Pravdy

Hledám pøesnì 'pravdy'. Nalezeny 33 verše. Další varianty: pravdy (35) pravdu (56) pravdou (7) pravdě (32) pravda (34)
Žalmy 45:5...a slávě své, v slávě vítězně vyjeď do boje za pravdy a pokory spravedlivou věc - tvá pravice zmůže věci...
Přísloví 22:21...poučení a vědění, abys poznal výroky spolehlivé pravdy a předával ji těm, kdo na ni čekají: Neodírej...
Izaiáš 65:16...na zemi dávat požehnání, bude to činit při Bohu pravdy; kdo bude na zemi přísahat, při Bohu pravdy to udělá...
Daniel 10:21...) Nuže, musím ti oznámit, co je zapsáno v Knize pravdy. (Nikdo však se mnou nespojil síly v boji proti nim,...
Zachariáš 8:3...Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván Městem pravdy a hora Hospodina zástupů Horou svatosti. Tak praví...
Zachariáš 8:16... Nebojte se. Toto dělejte: Mluvte mezi sebou pravdu a ve svých branách vynášejte soud pravdy a pokoje....
Malachiáš 2:6...jménem se chvěl strachy. V jeho ústech byl zákon pravdy, na rtech se mu neobjevilo žádné bezpráví. Žil se...
Jan 1:14...jakou od Otce jednorozený Syn, plný milostipravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: "Toto je ten,...
Jan 14:17...Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná...
Jan 15:26...Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat...
Jan 16:13...teď to nemůžete unést. ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit...
Římanům 2:20... neboť máš Zákon za ztělesnění poznánípravdy. Když poučuješ druhého, proč se nepoučíš sám? Kážeš:...
1. Korintským 5:8... ale s nekvašenými chleby upřímnostipravdy. V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se...
1. Korintským 13:6...nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje sepravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno...
2. Korintským 6:7... v Duchu svatém, v upřímné lásce, ve slově pravdy a v Boží moci, s výzbrojí spravedlnosti napravo i...
Galatským 5:7...jste výborně. Kdo vás zastavil v následování pravdy? Ty přesvědčivé řeči nejsou od Toho, který vás...
Efeským 1:13... V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli...
Efeským 4:24...Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatostipravdy. Odhoďme tedy lež a každý "říkejme jeden druhému...
Koloským 1:5...uložena v nebi, jak jste slyšeli, když slovo pravdy, totiž evangelium, přišlo k vám. To nese ovoce a...
1. Timoteus 2:4... aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem...
1. Timoteus 3:15... což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy. Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On byl...
1. Timoteus 6:5...třenic. Tito lidé s porušenou myslí a zbavení pravdy se domnívají, že zbožnost je zdrojem zisku. Opravdu...
2. Timoteus 2:15...se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy. Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi...
2. Timoteus 2:18...Hymenaios a Filetos, kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom, že ...
2. Timoteus 3:7...chtějí učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy. Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní...
2. Timoteus 4:4... kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý,...
Titus 1:14...bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy. Čistým je vše čisté; nečistým a nevěřícím však není...
Židům 5:12... aby vám někdo znovu vysvětloval základní pravdy Božího slova. Jsou z vás kojenci - potřebujete mléko...
Jakub 1:18...proměnlivý stín. Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření. Víte,...
Jakub 5:19...moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět. Vězte, že ten, kdo odvrátí...
2. Petr 2:2...budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi...
1. Jan 4:6... neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. Milujme jedni druhé, milovaní - vždyť...
3. Jan 1:12... dobré svědectví ode všech, i od samotné pravdy. I my mu vydáváme svědectví a víš, že naše svědectví...

Slova obsahující pravdy: doopravdy (2) pravdy (35)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |