Probodnou

Hledám varianty 'probodnou' [ probodnu (1) probodnou (1) probodni (2) probodneš (2) probodne (4) probodli (6) probodl (4) proboden (3) ]. Nalezeny 23 verše.
Exodus 21:6...před Boha; přivede ho ke dveřím nebo k veřejiprobodne mu ucho šídlem a on zůstane navždy jeho otrokem....
Numeri 25:8...tím Izraelcem do vnitřní části stanu a oba je probodl - onoho Izraelce i tu ženu k jejímu podbřišku....
Deuteronomium 15:17...tebe dobře, pak vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš ucho a zůstane ve službě navždy. Totéž uděláš,...
Soudců 9:54...o mně neříká: Žena ho zabila!" Zbrojnoš ho tedy probodl a on zemřel. Když Izraelci uviděli, že Abimelech je...
1. Samuel 20:33...provedl?" Vtom po něm Saul mrštil kopím, aby ho probodl. Tak Jonatan poznal, že jeho otec je odhodlán...
1. Samuel 26:8...Abišaj Davidovi. "Dovol, ho teď tím kopím probodnu do země. Stačí jedna rána, druhá nebude potřeba...
1. Samuel 31:4...řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj mečprobodni . Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na...
2. Samuel 1:25...padli hrdinové vprostřed boje! Na tvých výšinách proboden Jonatan! Teskním po tobě, Jonatane, bratře - jak...
2. Královská 18:21... na ten nalomený rákos? Kdo se o něj opře, tomu probodne dlaň! Takový je egyptský vládce farao ke všem, kdo...
2. Královská 19:37...Nisrocha, ho jeho synové Adramelech a Sarecer probodli mečem. Uprchli pak do země Ararat a na jeho místě...
1. Letopisů 10:4...řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj mečprobodni . Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na...
Job 40:26...mu jazyk provazy? Provlečeš mu smyčku nozdramiprobodneš mu hákem čelisti? Bude zkoušet uprosit, bude...
Žalmy 22:17... sbíhá, obstupují zlosyni. Ruce i nohy mi probodli, všechny kosti se dají spočítat! Dívají se na...
Izaiáš 13:15... každý uteče do své země. Každý nalezený bude proboden, každý dopadený padne pod mečem. Jejich nemluvňata...
Izaiáš 36:6... na ten nalomený rákos? Kdo se o něj opře, tomu probodne dlaň! Takový je egyptský vládce farao ke všem, kdo...
Izaiáš 37:38...Nisrocha, ho jeho synové Adramelech a Sarecer probodli mečem. Uprchli pak do země Ararat a na jeho místě...
Izaiáš 53:5...je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro...
Sofoniáš 2:12...národy, každý ze svého území. "I vás, Habešanéprobodne můj meč!" Napřáhne ruku i na sever: zničí Asýrii,...
Zachariáš 12:10...a modliteb a tehdy pohlédnou na , jehož probodli. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jediný syn;...
Zachariáš 13:3...lhal!" A vlastní rodiče, jeho otec s matkou, ho probodnou, protože prorokoval. V onen den se proroci budou...
Jan 19:34...již mrtev, nelámali mu nohy. Jeden z vojáků mu probodl bok kopím a hned vyšla krev a voda. Ten, který to...
Jan 19:37...kost." A jiné místo v Písmu říká: "Uvidí, koho probodli." Josef z Arimatie (který byl Ježíšův učedník, ale...
Zjevení 1:7...s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |