmi letech hojnosti země...
Exodus 6:4... že jim dám kanaánskou zemi, zemi, kterou procházeli jako poutníci. Slyšel jsem rovněž úpění synů...
Exodus 26:28...straně Příbytku. Prostřední svlak pak bude procházet středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty rámy...
Exodus 32:27... Bůh Izraele: Každý si připásejte k boku mečProcházejte táborem od brány k bráně a každý pobíjejte i...
Exodus 36:33...Příbytku. Vyrobili i prostřední svlak, který procházel středem rámů od jednoho konce k druhému. Ty rámy...
Leviticus 26:12...vás a nebudu si vás ošklivit. Budu se mezi vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. jsem...
Deuteronomium 2:4...dlouho; obraťte se na sever. Lidu pak přikažProcházíte územím svých bratří, synů Ezauových, bydlících...
Deuteronomium 2:18...mi řekl: "Dnes procházíš moábským územím u města Ar a blížíš se k Amoncům....
Jozue 15:3... pokračuje k Cinu, stoupá jižně od Kádeš-barnéprochází Checronem, vystupuje k Adaru, stáčí se ke Karce a...
Jozue 15:6...do Mrtvého moře, odkud pak stoupá k Bet-chogleprochází severně od Bet-aravy a vystupuje ke kameni...
Jozue 15:10...(což je Kesalon), dále klesá k Bet-šemešiprochází Timnou. Potom hranice míří k severnímu svahu...
Jozue 24:17...jsme šli, a mezi všemi národy, mezi nimiž jsme procházeli. Hospodin před námi vyhnal Emorejce a všechny ty...
Soudců 9:25...zálohy a ty přepadaly každého, kdo kolem nich procházel. Abimelech se to však dozvěděl. Tenkrát se do...
Soudců 11:16...Moábců ani zem Amonců. Na cestě z Egypta Izrael procházel pouští k Rudému moři. Když přišli do Kádeše,...
2. Samuel 11:2...pozdě odpoledne, když David vstal z ložeprocházel se po střešní terase královského paláce, zahlédl...
2. Samuel 15:18...se u posledního domu. Všichni jeho služebníci procházeli kolem něj - všichni Kréťané a Pléťané i všech...
2. Samuel 15:23... Celá země hlasitě plakala, když celý ten zástup procházel kolem. Král překročil potok Kidron a se všemi...
2. Královská 4:8... pak budeš se svými syny žít." Když jednou Elíša procházel Šunemem, jedna místní zámožná žena ho pozvala k...
2. Letopisů 16:9... a tak ti je vydal do rukou. Hospodinovy oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni...
2. Letopisů 30:10...se k němu vrátíte, neodmítne vás!" Poslové tedy procházeli celý kraj Efraim a Manases od města k městu k...
Ester 2:11...přikázal, aby o tom mlčela. Mordechaj se denně procházel před nádvořím harému, aby zjistil, jak se Ester...
Žalmy 138:7...přece všímá si a zdálky o nadutcích. I když procházím soužením, život mi daruješ; napřáhneš ruku k mým...
Izaiáš 3:16... Hospodin praví: Sionské dcery jsou namyšlenéprocházejí se s bradou nahoře a se svůdnýma očima drobně...
Jeremiáš 22:8...a naházejí do ohně! budou lidé z mnoha národů procházet kolem tohoto města, budou se jeden druhého ptát:...
Jeremiáš 33:13...v okolí Jeruzaléma i ve městech Judy budou znovu procházet ovce pod rukama počítajícího, praví Hospodin."...
Pláč 1:12...potupě! Není to pro vás vůbec nic, všichni, kdo procházíte kolem? Jen se podívejte, pohleďte, zda je bolest...
Ezechiel 14:17...na tu zemi přivedl meč a nechal ho tou zemí procházet, takže bych z vyhladil lidi i dobytek, pak -...
Ezechiel 20:37...soudit vás, praví Panovník Hospodin. Nechám vás procházet pod pastýřskou holí a přivedu vás do svazku...
Ezechiel 28:14...jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého...
Ezechiel 39:14...Hospodin. Muži k tomu určení budou stále procházet zemí a spolu s ostatními budou pohřbívat ostatky...
Ezechiel 44:2...Hospodin. "Nebude se otevírat a nikdo nebude procházet. Zůstane zavřená, protože prošel Hospodin, Bůh...
Daniel 3:25... vidím čtyři muže," on na to, "a rozvázanéProcházejí se v plamenech, vůbec nic jim není a ten čtvrtý...
Daniel 4:26... Uběhlo dvanáct měsíců. Když se král jednou procházel po terasách babylonského královského paláce,...
Daniel 12:4...a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste." Daniel jsem...
Jonáš 3:4...vešel do města a prvního dne, kdy jím začal procházet a volat: "Ninive bude za čtyřicet dnů zničeno,"...
Zachariáš 1:10...mluvil. "To jsou ti, které poslal Hospodin, aby procházeli zemí," řekl onen muž stojící v myrtoví. Ti pak...
Zachariáš 10:11...kraje, ale ani to jim nepostačí. Budou procházet mořem soužení, mořské vlny však budou sraženy;...
Matouš 4:18...pokání! Nebeské království je blízko!" Jednou se procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry,...
Matouš 4:23...loď i svého otce a šli za ním. Ježíš pak procházel celou Galileu, učil v jejich synagogách, kázal...
Matouš 12:1...a břemeno lehké." Jednou v sobotu Ježíš procházel obilím. Jeho učedníci dostali hlad, a tak začali...
Marek 1:16... Čiňte pokání a věřte evangeliu!" Když se pak procházel podél Galilejského jezera, uviděl Šimona a jeho...
Marek 2:23...víno se lije do nových měchů." Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy....
Marek 5:42...ti, vstávej." Ta dívka hned vstala a začala se procházet. Bylo dvanáct let. Přítomných se zmocnil...
Marek 9:30...jinak než skrze modlitbu." Pak odtud odešliProcházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl....
Marek 11:27...vám." Tak znovu přišli do Jeruzaléma. Když se procházel v chrámu, přistoupili k němu vrchní kněží, znalci...
Marek 15:21...Alexandra a Rufa) se právě vracel z pole, a když procházel kolem, přinutili ho nést mu kříž. Tak Ježíše...
Lukáš 3:3...Jan, syn Zachariášův, na poušti Boží slovoProcházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal křest...
Lukáš 6:1...‚Staré je dobré.'" V sobotu se přihodilo, že procházel obilným polem. Jeho učedníci trhali klasy, rukama...
Lukáš 8:1..."Tvá víra zachránila. Jdi v pokoji." Potom procházel jednotlivá města a vesnice, kázal a ohlašoval...
Lukáš 13:22...všechno zkvasilo." Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: "Pane...
Lukáš 17:11...splnili svou povinnost.'" Cestou do Jeruzaléma procházel pomezím Samaří a Galileje. Když přicházel k jedné...
Lukáš 19:1... vzdal chválu Bohu. Ježíš přišel do Jerichaprocházel jím. A hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní...
Jan 1:36...dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: "Hle, Beránek Boží!" Jakmile ti dva...
Jan 9:1... Ježíš se ale skryl a opustil chrám. Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho...
Jan 10:23...se konal svátek Zasvěcení chrámu. Ježíš se procházel v chrámě, v Šalomounově sloupoví. Tam ho...
Skutky 3:8...začal chodit. Pak s nimi vešel do chrámu, kde se procházel, poskakoval a chválil Boha. Všichni ho tam viděli...
Skutky 8:40...cestou a radoval se. Filip se pak octl v AzotuProcházel všechna okolní města a kázal evangelium, ...
Skutky 15:3...a staršími do Jeruzaléma. Vysláni církví tedy procházeli Fénicií a Samařím a vyprávěli o obrácení pohanů...
Skutky 15:41...bratři svěřili Boží milosti, vydal se na cestuProcházel Sýrii a Kilikii a posiloval církve. Přišel do...
Skutky 16:4...totiž věděli, že jeho otec byl Řek.) Když pak procházeli města, předávali jim závazná rozhodnutí, na...
Skutky 17:23...ohledu velmi nábožní lidé. Když jsem se tu procházel a pozoroval vaše náboženství, našel jsem také...
Skutky 18:23...nějaký čas, vypravil se znovu na cestu. Postupně procházel Galacii a Frygii a posiloval všechny učedníky. Do...
1. Korintským 16:5...k vám, projdu Makedonii. Makedonii totiž jen procházím, ale u vás snad nějakou dobu zůstanu, možná i...
2. Korintským 8:2... které se dostalo církvím v Makedonii. Ačkoli procházeli krutou zkouškou soužením, jejich překypující...
Židům 2:18...ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo procházejí zkouškami. A proto, moji svatí bratři,...
Židům 12:8... Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez byste tedy nebyli jeho děti,...
Jakub 1:12...při všech svých počinech. Blaze člověku, který prochází zkouškou! se osvědčí, získá korunu života,...
Zjevení 2:1...drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů: Znám tvé...
Zjevení 3:4...neposkvrnily svá roucha. Ti se budou se mnou procházet v bílém rouchu, neboť si to zaslouží. Kdo vítězí,...
Zjevení 21:24...lampou je Beránek. Národy spasených se budou procházet v jeho světle a králové země do něj přenesou svou...

Slova obsahující procházel: procházel (32) procházeli (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |