Pravda

Hledám pøesnì 'pravda'. Nalezeny 34 verše. Další varianty: pravdy (35) pravdu (56) pravdou (7) pravdě (32) pravda (34)
Jozue 7:20...mi, co jsi provedl; netaj to přede mnou." "Je to pravda. Zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele,"...
Růt 3:12...městě přece , že jsi znamenitá žena. Ano, je pravda, že jsem příbuzný; je tu ale ještě bližší příbuzný...
2. Samuel 7:28...zaslíbil toto dobrodiní a tvá slova jsou pravda. Kéž se ti zalíbí požehnat domu svého služebníka,...
1. Královská 10:6...slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči,...
2. Letopisů 9:5...slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči,...
Žalmy 40:12... Hospodine, mi prosím neodpírej; kéž láskapravda tvá vždycky nade mnou drží stráž! Obklopily ...
Žalmy 85:11...jej ctí, v naší zemi se sláva zabydlí! Láskapravda se spolu setkají, spravedlnost a pokoj se políbí....
Žalmy 85:12...spolu setkají, spravedlnost a pokoj se políbíPravda ze země vyraší, spravedlnost k nám z nebe zamíří!...
Žalmy 119:160...své lásce prosím obživ ! Úhrnem tvého slova pravda je, navěky spravedlivé jsou všechny soudy tvé. I...
Izaiáš 59:14...zahnáno, spravedlnost zůstala kdesi dalekopravda ulicemi klopýtá, poctivost nesmí do města. Pravda se...
Izaiáš 59:15...ulicemi klopýtá, poctivost nesmí do městaPravda se vytratila a ten, kdo se straní zla, je vydáván...
Jeremiáš 7:28...Hospodina, svého Boha, a nenechá se poučitPravda se ztratila, v ústech ji nemají.' Ostříhej se a...
Jeremiáš 37:14...k Babyloňanům!" obořil se na něj. "To není pravda," bránil se Jeremiáš, "nejdu k Babyloňanům."Jiriáš...
Daniel 3:14...ke králi přivedli, Nabukadnezar jim řekl: "Je to pravda, Šadrachu, Mešachu a Abednego, že nectíte bohy a...
Jan 1:17...milost. Zákon byl vydán skrze Mojžíše, milostpravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. Boha nikdy nikdo...
Jan 8:32...mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí." "Jsme Abrahamovo símě!"...
Jan 8:44...svého otce. Od počátku to byl vrah a nestálpravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví,...
Jan 10:41...zázrak, ale všechno, co řekl o tomhle muži, byla pravda." A mnozí tam v něho uvěřili....
Jan 14:6... "A jak můžeme znát cestu?" " jsem ta cestapravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci...
Jan 17:17...světu, jako ani nepatřím světu. Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. Jako jsi poslal na svět ,...
Jan 18:38... Každý, kdo patří pravdě, poslouchá." "Co je pravda?" odtušil Pilát. Po těch slovech vyšel znovu ven k...
Skutky 12:15...: "Blázníš?!" Když ale tvrdila, že je to pravda, řekli: "To musí být jeho anděl." Petr však...
Skutky 24:9...s tou řečí souhlasili a potvrzovali, že je to pravda. Prokurátor tedy pokynul k Pavlovi a ten se ujal...
2. Korintským 10:14...Bůh - působiště, které zahrnuje i vás. Není pravda, že se neúměrně rozpínáme, když do svého působiště...
2. Korintským 11:10... abych pro vás nebyl břemenem. Jakože je při mně pravda Kristova, o tuto svou chloubu se v celém Řecku nedám...
Galatským 2:5...a nepoddali se, aby pro vás byla zachována pravda evangelia. Pokud jde o ty, kdo jsou považováni za...
1. Timoteus 1:15...a láskou, která je v Kristu Ježíši. Je to jistá pravda - kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na...
1. Timoteus 3:1...rozumný život ve víře, lásce a svatosti. Je pravda, že kdo chce spravovat církev, zájem o krásnou...
2. Timoteus 2:11...a věčné slávy v Kristu Ježíši. Toto je jistá pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít. Jestli...
2. Timoteus 3:14...zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil. Od dětství přece znáš...
Titus 3:8...věčného života, který očekáváme. Toto je jistá pravda a chci, abys na trval: se ti, kdo věří v Boha,...
1. Jan 1:8...hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a...
1. Jan 2:4...podle jeho přikázání, ten je lhář a není v něm pravda. Kdo ale zachovává jeho slovo, v tom se láska k Bohu...
1. Jan 5:6...je ten, který to dosvědčuje, protože Duch je pravda. Jsou tu tedy tři...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |