Prošel

Hledám varianty 'prošel' [ prošly (1) prošli (22) prošla (3) prošel (16) projít (20) projdu (7) projdou (4) projdi (3) projděte (8) projdete (1) projde (7) ]. Nalezeno 86 veršù.
Genesis 13:17...zemský prach, půjde sečíst i tvé símě. Vstaňprojdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám." Abram...
Genesis 15:17... objevila se kouřící pec a mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin vstoupil s...
Genesis 30:32...pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro totoProjdu dnes všechen tvůj dobytek a vyřadím z něj každé...
Exodus 11:4...řekl: "Takto praví Hospodin: ‚O půlnoci projdu Egyptem. Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou,...
Exodus 12:12...je totiž Pesach - Minutí Hospodinovo. V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě...
Exodus 14:16...napřáhni ruku k moři a rozděl je! Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou. sám zatím posílím...
Exodus 14:22...souš. Vody se rozestoupily a synové Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou po...
Exodus 14:29... Nezůstal z nich ani jeden. Synové Izraele však prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou po...
Exodus 15:19...je zavalil spoustou vod, ale synové Izraele prošli prostředkem moře suchou nohou. Áronova sestra,...
Exodus 33:19...svou slávu!" Odpověděl: "Nechám před tebou projít všechnu svou dobrotu a vyslovím před tebou jméno...
Exodus 34:6...k němu. Tehdy vyslovil jméno Hospodin. Hospodin prošel kolem něj a volal: "Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný...
Numeri 13:32...synům Izraele pomlouvat: "Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, požírá své obyvatele. Všichni lidé,...
Numeri 14:7...k celé izraelské obci: "Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, je velmi, velmi dobrá zem! Budeme-li...
Numeri 20:17...Kádeš u hranic tvého území. Nech nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme přes pole ani vinice, nebudeme...
Numeri 20:19... zaplatíme ji. Nejde o nic víc, chceme jen pěšky projít." Edom však řekl: "Neprojdeš!" a vytáhl proti nim s...
Numeri 21:22...králi Sichonovi se slovy: "Chtěl bych projít tvou zemí. Neodbočíme do polí ani do vinic, nebudeme...
Numeri 21:23...tvé území." Sichon ale Izraeli nedovolil projít svým územím. Shromáždil všechen svůj lid a vytáhl...
Numeri 33:8...utábořili se před Migdolem. Vyšli z Pi-chirotuprošli prostředkem moře na poušť, ušli tři dny cesty...
Deuteronomium 2:27...Chešbonu, posly s nabídkou míru: "Chtěl bych projít tvou zemí. Půjdu jen a jen po cestě, neuchýlím se od...
Deuteronomium 2:28...od tebe koupím za peníze. Chtěl bych jen pěšky projít tak, jak mi to dovolili synové Ezauovi bydlící na...
Deuteronomium 2:30...Bůh." Chešbonský král Sichon nás však nenechal projít svým územím. Hospodin, tvůj Bůh, totiž posílil jeho...
Deuteronomium 29:15... jak jsme žili v Egyptě a jak jsme cestou sem prošli územím různých národů. Viděli jste jejich...
Jozue 1:11...tedy přikázal správcům lidu: "Projděte táborem a přikažte lidu: Připravte si jídlo na...
Jozue 3:2... přenocovali tam. Ke konci těch tří dnů prošli táborem správcové a přikázali lidu: "Jakmile uvidíte...
Jozue 14:9...Bohu. Onoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé nohy, jistě připadne navěky za dědictví tobě a...
Jozue 18:4...každého kmene si určete tři muže. Ty vyšlu, aby prošli tu zem a popsali ji podle svých dědictví. se...
Jozue 18:8...zem. Jozue těm, kdo měli jít, přikázal: "Vzhůruprojděte zem, popište ji a vraťte se ke mně. Zde v Šílu pak...
Jozue 18:9...losovat před Hospodinem." Muži tedy vyraziliprošli tu zem a zapsali na svitek, jaká města připadají na...
Soudců 11:17...k edomskému králi se slovy: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí.' Edomský král o tom ale nechtěl ani...
Soudců 11:19...v Chešbonu. Izrael mu řekl: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí k nám domů.' Sichon ale Izraeli nevěřil...
Soudců 11:20...' Sichon ale Izraeli nevěřil, že jeho územím jen projde, a tak shromáždil celé své vojsko, utábořil se v...
Soudců 11:29...Duch Hospodinův. Táhl Gileádem a Manasesemprošel gileádskou Micpou a odtud vytáhl proti Amoncům....
1. Samuel 9:4...jednoho mládence a vyprav se ty oslice hledat." Prošel tedy Efraimské hory, prošel kraj Šališa, ale nenašli...
2. Samuel 20:14...Joábem a pronásledovali Šebu, syna Bichriho. Ten prošel všemi izraelskými kmeny po Abel-bet-maaku....
2. Samuel 24:5...se poblíž Aroeru, v údolí jižně od městaProšli Gád a pokračovali k Jaezeru. Přišli do Gileádu, do...
1. Královská 18:6...o dobytek." Rozdělili si tedy zem, že ji projdou. Achab vyrazil jedním směrem a Obadiáš druhým....
1. Královská 19:11...na horu a postav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin." Vtom se strhl mohutný a prudký vichr,...
1. Letopisů 21:4...velitelé vojska nic nezmohli, a tak se vydali projít celý Izrael. Když se vrátil do Jeruzaléma, předal...
2. Letopisů 20:10...vycházeli z Egypta, nenechal jsi tudy Izrael ani projít, takže se jim vyhnuli a nevyhladili je. A podívej se...
2. Letopisů 23:15...u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a když prošla Koňskou bránou do královského paláce, zabili ji....
Nehemiáš 2:14...rybníku, tam ale zvíře pode mnou nemělo kudy projít. Pokračoval jsem tedy vzhůru do noci podél potoka a...
Nehemiáš 2:15...a prohlížel hradby. Pak jsem se obrátil zpětprošel Údolní bránou a vrátil se. Hodnostáři netušili, kde...
Nehemiáš 9:11... Moře jsi před nimi rozdělil, prostředkem moře prošli po souši. Jejich pronásledovatele jsi však smetl do...
Nehemiáš 12:37... muže Božího. V čele průvodu šel učenec EzdrášProšli Studniční bránou naproti nim, stoupali po schodech...
Ester 3:4...to Hamanovi. Chtěli vidět, zda to Mordechajovi projde; řekl jim totiž, že je Žid. Samotný Haman si pak...
Job 9:11...a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné. Když projde kolem, ho nespatřím, půjde dál, i když to netuším...
Job 38:16...paže se přerazí. Pronikls tam, kde moře prameníprošel ses po dně propasti? Odhalily se ti brány smrti?...
Žalmy 66:12... Člověku nastavil jsi naše hlavy, ohněm i vodou prošli jsme, než jsi nás vyvedl ke svobodě. Do tvého domu...
Žalmy 118:19...Otevřete mi brány spravedlnosti, jimi projdu vzdát Hospodinu dík! Toto je brána Hospodinova, tudy...
Žalmy 118:20...dík! Toto je brána Hospodinova, tudy spravedliví projít smí. Ty jsi vyslyšel, tobě děkuji, vždyť tys ...
Přísloví 7:8... spatřil jsem mladíka, co zřejmě zešílel. Když prošel ulicí kolem jejího rohu, k jejímu domu náhle...
Izaiáš 10:28...- jho se po oleji sesmekne. Přitáhli do Ajatuprošli Migronem, v Michmasu zřídili si skladiště. Prošli...
Izaiáš 10:29...Migronem, v Michmasu zřídili si skladištěProšli průsmykem: "Přenocujeme v Gebě!" Ráma se vyděsila,...
Izaiáš 38:15...Co ale mohu říct? Co o mně řekl, učiní. Svá léta projdu krokem pomalým a s duší plnou hořkosti. Člověk však...
Izaiáš 62:10...česáči budou víno pít na mých svatých nádvoříchProjděte, projděte branami, připravte cestu pro můj lid!...
Jeremiáš 5:1...ruce: "Běda mi! Život opouští před vrahy!" "Projděte jeruzalémské ulice, dívejte se a pátrejte,...
Jeremiáš 5:10...stihnout pomstou, když je ten národ takovýProjděte jejich vinice a pustošte, ale nezničte je úplně....
Jeremiáš 34:18...naložím jako s teletem, které rozťali vedví, aby prošli mezi jeho polovinami. Judské a jeruzalémské velmože,...
Jeremiáš 34:19... dvořany, kněze i všechen lid země, který prošel mezi díly telete, vydám do rukou jejich nepřátel, do...
Ezechiel 9:4...oděného plátnem a s písařským náčiním po boku. "Projdi to město, projdi Jeruzalém," řekl mu Hospodin, "a...
Ezechiel 9:5..." Potom jsem ho slyšel říci těm ostatním: "Projděte městem za ním a bijte! Nemějte slitování,...
Ezechiel 16:21...děti? Odevzdávala jsi je jim, nechávala jsi je projít plameny! Při všech těch ohavnostech a smilnění sis...
Ezechiel 20:26...dary, když nechávali všechny své prvorozené projít plameny. To abych je naplnil zděšením, aby poznali,...
Ezechiel 20:31...modlám darujete své děti, které necháváte projít plameny, to mám snad odpovídat na vaše modlitby,...
Ezechiel 39:15... Po sedmi měsících pak zemi znovu prozkoumajíProjdou skrze ni, a jakmile spatří lidskou kost, postaví...
Ezechiel 44:2... nebude procházet. Zůstane zavřená, protože  prošel Hospodin, Bůh Izraele. Jedině vládce, a pouze on, v...
Amos 5:17...truchlení. Nářek bude znít na všech vinicích,  projdu mezi vámi, praví Hospodin. Běda těm, kteří touží po...
Jonáš 3:3...řekl. Ninive bylo nesmírně veliké městoprojít jej trvalo tři dny. Jonáš vešel do města a ...
Micheáš 2:13... který jim razí cestu, vyjde před nimi, a tak projdou branou a ven vyrazí. Jejich Král půjde před nimi -...
Zachariáš 1:11...Hospodinovu andělu stojícímu v myrtoví hlásili: "Prošli jsme zemí a hle - celá zem žije v klidu a pokoji."...
Zachariáš 6:7..." Když ti statní hřebci vyrazili, byli dychtiví projít celou zem. Řekl jim: "Projděte celou zem!" A tak...
Matouš 19:24...království. A říkám vám znovu: To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království...
Marek 5:27...a bylo čím dál hůř. Když uslyšela o Ježíšiprošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla...
Marek 7:31...je pryč. Ježíš pak odešel z týrského krajeprošel Sidon a přes území Dekapole dorazil ke Galilejskému...
Marek 10:25...těžké je vejít do Božího království! To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království...
Lukáš 4:30...město postaveno. Chtěli ho shodit dolů, ale on prošel jejich středem a mířil dál. Sestoupil do...
Lukáš 18:25...království ti, kdo mají bohatství! To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království...
Jan 4:4...Judsko a vrátil se do Galileje. Musel však projít Samařím. Dorazil k samařskému městu zvanému Sychar,...
Skutky 14:24...starší a svěřili je Pánu, v něhož uvěřiliProšli Pisidii a přišli do Pamfylie. Poté, co kázali slovo...
Skutky 19:1...je Mesiáš. Zatímco byl Apollo v Korintu, Pavel prošel hornatým vnitrozemím a dorazil do Efesu, kde nalezl...
Skutky 20:2... rozloučil se s nimi a vyrazil do MakedonieProšel ty kraje, mnohokrát povzbudil místní učedníky a...
1. Korintským 10:1...otci. Všichni byli zastíněni oblakem a všichni prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s...
1. Korintským 16:5...šel s nimi, půjdou se mnou. Přijdu k vám,  projdu Makedonii. Makedonii totiž jen procházím, ale u vás...
Židům 9:11...však, jako velekněz dobra, jež mělo přijítprošel větším a dokonalejším stánkem, který nebyl postaven...
Židům 12:11...příjemná, ale krušná, později však těm, kdo  prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje. Proto...
1. Petr 5:10...zakoušejí vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |