Pravicí

Hledám varianty 'pravicí' [ pravicí (19) pravici (72) pravice (25) ]. Nalezeny 114 verše.
Genesis 35:18... Jeho otec ho však pojmenoval Benjamín, Syn pravice. Ráchel zemřela a byla pohřbena na cestě k Efratě...
Genesis 48:13...levici a levou postavil Manasese k Izraelově pravici. Izrael však zkřížil ruce a položil svou pravici na...
Genesis 48:14...pravici. Izrael však zkřížil ruce a položil svou pravici na hlavu Efraima, který byl mladší, a svou levici...
Genesis 48:17...Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na Efraimovu hlavu, nelíbilo se mu to. Vzal tedy...
Genesis 48:18... Tenhle je prvorozený - jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho otec to však odmítl: "Vím, synu, vím. I z...
Exodus 14:22...skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je pronásledovali - všichni...
Exodus 14:29...skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou po pravici i levici. Toho dne Hospodin zachránil Izrael z ruky...
Exodus 15:6...je pohřbila, jako kámen klesli do hlubin. Tvá pravice, Hospodine, je velkolepá v moci, tvá pravice,...
Exodus 15:12... úžasný ve chvalách, konající divy? Napřáhls pravici, země je pohltila. Lid, jejž jsi vykoupil, však...
Deuteronomium 33:2...kráčel od Kádeše, oheň Zákona vzešel z jeho pravice. Ó, jak miluješ lidi! Všechny své svaté v ruce máš....
Soudců 5:26...přinesla smetanu. Levou rukou sáhla po kolíkupravicí po těžkém kladivu. Dala Siserovi ránu, rozbila...
Soudců 16:29...sloupy, které držely chrám, a opřel se o pravicí o jeden a levicí o druhý. " zemřu i s těmi...
1. Královská 2:19...dal král přistavit trůn a ona zasedla po jeho pravici. "Chci požádat o jednu maličkost," řekla. "snad...
1. Královská 22:19...na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede Achaba, aby...
1. Letopisů 6:24... syna Kehatova, syna Leviho, syna Izraelova. Po pravici mu stál jeho bratr Asaf, syn Berechiáše, syna...
1. Letopisů 12:2...luky a uměli střílet šípy nebo metat kamení pravicí i levicí. Pocházeli z pokolení Benjamín tak jako...
2. Letopisů 18:18...na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede izraelského...
Job 30:12...odhodili všechny zábrany. Lůza povstává po  pravici, nohy mi chtějí podrazit, připravují cesty, aby ...
Job 40:14...budu chválit - vždyť zachraňuje vlastní pravice! Jen se na behemota podívej, stejně jako tebe jsem...
Žalmy 16:8... Hospodina vidím před sebou napořád, je po  pravici, nezakolísám. srdce je šťastné, můj jazyk zpívá,...
Žalmy 16:11...je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici! Modlitba Davidova. Slyš, Hospodine, mou...
Žalmy 17:7...slova slyš! Svou lásku, Zachránce, prokaž svou pravicí těm, kdo před útočníky k tobě prchají! Jak...
Žalmy 18:36...jsi mi štít své spásy, podepřel jsi svou pravicí, sklonil ses, abys povýšil! Daroval jsi mým...
Žalmy 20:7... ze své svatyně v nebi jej vyslyší, svou mocnou pravicí mu vítězství! Jedni ve vozy, jiní zas v koně...
Žalmy 21:9...ruka dosáhne, všechny tvé protivníky najde tvá pravice! přijdeš, spálíš je v rozpálené peci - ve svém...
Žalmy 26:10...můj život nespojuj! Ruce mají plné zvrhlosti, v pravici mají samé úplatky! ale chci žít poctivě, smiluj...
Žalmy 44:4...neovládli, ve vlastní paži neměli vítězství; tvá pravice to byla, paže tvá, tvář tvá jim zářila - měls je...
Žalmy 45:5...boje za pravdy a pokory spravedlivou věc - tvá pravice zmůže věci úžasné! Tvé šípy, králi, ostré jsou,...
Žalmy 45:10...harfami. Dcery králů jsou mezi tvými skvosty, po pravici ti stojí manželka ofirským zlatem oděná. Poslyš,...
Žalmy 48:11... tak i tvá chvála do všech končin země dosaháPravice tvá je plná spravedlnosti - hora Sion se veselí!...
Žalmy 60:7...Aby tví milovaní byli zachráněni, pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně...
Žalmy 63:9...přilnul celou svou duší, ty podpíráš svou pravicí. Ti, kdo však usilují o zkázu duše, sami se...
Žalmy 73:23...jsem ale s tebou byl, vždyť jsi držel za mou pravici. Ty povedeš svými záměry a nakonec přijmeš do...
Žalmy 74:11...Proč svoji ruku ještě zdržuješ? Copak svou pravici z klína nezvedneš? Ty přece, Bože, jsi dávno mým...
Žalmy 77:11...séla To je můj konec, říkám si, kdyby své pravici dal klesnout Nejvyšší! Budu však vzpomínat, co...
Žalmy 78:54... ke své svaté zemi, k hoře, již dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich tváří, losem jim...
Žalmy 80:16...- o tuto révu se postarej! Réva, již sázela tvá pravice, ratolest, kterou sis pěstoval, posekána, spálena...
Žalmy 80:18...tvého hněvu umírá. Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad lidským synem, jehož sis vychoval! Neopustíme...
Žalmy 89:14...jménu jásají. Mocná je paže tvá, silná ruka tvápravice tvá se pozvedá. Právo a spravedlnost jsou tvého...
Žalmy 89:26...Jeho ruku vložím na moře, na řekách spočine jeho pravice. ‚Ty jsi můj Otec' - tak osloví - ‚ty jsi můj...
Žalmy 89:43... svým sousedům je vydán k tupení! Zvedl jsi pravici jeho nepřátel, rozveselil jsi všechny jeho soupeře....
Žalmy 91:7...tvém boku jich padne tisíc a deset tisíců po tvé pravici, tebe to ale nechá být. Pouze to spatříš na vlastní...
Žalmy 98:1...novou píseň, vždyť přece činí zázraky! Svojí pravicí, paží své svatosti vydobyl sobě vítězství. Hospodin...
Žalmy 108:7... jsou zachráněni ti, jež miluješ, pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně...
Žalmy 109:6... přátelství. Ustanov nad ním zlého soudce, po pravici mu stojí žalobce! bude souzen, je za...
Žalmy 109:31...velmi velebím, oslavuji jej mezi zástupy. Po pravici ubožáka se totiž postavil, aby ho před jeho soudci...
Žalmy 110:1...Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po  pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím." Mocné žezlo...
Žalmy 110:5...podle řádu Melchisedechova." Pán bude po tvé pravici; přijde jeho hněv, králové budou sraženi! ...
Žalmy 118:15...spravedlivých zní píseň vítězná: "Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice je vztyčená,...
Žalmy 118:16..."Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice je vztyčená, Hospodinova pravice mocně zasáhla!"...
Žalmy 121:5...Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin po tvé pravici ti stín. Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc...
Žalmy 137:5...zapomenu, Jeruzaléme, na tebe, pak mi uschne pravice! mi i k patru jazyk přiroste, pokud přestanu...
Žalmy 138:7...napřáhneš ruku k mým sokům zuřivým, tvou pravicí budu zachráněn. Hospodin dokoná se mnou své záměry;...
Žalmy 139:10...mořem dalekým, i tam by vedla ruka tvá, tvá pravice by držela! Kdybych si řekl - Snad pohltí tma,...
Žalmy 142:5...se ubírám, na nastražili past. Pohleď k  pravici, všimni si: nezná se ke mně ani jediný! Kdybych...
Žalmy 144:8...Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Novou píseň ti pak, Bože, zazpívám, na...
Žalmy 144:11...Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Naši synové jsou ve svém mládí jak sazenice...
Přísloví 3:16...si libuješ, se nerovná. Dlouhověkost ve své pravici třímá, bohatství a slávu drží v levici. Její cesty...
Píseň 2:6...láskou nemocná. Jeho levice pod hlavou moupravicí objímá. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, při...
Píseň 8:3...jablek svých. Jeho levice pod hlavou moupravicí by objímal. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské,...
Izaiáš 41:10... a podpořím, podepřu svou spravedlivou pravicí. Hle, jak ostudně budou zahanbeni všichni, kdo...
Izaiáš 44:20...svádí jej. Nezachrání se, neřekne: "Nedržímpravici prázdnou lež?" Pamatuj na to, Jákobe, pamatuj,...
Izaiáš 45:1...svému pomazanému, Kýrovi, jehož jsem vzal za pravici, abych mu podmaňoval národy a krále před ním...
Izaiáš 48:13...i poslední. vlastní ruka zemi založila, moje pravice nebe roztáhla; kdykoli je zavolám, v pozoru naráz...
Izaiáš 62:8... aby byl slavný na zemi. Hospodin přísahal svou pravicí, svou mocnou paží přísahal: nikdy nedám tvé...
Izaiáš 63:12...který je vedl svou slavnou paží po Mojžíšově pravici; který před nimi vody rozdělil, aby si získal jméno...
Jeremiáš 22:24... synu Joakimův, pečetním prstenem na  pravici, i odtud bych strhl! Vydám do rukou těch, kdo...
Pláč 2:3...rohy. Před tváří nepřítele odvrátil od něj svou pravici. Vzplanul proti Jákobovi plamenem jak oheň, jenž...
Pláč 2:4... jenž vše spaluje. Jako nepřítel napjal lukpravicí připravenou k výstřelu. Jako protivník pobil vše,...
Ezechiel 16:46...bydlela se svými dcerami po tvé levici, po tvé pravici pak tvá mladší sestra Sodoma se svými dcerami....
Ezechiel 21:27...šípy, ptát se bůžků a věštit z vnitřností. Do pravice mu padne los pro Jeruzalém. Tam postavit...
Ezechiel 39:3...luk z levice a šípy ti nechám vypadnoutpravice. Na izraelských horách padneš se všemi svými vojsky...
Daniel 12:7...plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při...
Jonáš 4:11...dvacet tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od levice - a k tomu tolik zvířat!" Slovo...
Abakuk 2:16... jak jsi neobřezaný! Blíží se k tobě kalichpravice Hospodinovy; ne slávou, ale zvratky budeš pokrytý....
Zachariáš 3:1...Jošuu, jak stojí před Hospodinovým andělem; po pravici mu stál satan, aby ho obviňoval. Hospodin však...
Matouš 6:3... když dáváš chudým, tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec,...
Matouš 20:22...mohou sedět ve tvém království jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici." "Nevíte, o co prosíte,"...
Matouš 20:23..."Ano, budete pít můj kalich. Dát vám sedět po  pravici a levici ovšem nenáleží mně, ale těm, pro které to...
Matouš 22:44...Říká přece: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po  pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.' Když ho...
Matouš 25:33...odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici. Král tehdy řekne těm po své...
Matouš 25:34...ale kozly po levici. Král tehdy řekne těm po své pravici: ‚Pojďte, vy požehnaní mého Otce, přijměte za...
Matouš 26:64...ale, že napříště uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet na nebeských oblacích." Tehdy si...
Matouš 27:38...s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici a druhý po levici. Kolemjdoucí pokyvovali...
Marek 10:37... "Nech nás sedět ve své slávě - jednoho po tvé pravici a druhého po tvé levici." "Nevíte, o co prosíte,"...
Marek 10:40...křest, který podstupuji. Dát vám sedět po  pravici nebo levici však není na mně. To místo patří těm,...
Marek 12:36...svatém: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po  pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.' Sám David...
Marek 14:62...řekl Ježíš. "A vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet s nebeskými oblaky." Tehdy si...
Marek 15:27...s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Kolemjdoucí pokyvovali hlavami...
Marek 16:19... byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici. Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a...
Lukáš 20:42...knize Žalmů: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po  pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím...
Lukáš 22:69... Od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici Boží moci." "Takže jsi Boží Syn?" řekli všichni....
Lukáš 23:33... ukřižovali ho tam, i ty zločince - jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš tehdy řekl: "Otče,...
Skutky 2:25...‚Hospodina vidím před sebou napořád, je po  pravici, nezakolísám. srdce je šťastné, můj jazyk zpívá,...
Skutky 2:33...všichni jsme toho svědkové! Byl vyvýšen na Boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, co...
Skutky 2:34...sám říká: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po  pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím...
Skutky 5:31...na kříž a zabili. Právě jeho Bůh vyvýšil na svou pravici jako Vůdce a Spasitele, aby dal Izraeli pokání a...
Skutky 7:55... Uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží pravici a zvolal: "Hle, vidím otevřené nebe a Syna člověka...
Skutky 7:56...otevřené nebe a Syna člověka stojícího po Boží pravici!" Začali hlasitě křičet, zacpali si uši a svorně se...
Římanům 8:34... ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás! Co nás oddělí od Kristovy lásky?...
Galatským 2:9...jsem dostal milost, a podali mně i Barnabášovi pravice jako společníkům s tím, že my půjdeme k pohanům a...
Efeským 1:20... když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a...
Koloským 3:1...se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské...
Židům 1:3...On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech. Tento Syn o tolik...
Židům 1:13...A kterému z andělů kdy řekl: "Seď po  pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím"? Andělé jsou...
Židům 8:1...to, že máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu Velebnosti v nebesích. On je služebníkem ...
Židům 10:12...za hříchy jedinou oběť a usedl navždy po Boží pravici. Od doby čeká, mu budou nepřátelé položeni k...
Židům 12:2...ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. Uvědomte si, jaké nepřátelství...
1. Petr 3:22...Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci. I...
Zjevení 1:17...mu k nohám jako mrtvý. Tu na položil svou pravici a řekl: "Neboj se. jsem Ten první i poslední,...
Zjevení 1:20...tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v  pravici, a těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou...
Zjevení 2:1...v Efesu napiš: Toto praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se prochází uprostřed těch...
Zjevení 5:1...věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají." Na pravici Sedícího na trůnu jsem viděl knihu popsanou zevnitř...
Zjevení 5:7...poslaných na celou zem. Přišel a vzal tu knihupravice Sedícího na trůnu, a jakmile ji vzal, ty čtyři...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |