Pro

Hledám varianty 'pro' [ pro ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 2:20...dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěřPro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh...
Genesis 6:21...k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživuProto si opatři veškerou potravu, která se , a připrav...
Genesis 7:3...vezmeš po sedmi párech, vždy samce a samicipro zachování jejich semene na zemi. za sedm dní totiž...
Genesis 9:12...s vámi i s každou živou bytostí, jež je s vámipro všechna příští pokolení: Na oblak pokládám duhu, aby...
Genesis 9:25...syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán; je pro své bratry otrokem všech otroků!" Řekl také: "Požehnán...
Genesis 17:19...potvrdím svou smlouvu, aby byla věčnou smlouvou pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem i ohledně Izmaele....
Genesis 18:14...mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobou,...
Genesis 20:2..."Je to sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru poslal a vzal si ji. V noci ale k Abimelechovi ve...
Genesis 21:1... Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a Hospodin pro Sáru udělal, co slíbil. Sára i přes Abrahamovo stáří...
Genesis 22:3...dva služebníky a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro zápalnou oběť a vypravil se k místu, jež mu Bůh určil....
Genesis 22:6...se Bohu a vrátíme se k vám." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám...
Genesis 23:4...dovolte mi u vás vlastnit pozemek pro hrob, abych tam pochoval svou mrtvou." Chetejci...
Genesis 23:15...pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro ? Pochovej svou mrtvou!" Abraham Efrona...
Genesis 24:4... země, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna Izáka." Služebník mu na to řekl: "Kdyby ...
Genesis 24:11...(bylo to navečer, v době, kdy ženy chodívají pro vodu) a řekl: "Hospodine, Bože mého pána Abrahama,...
Genesis 24:13...pramene a dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj...
Genesis 24:14...pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych se napil,' a ona odpoví: ‚Jen se...
Genesis 24:19...mu napít. Potom mu řekla: "Načerpám vodu také pro tvé velbloudy, se pořádně napijí." Rychle vylila...
Genesis 24:20...svůj džbán do žlabu, znovu odběhla ke studni pro vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji...
Genesis 24:22...kroužek vážící půl šekelu a dva zlaté náramky pro její ruce, každý o váze deseti šekelů, a řekl: "Pověz...
Genesis 24:23... každý o váze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého otce...
Genesis 24:31... Lában mu řekl: "Pojď, Hospodinův požehnanýProč bys stál venku? jsem připravil dům i místo pro...
Genesis 24:38...otce, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta...
Genesis 24:43...u vodního pramene. Když řeknu dívce, která vyjde pro vodu: ‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a...
Genesis 24:44...mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou Hospodin určil...
Genesis 24:48...Abrahama, který vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral dceru jeho příbuzného. Nyní tedy...
Genesis 27:9... vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce připravím jeho oblíbenou pochoutku. Tu...
Genesis 27:36...se lstí a vzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal jméno Jákob, Podrazák! Vždyť dvakrát...
Genesis 27:37...jsem ho obilím i vínem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?!" Ezau svému otci řekl: "Copak máš jen...
Genesis 27:45...od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl. Potom pro tebe pošlu a vyzvednu odtamtud. Proč...
Genesis 30:13...Jákobovi druhého syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy jméno...
Genesis 30:31... "Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro toto: Projdu dnes všechen tvůj dobytek a vyřadím z...
Genesis 31:43... co vidíš, je moje. Co bych ale dnes neudělal pro své dcery a pro děti, jež se jim narodily? Proto nyní...
Genesis 31:44...pro své dcery a pro děti, jež se jim narodilyProto nyní pojď, vstupme do smlouvy - a ty - je to...
Genesis 32:13...semene bude jako mořského písku, nespočetného pro své množství.'" A když na tom místě strávil noc, vybral...
Genesis 32:14...místě strávil noc, vybral z toho, co získal, dar pro svého bratra Ezaua: 200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a 20...
Genesis 33:17...Jákob se vydal k Sukotu. Tam si postavil důmpro svůj dobytek zhotovil přístřešky. Proto se to místo...
Genesis 34:14... Dát svou sestru neobřezanému muži - to by pro nás byla hanba! Vyhovíme vám, jen když budete jako my....
Genesis 34:21...zemi a obchodují v . Hle, země je přece dost prostorná i pro ; berme si tedy jejich dcery za ženy a...
Genesis 40:17...byl navrchu, bylo nejrůznější pečivo připravené pro faraona, ale ptáci mi je z košíku na hlavě klovali."...
Genesis 41:36...potraviny do měst a hlídají je. Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v...
Genesis 42:2...jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, zůstaneme naživu a nezemřeme!" A tak...
Genesis 42:36... Šimeon není, a teď mi vezmete Benjamína?! To je pro příliš!" Ruben svému otci odpověděl: "Jestliže ti ho...
Genesis 43:32...řekl: "Podávejte jídlo!" Podávali tedy zvlášť pro něj, zvlášť pro a zvlášť pro Egypťany, kteří jedli s...
Genesis 45:19...příkaz, splňte jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své děti a ženy, přijďte a přivezte i svého otce. A...
Genesis 45:23...a deset oslic nesoucích zrní, chléb a potraviny pro jeho otce na cestu. A když se loučil s odcházejícími...
Genesis 47:4... neboť v Kanaánu panuje krutý hladpro stáda tvých služebníků tam není pastva. Prosíme, nech...
Genesis 47:20...a nezemřeme a naše půda nezpustne!" Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni Egypťané...
Genesis 47:23..."K dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraona. Zde máte osivo a osejte půdu! bude úroda,...
Genesis 47:24...pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebe, své rodiny a své děti." Tehdy...
Genesis 49:13...mléko bílé jsou. Zabulon u mořského břehu bydlípro lodi bude přístavem, k dalekému Sidonu se přivine....
Exodus 1:9...Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný! Pojďme si rozmyslet, co s...
Exodus 1:11... aby je utiskovali robotou, a izraelský lid pro faraona vystavěl zásobovací města Pitom a Rameses. Čím...
Exodus 2:3... A když ho nemohla skrývat déle, pořídila pro něj třtinovou ošatku, vymazala ji dehtem a smolou a...
Exodus 7:1...Mojžíšovi řekl: "Pohleď, způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem....
Exodus 12:2...a Áronovi v egyptské zemi řekl: "Tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás první mezi...
Exodus 12:3...dne tohoto měsíce každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina beránka. Kdyby byla...
Exodus 12:14...vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu...
Exodus 12:21...a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod beránka. Pak vezměte...
Exodus 12:24...slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. přijdete do země, kterou vám...
Exodus 12:26...tento obřad. se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento obřad znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť...
Exodus 12:49...domácí. Žádný neobřezanec ho však jíst nesmíPro domácího i hosta žijícího u vás bude platit stejný...
Exodus 13:8... V ten den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro udělal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.' A...
Exodus 13:12... ti ji , tehdy oddělíš vše, co otvírá lůnopro Hospodina. Samci z každého prvního vrhu tvého dobytka...
Exodus 15:16... se potácí! Hrůza a strach je přepadnepro velikost paže tvé zmlknou jak kámen, než přejde tvůj...
Exodus 16:16...kdo potřebuje k jídlu, omer na osobu. Vezměte pro každého, koho máte ve stanu.'" Synové Izraele tak tedy...
Exodus 16:23...mluvil. Zítra bude den odpočinku, svatá sobota pro Hospodina. Napečte, co se péci, a uvařte, co se ...
Exodus 16:32...toto: Naber toho jeden omer, je to uchováno pro všechna vaše pokolení. vidí pokrm, jímž jsem vás...
Exodus 16:33...a postav jej před Hospodina, je to uchováno pro všechna vaše pokolení." A tak jej Áron postavil před...
Exodus 18:1...kněz Jetro, se doslechl o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že Hospodin vyvedl...
Exodus 18:14...Mojžíšův tchán viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lid, řekl: "Co to s lidem děláš? Proč ty sám sedíš a...
Exodus 21:9... že by ji prodal cizincům. Jestliže ji vybral pro svého syna, bude se k chovat jako k dceři. Jestliže...
Exodus 22:30...zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poli....
Exodus 25:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele,  pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od...
Exodus 25:7...a na vonné kadidlo, onyxové kameny a kameny pro zasazení do efodu a náprsníku. mi udělají svatyni,...
Exodus 25:12...a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem...
Exodus 25:27...budou upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče uděláš z akáciového...
Exodus 26:7...k sobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden celekPro stan nad Příbytkem připravíš houně z kozí srsti;...
Exodus 26:15...kůží a vrchní pokrývku z odolných usní. Dále pro Příbytek vyrobíš svislé rámy z akáciového dřeva. Každý...
Exodus 26:18...čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš stejněPro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod...
Exodus 26:20...rámu a stejně tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobíš dvacet...
Exodus 26:22...pod jeden rám a stejně tak pod každý další rámPro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámů....
Exodus 26:23...šest rámů. Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu budou k sobě...
Exodus 26:26...zhotovíš svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém...
Exodus 26:27...pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na...
Exodus 26:29...a připevníš k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky obložíš zlatem. Pak vztyčíš...
Exodus 26:36... postavíš svícen a stůl dáš k severnímu bokuPro vchod do stanu zhotovíš vyšívaný závěs z modré,...
Exodus 26:37...je zlatem. Budou na nich zlaté háčky a uliješ pro pět bronzových patek." "Vyrobíš také čtvercový...
Exodus 27:9...vše podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na pravé, jižní straně bude...
Exodus 27:11...háčky a příčky budou stříbrné. Totéž platí pro severní stranu: zástěny budou mít délku 100 loket,...
Exodus 27:19...vysokou, s patkami z bronzu. Veškeré náčiní pro veškerou službu v Příbytku včetně všech jeho kolíků a...
Exodus 27:21...Hospodinem, aby hořel. To je věčné ustanovení pro všechna pokolení synů Izraele." "Přiveď k sobě svého...
Exodus 28:4... turban a šerpa. Tato svatá roucha zhotoví pro tvého bratra Árona a pro jeho syny, aby mi konali...
Exodus 28:32...efodu zhotovíš plášť, celý z modré látky. Uprostřed něj bude otvor pro hlavu, jenž bude mít dokola...
Exodus 28:43...vinu a nezemřou. To je věčné ustanovení pro Árona a jeho potomky." "A toto s nimi uděláš, abys je...
Exodus 29:1..." "A toto s nimi uděláš, abys je posvětil pro kněžskou službu: Vezmi jednoho mladého býčka a dva...
Exodus 29:36...pověřovat kněžstvím po sedm dní. Každý den budeš pro smíření obětovat býčka za hřích. Vykonáš na oltáři...
Exodus 30:4...kruhy, a to po obou stranách. Budou to úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobíš z...
Exodus 30:21... Budou si omývat ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro bude věčné ustanovení - pro Árona i pro jeho símě po...
Exodus 30:28... svícen s jeho náčiním, kadidlový oltář, oltář pro zápalné oběti s veškerým jeho náčiním a také umyvadlo s...
Exodus 30:32...žádný olej podobného složení. Je svatý a svatý pro vás zůstane. Každý, kdo namíchá takovou mast nebo ji...
Exodus 30:36...setkávání, kde se s tebou budu setkávat. Kadidlo pro vás bude svatosvaté. Neuděláte si kadidlo stejného...
Exodus 31:9...a všechno jeho náčiní, kadidlový oltář, oltář pro zápalné oběti a všechno jeho náčiní, umyvadlo i jeho...
Exodus 31:11...kněžské služby, olej pomazání a vonné kadidlo pro svatyni. vše udělají přesně tak, jak jsem ti...
Exodus 35:2...dne budete mít svatou sobotu, den odpočinku pro Hospodina. Každý, kdo by v ten den dělal nějakou práci,...
Exodus 35:5..."Hospodin přikázal toto: Vyberte mezi sebou pro Hospodina sbírku; každý, kdo ochotné srdce, ...
Exodus 35:9...a na vonné kadidlo, onyxové kameny a kameny pro zasazení do efodu a náprsníku. Přijďte, všichni nadaní...
Exodus 35:16... vchodový závěs ke vchodu do Příbytku, oltář pro zápalné oběti, jeho bronzový rošt, tyče a všechno jeho...
Exodus 35:17... zástěny nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs pro bránu nádvoří, kolíky Příbytku, kolíky nádvoří a jejich...
Exodus 35:19...nádvoří a jejich lana, bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha...
Exodus 35:35...Achisamachovu z pokolení Dan. Obdařil je nadáním pro každé řemeslo, od rytectví přes vytkávání a vyšívání...
Exodus 36:8...z řemeslníků, kteří se účastnili stavby, pak pro Příbytek připravili deset pruhů ze soukaného kmentu a z...
Exodus 36:14...spojili k sobě. Tak Příbytek tvořil jeden celekPro stan nad Příbytkem pak připravili houně z kozí srsti;...
Exodus 36:20...kůží a vrchní pokrývku z odolných usní. Dále pro Příbytek vyrobili svislé rámy z akáciového dřeva. Každý...
Exodus 36:23...čepy. Tak vyrobili všechny rámy PříbytkuPro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod...
Exodus 36:25...rámu a stejně tak pod každý další rám. Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobili dvacet...
Exodus 36:27...pod jeden rám a stejně tak pod každý další rámPro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobili šest rámů....
Exodus 36:28...šest rámů. Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu k sobě...
Exodus 36:31...vyrobili svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém...
Exodus 36:32...pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na...
Exodus 36:34...a připevnil k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky obložili zlatem. Udělali také oponu...
Exodus 36:37...zlaté háčky a ulili k nim čtyři stříbrné patkyPro vchod do stanu pak udělali vyšívaný závěs z modré,...
Exodus 37:3...a po jejím obvodu udělal zlatý věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k jejím čtyřem...
Exodus 37:14...byly upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. Tyče udělal z akáciového...
Exodus 37:27... a to po obou stranách. Sloužily jako úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. Tyče vyrobil z...
Exodus 38:1...Z akáciového dřeva zhotovil také čtvercový oltář pro zápalné oběti. Měl pět loket na délku, pět loket na...
Exodus 38:5...bronzového roštu ulil čtyři kruhy jako úchyty pro tyče. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je...
Exodus 38:18...propojeny stříbrnými příčkami. Vyšívaný závěs pro bránu nádvoří byl z modré, purpurové a šarlatové látky...
Exodus 38:27...100 talentů stříbra připadlo na odlévání patek pro svatyni a pro oponu: 100 patek ze 100 talentů; talent...
Exodus 38:31...k oltáři, patky sloupů kolem nádvoří, patky pro bránu nádvoří a všechny kolíky kolem Příbytku a kolem...
Exodus 39:1...a šarlatové látky zhotovili bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni. Připravili také svatá roucha pro...
Exodus 39:27...se koná služba, jak Hospodin přikázal MojžíšoviPro Árona a jeho syny utkali kmentové suknice, kmentový...
Exodus 39:38...zlatý oltář, olej pomazání, vonné kadidlo, závěs pro vchod do Stanu, bronzový oltář, jeho bronzový rošt,...
Exodus 39:41... ve Stanu setkávání, bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha...
Exodus 40:6...do Příbytku, do Stanu setkávání, postavíš oltář pro zápalné oběti. Mezi Stanem setkávání a oltářem postavíš...
Exodus 40:10...posvětíš, a bude svatý. Pomažeš také oltář pro zápalné oběti a veškeré jeho náčiní. Tak oltář posvětíš...
Exodus 40:29...do Příbytku, do Stanu setkávání, postavil oltář pro zápalné oběti a obětoval na něm zápalné i moučné oběti,...
Leviticus 1:16...je poblíž oltáře východním směrem na místo pro popel. Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jej....
Leviticus 3:17...tuk patří Hospodinu. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích:...
Leviticus 4:7...zbývající krev z býčka pak vylije k patě oltáře pro zápalné oběti, který stojí u vchodu do Stanu setkávání....
Leviticus 4:10...oběti). Kněz to pak nechá dýmat na oltáři pro zápalné oběti. Celý zbytek býčka - jeho kůži, veškeré...
Leviticus 4:18... Všechnu zbývající krev vylije k patě oltáře pro zápalné oběti, který stojí u vchodu do Stanu setkávání....
Leviticus 4:25...trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; zbytek krve vylije k patě oltáře....
Leviticus 4:29...hlavu této oběti za hřích a zabije ji na místě pro zápalné oběti. Kněz pak prstem nabere trochu krve a...
Leviticus 4:30...prstem nabere trochu krve a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev pak vylije k patě...
Leviticus 4:34...trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev vylije k patě...
Leviticus 6:11...ohnivých obětí Hospodinu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Cokoli se jich dotkne, bude...
Leviticus 7:7... Bude se jíst na svatém místě a bude svatosvatáPro oběť za hřích a oběť odškodnění platí tentýž zákon:...
Leviticus 7:14...pak poskytne jeden kus jako obětní příspěvek pro Hospodina. Ten připadne knězi, který kropil oltář krví...
Leviticus 7:36...ode dne svého pomazání. Je to věčné ustanovení pro všechna jejich pokolení. Toto je zákon o zápalné oběti,...
Leviticus 10:9...nápoj, abyste nezemřeli. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: Rozlišujte mezi svatým a...
Leviticus 10:13...stanovený příděl z Hospodinových ohnivých obětí pro tebe i pro tvé syny. Tak mi to bylo přikázáno. Také...
Leviticus 11:4...přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Daman sice přežvykuje, ale nemá rozdělené...
Leviticus 11:5...přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Zajíc sice přežvykuje, ale nemá rozdělené...
Leviticus 11:6...přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Prase sice rozdělené kopyto, ale...
Leviticus 11:7... rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - je tedy pro vás nečisté. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny...
Leviticus 11:8...jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Budou pro vás nečistí. Ze všech vodních živočichů smíte jíst...
Leviticus 11:10...vodní havěť nebo velcí vodní tvorové) však pro vás budou ohavností a ohavností pro vás zůstanou....
Leviticus 11:11...však pro vás budou ohavností a ohavností pro vás zůstanou. Jejich maso nesmíte jíst, jejich...
Leviticus 11:12... Cokoli ve vodách nemá ploutve a šupiny, bude pro vás ohavností. Toto jsou ptáci, jichž se budete štítit....
Leviticus 11:20... Všechen křídlatý hmyz lezoucí po čtyřech pro vás bude ohavností. Smíte z něj ale jíst to, co ...
Leviticus 11:23...koníků. Všechen ostatní křídlatý čtvernohý hmyz pro vás bude ohavností. Těmito živočichy byste se...
Leviticus 11:26...nemá rozdělené kopyto a který nepřežvykujepro vás bude nečistý. Kdokoli se ho dotkne, bude nečistý....
Leviticus 11:27...Každý čtyřnohý živočich, který chodí po tlapáchpro vás bude nečistý. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny,...
Leviticus 11:28...svůj oděv a bude nečistý do večera. Jsou pro vás nečistí. Z drobné havěti hemžící se po zemi pro vás...
Leviticus 11:29...vás nečistí. Z drobné havěti hemžící se po zemi pro vás bude nečisté toto: lasice, krysa, různé druhy...
Leviticus 11:31... varan, ještěrka, mlok a chameleon. To je pro vás ze vší havěti nečisté. Kdokoli se dotkne jejich...
Leviticus 11:35...Pec i krb budou zbořeny - jsou nečisté a nečisté pro vás zůstanou. Pramen nebo jímka na vodu ovšem zůstanou...
Leviticus 11:38...taková zdechlina upadla, namočeno vodou, bude pro vás nečisté. Když pojde nějaké zvíře, které smíte jíst,...
Leviticus 11:41... do večera. Veškerá havěť hemžící se po zemi pro vás bude ohavností, nejezte ji. Nesmíte jíst žádnou...
Leviticus 14:2...promluvil k Mojžíšovi: "Pro malomocného bude v čas jeho očišťování platit tento...
Leviticus 14:4...rána malomocenství na postiženém zhojila, nechá pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté...
Leviticus 14:21...člověk chudý a je to nad jeho možnosti, poskytne pro obřad smíření jednoho beránka jako oběť odškodnění,...
Leviticus 15:2...muž by trpěl výtokem ze svého údu, bude pro ten výtok nečistý. Pro nečistotu jeho výtoku platí...
Leviticus 15:3...ze svého údu, bude pro ten výtok nečistýPro nečistotu jeho výtoku platí toto: výtok z jeho...
Leviticus 15:33...znečišťuje, a o ženě při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí nějakým výtokem, je to muž nebo...
Leviticus 16:8... Na ty dva kozly vloží losy: jeden lospro Hospodina' a druhýpro Azazela'. Kozla, na něhož vyšel...
Leviticus 16:9...druhýpro Azazela'. Kozla, na něhož vyšel lospro Hospodina', Áron přivede a obětuje ho jako oběť za...
Leviticus 16:10...jako oběť za hřích. Kozla, na něhož vyšel lospro Azazela', však postaví živého před Hospodina, aby jím...
Leviticus 16:31...budete čistí ode všech svých hříchů. Bude to pro vás sobota všech sobot, kdy se budete pokorně postit -...
Leviticus 17:7...chodili smilnit. Toto bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Dále jim řekneš: Kdokoli z domu...
Leviticus 19:20...tkaniny. Kdyby někdo spal s otrokyní určenou pro jiného muže, která však dosud nebyla vyplacena ani...
Leviticus 19:23...na něm jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky pro vás bude nepřijatelné tak jako neobřízka - nesmí se...
Leviticus 20:25...Hospodin, váš Bůh, který vás oddělil od národůProto rozlišujte mezi čistými a nečistými zvířaty a mezi...
Leviticus 21:8...za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha. Bude pro tebe svatý, neboť Hospodin, váš Posvětitel, jsem...
Leviticus 22:15...ceny. Svaté dary, jež synové Izraele oddělují pro Hospodina, nesmí být znesvěceny. Kdyby jedli svaté dary...
Leviticus 23:14...tento dar svému Bohu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích. Ode...
Leviticus 23:21...žádnou běžnou práci. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich příbytcích. Když...
Leviticus 23:31...dělat žádnou práci - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích. Bude...
Leviticus 23:32...pokolení, ve všech vašich příbytcích. Bude to pro vás sobota všech sobot. Od večera devátého dne onoho...
Leviticus 23:41...slavit sedm dní v roce - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Budete ji slavit v sedmém měsíci...
Leviticus 24:3...od večera do rána. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. před Hospodinem stále pečuje...
Leviticus 24:22... nahradí je, ale kdo ubije člověka, zemřePro hosta i domácího budete mít stejný zákon. jsem...
Leviticus 25:4...však země sobotu, čas odpočinku, sobotu pro Hospodina: své pole neosívej a neprořezávej svou vinici...
Leviticus 25:11...se vrátíte ke své rodině. Tento padesátý rok pro vás bude létem milosti: nebudete sít, ani sklízet, co...
Leviticus 25:31... se však budou počítat za polní půdu; bude pro platit právo vykoupení a v létě milosti budou vydány...
Leviticus 27:34...jsou přikázání, jež Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj. Na Sinajské poušti,...
Numeri 3:26...do Stanu setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro vchod do nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře,...
Numeri 3:41... Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. jsem Hospodin. Namísto všeho...
Numeri 4:7... celý z modré látky, a provléknou tyče. Potom prostřou přehoz z modré látky na stole chlebů předložení a...
Numeri 4:26...do Stanu setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro vchod do brány nádvoří, které je kolem Příbytku a...
Numeri 4:27...dít podle rozkazů Árona a jeho synů - to platí pro všechna jejich břemena a pro všechnu jejich službu....
Numeri 5:8...škoda, bude odškodnění odevzdáno Hospodinu pro kněze, a to kromě berana, jímž se za něj vykoná obřad...
Numeri 6:5...břitva. Dokud nevyprší doba jeho oddělení pro Hospodina, bude svatý; vlasy na hlavě si nechá volně...
Numeri 6:20...a kýtou odevzdání jsou tyto věci svatým darem pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto je...
Numeri 8:24...promluvil k Mojžíšovi: "Toto platí pro levity: Od pětadvaceti let každý z nich nastoupí službu...
Numeri 9:14...u vás, jej slaví podle ustanovení a pravidel pro Hod beránka. Pro domácího i hosta žijícího u vás budou...
Numeri 10:8...trubky budou troubit kněží, Áronovi synové; to pro vás bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení....
Numeri 11:13...přísahou slíbil jejich otcům? Kde mám vzít maso pro všechen tento lid? Vždyť na s pláčem naléhají: ‚Dej...
Numeri 11:18...nemusel jsi je nést sám. Lidu řekni: Posvěťte se pro zítřek. Budete jíst maso, neboť jste před Hospodinem...
Numeri 11:22...jim masa, že budou jíst celý měsíc!' se snad pro pobít všechen brav a skot, aby měli dost? Mají se...
Numeri 14:3...Egyptě! Ach, proč jsme nezemřeli na této pouštiProč nás Hospodin vede do země? Abychom padli mečem? Aby...
Numeri 14:19...jejich syny do třetího i čtvrtého pokolení.' Prosím, pro své veliké milosrdenství odpusť tomuto lidu...
Numeri 15:15... musí se při tom zachovat stejně jako vyPro shromáždění i pro přistěhovalce žijícího u vás budou...
Numeri 15:16...Hospodinem si budete vy i přistěhovalec rovniPro vás i pro přistěhovalce žijícího u vás bude platit...
Numeri 15:29...za něj obřad smíření, a bude mu odpuštěnoPro rodilého Izraelitu i pro přistěhovalce žijícího u vás...
Numeri 17:3...nich rozmetej do daleka. Z kadidelnic těch, kdo pro svůj hřích přišli o život, se udělají tepané pláty k...
Numeri 17:5...z nich vytepat obložení oltáře. To se stalo pro syny Izraele připomínkou, aby žádný nepovolaný, který...
Numeri 17:25...Truhlu svědectví, je opatrována jako znamení pro vzbouřence. Tak ukončíš jejich reptání proti mně a...
Numeri 18:19...to smlouva soli, věčně platná před Hospodinempro tebe i pro tvé potomstvo." Hospodin řekl Áronovi:...
Numeri 18:23...při Stanu setkávání konají jen levité, svá provinění nesou oni sami. Toto je věčné ustanovení pro...
Numeri 19:9...a uloží jej na čisté místo za táborem; tam bude pro izraelskou obec uchován k přípravě očistné vody. Je to...
Numeri 19:10...však bude nečistý. Toto bude věčné ustanovení pro syny Izraele i pro přistěhovalce, který žije u nich:...
Numeri 19:21...pokropen očistnou vodou; bude nečistý. Toto pro bude věčné ustanovení. Kdo bude postříkán očistnou...
Numeri 20:5...do pouště? Abychom tu my i náš dobytek zemřeliProč jste nás odvedli z Egypta? Abyste nás přivedli na toto...
Numeri 22:10...odpověděl: "Moábský král Balák, syn Ciporůvpro poslal se slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a...
Numeri 23:22...fanfáry! Bůh, jenž z Egypta vyvedl je, je pro silou rohů buvolích. Není žádné věštby proti...
Numeri 24:8...se pozvedne. Bůh, jenž vyvedl je z Egypta, je pro silou rohů buvolích. Národy nepřátel svých spolyká,...
Numeri 25:13...že sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něj i pro jeho potomstvo smlouvou věčného kněžství,...
Numeri 27:3... ale nepatřil k tlupě, která se srotila proti Hospodinu, k tlupě Korachově. Zemřel pro svůj vlastní...
Numeri 27:11...příbuznému z jeho rodu a ten je obdrží." A to se pro syny Izraele stalo právním ustanovením, jak Hospodin...
Numeri 28:7...úlitba čtvrtky hinu kvašeného nápoje, kterou pro Hospodina vyliješ ve svatyni. Druhého beránka obětuj za...
Numeri 31:28...bojovníků, kteří šli do bitvy, vyber příspěvek pro Hospodina. Bude to jeden život z každých pěti set, a to...
Numeri 31:53...16 750 šekelů. (Bojovníci ovšem kořistili každý pro sebe.) Mojžíš a kněz Eleazar od vůdců tisíců a stovek...
Numeri 32:1...a gileádskou zem a hle, bylo to místo vhodné pro dobytek. Rubenovi a Gádovi synové tedy přišli a řekli...
Numeri 32:4... Sebam, Nebó a Beon, země, kterou Hospodin dobyl pro izraelskou obec, je země vhodná pro dobytek - a tvoji...
Numeri 32:16...blíž a řekli: "Chceme tu postavit ohrady pro svůj dobytek a města pro své děti. Sami pak půjdeme v...
Numeri 32:24... že váš trest si vás najde. Postavte si města pro děti a ohrady pro ovce a kozy; splňte však, co jste...
Numeri 32:36... opevněná města Bet-nimra a Bet-haran a ohrady pro ovce a kozy. Synové Rubenovi vystavěli Chešbon, Eleale,...
Numeri 35:3...sloužit k bydlení a přilehlé pastviny budou pro jejich dobytek a pro všechna jejich zvířata....
Numeri 35:29...pozemek. Toto se vám stane právním ustanovením pro všechna budoucí pokolení, kdekoli se usadíte. Každý...
Deuteronomium 1:3...Mojžíš synům Izraele všechno, co mu Hospodin pro přikázal. Poté, co porazil emorejského krále Sichona...
Deuteronomium 1:17... neboť soud náleží Bohu. Záležitost, která by pro vás byla příliš nesnadná, vznesete na a ji...
Deuteronomium 2:22...a usadili se na jejich místě. Totéž učinil pro syny Ezauovy bydlící na Seíru, když před nimi vyhladil...
Deuteronomium 4:34...velikých zkoušek, znamení a divů si vzít národ zprostřed jiného národa, a to bojem, mocnou rukou, vztaženou...
Deuteronomium 4:43...a zůstane naživu: Becer na pusté náhorní rovině pro pokolení Ruben, Rámot v Gileádu pro pokolení Gád a...
Deuteronomium 7:3...dceru jejich synovi ani nevezmeš jejich dceru pro svého syna. To by pak tvé potomky odvrátilo ke službě...
Deuteronomium 7:25...je na nich. Neber si je, abys neupadl do léčkyPro Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost! Nesmíš si tu...
Deuteronomium 9:4...Bůh, před tebou zažene, neříkej si v srdci: "To pro mou spravedlnost Hospodin dovedl sem, abych tu...
Deuteronomium 9:5...před tebou vyhání pro jejich zkaženost! Ne pro svou spravedlnost a ne pro ryzost svého srdce vstupuješ...
Deuteronomium 9:6... tvůj Bůh, ti tu krásnou zem nedává za dědictví pro tvou spravedlnost - jste přece tvrdošíjný lid! Vzpomeň...
Deuteronomium 9:18...dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. To pro všechen váš hřích, jenž jste spáchali, když jste v...
Deuteronomium 10:13...přikázání a ustanovení, která ti dnes udílím pro tvé dobro. Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebe i...
Deuteronomium 10:21...vlastní oči jsi viděl, jak veliké a hrozné věci pro tebe vykonal. Tvoji otcové sestoupili do Egypta v počtu...
Deuteronomium 11:15...i olej. Na tvých pastvinách dám vyrůst trávě pro tvůj dobytek. Budeš moci jíst do sytosti. Mějte se však...
Deuteronomium 12:11... které si Hospodin, váš Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše, co jsem vám přikázal -...
Deuteronomium 12:31...takového Hospodinu, svému Bohu, nedělej! Vždyť pro své bohy dělají vše, co Hospodin, tvůj Bůh, považuje za...
Deuteronomium 14:7... ale nemají rozdělené kopyto - budou tedy pro vás nečistí. Vepř sice rozdělené kopyto, ale...
Deuteronomium 14:8...rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - bude tedy pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny...
Deuteronomium 14:10...nemá ploutve a šupiny, to jíst nesmíte - bude to pro vás nečisté. Smíte jíst všechny čisté ptáky...
Deuteronomium 14:19...dudka a netopýra. Také všechna okřídlená havěť pro vás bude nečistá - nesmí se jíst. Všechno čisté ptactvo...
Deuteronomium 14:23...Bohem, na místě, které si vyvolí za příbytek pro své jméno. Tak se budeš po všechny dny učit ctít...
Deuteronomium 16:2... Na místě, které Hospodin vyvolí za příbytek pro své jméno, přines pro tento hod Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 16:6... které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, a to večer při západu slunce, v dobu, kdy...
Deuteronomium 16:11... které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před Hospodinem, svým Bohem, raduj se...
Deuteronomium 16:15... kteří jsou ve tvém městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodina, svého Boha, slavnost na místě, které si...
Deuteronomium 16:18... Ve městech, která ti Hospodin, tvůj Bůh, , si pro každý svůj kmen ustanovte soudce a správce. Ti soudí...
Deuteronomium 17:1... na němž by byla vada nebo cokoli špatnéhopro Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost! Ve tvém středu,...
Deuteronomium 17:16...mnoho koní, aby neposílal lid zpátky do Egypta pro další koně. Hospodin vám přece řekl: "Touto cestou se...
Deuteronomium 18:12...s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je...
Deuteronomium 19:12...do jednoho z těchto měst, v takovém případě pro něj stařešinové jeho města pošlou, vezmou ho odtud a...
Deuteronomium 24:5...k žádné službě. Na jeden rok je uvolněn domů pro potěšení ženy, kterou si vzal. Nikdo nesmí vzít do...
Deuteronomium 24:19...obilí a zapomeneš na poli snop, nevracej se pro něj. Připadne přistěhovalci, sirotku a vdově, aby ti...
Deuteronomium 25:18...vyčerpán, a pobil tvůj zadní voj, všechny, kdo pro slabost zůstávali pozadu. ti Hospodin, tvůj Bůh, ...
Deuteronomium 26:2... které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno. přijdeš ke knězi, který tam v oněch dnech...
Deuteronomium 28:8...před tebou utečou. Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš ruku; Hospodin,...
Deuteronomium 28:24...v bronz a země pod tebou v železo. Hospodin ti pro tvou zem místo deště prach; z nebe bude zasypávat...
Deuteronomium 28:25...nepřátele, porazí. Jednou cestou vytáhneš proti nim, sedmi cestami utečeš před nimi. Staneš se...
Deuteronomium 28:32...vlastníma očima tomu budeš přihlížet. Celý den pro budeš prolévat slzy, ale budeš bezmocný. Plody tvé...
Deuteronomium 28:56...a nejchoulostivější z vás, která se dříve pro samý útlocit a choulostivost sotva dotkla země špičkou...
Deuteronomium 28:65...si však neoddychneš; nenajdeš tam odpočinek ani pro své chodidlo. Hospodin ti tam bázlivé srdce, vyhaslé...
Deuteronomium 32:2...se jak rosa snáší moje řeč, kéž je jak sprška pro zeleň a jako liják bylině. Jméno Hospodinovo totiž...
Deuteronomium 32:35... den jejich pohromy blíží se, jejich úděl je pro připraven!" Ano, Hospodin bude svůj lid hájit a nad...
Deuteronomium 32:47...dodržovali všechna slova tohoto Zákona. To slovo pro vás vůbec není plané - vždyť je to váš život! Díky němu...
Deuteronomium 33:21... s ramenem i hlavu utrhne! To nejlepší si nechal pro sebe, díl, jenž je velitelům vyhrazen. V čele lidu...
Jozue 4:6...kámen, podle počtu izraelských kmenů, aby se pro vás staly znamením. se vás v budoucnu děti zeptají:...
Jozue 4:10...tam dodnes. Kněží nesoucí Truhlu tehdy stáli uprostřed Jordánu, než byly splněny všechny příkazy, které...
Jozue 5:14...k zemi a poklonil se. "Jaké příkazy můj pán pro svého služebníka?" zeptal se. Vůdce Hospodinova vojska...
Jozue 7:9... obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země! Co pro své veliké jméno uděláš pak?" "Vstaň!" odpověděl...
Jozue 7:13...Vstaň, posvěť lid a řekni jim: ‚Posvěťte se pro zítřek. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele:...
Jozue 8:2... Ukořistěné zboží a dobytek si ale můžete nechat pro sebe. Vzadu za městem si proti němu nachystej zálohu."...
Jozue 8:27...obyvatelé Aje vyhlazeni jako proklatí. Izrael si pro sebe nechal jen ukořistěný dobytek a zboží z onoho...
Jozue 9:21...přísahu, kterou jsme jim dali." Vůdcové tehdy prohlásili: " zůstanou naživu," a tak se z nich podle...
Jozue 9:23...velmi daleko.' A přitom bydlíte uprostřed násProklatci! Od teď nikdy nepřestanete otročit: Budou z...
Jozue 9:27... a téhož dne z nich udělal dřevaře a nosiče vody pro obec a pro Hospodinův oltář na místě, které vyvolí. A...
Jozue 13:15... jak jim pověděl. Toto dal Mojžíš pokolení Ruben pro jejich rody: Území od Aroeru na břehu potoka Arnon,...
Jozue 13:23...břeh Jordánu. To je dědictví Rubenových synů pro jejich rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal...
Jozue 13:24... Toto dal Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým pro jejich rody: Území Jaezeru a všechna gileádská města,...
Jozue 13:28...jezera). To je dědictví Gádových synů pro jejich rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal...
Jozue 13:29...kmene, totiž polovině Manasesova pokolení pro jejich rody: Území od Machanajim přes celý Bášan, přes...
Jozue 13:31... To dostali synové Machira, syna Manasesovapro polovinu Machirových synů podle jejich rodů. Toto jsou...
Jozue 14:4... pouze města k bydlení a přilehlé pastviny pro jejich dobytek a stáda. Synové Izraele udělali, co...
Jozue 15:1...válek. Díl, který losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody, dosahoval na jihu k edomské hranici, ...
Jozue 15:20...i Dolní Gulot. Toto je dědictví pokolení Juda pro jejich rody: V Negevu úplně na jihu dostalo pokolení...
Jozue 16:5...synové Manases a Efraim. A toto je území, které pro své rody získali synové Efraimovi: Hranice jejich...
Jozue 16:8...k moři. To je dědictví Efraimova pokolení pro jejich rody. Navíc byla pro Efraimovy syny vyčleněna...
Jozue 16:9...Efraimova pokolení pro jejich rody. Navíc byla pro Efraimovy syny vyčleněna města uprostřed dědictví synů...
Jozue 17:2...) Dostalo se i na zbývající Manasesovy syny pro jejich rody, totiž pro pro syny Abiezerovy, Chelekovy,...
Jozue 18:11...podílů. První los vyšel na pokolení Benjamín pro jejich rody. Území, které jim losem připadlo, leží mezi...
Jozue 18:20... Toto je dědictví synů Benjamínových, jak je pro jejich rody vymezeno hranicemi kolem dokola. Pokolení...
Jozue 18:21...kolem dokola. Pokolení Benjamín připadla pro jejich rody tato města: Jericho, Bet-chogla, Emek-kecic...
Jozue 18:28...s osadami. To je dědictví Benjamínových synů pro jejich rody. Druhý los připadl na Šimeona. Dědictví...
Jozue 19:1...los připadl na Šimeona. Dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody leží na území Judy. Za dědictví jim...
Jozue 19:8...a Ramat-negev. To je dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody. Synové Šimeonovi dostali dědictví z Judova...
Jozue 19:9...Šimeonovi dostali dědictví z Judova podíluprotože území Judových synů pro bylo příliš velké....
Jozue 19:10...jejich území. Třetí los vyšel na syny Zabulonovy pro jejich rody. Hranice jejich dědictví sahá k Saridu....
Jozue 19:16...měst s osadami. To je dědictví Zabulonových synů pro jejich rody - tato města i jejich osady. Čtvrtý los...
Jozue 19:17...osady. Čtvrtý los připadl na syny Isacharovy pro jejich rody. Jejich hranice zahrnuje: Jizreel, Kesulot,...
Jozue 19:23...měst s osadami. To je dědictví pokolení Isachar pro jejich rody - tato města a jejich osady. Pátý los...
Jozue 19:24...jejich osady. Pátý los připadl na pokolení Ašer pro jejich rody. Jejich hranice zahrnuje: Chelkat, Cheli,...
Jozue 19:31...osadami. To je dědictví pokolení Ašerových synů pro jejich rody - tato města a jejich osady. Šestý los...
Jozue 19:32...osady. Šestý los připadl na syny Neftalímovy pro jejich rody: Jejich hranice vede od Chelefu, od dubu v...
Jozue 19:39... To je dědictví pokolení Neftalímových synů pro jejich rody - tato města a jejich osady. Sedmý los...
Jozue 19:40...jejich osady. Sedmý los připadl na pokolení Dan pro jejich rody. Do hranic jejich dědictví patří: Corea,...
Jozue 19:48...přejmenovali na Dan. To je dědictví pokolení Dan pro jejich rody - tato města a jejich osady. Když synové...
Jozue 21:2... abychom dostali města k bydlení a pastviny pro náš dobytek." Synové Izraele tedy podle Hospodinova...
Jozue 21:7...Manases v Bášanu. Synové Merariho obdrželi pro své rody dvanáct měst od pokolení Ruben, Gád a Zabulon....
Jozue 21:13...kněze Árona tedy dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Hebron a tato města s jejich...
Jozue 21:21...Od pokolení Efraim dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Šechem v pohoří Efraim a tato...
Jozue 21:27...poloviny pokolení Manases jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Golan v Bášanu i s jeho...
Jozue 21:32...Od pokolení Neftalí dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Kedeš v Galileji a tato města s...
Jozue 21:38... Od pokolení Gád dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Rámot v Gileádu a tato města s...
Jozue 22:26...si tedy: Přičiňme se a postavme si oltář. Ne pro zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi námi a vámi i...
Jozue 22:28...oltáře, jež vytvořili naši otcové - ne pro zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi námi a vámi.'...
Jozue 22:29...aby byl svědkem mezi námi a vámi.' Ale bouřit se proti Hospodinu? To nikdy! Neodvrátili jsme se dnes od...
Jozue 24:31...Jozua přežili a zakusili to všechno, co Hospodin pro Izrael vykonal. Josefovy kosti, jež synové Izraele...
Soudců 2:7...a viděli všechny ty veliké věci, které Hospodin pro Izrael vykonal. Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinův,...
Soudců 2:10...pokolení, které neznalo Hospodina ani to, co pro Izrael vykonal. Synové Izraele pak jednali v...
Soudců 3:19...sám se od gilgalského Pesilim vrátil zpět. "Mám pro tebe, králi, něco tajného," řekl. "Tiše!" zavelel král,...
Soudců 3:20...pokoje. Ehud k němu přistoupil a řekl: "Mám pro tebe Boží slovo!" Král se zvedl z křesla a vtom Ehud...
Soudců 4:5...Efraimských horách a Izraelci si k přicházeli pro rozhodnutí. Ta poslala pro Baráka, syna Abinoamova z...
Soudců 4:6...si k přicházeli pro rozhodnutí. Ta poslala pro Baráka, syna Abinoamova z neftalímského Kedeše, a...
Soudců 4:21... Cheberova žena Jael vzala stanový kolík, sáhla pro kladivo, přikradla se k němu a vrazila mu ten kolík do...
Soudců 5:30...jdou po kořisti, jistě se dělí, jedna dvě ženské pro každého hrdinu! Barevné látky - kořist pro Siseru,...
Soudců 9:2...matky: "Zeptejte se šechemských měšťanů: ‚Co je pro vás lepší - aby vám vládlo všech sedmdesát...
Soudců 11:5...s Izraelem, vypravili se gileádští stařešinové pro Jiftacha do kraje Tov. "Pojď," řekli mu, "staň se naším...
Soudců 11:8...mu na to řekli: "Ano, ale teď jsme se pro tebe vrátili. Pojď s námi bojovat proti Amoncům. Staň...
Soudců 16:18...jako každý jiný." Dalila poznala, že všechno prozradil, a tak poslala pro filištínské vládce: "Přijďte...
Soudců 17:11...levita u něj ochotně zůstal; ten mladík pak byl pro Míku jako jeden z jeho synů. Míka ho pověřil, aby mu...
Soudců 18:19...otce a kněze nám. Je lepší dělat domácího kněze pro jednoho muže, nebo kmenového kněze pro izraelský rod?"...
Soudců 19:19...Nikdo ale k sobě nepozval. Máme slámu i obrok pro své osly, mám i chléb a víno pro sebe, zde pro tvou...
Soudců 21:22... vždyť jsme v boji neukořistili dost žen pro všechny! Vy sami jste jim dcery nedali, takže jste...
Růt 1:13...tomu zdráhaly vdát? Ne, dcery, můj úděl je pro vás příliš trpký. Hospodinova ruka se obrátila proti...
Růt 2:11...jsem, co všechno jsi po smrti svého muže udělala pro svou tchyni a že jsi opustila svého otce, matku i...
Růt 2:16...Naopak, vytahujte klasy ze snopů a nechávejte je pro ni. Jen sbírá, neokřikujte ji!" A tak na tom poli...
Růt 3:11...jsi nešla za mládenci - za chudými ani bohatýmiProto se neboj, dcero. Udělám pro tebe vše, co žádáš. Každý...
Růt 3:16...pořídila, dcero?" A tak vyprávěla všechno, co pro ni ten muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi těchto šest...
1. Samuel 1:8...a nemohla ani jíst. Její muž Elkána řekl: "Proč pláčeš, Hano? Proč nejíš? Proč si to tak bereš k...
1. Samuel 2:5... kdo klopýtali, síly nabyli. Kdo byli sytí, teď pro chléb nádeničí, kdo byli hladoví, lačnět přestali....
1. Samuel 4:1...zjevil Samuelovi svým slovem. Samuel měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael vytáhl do boje proti...
1. Samuel 8:12...orat jeho pole a sklízet jeho sklizeň a další pro něj budou vyrábět válečnou výzbroj a vozovou výstroj....
1. Samuel 8:16... váš nejlepší dobytek i vaše osly, aby pracovali pro něj. Vaše ovce a kozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec...
1. Samuel 8:18...den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro krále, ale Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší." Lid...
1. Samuel 9:7...půjdeme? Jídlo nám v mošnách došlo. Nemáme pro Božího muže žádnou odměnu. Co u sebe máme?" "Podívej,"...
1. Samuel 9:11...k městu, potkali se s děvečkami, které vyšly pro vodu. "Je tu vidoucí?" zeptali se jich. "Ano,"...
1. Samuel 9:24..., a položil ji před Saula. "To bylo připraveno pro tebe," řekl Samuel. "Přijmi to a jez. Pro tuto chvíli,...
1. Samuel 10:23...se tamhle mezi výstrojí." Rozběhli se tam pro něj. Když se pak postavil doprostřed lidu, o hlavu...
1. Samuel 12:7...všem Hospodinovým spravedlivým skutkům, které pro vás a vaše otce vykonal: Poté, co Jákob odešel do...
1. Samuel 12:22...ani zachránit - vždyť jsou to marnosti! Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neopustí, protože se rozhodl...
1. Samuel 12:24...mu věrně celým srdcem. Považte, jak veliké věci pro vás vykonal. Budete-li však přesto jednat zle, budete i...
1. Samuel 14:10... Jestliže řeknou: ‚Vylezte k nám!' polezemeprotože to pro nás bude znamením, že nám je Hospodin vydal...
1. Samuel 16:11..." odpověděl Jišaj. "Pase někde ovce." "Pošli pro něj a přiveď ho!" řekl mu Samuel. "Nebudeme pokračovat,...
1. Samuel 16:12..."Nebudeme pokračovat, dokud sem nepřijde." A tak pro něj poslal a přivedl ho. Byl to zrzek s krásnýma očima...
1. Samuel 17:18...svým bratrům. Tady těch deset kusů sýra vezmi pro velitele jejich oddílu. Navštiv své bratry, vyřiď jim...
1. Samuel 19:5...vítězství. Když jsi to viděl, radoval sesProč bys ubližoval nevinnému člověku? Proč bys Davida pro...
1. Samuel 20:4... dělí jen krok!" Jonatan odpověděl: "Udělám pro tebe, cokoli budeš chtít." David tedy Jonatanovi řekl:...
1. Samuel 25:11...chleba, svou vodu a maso, které jsem připravil pro své střihače, a dát to lidem, o kterých ani nevím,...
1. Samuel 25:39... řekl: "Požehnán buď Hospodin, že se zastal proti Nábalovým urážkám! Hospodin svému služebníku zabránil...
1. Samuel 26:22...David na to řekl: "Zde je královo kopí. sem pro něj někdo z mládenců přijde. Hospodin odplatí každému...
1. Samuel 29:9...a pána?" "Vím, jak jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro jsi jako Boží anděl, ale filištínští velitelé řekli:...
1. Samuel 30:26... svým přátelům. Vzkázal jim: "Zde je dar pro vás z kořisti od Hospodinových nepřátel." A rozeslal to...
2. Samuel 3:21...Davidovi řekl: "Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého krále a pána celý Izrael, aby s tebou uzavřeli...
2. Samuel 4:6...bratr Baana vstoupili do domu, jako by si šli pro pšenici, bodli ho do břicha a utekli. Když totiž vnikli...
2. Samuel 6:7...spřežení naklonilo. Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem. Pro tu opovážlivost ho Bůh na místě...
2. Samuel 6:17... Když Hospodinovu truhlu přinesli, umístili ji doprostřed stanu, který pro ni David postavil. David pak...
2. Samuel 7:21...znáš svého služebníka, Hospodine, Pane můjPro své slovo a podle svého srdce jsi svému služebníku...
2. Samuel 7:23...svůj lid, a získal si tak jméno? Vykonal jsi pro veliké věci, ohromné věci pro svou zem před tváří...
2. Samuel 10:16... a tak se přeskupili. Hadad-ezer poslal také pro Aramejce z druhého břehu Eufratu, a když je přivedl,...
2. Samuel 11:4...Eliamova, manželka Uriáše Chetejského." David si pro ni nechal poslat, a když k němu přišla, vyspal se s ...
2. Samuel 11:27...ho. Jakmile doba truchlení skončila, David pro ni poslal a nechal si ji přivést domů. Stala se jeho...
2. Samuel 12:4...pocestný. Jemu ale bylo líto vzít a připravit pro hosta jednu ze svých ovcí nebo dobytka, a tak vzal...
2. Samuel 12:25... Pokojný. Hospodin si ho zamiloval a skrze proroka Nátana sdělil, že pro Hospodina se bude jmenovat...
2. Samuel 13:2...Davidův syn, Amnon, se do zamiloval. Amnon se pro svou sestru Támar tak soužil, z toho onemocněl. Byla...
2. Samuel 14:29...roky, ale stále ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto ke králi vyslat Joába, ale když si pro něj poslal,...
2. Samuel 15:12...se Abšalom chystal přinášet oběti, poslal také pro Davidova rádce Achitofela Gilonského, aby přišel ze...
2. Samuel 15:34...tvému otci, teď ale budu sloužit tobě,' pak pro budeš moci mařit Achitofelovy rady. Budou tam s...
2. Samuel 16:2...to máš?" zeptal se ho král. "Osli jsou k jízdě pro královský dům," odpověděl Cíba, "chleba s ovocem je k...
2. Samuel 16:22...to odhodlání všech, kdo jsou s tebou." A tak pro Abšaloma roztáhli na střeše baldachýn a Abšalom před...
2. Samuel 17:29...ovčím tvarohem a kravským sýrem. To vše přinesli pro Davida a jeho muže k jídlu. Řekli si totiž: Jistě jsou...
2. Samuel 18:31...se stranou. Vtom dorazil Habešan: "Dobrá zpráva pro mého pána a krále! Hospodin dnes obhájil přede všemi...
2. Samuel 19:2...Joábovi bylo oznámeno, jak král pláče a naříká pro Abšaloma. Když vojsko uslyšelo, jak král truchlí nad...
2. Samuel 19:7...Dnes jsi ukázal, že tví velitelé ani vojáci pro tebe nic neznamenají. Dnes je mi jasné, že kdyby...
2. Samuel 19:8...s tebou do večera nezůstane jediný z nich. To pro tebe bude horší neštěstí než všechno, co potkalo od...
2. Samuel 19:39...to král řekl: " tedy se mnou jde Kimham, a  pro něj udělám, co uznáš za dobré. Splním ti, cokoli si...
2. Samuel 20:11...mrtvým tělem a volal: "Kdo rád Joába a kdo je pro Davida - za Joábem!" Amasa zatím ležel v krvi uprostřed...
2. Samuel 21:2...dal zabíjet Gibeonce." Král si je tedy zavolalpromluvil s nimi. (Gibeonci nepocházejí ze synů Izraele,...
2. Samuel 21:3...snažil vybít.) David se tedy Gibeonců ptal: "Co pro vás mohu udělat? Čím vás usmířím, abyste dobrořečili...
1. Královská 1:2... Jeho dvořané mu navrhli: "Když dovolíš, necháme pro pana krále vyhledat nějakou mladou pannu, aby byla...
1. Královská 2:22...bratr Adoniáš dostat za ženu Šunemitku Abišag?" "Proč žádáš pro Adoniáše Šunemitku Abišag?" odpověděl ...
1. Královská 2:36...Abiatara ustanovil Sádoka. Potom král poslal pro Šimeiho a řekl mu: "Postav si dům v Jeruzalémě a bydli...
1. Královská 5:2...mu po celý jeho život. Denní dávka potravin pro Šalomounův dvůr představovala: 30 korů jemné mouky, 60...
1. Královská 5:6...a svého fíkoví. Šalomoun měl také 4 000 stájí pro koně ke svým vozům a 12 000 jezdců. Správcové se...
1. Královská 5:8...ve svém pořadí také dodávali ječmen a slámu pro tažné a jezdecké koně, kdekoli byli rozmístěni. Bůh...
1. Královská 5:20...trůn po tobě, ten postaví chrám mému jménu.' Prosím, nech tedy pro v Libanonu kácet cedry. Moji...
1. Královská 5:23...také vyhovíš mému přání a postaráš se o stravu pro můj dvůr." Tak tedy Chíram dodal Šalomounovi veškeré...
1. Královská 5:25...na oplátku 20 000 korů pšenice jako stravu pro jeho dvůr a 20 000 batů panenského oleje. To pak...
1. Královská 6:16...desek a postavil uvnitř chrámu svatostánek pro nejsvětější svatyni. Přední část chrámu, totiž chrámová...
1. Královská 6:19...části chrámu Šalomoun zřídil svatostánek pro umístění Truhly Hospodinovy smlouvy. Tento 20 loktů...
1. Královská 6:23...zlatem pokryt i celý oltář před svatostánkemPro svatostánek zhotovil dva cheruby z olivového dřeva....
1. Královská 6:33...zhotovil čtverhranné zárubně z olivového dřeva pro vchod do chrámové lodi a k nim dvojité dveře z...
1. Královská 7:8... Podobně jako Síň postavil Šalomoun také palác pro faraonovu dceru, kterou si vzal za ženu. To vše bylo ze...
1. Královská 7:13...chrámu s jeho předsíní. Král Šalomoun poslal pro Churama z Týru. Byl to syn jedné vdovy z pokolení...
1. Královská 7:40...a mísy. Tak Churam završil veškeré dílo, které pro krále Šalomouna konal na Hospodinově chrámu: dva sloupy...
1. Královská 7:45... které Churam zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův schrám, byly z leštěného bronzu. Král je...
1. Královská 7:48... Šalomoun také nechal zhotovit veškeré vybavení pro Hospodinův chrám: zlatý oltář, zlatý stůl pro chleby...
1. Královská 8:21... Boha Izraele. V něm jsem připravil místo pro Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou uzavřel s...
1. Královská 9:7...jsem jim dal, a z chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze své přítomnosti, takže bude...
1. Královská 9:19... všechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy, města pro jízdu, a cokoli se Šalomounovi zlíbilo...
1. Královská 9:24...přestěhovala z Města Davidova do paláce, který pro ni vystavěl, začal budovat terasu Milo. Třikrát ročně...
1. Královská 10:3...její otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak těžká, aby na ni neodpověděl. Když královna...
1. Královská 10:11...ještě Chíramovo loďstvo, které jelo do Ofiru pro zlato, dovezlo odtud veliké množství santálového dřeva...
1. Královská 10:12... Král z toho santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův chrám i pro královský palác a také lyry a...
1. Královská 10:29...stříbra a koně za 150. Také je vyváželi dál pro všechny chetitské a aramejské krále. Král Šalomoun ale...
1. Královská 11:8...a amonské ohavnosti Molochovi. Totéž udělal pro všechny své cizí ženy, které uctívaly své bohy kadidlem...
1. Královská 12:3...před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egyptaprotože pro něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišel s...
1. Královská 12:20...Izrael uslyšel, že se vrátil Jeroboám, poslali pro něj a pozvali ho do shromáždění, kde ho prohlásili...
1. Královská 12:32...svátku judskému a obětoval na oltáři. Tak to provedl i v Bet-elu: obětoval telatům, která zhotovil, a...
1. Královská 12:33...měsíce, onoho měsíce, v němž si usmyslel zavést pro Izraelce svátek, vystoupil k oltáři, který postavil v...
1. Královská 14:4...k Achiášovu domu. Achiáš neviděl, oči mu pro stáří nesloužily. Hospodin mu ale řekl: "Hle, přichází...
1. Královská 14:6...u dveří, řekl: "Pojď dál, ženo JeroboámovaProč se vydáváš za někoho jiného? Mám pro tebe špatnou...
1. Královská 15:13...matky kvůli zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozsekal a spálil u potoka...
1. Královská 16:1...svedl celý Izrael. Jehu, syn Chananiho, tehdy pro Baašu dostal slovo Hospodinovo: "Pozvedl jsem z...
1. Královská 17:11...na ni. "Chtěl bych se napít." A když otočila, že pro ni půjde, zavolal za : "Přines mi prosím také kousek...
1. Královská 19:10...tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili...
1. Královská 19:14...tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili...
1. Královská 20:7...člověk chce jen škodit. Když si ke mně poslal pro ženy a děti i pro stříbro a zlato, neodmítl jsem...
1. Královská 20:33...slovo: "Ano, Ben-hadad je tvůj spojenec!" "Jděte pro něj," řekl na to král. Ben-hadad k němu tedy vyšel a on...
1. Královská 22:13...ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu tedy radil: "Podívej se, všichni proroci...
1. Královská 22:49...zámořské loďstvo, aby se vydalo do Ofiru pro zlato. Z cesty ale sešlo, protože lodě ztroskotaly v...
2. Královská 2:9... Když přešli, Eliáš Elíšu vyzval: "Řekni, co pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat." "Prosím, mi...
2. Královská 3:9...cestě oklikou ale vojsko nemělo vodu pro sebe ani pro svá zvířata. Izraelský král si povzdechl:...
2. Královská 4:2...chce si oba chlapce odvést jako otroky!" "Co pro tebe mohu udělat?" ptal se Elíša. "Pověz mi, co máš...
2. Královská 4:13..."Pověz : Zahrnulas nás všemožnou péčí. Co pro tebe mohu udělat? Mám se o tobě zmínit u krále nebo u...
2. Královská 4:14..."Žiju si spokojeně mezi svými." "Co bych jen pro ni mohl udělat?" ptal se potom Elíša. "Vlastně nemá...
2. Královská 4:39...hrnec a uvař jim polévku." Jeden z nich šel ven pro nějakou zeleninu. Našel ale divoké tykve a nasbíral si...
2. Královská 6:32... ještě dnes nepřijde o hlavu!" Pak poslal pro Elíšu. Ten zatím seděl doma se stařešiny Izraele. Ještě...
2. Královská 9:5... odešel do Rámot-gileádu. Když tam dorazilprobíhala právě porada vojevůdců. "Mám pro tebe slovo,...
2. Královská 10:16...a řekl: "Pojeď se mnou a sleduj mou horlivost pro Hospodina!" A tak jeli spolu v jeho voze. Jakmile...
2. Královská 16:6...král Recin vyhnal Judejce z Eilatu a dobyl ho pro Aramejce. Potom se do Eilatu nastěhovali Edomci a bydlí...
2. Královská 19:34... To město budu hájit, sám je zachránímpro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník!"...
2. Královská 20:6...krále a budu to město bránit. Udělám to pro sebe a pro svého služebníka Davida." Izaiáš tenkrát...
2. Královská 23:4...svatyně vynesli všechny věci vyrobené pro Baala, pro Ašeru a pro všechny nebeské zástupy. Spálil...
2. Královská 23:7...veřejném hřbitově. Dále zbořil stánky modlářské prostituce v Hospodinově chrámu, kde ženy tkaly roucha pro...
2. Královská 23:13...zkázy, které vystavěl izraelský král Šalomoun pro sidonskou ohavnost Aštartu, pro moábskou ohavnost...
2. Královská 25:16...stříbra. Dva sloupy, jedno Moře, stojany, které pro Hospodinův chrám zhotovil Šalomoun - bronz ze všech...
1. Letopisů 4:23...hrnčíři žijící v Netaimu a Gedeře, kde pracovali pro krále. Synové Šimeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach a...
1. Letopisů 4:39...rodů a jejich otcovské domy se hojně rozrostlyProto se vydali hledat pastvu pro své ovce a kozy ke...
1. Letopisů 4:41...i na Meunity, kteří tam žili. Vyhladili je jako proklaté (jak je tomu dodnes) a usadili se tam místo nich,...
1. Letopisů 6:47...kmene Manases. Synům Geršomovým připadlo pro jejich rody třináct měst z kmene Isachar, z kmene Ašer,...
1. Letopisů 6:48...a z kmene Manases v Bášanu. Synům Merariho bylo pro jejich rody vylosováno dvanáct měst z kmene Ruben, z...
1. Letopisů 9:26... Čtyřem levitským velitelům stráží byly pro jejich věrnost svěřeny komory a pokladnice Božího domu....
1. Letopisů 15:1...paláce ve Městě Davidově, připravil místopro Boží truhlu a vztyčil pro ni stan. Tentokrát David...
1. Letopisů 15:3... aby Hospodinovu truhlu přenesli na místo, které pro ni připravil. Shromáždil syny Áronovy a...
1. Letopisů 15:12...Hospodina, Boha Izraele, na místo, které jsem pro ni připravil. Hospodin, náš Bůh, se na nás prve obořil,...
1. Letopisů 15:22...hlasem na lyry. Levitský vedoucí Kenaniáš byl pro své znalosti vybrán jako sbormistr. Berechiáš a Elkána...
1. Letopisů 16:1...truhlu přinesli, postavili ji na její místo uprostřed stanu, který pro ni David postavil. Pak před Bohem...
1. Letopisů 16:17... Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným...
1. Letopisů 17:19...ctí? Ty přece znáš svého služebníka, HospodinePro dobro svého služebníka a podle svého srdce jsi projevil...
1. Letopisů 21:23...k zápalným obětem, smyky jako dříví a pšenici pro moučnou oběť - to vše daruji." "To ne," řekl na to král...
1. Letopisů 21:24...král Aravnovi. "Koupím ho za plnou cenu. Nevezmu pro Hospodina nic tvého. Přece mu nepřinesu oběť, která je...
1. Letopisů 22:1...bude stát dům Hospodina Boha. Zde bude oltář pro izraelské oběti." Potom David nechal shromáždit cizince...
1. Letopisů 22:2...izraelské zemi a vybral z nich lamače a kameníky pro přípravu kamenů ke stavbě Božího chrámu. Opatřil také...
1. Letopisů 22:13...a řády, které Hospodin Mojžíšovi svěřil pro Izrael. Buď silný a statečný. Neboj se a nestrachuj....
1. Letopisů 22:14... Neboj se a nestrachuj. Hle, připravil jsem pro Hospodinův dům, co jsem mohl: sto tisíc talentů zlata a...
1. Letopisů 23:29...se starat o chleby předložení, o jemnou mouku pro moučné oběti, o nekvašené placky, smažené bochánky a o...
1. Letopisů 26:18...při skladech dvě a dvě, ve dvoře na západě čtyři pro silnici a dva pro dvůr. Toto jsou oddíly strážných ze...
1. Letopisů 26:30...ve všem, co se týkalo služby Hospodinu a prací pro krále. Podle Hebronských otcovských rodopisů byl jejich...
1. Letopisů 28:10...- Hospodin vyvolil, abys postavil chrám pro jeho svatyni. Buď silný a jednej!" Potom David předal...
1. Letopisů 28:11... střešních komor a vnitřních místnostíprostoru pro slitovnici jakož i předlohy pro všechno...
1. Letopisů 28:12...i prostoru pro slitovnici jakož i předlohy pro všechno ostatní, co měl na mysli: pro nádvoří...
1. Letopisů 28:13...Božího domu i pokladnice svatých věcípro kněžské a levitské oddíly, pro konání veškeré služby...
1. Letopisů 28:14... pro všechno náčiní služby Hospodinova domupro zlato určil váhy zlatého náčiní pro každou jednotlivou...
1. Letopisů 28:15...určil váhu všeho potřebného k různé služběpro zlaté svícny a jejich zlaté lampy určil váhu každého...
1. Letopisů 28:16...jejich lamp, kolik bylo na který svícen potřebapro každý jednotlivý stůl předložení určil váhu zlata, pro...
1. Letopisů 28:17...určil váhu zlata, pro stříbrné stoly stříbropro vidlice, misky a konvice ryzí zlato, pro zlaté mísy...
1. Letopisů 28:18...stříbrné mísy určil váhu každé jednotlivé mísypro kadidlový oltář určil váhu přetaveného zlata. Předal mu...
1. Letopisů 29:1...nezkušený, a toto je veliké dílo. Nejde o palác pro lidi, ale pro Hospodina Boha. Připravil jsem pro chrám...
1. Letopisů 29:2...pro lidi, ale pro Hospodina Boha. Připravil jsem pro chrám svého Boha, co jsem mohl: zlato pro věci zlaté,...
1. Letopisů 29:3... nejrůznější drahokamy i množství alabastru. A protože chrám mého Boha je mým potěšením, přidávám také...
1. Letopisů 29:5...stříbra na pokrytí stěn příbytků, zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné a pro vše, co mají...
1. Letopisů 29:16...ta hojnost. Připravili jsme ji ke stavbě domu pro tvé svaté jméno - vše je to ale z tvé ruky a tobě to...
1. Letopisů 29:19...a pokyny, aby vše vykonal a postavil ten palácpro který jsem vykonal tyto přípravy." Potom David vyzval...
2. Letopisů 1:4...přenést z Kiriat-jearimu do Jeruzaléma, kde pro ni připravil stan, ale bronzový oltář, který zhotovil...
2. Letopisů 1:17...a koně za 150 šekelů. Také je vyváželi dál pro všechny chetitské a aramejské krále. Šalomoun se...
2. Letopisů 2:5...A kdo jsem , abych mu směl stavět dům, byť jen pro pálení kadidla před jeho tváří? Proto mi prosím pošli...
2. Letopisů 3:3...roku své vlády. Základy, které Šalomoun položil pro Hospodinův chrám, měřily 60 loktů na délku a 20 loktů...
2. Letopisů 3:8... Přes celou šířku chrámu postavil místnost pro nejsvětější svatyni, 20 loktů na délku a 20 loktů na...
2. Letopisů 4:11...kotlíky, lopatky a mísy. Tak završil dílo, které pro krále Šalomouna konal na Božím chrámu: dva sloupy, dvě...
2. Letopisů 4:16... které Churam-abi zhotovil králi Šalomounovi pro Hospodinův chrám, byly z leštěného bronzu. Král je...
2. Letopisů 4:19... Šalomoun nechal zhotovit veškeré vybavení pro Boží chrám: zlatý oltář, stoly pro chleby předložení,...
2. Letopisů 7:20...vám dal, a z tohoto chrámu, který jsem posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze své přítomnosti, takže bude...
2. Letopisů 8:6...a všechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy a města pro jízdu; zkrátka cokoli se Šalomounovi...
2. Letopisů 8:11...dceru z Města Davidova do paláce, který pro ni postavil. Prohlásil totiž: " žena nemůže bydlet v...
2. Letopisů 8:13...Hospodinu zápalné oběti, jak to Mojžíš určil pro každý den, pro soboty, novoluní a pro tři výroční...
2. Letopisů 8:14... chválili a přisluhovali kněžím, jak bylo určeno pro každý den, a také oddíly stráží pro každou bránu, jak...
2. Letopisů 8:15... muž Boží. Neuchýlili se od králova příkazu pro kněží a levity v ničem, ani ve správě pokladnic....
2. Letopisů 9:2...její otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro krále tak těžká, aby na ni neodpověděl. Když královna...
2. Letopisů 9:8...a dosadil na svůj trůn, abys byl králem pro Hospodina, svého Boha! Tvůj Bůh miluje Izrael a navěky...
2. Letopisů 9:10...a Šalomounovi služebníci, kteří jeli do Ofiru pro zlato, dovezli santálové dřevo a drahokamy. Král z toho...
2. Letopisů 9:11... Král z toho santálového dřeva vyrobil schody pro Hospodinův chrám i pro královský palác a také lyry a...
2. Letopisů 9:25...tomu bylo rok co rok. Šalomoun měl 4 000 stájí pro koně a vozy a 12 000 koní, které umístil do vozových...
2. Letopisů 10:3...před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egyptaprotože pro něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišel s...
2. Letopisů 11:15...kněžství a ustanovil si vlastní kněžstvo pro obětní výšiny, pro ty běsy a telata, jež vyrobil. Ze...
2. Letopisů 11:23...měst, kde jim poskytl štědrou podporu a obstaral pro mnoho žen. Když ale Rechoboám pevně uchopil...
2. Letopisů 13:9...Kdokoli si s mladým býčkem a sedmi berany přijde pro vysvěcení, je z něj kněz těch vašich nebohů. Naším...
2. Letopisů 15:16...matky kvůli zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozbil na kusy a spálil u...
2. Letopisů 18:2...několika letech Achaba navštívil v Samaří a ten pro něj a pro jeho doprovod porazil spoustu ovcí, koz a...
2. Letopisů 18:12...ho králi vydá do rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu říkal: "Podívej se, všichni proroci jako...
2. Letopisů 19:6..."Dávejte pozor, jak jednáte. Nesoudíte přece jen pro člověka, ale pro Hospodina. Když vynášíte soud, on je s...
2. Letopisů 20:8... Poté, co ji osídlili, postavili v svatyni pro tvé jméno a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí, ...
2. Letopisů 24:6...tedy zavolal představeného Jojadu a otázal se: "Proč ses nepostaral, aby levité přinesli z Judska a z...
2. Letopisů 24:14...zhotovit vybavení Hospodinova chrámu: náčiní pro službu i pro oběti, nádobí a další předměty ze zlata a...
2. Letopisů 24:16... Pochovali ho ve Městě Davidově mezi králiprotože v Izraeli vykonal tolik dobrého pro Hospodina a...
2. Letopisů 29:8...zápalnou oběť ve svatyni Boha IzraeleProto na Judu a Jeruzalém dolehl Hospodinův hněv a učinil...
2. Letopisů 29:36... Ezechiáš i všechen lid se radovali z toho, co pro Bůh přichystal. Všechno se totiž seběhlo velmi...
2. Letopisů 32:9... vyslal do Jeruzaléma své služebníky se zprávou pro judského krále Ezechiáše a pro všechen judský lid v...
2. Letopisů 32:24... Modlil se ale k Hospodinu a ten k němu promluvil a udělal pro něj zázrak. Ezechiáš ale za...
2. Letopisů 32:28...klenotů. Měl sklady obilí, vína i oleje, chlévy pro všemožný dobytek a ohrady pro stáda. Vystavěl si města...
2. Letopisů 35:6... porážejte velikonoční beránky a připravujte je pro své bratry podle slova, jež Hospodin promluvil skrze...
2. Letopisů 35:7...přítomným z lidu věnoval 30 000 beránků a kůzlat pro velikonoční hod a také 3 000 býčků - to vše z vlastního...
2. Letopisů 35:14... totiž obětovali zápaly a tuk do nociProto levité připravovali beránka nejen pro sebe, ale i pro...
2. Letopisů 35:15...tak jejich bratři levité připravovali beránkapro . Tak byla onoho dne na příkaz krále Jošiáše vykonána...
Ezdráš 1:4... zbožím a dobytkem spolu s dobrovolnou obětí pro dům Boha, který je v Jeruzalémě. Představitelé...
Ezdráš 2:68...otcovských rodů věnovali dobrovolné dary pro obnovu Božího chrámu na jeho původním místě. Do sbírky...
Ezdráš 7:11...znalce Hospodinových přikázání a jeho ustanovení pro Izrael: Artaxerxes, král králů, knězi Ezdrášovi, znalci...
Ezdráš 7:20...Bohu. Cokoli dalšího budeš potřebovat pro dům svého Boha, uhraď to z královské pokladny. , král...
Ezdráš 8:17...sluhům v Kasifii: nám pošlou služebníky pro dům našeho Boha. Náš Bůh nad námi držel svou dobrotivou...
Ezdráš 8:33... Čtvrtého dne bylo zlato, stříbro i náčiní pro dům našeho Boha odváženo a předáno knězi Meremotovi,...
Ezdráš 9:7... dodnes hromadíme svou vinu, a tak jsme pro své hříchy i se svými králi a kněžími byli vydáváni do...
Ezdráš 10:16...a Šabataje. Ostatní navrátilci však byli pro. Kněz Ezdráš vybral za každý rod představitele...
Nehemiáš 1:9...na místo, jež jsem si vyvolil za příbytek pro své jméno.' Vždyť to jsou tví služebníci, tvůj lid,...
Nehemiáš 2:7...králi, "mohl bych dostat doporučující listy pro místodržící za Eufratem, aby mi zajistili bezpečný...
Nehemiáš 2:8...průchod do Judska? Mohl bych dostat také dopis pro Asafa, královského lesmistra, aby mi poskytl trámové...
Nehemiáš 2:12... co mi můj Bůh položil na srdce, abych vykonal pro Jeruzalém. Ani zvířata jsem nevzal kromě toho, na němž...
Nehemiáš 3:5... urození mezi nimi ale nesklonili šíji k práci pro svého Pána. Ješanskou bránu opravovali Jojada, syn...
Nehemiáš 5:19..., Bože můj, v dobrém. Pamatuj na vše, co jsem pro tento lid vykonal. Když se Sanbalat, Tobiáš, Arab...
Nehemiáš 9:17...poslouchat, nepomysleli na divy, které jsi pro vykonal. Zatvrdili šíji, zvolili si vůdce, aby se ve...
Nehemiáš 9:37...Její hojná úroda připadá králům, jimž jsi nás pro naše hříchy podmanil. S námi i s naším dobytkem dělají,...
Nehemiáš 10:29...a každý, kdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon, jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo byl...
Nehemiáš 10:35...veškeré dílo při domě našeho Boha. Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem. Kněží, levité i...
Nehemiáš 11:23...zodpovědní za službu Božího chrámu. Platil pro královský výnos určující den po dni, co mají zpěváci...
Nehemiáš 12:44...shromažďovali zákonné příděly obecních polností pro kněze a levity. Všechen Juda se radoval z toho, že...
Nehemiáš 13:5...a desátky z obilí, vína i oleje, předepsaného pro levity, zpěváky a strážné, jakož i obětiny pro kněze. V...
Nehemiáš 13:10... Také jsem zjistil, že se neodváděly příděly pro levity, takže se všichni levité i zpěváci konající...
Ester 1:3... třetího roku své vlády, uspořádal slavnost pro všechny své velmože a dvořany, mocné Peršany a Médy...
Ester 1:9...v Xerxově královském paláci uspořádala hostinu pro ženy. Sedmého dne si král Xerxes, rozjařen vínem,...
Ester 1:17...svých manželů! Budou říkat: ‚Král Xerxes poslal pro královnu Vašti, a nepřišla!' Ještě dnes se manželky...
Ester 2:2...královští panoši a ti mu poradili: "Nechť se pro krále dají vyhledat krásné mladé panny. Král nechť ve...
Ester 2:18...pak na počest Ester uspořádal velikou slavnost pro všechny své velmože a dvořany. V provinciích vyhlásil...
Ester 4:14... Kdo ? Snad jsi dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato." Ester na to Mordechajovi...
Ester 5:4..." řekl král. "Kdyby král ráčil, mohl by prosím král dnes přijít s Hamanem na hostinu, kterou jsem...
Ester 5:5...něj připravila?" odpověděla Ester. "Hned jděte pro Hamana," král na to, " se Ester splní, co žádá!" Král...
Ester 6:4...královských komnat právě přišel Haman, aby promluvil s králem, že je záhodno Mordechaje pověsit na kůl...
Ester 6:10...král Hamanovi. "To, co jsi řekl, uděláš pro Žida Mordechaje z královského kancléřství. Dej pozor,...
Ester 7:9..."A co s tím kůlem, který Haman postavil pro toho Mordechaje, jehož slovo zachránilo krále? Stojí u...
Ester 7:10... A tak Hamana pověsili na kůl, který postavil pro Mordechaje. Teprve tehdy králův hněv opadl. Téhož dne...
Ester 8:1...získal přístup k samému králi. Ester totiž prozradila, kým pro ni je. Nato si král sňal z ruky pečetní...
Ester 9:13...Židům dovoleno, aby v Súsách mohli podle zákona pro dnešek jednat ještě zítra. A těch deset Hamanových synů...
Ester 9:27... Židé ustanovili tento nepomíjivý svátek pro sebe, pro své potomky a pro všechny, kdo se k nim...
Ester 9:31...Žid Mordechaj s královnou Ester a tak to přijali pro sebe i pro své potomstvo na paměť svého půstu a...
Job 1:5...pít s nimi. Jakmile dny těch hodů skončily, Job pro posílal, aby je posvětil. Od časného rána obětoval...
Job 9:17...by mi vůbec naslouchal. Rozdrtil by vichřicípro nic za nic by rány rozmnožil. Nenechal by ani...
Job 15:23...nad ním visí meč. Bloudí tu jako potrava pro supy, , že ho očekává den temnoty. Úzkost ho svírá,...
Job 17:6... zbavuje vlastní děti vyhlídek.' Bůh ze  pro všechny udělal přísloví, kdekdo mi plivne do očí. Oči...
Job 21:19...vichr odnesl? Řeknete: ‚Bůh jeho trest odkládá pro děti.' - raději odplatí jemu, aby se poučil! vidí...
Job 22:30...i toho, kdo není bez viny, vysvobozen bude pro čistotu rukou tvých." Job na to...
Job 24:5...za prací, jako by kořist hledali; potravu pro děti shánějí na pláních. Sklízejí na poli, které jim...
Job 24:20...na zapomene matčin klín, jsou pochoutkou pro červy. nikdo nevzpomene na ty zlosyny, jsou jak...
Job 29:15...právo mi bylo pláštěm i turbanem. Byl jsem očima pro slepé a nohama pro chromé, otcem jsem býval pro chudé,...
Job 29:16...pro slepé a nohama pro chromé, otcem jsem býval pro chudé, zasazoval se o právo cizince. Zlosynům jsem uměl...
Job 30:9...Teď ale o mně skládají písničky, stal jsem se pro příslovím. zdálky jsem jim odporný, plivat do...
Job 30:25...jsem nad ubožákem neplakal? Neměl jsem soucit pro chudáka? Když jsem však čekal dobro, přišlo zlo,...
Job 31:3...dává Všemohoucí shůry dědictví, ne-li neštěstí pro zlosyna, ne-li pohromu pachatelům zla? Copak Bůh...
Job 31:10...jsem číhal u dveří přítele - pak žena pro jiného mele, s jdou jiní do postele! Byl by to...
Job 32:12...však nikdo z vás usvědčit neuměl, nikdo jste pro něj nenašli odpověď. Jen neříkejte: ‚Našli jsme moudré...
Job 35:12...Když tedy volají a on se nehlásí, je to pro zpupnost těch lidí zlých. Je to marné, Bůh je neslyší,...
Job 37:19...z bronzu ulité? Pouč nás tedy, co mu máme říctpro tmu si neumíme ani řeč připravit! se mu oznámit, že...
Job 38:23...jsi, kde se kroupy skladují, které uchovávám pro čas soužení, pro dny bojů a válčení? Kudy vede cesta,...
Job 38:25...na zemi? Kdo vyryl koryto vodní průtrži a dráhu pro mrak bouřkový, aby zaléval liduprázdnou zemi i poušť,...
Job 38:39...hlína pevně drží ve hroudách? Umíš ulovit kořist pro lvici, můžeš hlad lvíčat nasytit, když se krčí ve svých...
Job 41:19... stejně tak kopím, šípem či oštěpem. Železo je pro něj slámě podobné, bronz považuje za dřevo trouchnivé....
Žalmy 4:1...je vítězství, na tvém lidu tvé požehnání. séla  Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Žalm Davidův....
Žalmy 5:1...spím - ty sám, Hospodine, chráníš v bezpečí.  Pro předního zpěváka, na flétny. Žalm Davidův. Vyslyš ...
Žalmy 6:1... svou přízní jej obklopuješ jako pancířem.  Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Hlubokým hlasem....
Žalmy 6:5...ještě?! Obrať se, Hospodine, život mi zachovejpro svoji lásku zachraň ! V hrobě na tebe nikdo...
Žalmy 8:1... Hospodinovu jménu zahraji - on je Nejvyšší!  Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm Davidův....
Žalmy 9:1... Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš!  Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Zemřel syn". Žalm...
Žalmy 9:3...chci o všech tvých zázracích! Z tebe se radujipro tebe jásám, tvému jménu, Nejvyšší, chci zazpívat! Moji...
Žalmy 11:1...všem utlačeným, pozemský člověk aby je neděsil!  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Hospodin je můj úkryt -...
Žalmy 12:1...miluje, upřímní spatří jeho obličej!  Pro předního zpěváka, hlubokým hlasem. Žalm Davidův. Pomoz,...
Žalmy 12:6...je naše síla, máme své rty - kdo je náš pán?!" Pro útlak chudáků, pro nářek ubožáků již povstanu, praví...
Žalmy 13:1...všech stran, nezřízenost se mezi lidmi rozmáhá!  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Jak dlouho ještě,...
Žalmy 14:1...zazpívám: Jak dobrotivě se ke mně zachoval!  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh...
Žalmy 17:4...jsem nehřešil, tak jak to lidé běžně dělajíPro slovo, jež vyšlo ze tvých rtů, varoval jsem se cest...
Žalmy 18:1... nasycen budu tvou podobou, se probudím.  Pro předního zpěváka. Žalm Hospodinova služebníka Davida,...
Žalmy 19:1...je milostiv - Davidovi a jeho semeni navěky!  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Nebesa vyprávějí o Boží...
Žalmy 19:12... nad med z pláství kanoucí. Poučením jsou pro tvého služebníka, v jejich dodržování je hojná odplata....
Žalmy 20:1... Hospodine, zalíbí - skálo , můj Vykupiteli!  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Kéž Hospodin vyslyší...
Žalmy 21:1... dej králi vítězství, kdykoli voláme, nás slyš!  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Ve tvé síle, Hospodine,...
Žalmy 22:1...své moci, zpívat a hrát chcem o tvém hrdinství!  Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Jitřní laň". Žalm...
Žalmy 23:3...duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí  pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho...
Žalmy 25:7...dnů, ve své lásce však na pamatuj, Hospodinepro svoji dobrotu! Dobrý a přímý je Hospodin, hříšníkům...
Žalmy 25:11...věrné těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákonyPro jméno své, Hospodine, mou hroznou vinu odpusť mi!...
Žalmy 31:1...ustání, Hospodine, Bože můj, chválím navěky!  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Spoléhám na tebe,...
Žalmy 31:2...na tebe, Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanbenpro svoji spravedlnost zachraň ! Nakloň mi prosím ucho...
Žalmy 31:4... mou záchranou! Jsi přece skála a tvrzpro své jméno veď a provázej. Vyveď z pasti, kterou...
Žalmy 31:12...síla slábne strádáním, údy ochably. Všem svým protivníkům jsem pro zábavu, pro své sousedy jsem pohromou,...
Žalmy 31:17...Rozjasni svou tvář nad svým služebníkempro svoji lásku zachraň ! nejsem zahanben, Hospodine,...
Žalmy 35:7...důvodu na svoji síť nastražili, bez důvodu pro jámu kopali. Neštěstí na přijde znenadání, síť...
Žalmy 36:1... zpívá tvé chvály po všechny dny!  Pro předního zpěváka. Výrok Hospodinova služebníka Davida....
Žalmy 38:19...pádu a stále trpím bolestí, vyznávám svoje provinění, trápím se pro svůj hřích! Mých bezdůvodných soků...
Žalmy 39:1...mi na pomoc, Pane - záchrano!  Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův. Řekl jsem:...
Žalmy 40:1...se zotavím, dříve než odejdu a nebudu tu víc!  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Na Hospodina jsem čekal...
Žalmy 41:1...jsi přece ty, Bože můj, prosím nemeškej!  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blaze tomu, kdo myslí...
Žalmy 42:1... Bůh izraelský, od věků navěky! Amen! Amen!  Pro předního zpěváka. Poučný žalm synů Korachových. Jako...
Žalmy 44:1...mu budu děkovat; on je můj Bůh, záchrana!  Pro předního zpěváka. Poučný žalm synů Korachových. Na...
Žalmy 44:23...tajemství srdce, cožpak by na to Bůh nepřišelPro tebe jsme zabíjeni v kteroukoli chvíli, mají nás za...
Žalmy 45:1...a pomoz nám - nás vykoupí láska tvá!  Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Poučný žalm synů...
Žalmy 46:1...pokolení, na věky věků chválí národy!  Pro předního zpěváka, vysokým hlasem. Píseň synů...
Žalmy 47:1...zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! séla  Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových. Tleskejte Bohu...
Žalmy 49:1...věků, on bude naším vůdcem, dokud jsme naživu!  Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových. Všechny národy...
Žalmy 51:1...svoje cesty napraví, tomu ukážu Boží spasení!"  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Poté, co za ním přišel...
Žalmy 52:1...se znovu budou obětovat býci na tvém oltáři.  Pro předního zpěváka. Poučný žalm Davidův. Poté, co Doeg...
Žalmy 53:1...naději, neboť je vzácné před tvými věrnými!  Pro předního zpěváka, k tanci. Poučný žalm Davidův. Blázen...
Žalmy 54:1...bude radostně jásat, Izrael se bude veselit!  Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm...
Žalmy 54:3..."David se ukrývá u nás!" Bože, zachraň  pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem! Bože, slyš moji...
Žalmy 54:7...nepřátelům, Pane, odplať zlo, s nimi skoncuj pro věrnost svou! Potom ti budu obětovat ochotně, tvé jméno...
Žalmy 55:1...soužení, svým nepřátelům směle pohlédnu do očí!  Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm...
Žalmy 56:1...nedočkají - ale v tebe skládám naději!  Pro předního zpěváka, na nápěv "Tiché holubice v dálavách"....
Žalmy 57:1...před Bohem stále choditve světle, mezi živými!  Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý...
Žalmy 58:1... Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem!  Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý...
Žalmy 59:1...dojdou odměny, tak tedy Bůh vskutku soudí zem!"  Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý...
Žalmy 59:5...na sbírají, i když jsem bezúhonný, nevinnýPro nic za nic se sbíhají, na se chystají, povstaň mi na...
Žalmy 59:9...si: "Kdo to uslyší?" Tobě jsou, Hospodine, jen pro smích, všem těm pohanům se vysmíváš. Ty jsi síla,...
Žalmy 59:11... jsi můj pevný hrad! Bůh ve své lásce jde mi naproti, z nepřátel činí mi pastvu pro oči. Ještě je...
Žalmy 60:1... ty, Bože, jsi můj pevný hrad, Bože, lásko !  Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Zlatý...
Žalmy 61:1...zvítězíme - ty, kdo nás nenávidí, rozdupá!  Pro předního zpěváka, na strunný nástroj. Žalm Davidův....
Žalmy 62:1...zpívat navěky, své sliby plnit po všechny dny.  Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův. Jen v Bohu ...
Žalmy 64:1...kdo přísahá skrze něj, ústa lhářů zavřou se!  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Slyš, Bože, hlas mého...
Žalmy 65:1...spolu všichni, kdo mají srdce upřímné! Žalm pro předního zpěváka. Píseň Davidova. Na Sionu ti, Bože,...
Žalmy 66:1... křičí radostí! Ano, zpívají! Zpívaný žalm pro předního zpěváka. volá radostně k Bohu celý svět, o...
Žalmy 66:15... Zápaly přinesu ti ze zvířat vykrmených, berany pro tebe v dým proměním, býky i kozly ti jako oběť...
Žalmy 66:16...a slyšte, ctitelé Boží, budu vám vyprávět, co pro udělal. Volal jsem k němu z plna hrdla a chválil ho...
Žalmy 67:1...neodmítl, svou lásku mi neodňal! Zpívaný žalm pro předního zpěváka. Na strunné nástroje. Smiluj se nad...
Žalmy 68:1...kéž nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj!  Pro předního zpěváka. Zpívaný žalm Davidův. Povstane Bůh,...
Žalmy 69:1...a silou svůj lid obdaří. Bůh je požehnán!  Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Žalm Davidův. Bože,...
Žalmy 69:9...ponížení, to kvůli tobě mi hanba halí tvářPro vlastní bratry jsem jako cizí, pro děti své matky jsem...
Žalmy 69:11...V slzách když jsem se trápil postem, měli pro jen posměšky. Místo šatů když oblékal jsem pytel,...
Žalmy 69:17...nade mnou propast zavřela! Vyslyš , Hospodinepro dobrotu své lásky, v hojném svém soucitu na pohlédni...
Žalmy 70:1...obdrží a zůstanou v , kdo jeho jméno milují!  Pro předního zpěváka. Památeční žalm Davidův. Kéž bys ,...
Žalmy 71:2...na tebe, Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanbenPro svou spravedlnost vysvoboď, zachovej, nakloň mi ucho...
Žalmy 72:1... že se styděli ti, kdo usilovali o neštěstí!  Pro Šalomouna. Obdař, Bože, krále svým soudem, svou...
Žalmy 75:1... křik tvých protivníků stále vzmáhá se!  Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zpívaný...
Žalmy 76:1...rohy usekám, spravedlivý své rohy pozvedá!"  Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Zpívaný žalm...
Žalmy 77:1...bere dech, králové světa před ním děsí se!  Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Asafův. Hlas můj k Bohu...
Žalmy 78:50... anděly zkázy na dopustil! Otevřel průchod pro svůj hněv, před samou smrtí je nešetřil, morové ráně je...
Žalmy 79:4...je pochoval. Potupě vydáni jsme u svých sousedůpro smích a zábavu jsme všem dokola! Jak dlouho ještě,...
Žalmy 79:9...hluboko klesli jsme! Pomoz nám, Bože naší spásy pro slavné jméno své, vysvoboď nás a odpusť naše hříchy pro...
Žalmy 80:1...věků, stále dál tvé chvály chceme zvěstovat!  Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Žalm...
Žalmy 80:10... vyhnal jsi pohany, abys je zasadil. Místo jsi pro tu révu připravil, zarostla celou zem, vpustila kořeny....
Žalmy 81:1...nad námi svoji tvář, buď naše záchrana!  Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm Asafův....
Žalmy 83:9...Asyřané spolčili se s nimi - stali se posilou pro syny Lotovy!séla Proveď jim to, co provedls Midiánu,...
Žalmy 84:1...máš jméno Hospodin, jsi nade vší zemí Nejvyšší!  Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm synů...
Žalmy 85:1... blaze člověku, jenž v tobě skládá důvěru!  Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových. Své zemi jsi,...
Žalmy 88:1...z tebe pramení!" Zpívaný žalm synů KorachovýchPro předního zpěváka, k tanci.Poučná píseň Hemana...
Žalmy 88:11... k tobě vztahuji ruce své. Budeš snad konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavě? séla Bude se o...
Žalmy 90:7...roste a rozkvétá, večer skosena usycháPro tvé rozlícení hyneme, tvé zuřivosti se děsíme. Naše...
Žalmy 92:1...nasytím - ukážu mu své spasení!" Zpívaný žalm pro sobotní den. Krásné je Hospodina velebit, tvé jméno...
Žalmy 102:9...jsem denně vydáván, za blázna mají , jsem pro nadávka! Vždyť jako chleba popel polykám, do svého...
Žalmy 102:11... do svého nápoje slzy přidávám! To všechno pro tvůj hněv, pro tvé horlení - pozdvihl jsi , abys ...
Žalmy 102:19...nepohrdne jejich modlitbou! je to zapsáno pro příští pokolení, slaví Hospodina ti, kteří budou...
Žalmy 104:14...napájíš, země se sytí ovocem skutků tvých! Trávě pro dobytek dáváš růst a také rostlinám k lidskému užitku,...
Žalmy 105:10... Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným...
Žalmy 106:8...moře Nejvyššího dráždili. Zachránil je však pro své jméno, aby ukázal své hrdinství. Rudému moři...
Žalmy 107:8...Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! On přece uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí toho...
Žalmy 107:15...Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! On přece rozbíjí brány z bronzu, láme železné...
Žalmy 107:21...Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! Jako oběť mu přinášejí chválu, o tom, co...
Žalmy 107:31...Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! je vyvyšován ve shromáždění lidu, v radě...
Žalmy 107:34...prameny v suchopár, úrodnou zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na...
Žalmy 109:1...udatně zvítězíme - on naše nepřátele rozdupá!  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Bože, chloubo,...
Žalmy 109:21...tolik zle. Hospodine, Pane, ty ale zastaň se  pro jméno své! Jsi tak dobrý ve své lásce - zachraň !...
Žalmy 109:25... tělo hubne a sesychá. Lidem jsem jenom pro posměch, hlavami potřásají, když vidí . Pomoz mi,...
Žalmy 119:72...jsem se o tvých zákonech. Zákon tvých úst je pro vzácnější než tisíce zlatých a stříbrných! Tvé ruce...
Žalmy 120:7...zdržuje mezi nepřáteli pokoje. sám jsem pro pokoj, když ale promluvím, chtějí boj! Poutní píseň. K...
Žalmy 122:8...tvých zdech, v tvých palácích je bezpečně!" Pro svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se...
Žalmy 122:9...a své přátele za tvůj pokoj chci modlit sePro dům Hospodina, našeho Boha, chci o tvé dobro usilovat! ...
Žalmy 132:10...spravedlností oblečeni, tvoji věrní jásajíPro Davida, služebníka svého, neodmítej svého pomazaného!"...
Žalmy 135:12... Jejich zemi pak dal za dědictví, dědictví pro Izrael, svůj lid! Tvé jméno, Hospodine, trvá navěky,...
Žalmy 139:1...navěky - neopouštěj prosím dílo rukou svých!  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Ty , Hospodine,...
Žalmy 139:12...temná ani tma, noc jako den ti záři , tma bude pro tebe světlu podobná! nitro zformovals ty sám, v lůně...
Žalmy 140:1...se cesty škodlivé, a cestou věčnosti veď!  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Zachraň , Hospodine,...
Žalmy 143:11...vede po zemi srovnané. Obživ , Hospodinepro jméno své, ve své spravedlnosti z trápení vyveď ....
Přísloví 2:2... své ucho k moudrosti nakloň, srdce otevři pro rozumnost! Ano, po rozumnosti volej, přivolej k sobě...
Přísloví 2:7...a rozumnost pramení z jeho úst. Zdravý úsudek on pro upřímné chová, štítem je pro ty, kdo žijí poctivě. Drží...
Přísloví 3:30...zlého, když k tobě chová důvěru. Nežaluj nikoho pro nic za nic, když ti neprovedl žádné zlo. Nezáviď...
Přísloví 3:34...dům darebáka, obydlí spravedlivých ale požehnáPro posměvače Hospodin posměch, pokorným ale přízeň...
Přísloví 10:26...v zubech, jako oči plné kouře, takový je lajdák pro nadřízené své. Úcta k Hospodinu prodlužuje život, roky...
Přísloví 10:29...obrátí. Hospodinova cesta je oporou poctivéhopro bídáky je ale záhubou. Spravedlivý nebude navěky sražen...
Přísloví 11:18...odmění i sám sebe, surovec ani sám sebe nešetříPro klamný výdělek darebák dře se, kdo seje spravedlnost,...
Přísloví 12:26...slovo ale radost navrátí. Spravedlivý najdepro bližního cestu, cesta darebáků ale končí blouděním....
Přísloví 12:27... Lenoch si žádný úlovek neupeče, píle je pro člověka cenný majetek. Život je na stezce spravedlnosti...
Přísloví 16:4...úmysly se potom naplní. Hospodin učinil vše pro svůj záměr, také i darebáka pro zlý den. Hospodinu je...
Přísloví 16:12...závaží ve váčku pečlivě odměřil. Páchat zlo je pro krále ohavností - vždyť je to spravedlnost, co drží...
Přísloví 17:17...Přítel miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení. Přišel o rozum, kdo rukou upíše se, kdo...
Přísloví 19:3... zbrklý se dopouští mnoha chyb. Člověk padá pro vlastní hloupost, v srdci ale na Hospodina zlost....
Přísloví 21:12...se učí na domě darebáka: darebáci jsou sráženi pro svou zkaženost. Kdo dělá, že neslyší volání ubožáka,...
Přísloví 21:15...úplatek i velkou zuřivost. Poctivému je radostí prosazení práva, pro bídáky je to však záhuba. Z cesty...
Přísloví 21:31...rada na Hospodina nestačí. Kůň bývá chystán pro den boje, Hospodinovo je však vítězství. Jméno je...
Přísloví 22:20...na Hospodina pevně spoléhal. Třicatero rad jsem pro tebe sepsal - je v nich poučení a vědění, abys poznal...
Přísloví 24:28...se postarej, potom si můžeš stavět dům. Nesvědč proti bližnímu pro nic za nic; chceš snad oklamávat svými...
Přísloví 25:8...I když něco spatříš na vlastní oči, nepouštěj se pro to rychle do sporu. Co by sis mohl nakonec počít, kdyby...
Přísloví 25:12...náušnice, klenot z ryzího kovu je moudrá výtka pro vnímavý sluch. Chladivým sněhem uprostřed léta je věrný...
Přísloví 25:25...než s hašteřivou ženou sdílet dům. Chladivá voda pro hrdlo vyprahlé je dobrá novina ze země daleké. Zakalený...
Přísloví 26:21...žár; chybí-li pomlouvač, tichne svár. Uhlí je pro výheň, dřevo pro oheň, svárlivý člověk pro vzplanutí...
Přísloví 27:27...pozemek. Kozího mléka bude dostatek, pokrm pro tebe i pro tvou rodinu, dostatek živobytí i pro tvou...
Přísloví 28:8... Kdo bohatne lichvou a ceny nadsazuje, hromadí pro toho, kdo myslí na chudé. Když někdo odvrací ucho, aby...
Přísloví 28:21...neujde. Stranit někomu jistě dobré není; i pro kus chleba se mnohý proviní. Lakomec štve se za...
Přísloví 29:15...dodává metla a domluva, rozpustilé dítě je pro matku ostuda. Když přibývá darebáků, hříchu přibývá,...
Přísloví 31:13... Vlnu a len si sama nakoupí, pracovat rukama je pro ni radostí. Kupecké lodi se podobá: přináší pokrmy...
Kazatel 2:19...moudrý, anebo bláhový? Tak či tak získá všepro co jsem se lopotně pachtil a nač jsem vynaložil svou...
Kazatel 2:24...ani v noci nemá klid. I to je marnost. Je snad pro člověka něco lepšího než jíst a pít a při svém pachtění...
Kazatel 4:8...nebere konce, očima lační po větším bohatství. "Pro koho se to vlastně pachtím, proč si odpírám všechno...
Kazatel 5:10... co z něj tedy jeho majitel? Je to jen pastva pro oči. Kdo pracoval, ten sladce spí, jedl málo nebo...
Kazatel 5:11...spí, jedl málo nebo moc; boháč však nespí pro sytost. Je hrozná bolest, kterou jsem viděl pod...
Kazatel 10:17...šlechtic a tvoji velmoži v pravý čas hodujípro posilnění, ne pro opití! Pro zahálku se bortí krovy,...
Kazatel 10:18...pravý čas hodují - pro posilnění, ne pro opitíPro zahálku se bortí krovy, pro líné ruce teče do domu. Pro...
Kazatel 10:19...se bortí krovy, pro líné ruce teče do domuPro potěšení se pořádají hody, radost ze života víno...
Kazatel 12:13...před Bohem a plň jeho přikázání - vždyť to je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to...
Píseň 5:4...jsem si myla, snad špinit si je mám? Můj milý protáhl ruku otvorem, útroby se pro něj zachvěly. Milému...
Píseň 7:14...prahu všechny rozkoše, nové i staré, čekajípro tebe, milý můj, jsem je šetřila! Kéž bys mi býval...
Izaiáš 1:29...za ty zahrady se budete stydět, že jste se pro rozhodli. Budete jako dub, jemuž opadává listí, a...
Izaiáš 2:12...v ten den. Hospodin zástupů totiž chystá den pro všechny pyšné nadutce, pro všechny, kdo se povyšují a...
Izaiáš 2:13... pro všechny, kdo se povyšují a budou poníženipro všechny ztepilé libanonské cedry, pro všechny statné...
Izaiáš 2:14...cedry, pro všechny statné bášanské dubypro všechny strmé hory, pro všechny vznešené výšiny, pro...
Izaiáš 2:15...všechny strmé hory, pro všechny vznešené výšinypro všechny hrdé bašty, pro všechny pevné hradby, pro...
Izaiáš 2:16...všechny hrdé bašty, pro všechny pevné hradbypro všechny mořské lodi, pro všechny skvělé koráby....
Izaiáš 4:2...a slavný a plod země bude chloubou a ozdobou pro ty z Izraele, kteří vyváznou. Kdo zůstane na Sionu, kdo...
Izaiáš 5:4...mezi mnou a mojí vinicí. Co víc se dalo udělat pro moji vinici, než co jsem pro ni učinil? Když jsem...
Izaiáš 5:8...a spojujete pole s polem, takže nezbývá místo pro jiné - copak jste jediní obyvatelé země?! Hospodin...
Izaiáš 5:26...ruka se ještě chystá udeřit. Pozvedá korouhev pro národ zdaleka, od konce světa ho hvízdnutím přivolá, a...
Izaiáš 11:10...ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako korouhev pro lidské zástupy a budou ho vyhledávat národy, neboť jeho...
Izaiáš 11:16...aby se dal přejít v sandálech. Tak vznikne cesta pro jeho pozůstatek, pro lid, jenž bude v Asýrii zanechán,...
Izaiáš 14:21...památky po tom zlém plemeni! Připravte jatka pro jeho syny, jsou poraženi za otcovské viny, ...
Izaiáš 16:11... srdce jako loutna nad Moábem lká, nitro pro Kir-cheres naříká. se Moáb ukáže na své výšině,...
Izaiáš 17:2...města budou navěky opuštěna, stanou se útočištěm pro stáda a nebude, kdo by je odehnal. Efraim přijde o...
Izaiáš 25:4...lid, město krutých pohanů ctí, neboť ses pro slabé stal pevností, pevností ubohých v jejich úzkosti,...
Izaiáš 25:6...zástupů na této hoře vystrojí bohaté hody pro všechny národy, hody se zralým vínem a masem šťavnatým,...
Izaiáš 26:11...jim, oni to ale nevidí. vidí, jak horlíš pro svůj lid! se zastydí! všechny tvé nepřátele oheň...
Izaiáš 28:5...zástupů ozdobnou korunou a krásnou čelenkou pro ty, kdo z jeho lidu zůstanou. Duchem práva bude pro...
Izaiáš 28:6...ty, kdo z jeho lidu zůstanou. Duchem práva bude pro soudce a u brány silou pro obránce. Tihle jsou ale...
Izaiáš 28:12... nechte odpočinout znavené, toto je chvíle pro oddech!"Oni to ale slyšet nechtěli, a tak jim...
Izaiáš 29:11...vám hlavy - vaše vidoucí. Toto celé vidění pro vás bude jako slova zapečetěné knihy. Když ji dáte...
Izaiáš 30:8...nazývám "Nehybná obluda". Nyní jdi, vyryj to pro do tabulky, zaznamenej to do knihy, je to pro...
Izaiáš 30:33...tofetské ohniště, dost hluboké a široképro krále! Hranice narovnána, ohně i dříví dostatek. Jako...
Izaiáš 33:21...kolíky, z jeho provazů nepovolí ani jediný. Tam pro nás Hospodin bude Vznešený, budou tam široké řeky a...
Izaiáš 34:13...bodláčím; obrátí se v doupě šakalí a v útočiště pro pštrosy. Setkají se tam příšery a hyeny, jeden na...
Izaiáš 35:8...nazývat. Nepůjde po nečistý, bude určena jen pro poutníky - ani hloupí na cestě nezbloudí. Neobjeví...
Izaiáš 37:35... To město budu hájit, sám je zachránímpro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník!"...
Izaiáš 40:17... Všechny národy jsou před ním jako nic, jsou pro něj nicota a ještě míň! Ke komu chcete Boha přirovnat?...
Izaiáš 40:22...nad obzorem na trůn usadil, obyvatelé země jsou pro něj kobylky. On prostírá nebe jako baldachýn, roztahuje...
Izaiáš 40:23... On panovníky vniveč obrací, soudcové země jsou pro něj nicotní. Sotva jsou zasazeni, sotva zaseti, sotva...
Izaiáš 42:16...vysuším. Slepé povedu cestou, kterou neznaliprovedu je stezkami, o nichž netuší. Proměním před nimi tmu...
Izaiáš 43:4...zálohu, Habeší a Sábou vyplatil jsem . Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak miluji,...
Izaiáš 44:15... zasadil sosnu a rostla s deštěm. To dřevo je pro člověka palivem - kus z něho vezme a hřeje se, kusem...
Izaiáš 48:21...Nežíznili, když je vedl pouštěmi, vyvedl pro vodu ze skály; rozetnul skálu a vody vytryskly....
Izaiáš 48:22...a vody vytryskly. Hospodin praví: Není pokoje pro ničemy! Poslouchejte , ostrovy, daleké národy,...
Izaiáš 51:8...červy sežráni. spravedlnost ale trvá navěkypro všechny časy je spasení. Probuď se, probuď, paže...
Izaiáš 51:23...a tys jim nastavovala hřbet jako zem, jako ulici pro chodce. Probuď se, probuď, Sione, svou silou obleč se!...
Izaiáš 53:5...je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro...
Izaiáš 54:2...děti - víc dětí nežli provdaná, praví HospodinPro svůj stan udělej víc místa, plachty svých příbytků...
Izaiáš 54:9...slituji, říká tvůj vykupitel, Hospodin. Je to pro stejné jako za Noemových dnů, kdy jsem přísahal, že...
Izaiáš 55:4...Davidovi zaslíbil. Hle, učinil jsem ho svědkem pro lidi, aby vedl a učil zástupy. Hle, zavoláš národy,...
Izaiáš 56:4... kteří zachovávají soboty, kteří se pro mou vůli rozhodli a drží se smlouvy, dám ve svém...
Izaiáš 56:7...mém oltáři a můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy. Tak praví Panovník Hospodin, který...
Izaiáš 57:19...a útěchu jim navrátím, ovoce chvály stvořím pro jejich rty. Pokoj! Pokoj vzdáleným i blízkým, praví...
Izaiáš 57:21...bahnem zmítají. Můj Bůh praví: Není pokoje pro ničemy! Křič z plna hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas...
Izaiáš 59:18... Jak si zasluhují, tak jim odplatí, hněv  pro protivníky, odplatu pro soky; i ostrovům odplatí, jak...
Izaiáš 62:10...česáči budou víno pít na mých svatých nádvoříchProjděte, projděte branami, připravte cestu pro můj lid!...
Izaiáš 63:7...činy, za které chválu zaslouží - za všechno, co pro nás Hospodin učinil, za to, jak velmi byl k domu...
Izaiáš 65:15...jméno zanecháte vyvoleným mým, aby je používali pro kletby: " Panovník Hospodin zahubí!" Svým...
Izaiáš 66:4... ve svých ohavnostech si z duše libují, a tak pro zvolím kruté zacházení, přivedu na , čeho se...
Izaiáš 66:5...Vaši bratři, kteří vás nenávidí, kteří vás pro jméno zavrhli, říkají: " se Hospodin oslaví, ...
Izaiáš 66:17...mnohé pobije. Ti, kdo se posvěcují a očišťují pro zahrady po vzoru toho, kdo je vprostřed nich, ti, kdo...
Jeremiáš 3:23...je pouhý klam. Ano, v Hospodinu, našem Bohu, je pro Izrael záchrana! Co těžce vydobyli naši otcové, to nám...
Jeremiáš 4:4..."Zorejte zemi ležící ladem a nesejte do trníPro Hospodina se obřežte, obřežte svá srdce, lide judský a...
Jeremiáš 5:24...deště v pravý čas, zachovává nám týdny určené pro sklizeň.' Vaše viny to ale pokazily, vaše hříchy vás...
Jeremiáš 7:18...zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes. Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby...
Jeremiáš 9:4... vůbec nemluví; svůj jazyk naučili mluvit lžipro zvrácenost by se ztrhali. Žiješ uprostřed lsti a kvůli...
Jeremiáš 9:16...to a zavolejte plačky, přijdou! Pošlete pro ty nejšikovnější, přijdou!" si pospíší a bědují...
Jeremiáš 12:3...oddaný. Odvleč je jako ovce na jatka, odděl je pro den porážky! Jak dlouho bude země vysychat a vadnout...
Jeremiáš 14:3... z Jeruzaléma stoupá křik. Velmoži své sluhy pro vodu posílají; chodí k nádržím, ale ty jsou bez vody....
Jeremiáš 15:4...v Jeruzalémě, je učiním odstrašujícím příkladem pro všechna království země. Kdo , Jeruzaléme, polituje?...
Jeremiáš 15:11... a přesto mi všichni zlořečí. Hospodin praví: "Pro vaše vlastní dobro vás jistě pošlu pryč; přivedu na vás...
Jeremiáš 20:11...se mnou, ten udatný bojovník, a tak ti, kteří  pronásledují, padnou a nic nezmohou. Pro jejich neúspěch je...
Jeremiáš 21:2... syna Maasejášova, se vzkazem: "Vyptej se prosím na nás u Hospodina, protože na nás zaútočil...
Jeremiáš 22:6...Toto praví Hospodin o domu judského krále: "Jsi pro jako Gileád, jako libanonský vrcholek. Zbude z tebe...
Jeremiáš 22:10...sloužili jim.'" Neplačte nad mrtvým, nenaříkejte pro něj; plačte však nad tím, který odchází, protože se...
Jeremiáš 22:17... praví Hospodin. Ty ale nemáš oči ani srdce než pro svůj mrzký zisk; zajímá jen vraždit nevinné,...
Jeremiáš 23:14...při Baalovi a sváděli Izrael, můj lid. U proroků v Jeruzalémě jsem viděl úděsnost: páchání nevěry a...
Jeremiáš 24:9...jíst. Učiním je odstrašujícím příkladem neštěstí pro všechna království země; budou potupným pořekadlem a...
Jeremiáš 25:35...krásní berani. Pastýři nebudou mít kam utéctpro vůdce stáda nebude úniku. Slyš! To naříkají pastýři,...
Jeremiáš 27:4...k judskému králi Cidkiášovi. Dej jim vzkaz pro jejich pány a řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů,...
Jeremiáš 27:7... jeho synovi i jeho vnukovi, než přijde časpro něj a pro jeho zemi - tehdy si ho mocné národy a velicí...
Jeremiáš 29:6... Berte si ženy a ploďte děti. Vybírejte nevěsty pro své syny a provdávejte své dcery, mají děti....
Jeremiáš 29:18...a morem. Učiním je odstrašujícím příkladem pro všechna království země. Budou vzbuzovat kletby a děs,...
Jeremiáš 29:32...jsem ho neposlal; sváděl vás falešnou nadějí. A proto tak praví Hospodin: Hle, zúčtuji s Šemajášem...
Jeremiáš 31:17...oni se ti z nepřátelské země vrátí! Je tu naděje pro tvé potomky, praví Hospodin: tvé děti se vrátí do...
Jeremiáš 31:38...Hospodin, kdy bude toto město znovu vystavěno pro Hospodina, od věže Chananel k Nárožní bráně. Měřicí...
Jeremiáš 32:17...mocí a vztaženou paží učinil nebe i zemipro tebe nic není nemožné! Prokazuješ milosrdenství tisícům...
Jeremiáš 32:29... když pálili kadidlo Baalovi a obětovali úlitby pro cizí bohy. Synové Izraele i Judy od mládí jen...
Jeremiáš 33:24...rody.' Takhle pohrdají mým lidem, jako by  pro ani nebyl národem! Tak praví Hospodin: Jestliže...
Jeremiáš 33:25...smlouvu se dnem i nocí a nestanovil jsem zákony pro nebe i zemi, pak také zavrhnu símě Jákoba i svého...
Jeremiáš 33:26...Davida a nevyberu z jeho rodu panovníka pro símě Abrahama, Izáka a Jákoba. Ano, změním jejich osud...
Jeremiáš 34:17...každý zase přivedl zpět a zotročili jste je. A proto tak praví Hospodin: Neposlechli jste . Nevyhlásili...
Jeremiáš 36:9...judského krále Joakima, syna Jošiášova, byl pro veškerý lid v Jeruzalémě i pro veškerý lid, který do...
Jeremiáš 36:21...a všechno mu to oznámili. Král poslal Jehudiho pro svitek. Jehudi jej přinesl ze síně písaře Elišamy a...
Jeremiáš 37:17...žalářní kobce, kde strávil mnoho dní. Potom ale pro něj poslal král Cidkiáš. Nechal si ho přivést do svého...
Jeremiáš 39:12...se o něj, se mu nestane nic zlého. Udělej pro něj, o cokoli požádá." Velitel gardistů Nebuzardan,...
Jeremiáš 39:14...ostatní velmoži babylonského krále tedy poslali pro Jeremiáše a dali ho přivést ze strážního nádvoří....
Jeremiáš 44:1...chrámy vypálí." Slovo, které Jeremiáš dostal pro všechny Židy usazené v Dolním Egyptě - v Migdolu, Dafné...
Jeremiáš 46:11...řeky Eufrat v zemi severní. Vyprav se do Gileádu pro balzám, panno, dcero egyptská! Nadarmo si léky hromadíš...
Jeremiáš 47:5... ty pozůstatky z ostrova Kréta. Gaza si pro smutek hlavu vyholí, Aškelon bude umlčen. Vy, kdo jste...
Jeremiáš 48:26... praví Hospodin. Opijte ho za to, že se vzpínal proti Hospodinu. se Moáb válí ve zvratcích, je...
Jeremiáš 48:31...chlubení je však falešné - na nic se nezmůže! A proto oplakávám Moáb, pro celý Moáb naříkám, nad muži z...
Jeremiáš 50:2... zvedněte korouhev a zvěstujte, nenechte si to pro sebe: Dobyt je Babylon, Bél je zostuzen, Marduk hroutí...
Jeremiáš 50:38...řeky, se vysuší! Vždyť je to země modlářstvípro ty příšery se zbláznili! Proto tam bude žít jen pouštní...
Jeremiáš 51:6...z Babylonu! Prchejte všichni o život! Nezahyňte pro jeho nepravost! Toto je čas Hospodinovy pomsty -...
Jeremiáš 51:26...popela! Nevezmou z tebe kámen úhelný ani kámen pro základy. Ano, zůstaneš pustý navěky, praví Hospodin."...
Jeremiáš 52:20...pod ním dvanáct bronzových býků a stojany, které pro Hospodinův chrám zhotovil král Šalomoun - bronz ze...
Pláč 1:12...se podívej, v jaké jsem hrozné potupě! Není to pro vás vůbec nic, všichni, kdo procházíte kolem? Jen se...
Pláč 2:11... Jeruzalémské panny svěsily hlavy k zemiPro slzy sotva vidím, útroby se chvějí. Srdce mi puká...
Pláč 3:18... To je můj konec, řekl jsem, u Hospodina pro není naděje! Myslím na svou bídu, na své bloudění,...
Pláč 3:44...bez milosti. Zahalil ses v oblaka, nepřístupný pro modlitby. Odporným smetím učinil jsi nás mezi národy...
Ezechiel 4:3...pohled, je obleženo. Oblehni je na znamení pro dům Izraele. Lehni si na levý bok a vezmi na sebe vinu...
Ezechiel 5:15...a posměškem, varováním a odstrašujícím příkladem pro národy okolo. To říkám Hospodin. Vystřelím na vás...
Ezechiel 11:2...plánují hanebnosti a domlouvají zlá rozhodnutí pro město. Říkají: ‚Nemají se právě teď stavět domy? Máme...
Ezechiel 12:11...zůstal ve městě. Řekni jim: jsem znamení pro vás! Předvedl jsem, co se stane jim. Půjdou do...
Ezechiel 13:9...proti vám, praví Panovník Hospodin! ruka je proti prorokům, kteří mají falešná vidění a kteří věští lži...
Ezechiel 13:18...Panovník Hospodin - Běda těm, které šijí pásky pro každé zápěstí a zhotovují čelenky na hlavy všech...
Ezechiel 16:5...jsi nebyla. Nikdo se nad tebou neslitoval, aby pro tebe jedinou z těch věcí ze soucitu udělal. Tenkrát,...
Ezechiel 16:54...hanbit za všechno, co jsi spáchala - vždyť je to pro tvé sestry útěcha! Tvé sestry, Sodoma se svými dcerami...
Ezechiel 19:11...dostatku vody. Vyrostly na silné větve vhodné pro žezla vladařů, tyčila se vysoko nad porostem, nápadná...
Ezechiel 19:14...pohltil. Nezůstala žádná silná větev vhodná pro žezlo vladaře. Toto je žalozpěv a je určen k truchlení...
Ezechiel 20:6... že je vyvedu z Egypta do země, kterou jsem pro vyhledal, do země oplývající mlékem a medem, do země...
Ezechiel 21:27...a věštit z vnitřností. Do pravice mu padne los pro Jeruzalém. Tam postavit beranidla, dát rozkaz k...
Ezechiel 21:37... zkušených v díle záhuby. Staneš se potravou pro plameny, tvá krev bude crčet po zemi, nezůstane po tobě...
Ezechiel 22:27...kořist jako krvelační vlci; ničí lidské životy pro svůj mrzký zisk. Proroci se to pak snaží zabílit...
Ezechiel 23:40...mužské zdaleka, a hle, přicházeli, jakmile si pro poslaly. Kvůli nim ses koupala, oči si líčila,...
Ezechiel 24:19...mi říkali: "Co to děláš? Nepovíš nám, co to  pro nás znamenat?" Odpověděl jsem jim: "Dostal jsem slovo...
Ezechiel 25:5...velbloudí pastviště a z kraje Amonců pastvinu pro ovce. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Tak praví...
Ezechiel 26:5...v moři, místem k sušení sítí! Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin. Stane se kořistí pro...
Ezechiel 27:20... Dedan s tebou obchoduje sedlovými pokrývkami pro jízdu. Arabové a všichni kedarští princové jsou tvými...
Ezechiel 28:13...klenotnickým dílem tepaném, to vše připravené pro tebe v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi pomazaným...
Ezechiel 29:3... Řekni mu: Tak praví Panovník Hospodin - jsem proti tobě, faraone, králi egyptský, obludný krokodýle...
Ezechiel 29:6...obyvatelé Egypta poznají, že jsem HospodinPro dům Izraele jsi byl jen rákosovou holí. Jakmile se ...
Ezechiel 29:16... aby nevládli nad národy. Egypt nebude pro dům Izraele nadějí, ale připomínkou viny, že se...
Ezechiel 29:20...své vojáky. Odměnou za jeho služby, za to, co pro udělali, mu dávám Egypt, praví Panovník Hospodin. V...
Ezechiel 30:3...den blíží se. Den zahalený oblaky - přichází čas pro národy! Na Egypt přijde meč a úzkost na Habeš. budou...
Ezechiel 33:32...lásky, v srdci však následují mrzký zisk. Nejsi pro víc než zpěvák milostných písní, co umí krásně...
Ezechiel 34:14...dobrých pastvinách. Na výšinách izraelských hor pro bude pastva, tam budou odpočívat na krásných loukách...
Ezechiel 34:28... kdo je drželi v otroctví. nebudou kořistí pro pohany, nebudou potravou divé zvěři. Budou žít v...
Ezechiel 36:37...Znovu odpovím na modlitby domu Izraele a toto pro učiním: Rozmnožím jejich lid jako stádo ovcí. Bude...
Ezechiel 39:17...se ze všech stran k obětní hostině, kterou pro vás připravím, k veliké obětní hostině na horách...
Ezechiel 39:19...vypasených v Bášanu. Na obětní hostině, kterou pro vás připravím, budete žrát tuk, budete plní, a...
Ezechiel 39:25...ze zajetí! Nad celým domem Izraele se slitujipro své svaté jméno se rozhorlím. Uvědomí si svou hanbu a...
Ezechiel 40:42...z jedné a čtyři z druhé strany. Čtyři stoly pro zápalné oběti byly z tesaného kamene; každý byl...
Ezechiel 40:43...závěsné háky, na dlaň dlouhé. Stoly byly určeny pro maso obětí. Vedle vnitřní brány stály na vnitřním...
Ezechiel 40:45...muž mi řekl: "Tato místnost obrácená k jihu je pro kněze, kteří drží stráž u chrámu. Místnost obrácená k...
Ezechiel 40:46...stráž u chrámu. Místnost obrácená k severu je pro kněze, kteří drží stráž u oltáře. Jsou to synové...
Ezechiel 41:6... Na stěně chrámu byly kolem dokola výstupky pro nosníky komor, tak aby nosníky nezasahovaly do samotné...
Ezechiel 42:14...jsou totiž svatá. Než přijdou k místu určenému pro lid, převléknou se do jiných šatů." Když dokončil...
Ezechiel 43:7...z chrámu. "Synu člověčí," řekl mi, "zde je místo pro můj trůn, místo pro podnož mých nohou. Zde budu...
Ezechiel 44:11...chrámových bran a budou chrámoví sluhové. Budou pro lid porážet zápaly a oběti a budou jim neustále k...
Ezechiel 44:24... Budou dodržovat zákony a pravidla pro všechny slavnosti a budou světit soboty....
Ezechiel 45:2...a šířce 20 000 loktů bude svaté. (Z něj bude pro svatyni vyčleněn čtverec o straně 500 loktů, lemovaný...
Ezechiel 45:4...k Hospodinu, aby mu sloužili. Zde bude místo pro jejich domy a svaté místo pro svatyni. Další 25 000...
Ezechiel 46:17...kdy to bude vráceno vládci. Je to přece dědictví pro jeho syny - musí to zůstat jim. Vládce nesmí brát nic z...
Ezechiel 46:19...průchodem po straně brány ke svatým místnostem pro kněží, obráceným na sever. A hle - všiml jsem si tam...
Ezechiel 47:14...dva díly, ale jinak ji rozdělíte stejným dílem pro všechny. O této zemi jsem přísahal, že ji dám vašim...
Ezechiel 47:22...kmeny. Rozdělíte si ji na dědičné podíly pro sebe i pro přistěhovalce žijící mezi vámi, kteří u vás...
Ezechiel 48:15...loktů dlouhý, je určen k běžnému užívání městupro zástavbu a volnou plochu. Město bude stát uprostřed a...
Daniel 4:28...ani nedořekl, když z nebe zazněl hlas: "Slovo pro tebe, králi Nabukadnezare: Ztratil jsi království!...
Daniel 5:1... Král Belšasar jednou vystrojil velikou hostinu pro tisíc svých velmožů a v jejich společnosti popíjel víno...
Daniel 5:19...království, velikost, slávu a velebnostPro tu velikost, kterou ho obdařil, jej s bázní a chvěním...
Daniel 8:17...řekl: "Rozuměj, lidský synu, že to vidění platí pro poslední čas." Když ke mně mluvil, ležel jsem v...
Daniel 8:19...v čase posledního hněvu; to vidění totiž platí pro určený poslední čas. Ten dvourohý beran, jehož jsi...
Daniel 9:16...Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj prudký hněv od svého města Jeruzaléma, od své...
Daniel 9:18...na naše trosky, na město, jež nese tvé jméno! Neprosíme pro svou vlastní spravedlnost, ale pro tvůj...
Daniel 12:2...- každý, kdo je zapsán ve knize. Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému...
Daniel 12:4...ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání...
Daniel 12:9...mi. "Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni....
Ozeáš 5:9...tebe!" Efraim bude zpustošen v ten soudný denPro všechny kmeny Izraele oznamuji, co jisté je. Vůdcové...
Ozeáš 5:12...rozdrcen, neboť si usmyslel jít za NesmyslemPro Efraima jsem jako vřed, pro dům Judy jsem kostižer!...
Ozeáš 5:14... nemůže vyléčit vaše zranění! totiž budu pro Efraima lvem, pro dům Judy budu lvím samcem. sám...
Ozeáš 10:6...opustila. I samo tele odnesou do Asýrie jako dar pro jejich velkokrále. Efraim tehdy bude zahanben, vlastní...
Ozeáš 14:2...Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi padl pro svůj hřích. Vraťte se k Hospodinu a vezměte s sebou...
Joel 2:14...nám zanechá, aby zas byly moučné oběti a úlitby pro Hospodina, vašeho Boha. na Sionu troubí polnice,...
Joel 2:17...Hospodinu sloužíte, plačte mezi síní a oltářemProste: "Ušetři, Hospodine, svůj lid, nevydávej posměchu...
Joel 2:18...Bůh? Co je s ním?'" Hospodin se pak rozhorlí pro svou zem a nad svým lidem se slituje. Hospodin svému...
Joel 2:26...jméno Hospodina, svého Boha, velebit, toho, jenž pro vás koná zázraky: Můj lid navěky nedojde potupy! A...
Joel 4:16...i země se budou třást! Hospodin bude útočištěm pro svůj lid, pro syny Izraele bude pevností. A tehdy...
Amos 7:1...Hospodin mi ukázal toto: Když skončila senoseč pro krále a tráva začínala růst k pozdnímu sečení, hle -...
Amos 8:2...Tehdy mi Hospodin řekl: "Můj lid Izrael je zralý pro konec! Víckrát je neušetřím. V ten den se chrámové...
Amos 9:7...zemi, jméno Hospodin. Copak nejste, Izraelcipro stejní jako Habešané? praví Hospodin. Copak jsem...
Micheáš 1:6...jsou obětní výšiny Judy? Jeruzalém - kdo jiný? "Proto Samaří obrátím v kupu sutin, místo vhodné tak pro...
Micheáš 2:11...zkáze, zničeno to bude strašlivě. Kdyby nějaký prolhaný podvodník přišel se slovy: "Víno a pivo, tak zní...
Nahum 2:13...vyplašit? Lev trhal hojnou kořist lvíčatůmpro své lvice rdousil. Pelech měl plný úlovků, v doupěti...
Nahum 3:14... oheň pohltil tvé závory. Čerpej si vodu pro čas obležení, své pevnosti si opevni! Šlapej hlínu,...
Abakuk 2:9...se všemi obyvateli. Běda tomu, kdo chtivě shání pro svůj dům mrzký zisk, aby si na výšině hnízdo postavil,...
Abakuk 3:19...mým nohám hbitost laní, vodí na výšinyPro předního zpěváka, na strunné nástroje. Slovo...
Sofoniáš 2:11...se nad lid Hospodina zástupů. Hospodin pro bude strašlivý, vysílí všechny bohy na zemi; pak...
Ageus 2:16...kámen na kámen? Kdo tehdy přišel k hromadě zrní pro dvacet měr, našel tam jen deset. Kdo přišel k vinné...
Zachariáš 1:14..."Volej - Tak praví Hospodin zástupů: Horlím pro Jeruzalém a Sion velikou horlivostí a hrozně se hněvám...
Zachariáš 2:12...Neboť tak praví Hospodin zástupů, který  pro svou slávu poslal k národům, které vás plenily: "Kdo se...
Zachariáš 7:5...měsíci postíte a naříkáte - ale copak to děláte pro ? A když jíte a pijete, copak to neděláte jen sami...
Zachariáš 7:6...A když jíte a pijete, copak to neděláte jen sami pro sebe? Nevolal snad Hospodin právě takovými slovy skrze...
Zachariáš 8:2...zástupů: "Tak praví Hospodin zástupů: Horlím pro Sion velikou horlivostí; horlivostí pro něj jen hořím!...
Zachariáš 8:6...v těchto dnech nemožné, musí to být nemožnépro ? praví Hospodin zástupů. Tak praví Hospodin zástupů:...
Zachariáš 8:19...ve čtvrtém, pátém, sedmém i desátém měsíci se pro dům Judy stanou šťastnými slavnostmi radosti a veselí....
Zachariáš 9:11...moři bude panovat, od řeky Eufrat po světa krajPro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z jámy bez...
Zachariáš 11:7..." Pásl jsem tedy ovce určené na porážku pro ty, kdo s nimi kupčili. Vzal jsem si dvě hole; jednu...
Zachariáš 12:3... V onen den učiním Jeruzalém přetěžkým balvanem pro všechny národy. Všichni, kdo se jej budou snažit...
Malachiáš 2:1...obávané mezi národy! Teď tedy, kněží, varování pro vás: Jestliže neposlechnete a nerozhodnete se vzdávat...
Malachiáš 3:22...a ustanovení, jež jsem mu svěřil na Orébu pro celý Izrael. Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný...
Matouš 2:6... vždyť právě z tebe vzejde Panovník, Pastýř pro Izrael, můj lid.'" Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a...
Matouš 5:10...pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi. Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské...
Matouš 5:29... tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé...
Matouš 5:30... tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé...
Matouš 6:7...jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec , co...
Matouš 8:4...Bohu dar, který přikázal Mojžíš - na svědectví pro ." Když vcházel do Kafarnaum, přistoupil k němu...
Matouš 10:18...vás povedou i před vládce a krále na svědectví pro a pro národy. Když vás jim vydají, nestarejte se,...
Matouš 10:25...učedník nad mistra ani služebník nad svého pánaPro učedníka je dost na tom, když bude jako jeho mistr a...
Matouš 16:9...nechápete? Nevzpomínáte si na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik jste nasbírali košů? Ani na těch...
Matouš 16:10...jste nasbírali košů? Ani na těch sedm chlebů pro ty čtyři tisíce, a kolik jste nasbírali košů? Jak to,...
Matouš 16:25... ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro , ten jej nalezne. Co prospěje člověku, kdyby získal...
Matouš 17:20...hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné." Ještě když se zdržovali v Galileji...
Matouš 18:6...z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský...
Matouš 18:8...ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší, abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do...
Matouš 18:9...svádí tvé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít do věčného života jednooký, než mít...
Matouš 18:17...A pokud odmítne poslechnout i církev, je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní. Amen, říkám vám,...
Matouš 19:12... a jsou eunuchové, kteří se jimi stali sami pro nebeské království. Kdo to může přijmout, to přijme...
Matouš 19:23...Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, říkám vámpro boháče je nesnadné vstoupit do nebeského království. A...
Matouš 19:29...soudit dvanáct pokolení Izraele. A každý, kdo pro jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce...
Matouš 20:23... pravici a levici ovšem nenáleží mně, ale těmpro které to připravil můj Otec." A když to uslyšelo...
Matouš 20:32...Ježíš se zastavil, zavolal je a zeptal se: "Co pro vás mám udělat?" "Pane," odpověděli, " se nám otevřou...
Matouš 22:4...řekl jim: ‚Povězte pozvaným: Hle, připravil jsem pro vás hostinu. Dal jsem porazit býčky i vykrmená telata,...
Matouš 24:18...vzal, a kdo na poli, se nevrací zpátky ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím...
Matouš 25:9...' Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si raději nakoupit k prodavačům.'...
Matouš 25:34...Otce, přijměte za dědictví Království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a...
Matouš 25:40...odpoví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro ...
Matouš 25:41...Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode , vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a...
Matouš 25:45...jim: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro .' Takoví...
Matouš 26:10...prodat a rozdat chudým!" Ježíš si toho všiml. "Proč tu ženu trápíte?" řekl jim. "Udělala pro něco...
Matouš 26:24...ale běda tomu, kdo Syna člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil." Jeho zrádce Jidáš...
Marek 1:3..." "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!" Tak přišel Jan, křtil na...
Marek 1:44...dar, který přikázal Mojžíš, na svědectví pro ." On ale šel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu...
Marek 2:8...samotný Bůh?" Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal se jich: "Jak to přemýšlíte? Co...
Marek 2:27...i svým mužům?" Potom dodal: "Sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Syn člověka je pánem i...
Marek 3:9...věci dělal, přišla jich k němu velká spoustaProto řekl svým učedníkům, aby pro něj kvůli zástupu měli...
Marek 5:7..."Co je ti do , Ježíši, Synu Nejvyššího BohaPro Boha zapřísahám, netrýzni !" (Ježíš mu totiž řekl:...
Marek 5:19...domů ke svým a vypravuj jim, jak veliké věci pro tebe udělal Pán a jak se nad tebou slitoval." Odešel...
Marek 5:20...tedy a začal v Dekapoli rozhlašovat, co všechno pro něj Ježíš udělal. Všichni byli ohromeni. Když se pak...
Marek 6:17... Vstal z mrtvých!" Herodes totiž osobně poslal pro Jana, dal ho zatknout, spoutat a uvěznit kvůli...
Marek 6:21...na oslavu svých narozenin uspořádal hostinu pro své velmože a velitele a pro přední muže Galileje. Když...
Marek 7:12...jest dar Bohu), tak ho nenecháte nic udělat pro jeho otce nebo matku. Rušíte Boží slovo svou tradicí,...
Marek 8:20..."Dvanáct," odpověděli. "A co těch sedm chlebů pro čtyři tisíce? Kolik plných košů nalámaných kousků jste...
Marek 8:35... ten jej ztratí, ale kdokoli by ztratil život pro a pro evangelium, ten jej zachrání. Co prospěje...
Marek 9:10...člověka nevstane z mrtvých. Nechali si to tedy pro sebe. Jen se dohadovali, co to jevstát z mrtvých'....
Marek 9:23...námi a pomoz nám!" "‚Můžeš-li'?" opáčil Ježíš. "Pro věřícího je možné všechno." " věřím!" zvolal hned...
Marek 9:42...z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj mnohem lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský...
Marek 9:43... [44] Kdyby sváděla tvá ruka, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do života, než jít s oběma...
Marek 9:45... [46] A kdyby sváděla tvá noha, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít chromý do života, než být s oběma...
Marek 9:47...pekla. A kdyby svádělo tvé oko, zahoď je. Je pro tebe lepší vejít jednooký do Božího království, než být...
Marek 10:36..."Mistře, prosíme, abys nám splnil přání." "Co pro vás mám udělat?" zeptal se jich. "Nech nás sedět ve své...
Marek 10:40...levici však není na mně. To místo patří těmpro něž je připraveno." A když to uslyšelo ostatních deset,...
Marek 10:51...a došel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: "Co mám pro tebe udělat?" "Rabboni, vidím!" odpověděl slepec....
Marek 11:17...psáno, žeMůj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy'? Vy jste z něj ale udělalidoupě...
Marek 13:16...něco vzal. Kdo bude na poli, se nevrací ani pro plášť. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím...
Marek 14:6...A hubovali ji. Ježíš jim ale řekl: "Nechte jiProč ji trápíte? Udělala pro něco krásného. Chudé tu...
Marek 14:21...ale běda tomu, kdo Syna člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil." Když jedli, vzal...
a další...

Slova obsahující pro: doprostřed (28) doprovázejících (1) doprovázel (6) doprovázela (2) doprovázeli (5) doprovázelo (2) doprovázely (2) doprovázen (4) doprovázeni (2) doprovod (4) doprovodem (1) doprovodí (4) doprovodit (1) doprovodíte (1) doprovodu (5) krveprolití (6) krveprolitím (1) naprosté (1) naprostém (6) naprostému (1) naprosto (15) naprostou (3) naprostý (2) naproti (139) nedoprovodil (1) neprobouzejte (3) neprobouzí (1) neprobudí (1) neprobudil (1) neprobudíš (1) neprodala (1) neprodává (1) neprodávají (1) neprodávali (1) neprodávej (1) neprodleně (2) neprohlédnete (2) neprohlédnou (1) neprohlédnu (1) neprocházíš (1) neprojde (5) neprojdeš (2) neprojdete (1) neprojdu (1) neprojevili (1) neprojevuje (1) neprokázali (1) neprokleji (1) neproklínej (1) neprolévala (1) neprolévali (1) neprolévalo (1) neprolévejme (1) neprolévejte (1) neprolil (1) neprolily (1) nepromarnili (1) nepromluví (1) nepromluvil (1) nepromluvím (1) nepromluvíš (3) nepronásledovali (1) nepronásleduje (1) nepronikl (1) nepropadají (1) nepropadejme (1) nepropadli (1) nepropadly (1) nepropadne (1) nepropustil (6) nepropustím (1) nepropustíš (1) nepropustit (1) neprorokoval (1) neprorokovali (1) neprorokovat (1) neprorokuj (3) neprorokuje (5) neprorokujte (2) neprořezaná (1) neprořezávej (1) neprosadí (2) neprosazují (1) neprosili (1) neprosím (3) neprosíme (1) neprosíte (1) neproslavíš (1) neprospěje (1) neprospějí (1) neprováděj (1) neprovádějte (2) neprovdá (1) neprovdané (2) neproved (1) neprovede (2) neprovedl (7) neprovedla (1) neprovedli (1) neprovedu (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |