Prchlivosti

Hledám varianty 'prchlivosti' [ prchlivostí (4) prchlivosti (6) prchlivost (5) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 49:7...jejich hněv, že je tak prudký, a jejich prchlivost, že je tak krutá! Rozdělím je v Jákobovi, v...
Žalmy 38:2...žalm Davidův. Netrestej , Hospodine, ve své prchlivosti, ve svém rozzuření nekárej! Vždyť jsem...
Žalmy 60:3...dvanáct tisíc Edomců. Zavrhl jsi nás v návalu prchlivosti, teď ale, Bože, vrať se k nám. Zemí jsi třásl,...
Žalmy 69:25...Vylij na své rozhněvání, plamen tvé prchlivosti je zachvátí. Jejich příbytek zůstane...
Žalmy 78:49...palčivý žár. Planoucí hněv svůj poslal na prchlivost, zlobu a soužení, anděly zkázy na dopustil!...
Přísloví 14:35...ostudě. Rozumného služebníka zahrne král přízníprchlivostí však toho, jenž dělá ostudu. Vlídná odpověď...
Izaiáš 10:5... metle mého hněvu - hůl v jejich ruce je  prchlivost! Vypravil jsem je proti bezbožnému národu,...
Izaiáš 10:25...zvedají na tebe hůl tak jako kdysi Egyptští.  prchlivost totiž velmi brzy skončí a můj hněv se obrátí k...
Izaiáš 63:3...nepřidal. Ve svém hněvu jsem je pošlapal, ve své prchlivosti rozdupal, mi jejich krev na šaty stříkala,...
Izaiáš 63:5...vlastní paží jsem proto spásu způsobil, vlastní prchlivostí jsem se posílil. Ve svém hněvu jsem šlapal...
Izaiáš 63:6...posílil. Ve svém hněvu jsem šlapal národy, svou prchlivostí jsem je opojil, jejich krev jsem nechal crčet...
Pláč 2:2...pohltil všechny Jákobovy příbytky. Ve své prchlivosti rozbořil opevnění Judské dcery. Porazil k zemi,...
Ezechiel 22:24...člověčí, řekni zemi: Jsi nečistá, v den  prchlivosti nebudeš svlažena! Tví vládci se v tobě chovají...
Ozeáš 5:10...Judy jsou jako ti, kdo posunují mezníky; svou prchlivostí je zaplavím jako povodní. Efraim bude poroben,...
Sofoniáš 3:8... shromáždím království a vyliji na svou prchlivost, všechnu svou rozpálenou zlost. Ano! Žár ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |