Pravidlům

Hledám varianty 'pravidlům' [ pravidly (26) pravidlům (3) pravidlo (2) pravidlem (1) pravidlech (3) pravidla (73) pravidel (25) ]. Nalezeno 129 veršù.
Leviticus 5:10... Z druhého pak připraví zápalnou oběť podle pravidel. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu...
Leviticus 9:16...přinést také zápalnou oběť a obětoval ji podle pravidel. Pak nechal přinést moučnou oběť, vzal z hrst a...
Leviticus 18:4... Chovejte se podle mých zákonů, zachovávejte  pravidla a řiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. ...
Leviticus 18:5... jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte  pravidla a zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít....
Leviticus 18:26...vyvrhne své obyvatele. Vy však zachovávejte  pravidla a zákony a nedopouštějte se žádné z těchto...
Leviticus 19:19...jako sám sebe. jsem Hospodin. Zachovávejte  pravidla. Nedávej spolu pářit dvojí druh dobytka. Neosívej...
Leviticus 19:37...vás vyvedl z Egypta. Zachovávejte všechna  pravidla a všechny zákony plňte. jsem Hospodin." ...
Leviticus 20:8...vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte  pravidla a plňte je. jsem Hospodin, váš Posvětitel....
Leviticus 20:22...bratra - budou bezdětní. Zachovávejte všechna  pravidla a zákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž...
Leviticus 20:23...níž vás uvádím, abyste v bydleli. Neřiďte se pravidly národa, který před vámi vyháním, neboť páchali...
Leviticus 25:18...Boha - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte  pravidla a zákony zachovávejte a plňte; tehdy budete v...
Leviticus 26:3... jsem Hospodin. Jestliže budete následovat  pravidla a zachovávat přikázání a plnit je, dám vám...
Leviticus 26:15...všechna tato přikázání, jestliže zavrhnete  pravidla a zošklivíte si zákony, takže přestanete plnit...
Leviticus 26:43...za to, že zavrhli zákony a zošklivili si  pravidla. Přes to všechno, ačkoli budou v zemi svých...
Leviticus 26:46...byl jejich Bohem. jsem Hospodin." Toto jsou pravidla, zákony a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal...
Numeri 9:3...podle všech jeho ustanovení a podle všech jeho pravidel." Mojžíš řekl synům Izraele, slaví Hod beránka...
Numeri 9:14...žijící u vás, jej slaví podle ustanovenípravidel pro Hod beránka. Pro domácího i hosta žijícího u...
Numeri 15:15...přistěhovalce žijícího u vás budou platit stejná pravidla. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Numeri 15:24...spolu s patřičnou moučnou obětí a úlitbou podle pravidel a rovněž jednoho kozla k oběti za hřích. Kněz pak...
Numeri 29:6...patřičných úliteb) připravíte podle příslušných pravidel jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť Hospodinu."...
Numeri 29:18...přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť...
Numeri 29:21...přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť...
Numeri 29:24...přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť...
Numeri 29:27...přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť...
Numeri 29:30...přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť...
Numeri 29:33...moučnou oběť a úlitby podle příslušných pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť...
Numeri 29:37...přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť...
Numeri 30:17...by je zrušil později, ponese vinu." Toto jsou pravidla, která Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně muže a...
Numeri 35:24...mstitelem rozhodne obec podle těchto soudních pravidel. Obec ochrání toho, kdo zabil, před krevním...
Deuteronomium 4:1...naproti Bet-peoru. Nyní tedy, Izraeli, slyš pravidla a zákony, které vás učím dodržovat, abyste byli...
Deuteronomium 4:5...však dodnes všichni naživu. Pohleď, učím vás pravidla a zákony, které mi Hospodin, můj Bůh, svěřil,...
Deuteronomium 4:6...moudrost a rozumnost. uslyší o všech těchto pravidlech, řeknou: "Jak moudrý a rozumný lid! Jak...
Deuteronomium 4:8... kdykoli k němu voláme? A který mocný národ  pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je celý tento Zákon...
Deuteronomium 4:14...mi Hospodin přikázal, abych vás učil těmto pravidlům a zákonům, abyste je dodržovali v zemi, kterou...
Deuteronomium 4:40...Bůh; kromě něj žádný není. Zachovávej tedy jeho pravidla a přikázání, která ti dnes udílím. Pak se tobě i...
Deuteronomium 4:45...předložil synům Izraele. Toto jsou svědectvípravidla a zákony, které Mojžíš přednesl synům Izraele po...
Deuteronomium 5:1...svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš, Izraelipravidla a zákony, které vám dnes předkládám k slyšení....
Deuteronomium 5:31...zůstaň zde u mne. Sdělím ti všechna přikázánípravidla a zákony, jimž je budeš učit, aby je dodržovali v...
Deuteronomium 6:1...se chystáte obsadit. A toto jsou ta přikázánípravidla a zákony. Hospodin, váš Bůh, mi přikázal, vás...
Deuteronomium 6:2... svého Boha, a zachovávali všechna jeho pravidla a přikázání, která ti udílím, abys byl dlouho živ....
Deuteronomium 6:17...Hospodina, svého Boha, i jeho svědectvípravidla, která ti vydal. Čiň, co je v Hospodinových očích...
Deuteronomium 6:20...tvůj syn zeptá: "Co znamenají ta svědectvípravidla a zákony, jež vám přikázal Hospodin, váš Bůh?"...
Deuteronomium 6:24...přikázal, abychom se řídili všemi těmito pravidly a ctili Hospodina, svého Boha. Pak se nám po...
Deuteronomium 7:11... odplatí osobně. Zachovávej tedy přikázánípravidla a zákony, jež ti dnes udílím, a dodržuj je....
Deuteronomium 7:12... jež ti dnes udílím, a dodržuj je. Budeš-li tato pravidla poslouchat, zachovávat a dodržovat, pak Hospodin,...
Deuteronomium 8:11...Hospodina a nepřestal zachovávat jeho přikázánípravidla a ustanovení, která ti dnes udílím. se najíš do...
Deuteronomium 11:1...a po všechny dny zachovávej, co ti uložil - jeho pravidla, přikázání a zákony. Dnešního dne tedy vězte, že...
Deuteronomium 11:32...se v , pečlivě dodržujte všechna ustanovenípravidla, která vám dnes předkládám. Toto jsou pravidla a...
Deuteronomium 12:1...pravidla, která vám dnes předkládám. Toto jsou pravidla a zákony, jež budete po všechny dny svého života...
Deuteronomium 17:11...dodrž všechny jejich pokyny. Zachovej se podle pravidla, o němž poučí, a podle rozsudku, který ti...
Deuteronomium 17:19...dodržovat všechna slova tohoto Zákona a tato pravidla, aby se jeho srdce nepozdvihlo nad jeho bratry a...
Deuteronomium 26:16...Bůh, přikazuje, abys dodržoval tato ustanovenípravidla. Proto je pečlivě dodržuj celým srdcem a celou...
Deuteronomium 26:17...kráčet po jeho cestách, že budeš zachovávat jeho pravidla, přikázání a zákony a že mu budeš poslušný....
Deuteronomium 27:10... svého Boha, a dodržuj jeho přikázánípravidla, která ti dnes udílím. Toho dne Mojžíš lidu...
Deuteronomium 28:15...pečlivě dodržovat všechna jeho přikázánípravidla, která ti dnes udílím, přijdou na tebe a dostihnou...
Deuteronomium 28:45... svého Boha, a nedodržoval jeho přikázánípravidla, která jsem ti udělil. Budou pronásledovat a...
Deuteronomium 30:10... svého Boha, a dodržovat jeho přikázánípravidla zapsaná v této knize Zákona a když se obrátíš k...
Deuteronomium 30:16...po jeho cestách a zachovávej jeho přikázánípravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 33:10...smlouvu budou střežit levité. Jákoba budou tvým pravidlům učit a Zákonu tvému Izrael. Kadidlo před tebe...
1. Samuel 2:13...byli ničemové. Nedbali na Hospodina ani na pravidla ohledně kněží a lidu. Kdykoli někdo přinesl...
1. Samuel 10:25..." žije král!" Samuel tehdy lidu vysvětlil pravidla kralování, zapsal je do knihy a uložil před...
1. Královská 2:3...cestách, dodržuj jeho ustanovení, přikázánípravidla i svědectví zapsaná v Mojžíšově zákoně, aby se ti...
1. Královská 8:58...a dodržovali jeho přikázání, ustanovenípravidla, která dal našim otcům. A tato slova, jimiž...
1. Královská 9:4...jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i  pravidla, potvrdím trůn tvého království nad Izraelem...
1. Královská 11:33...v mých očích správné; nedbal na ustanovenípravidla, jako to dělal jeho otec David. Celé království mu...
2. Královská 17:15...nevěřili v Hospodina, svého Boha. Zavrhli jeho pravidla, jeho smlouvu, kterou uzavřel s jejich otci, i...
2. Letopisů 7:17...jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i  pravidla, potvrdím trůn tvého království, jak jsem slíbil...
2. Letopisů 19:10...krve nebo otázek Zákona, přikázání, ustanovenípravidel, je musíte poučit, nehřeší proti Hospodinu....
Nehemiáš 1:7...se k tobě hrozně - nedodrželi jsme přikázánípravidla a zákony, jež jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi...
Nehemiáš 9:13...nebe jsi s nimi promlouval. Dal jsi jim poctivá pravidla a spravedlivé zákony, dobrá nařízení a příkazy....
Nehemiáš 10:30...Hospodina, našeho Pána, i jeho zákonypravidla: "Nebudeme vdávat své dcery do cizích národů a s...
Job 38:33... vedeš Medvědici a její mláďata? Ovládáš nebeská pravidla? Zařídíš, aby se jimi země řídila? Dokážeš na mrak...
Žalmy 19:9...jsou věrná, i prosté činí moudrými. Hospodinova pravidla jsou poctivá, srdce naplňují radostí. Hospodinovo...
Žalmy 89:31...však můj Zákon opustí a nebudou se řídit mými pravidly, ustanovení jestliže poruší a nedodrží ...
Žalmy 105:45...dědičně získali úsilí národů, aby se řídili jeho pravidly a dodržovali jeho zákony. Haleluja! Haleluja!...
Žalmy 111:7...koná svýma rukama, spolehlivá jsou všechna jeho pravidla! Na věčné věky jsou ustanovena, věrně a upřímně...
Žalmy 119:4... neboť po jeho cestách kráčejí! Ty jsi vydal svá pravidla, aby se svědomitě plnila. Kéž jsou cesty...
Žalmy 119:15...svědectví jako z největšího bohatství. O tvých pravidlech přemítám, abych na tvoje stezky dbal. Tvé zákony...
Žalmy 119:27...zákonech pouč . Dej mi rozumět cestě svých pravidel, o tvých zázracích abych přemýšlel. duše...
Žalmy 119:40...jak dobrá jsou nařízení tvá! Jak toužím po tvých pravidlech - svou spravedlností obživ ! Kéž na ,...
Žalmy 119:45...budu žít stále dál, neboť jsem vyhledal tvá pravidla. Hovořit budu o tvých svědectvích, nebudu zahanben...
Žalmy 119:56... Tento úkol mi náleží - abych se řídil tvými pravidly! Ty, Hospodine, jsi mým údělem, tvé slovo plnit...
Žalmy 119:63... ctí, jsem přítelem, těm, kdo se drží tvých pravidel. Tvé lásky, Hospodine, je plná zem - pouč ...
Žalmy 119:69...špiní svojí lží, celým srdcem se řídím tvými pravidly. Srdce jim otupěla, jsou samý tuk, mou rozkoší je...
Žalmy 119:87...vyhladili ze země, nepustil jsem se však tvých pravidel. Ve své lásce prosím obživ - svědectví tvých...
Žalmy 119:93...rozkoší, dávno bych zahynul ve svém trápení. Tvá pravidla nikdy neztratím z paměti, vždyť právě jimi jsi ...
Žalmy 119:94...jen tobě, buď spása , vždyť vyhledávám tvá pravidla. Ničemové na číhají, aby zabili, zatímco...
Žalmy 119:100...jsem dokonce nad starce, neboť se držím tvých pravidel. Od každé zlé cesty své kroky zdržuji, abych se...
Žalmy 119:104...výroky - sladší než med jsou ústům mým! Z tvých pravidel jsem se rozumu naučil, a proto nenávidím každou...
Žalmy 119:110...mi ničemové nastražili past, neopustil jsem tvá pravidla. Tvá svědectví jsou mi věčným dědictvím, naplňují...
Žalmy 119:128... jsou mi nad zlato, i to nejčistší. Všech tvých pravidel cením si, a proto nenávidím každou cestu lži! Tvá...
Žalmy 119:134... z lidského bezpráví, abych se řídil tvými pravidly. Rozjasni svou tvář nad služebníkem svým, nauč ...
Žalmy 119:141... i když jsem pohrdán, nezapomínám na tvá pravidla. Tvá spravedlnost navždy obstojí, tvůj Zákon je...
Žalmy 119:159...si, neboť nedbají na tvé výroky. Jak miluji tvá pravidla, Hospodine, hleď, ve své lásce prosím obživ ! ...
Žalmy 119:168...tvá svědectví - jak velice je miluji! Tvých pravidel a svědectví držím se, ty přece vidíš všechny cesty...
Žalmy 119:173...Kéž mi pomáhá ruka tvá, vždyť jsem si zvolil tvá pravidla. Toužím, Hospodine, po tvém spasení, tvůj Zákon...
Žalmy 147:20...národu to neučinil, a proto nepoznali jeho pravidla. Haleluja! Haleluja! Chvalte Hospodina, všichni...
Jeremiáš 44:10...žádnou bázeň ani se neřídí mým Zákonem a mými pravidly, která jsem vám a vašim otcům uložil. A proto tak...
Jeremiáš 44:23...a neřídili jste se jeho Zákonem, jeho pravidly a jeho výstrahami; proto vás postihlo toto...
Ezechiel 5:6...ho zeměmi. On se však vzpíral mým zákonůmpravidlům ještě hůř než národy a země v jeho okolí. Zavrhli...
Ezechiel 5:7...se ještě víc než okolní národy. Neřídíte se mými pravidly, neplníte zákony - neřídíte se dokonce ani...
Ezechiel 11:12... že jsem Hospodin. Neřídíte se totiž mými pravidly a neplníte zákony, ale řídíte se pravidly...
Ezechiel 11:20...a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými pravidly, dodržovali zákony a jednali podle nich. Tehdy...
Ezechiel 18:9...od křivdy a lidi správně rozsoudí, řídí se mými pravidly a věrně dodržuje zákony. Takový člověk je...
Ezechiel 18:17...a nevymáhá úroky, plní zákony a řídí se mými pravidly. Takový nezemře za otcovy viny - takový jistě bude...
Ezechiel 18:19...syn jednal poctivě a spravedlivě, dodržoval  pravidla a plnil je, takový jistě bude žít. Životem zaplatí...
Ezechiel 18:21... jichž se dopustil, bude dodržovat všechna  pravidla a jednat poctivě a spravedlivě - takový nezemře,...
Ezechiel 20:11...z Egypta a přivedl je na poušť. Dal jsem jim svá pravidla a oznámil jim své zákony (které kdo plní, díky nim...
Ezechiel 20:13...na poušti proti mně vzbouřil. Neřídili se mými pravidly, zavrhli zákony (které kdo plní, díky nim bude...
Ezechiel 20:16... protože zavrhli zákony, neřídili se mými pravidly a znesvěcovali soboty, neboť v srdcích...
Ezechiel 20:18... Jejich synům jsem na poušti řekl: Neřiďte se pravidly svých otců, nedodržujte jejich zákony a...
Ezechiel 20:19... jsem Hospodin, váš Bůh. Řiďte se mými pravidly, dodržujte zákony a jednejte podle nich. Svěťte...
Ezechiel 20:21...se ale proti mně vzbouřili. Neřídili se mými pravidly, nedodržovali zákony, nejednali podle nich...
Ezechiel 20:24...je po zemích, protože neplnili zákony,  pravidla zavrhli, znesvěcovali soboty a upírali oči k...
Ezechiel 20:25...k modlám svých otců. Dal jsem jim tedy nedobrá pravidla a zákony, které jim život nedají. Nechal jsem je,...
Ezechiel 33:15... co uloupil, začne se řídit životodárnými pravidly a přestane páchat bezpráví - takový nezemře,...
Ezechiel 36:27...svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali zákony a jednali podle nich. Budete...
Ezechiel 44:24...mých předpisů. Budou dodržovat zákony a  pravidla pro všechny slavnosti a budou světit soboty....
Amos 2:4... že Hospodinův zákon zavrhli a neřídili se jeho pravidly, že se dali svést svými podvody, za kterými ...
Micheáš 6:16...mošt, ale vína se nenapiješ. Řídíte se Omriho pravidly a všemi Achabovými způsoby; následujete jejich...
Malachiáš 3:7... od dob svých otců jste se odvraceli od mých pravidel a nedodržovali jste je. Vraťte se ke mně a se...
Malachiáš 3:22... Pamatujte na Zákon mého služebníka Mojžíše, na pravidla a ustanovení, jež jsem mu svěřil na Orébu pro celý...
1. Korintským 7:17... jak mu Pán určil a jak ho Bůh povolal. Toto pravidlo předkládám všem církvím. Kdo byl povolán jako...
Galatským 6:16...stvoření. Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, přijde pokoj a milosrdenství jakožto na Boží...
2. Tesalonickým 3:10...jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, nejí! Teď se ale...
2. Timoteus 2:5...žádný závodník nezíská věnec, nezávodí-li podle pravidel. I rolník musí těžce pracovat předtím, než okusí...
Židům 7:16... podobný Melchisedechovi, ne podle tělesných pravidel Zákona, ale podle moci nesmrtelného života. Jak...
Židům 9:1...chátrá, nutně zaniká. Ta první smlouva měla svá pravidla bohoslužby a také svatyni, ovšem pozemskou. Byl...
Židům 9:10...kdo se bohoslužby účastní. Všechna ta tělesná pravidla o pokrmech, nápojích a různých omýváních platila...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |