Pravdu

Hledám pøesnì 'pravdu'. Nalezeno 56 veršù. Další varianty: pravdy (35) pravdu (56) pravdou (7) pravdě (32) pravda (34)
Genesis 42:16...ověřila vaše slova a ukázalo se, zda jste říkali pravdu. A pokud ne, jakože je farao živ, jste špehové!" A...
Exodus 10:29...přijdeš na oči, zemřeš!" Mojžíš odpověděl: "Máš pravdu - se neuvidíme." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Jozue 7:19...slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi provedl; netaj to přede mnou." "Je...
1. Královská 22:16... abys mi v Hospodinově jménu neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael...
2. Letopisů 18:15... abys mi ve jménu Hospodinově neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael...
Ezdráš 10:11... Proto teď Hospodinu, Bohu svých otců, přiznejte pravdu. Splňte jeho vůli a oddělte se od okolních národů i...
Job 9:2...na to řekl: "Vím, je to tak, jistě máš pravdu. Může snad člověk být před Bohem v právu? Kdyby s...
Job 11:2...spousta slov zůstat bez odpovědi? se dát za pravdu mluvkovi? Myslíš, že svým tlacháním všechny umlčíš?...
Job 27:5...jazykem falešným. V žádném případě vám nedám za pravdu, své bezúhonnosti se jakživ nezřeknu. Trvám na své...
Žalmy 15:2...žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí...
Žalmy 52:5...lest. Zlé víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš lež. séla Ve zhoubných řečech si libuješ,...
Přísloví 8:7...z mých rtů, slova ryzí jsou. ústa mluví pouze pravdu, mým rtům se darebáctví oškliví. Všechny výroky...
Přísloví 23:23... zplodil, nepohrdej svou matkou, zestárnePravdu získej, za nic ji neprodávej, rovněž tak moudrost,...
Izaiáš 30:10..."Nemějte vidění!" a prorokům: "Neprorokujte nám pravdu. Říkejte nám jen lichotky a prorokujte lži! Sejděte...
Izaiáš 43:9...přivedou své svědky, se obhájí, jim za pravdu, kdo to uslyší. Vy jste svědkové, praví Hospodin,...
Izaiáš 45:19... v prázdnotě!" jsem Hospodin, mluvím pravdu a říkám, co je poctivé. Shromážděte se a přijďte,...
Jeremiáš 9:4...roznášejí pomluvy. Jeden druhého podvádějípravdu vůbec nemluví; svůj jazyk naučili mluvit lži, pro...
Daniel 8:12...mu při vzpouře byly vydány do rukou. Srazil pravdu na zem a dařilo se mu vše, co podnikal. Potom jsem...
Daniel 9:13...se odvrátili od svých hříchů a uvědomili si jeho pravdu. Hospodin proto neopomněl dopustit na nás to...
Daniel 11:2...jej posílil a podpořil.)" "Teď ti tedy povím pravdu: V Persii povstanou ještě tři králové a po nich...
Zachariáš 8:16... Nebojte se. Toto dělejte: Mluvte mezi sebou pravdu a ve svých branách vynášejte soud pravdy a pokoje....
Zachariáš 8:19...slavnostmi radosti a veselí. Jen ale milujte pravdu a pokoj! Tak praví Hospodin zástupů: Ještě sem budou...
Marek 5:33...před ním padla na kolena a pověděla mu celou pravdu. Ježíš odpověděl: "Dcero, tvá víra uzdravila....
Jan 3:21... aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky...
Jan 4:17... "Nemám muže," odpověděla žena. "To jsi řekla pravdu, že nemáš muže," řekl Ježíš. "Měla jsi totiž pět...
Jan 4:18... kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu." "Pane, vidím, že jsi prorok," odpověděla žena...
Jan 8:32...mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí." "Jsme Abrahamovo símě!"...
Jan 8:40... ale chcete zabít - člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. Vy...
Jan 8:45... neboť je lhář a otec lži. Ale protože říkám pravdu, nevěříte mi. Kdo z vás usvědčí z hříchu? A když...
Jan 8:46...mi. Kdo z vás usvědčí z hříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova....
Jan 9:24...zavolali podruhé a řekli mu: "Vyznej před Bohem pravdu! Jsme si jistí, že je to hříšník." "Jestli je to...
Jan 13:13...vám udělal? Nazýváte Mistrem a Pánem a máte pravdu, neboť jím jsem. Když jsem však , váš Pán a Mistr,...
Jan 16:7...řekl, naplnil vaše srdce zármutek. Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu,...
Jan 19:35...a jeho svědectví je pravdivé. On , že říká pravdu, abyste vy uvěřili. Toto se stalo, aby se naplnilo...
Skutky 20:30...povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Proto bděte a...
Římanům 1:18...a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. Co se o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim...
Římanům 1:25...aby si navzájem prznili těla, když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli...
Římanům 2:8...životem; těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem....
Římanům 9:1...Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu! Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i svědomí v Duchu svatém...
2. Korintským 4:2...Božího slova. Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohem a každý, kdo svědomí, to může sám...
2. Korintským 12:6...chtěl pochlubit, nebyl bych pošetilý, řekl bych pravdu. Raději ale pomlčím, aby si někdo o mně nemyslel víc...
Galatským 4:16...jsem se snad vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu? Tamti o vás mají horlivý zájem, ale nemyslí to...
Efeským 4:15...sváděním k bludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je...
Efeským 4:21...nenaučili! Poněvadž jste ho uslyšeli a poznali pravdu, která je v Ježíši, odhoďte svůj dřívější způsob...
Efeským 4:25... Odhoďme tedy lež a každý "říkejme jeden druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla! "Hněváte-li se,...
2. Tesalonickým 2:10...ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá...
2. Tesalonickým 2:13...vyvolil, abyste skrze posvěcení Duchem a vírupravdu byli spaseni. Právě k tomu vás povolal naším...
1. Timoteus 2:7...jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě. Kdekoli...
1. Timoteus 4:3...jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s vděčností, neboť vše, co Bůh...
1. Timoteus 4:9...i toho budoucího. Kéž by každý přijal tuto pravdu. Proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme...
2. Timoteus 2:25...? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali...
Titus 1:1...zvěstovat Božím vyvoleným víru, aby poznali pravdu a žili zbožně v naději věčného života. Bůh, který...
Titus 1:13...věční lháři, zlé bestie, líné pupky!" Měl úplnou pravdu. Proto je přísně napomínej, jsou zdraví ve víře a...
Židům 10:26...ten den. Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám žádná...
1. Jan 2:21...rozumíte. Nepíšu vám proto, že byste neznali pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež nemá nic...
2. Jan 1:1...píšu vyvolené paní i jejím dětem, které milujipravdě (a nejen , ale všichni, kteří poznali pravdu),...

Slova obsahující pravdu: opravdu (73) pravdu (56)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |