Pravda

Hledám varianty 'pravda' [ pravdy (35) pravdu (56) pravdou (7) pravdě (32) pravda (34) ]. Nalezeny 153 verše.
Genesis 42:16...ověřila vaše slova a ukázalo se, zda jste říkali pravdu. A pokud ne, jakože je farao živ, jste špehové!" A...
Exodus 10:29...přijdeš na oči, zemřeš!" Mojžíš odpověděl: "Máš pravdu - se neuvidíme." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Jozue 7:19...slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi provedl; netaj to přede mnou." "Je...
Jozue 7:20...mi, co jsi provedl; netaj to přede mnou." "Je to pravda. Zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele,"...
Růt 3:12...městě přece , že jsi znamenitá žena. Ano, je pravda, že jsem příbuzný; je tu ale ještě bližší příbuzný...
2. Samuel 7:28...zaslíbil toto dobrodiní a tvá slova jsou pravda. Kéž se ti zalíbí požehnat domu svého služebníka,...
1. Královská 10:6...slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči,...
1. Královská 22:16... abys mi v Hospodinově jménu neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael...
2. Letopisů 9:5...slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči,...
2. Letopisů 18:15... abys mi ve jménu Hospodinově neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael...
Ezdráš 10:11... Proto teď Hospodinu, Bohu svých otců, přiznejte pravdu. Splňte jeho vůli a oddělte se od okolních národů i...
Job 9:2...na to řekl: "Vím, je to tak, jistě máš pravdu. Může snad člověk být před Bohem v právu? Kdyby s...
Job 11:2...spousta slov zůstat bez odpovědi? se dát za pravdu mluvkovi? Myslíš, že svým tlacháním všechny umlčíš?...
Job 27:5...jazykem falešným. V žádném případě vám nedám za pravdu, své bezúhonnosti se jakživ nezřeknu. Trvám na své...
Žalmy 15:2...žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí...
Žalmy 25:5... cesty své, svým stezkám nauč . Veď a  pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe...
Žalmy 40:12... Hospodine, mi prosím neodpírej; kéž láskapravda tvá vždycky nade mnou drží stráž! Obklopily ...
Žalmy 45:5...a slávě své, v slávě vítězně vyjeď do boje za pravdy a pokory spravedlivou věc - tvá pravice zmůže věci...
Žalmy 52:5...lest. Zlé víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš lež. séla Ve zhoubných řečech si libuješ,...
Žalmy 60:6...teď ale korouhev dal jsi, aby ji rozvinulipravdě tvé.séla Aby tví milovaní byli zachráněni, pomoz...
Žalmy 85:11...jej ctí, v naší zemi se sláva zabydlí! Láskapravda se spolu setkají, spravedlnost a pokoj se políbí....
Žalmy 85:12...spolu setkají, spravedlnost a pokoj se políbíPravda ze země vyraší, spravedlnost k nám z nebe zamíří!...
Žalmy 96:13...spravedlivě soudit svět, národy bude souditpravdě své!" Hospodin kraluje, raduj se, země, množství...
Žalmy 119:160...své lásce prosím obživ ! Úhrnem tvého slova pravda je, navěky spravedlivé jsou všechny soudy tvé. I...
Přísloví 8:7...z mých rtů, slova ryzí jsou. ústa mluví pouze pravdu, mým rtům se darebáctví oškliví. Všechny výroky...
Přísloví 12:17...snese urážky. Pravdomluvný člověk svědčípravdě, křivopřísežník podvádí. Unáhlené řeči bodají jako...
Přísloví 12:22... Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijípravdě, ti jej potěší. Rozvážný člověk umí své vědění tajit...
Přísloví 22:21...poučení a vědění, abys poznal výroky spolehlivé pravdy a předával ji těm, kdo na ni čekají: Neodírej...
Přísloví 23:23... zplodil, nepohrdej svou matkou, zestárnePravdu získej, za nic ji neprodávej, rovněž tak moudrost,...
Izaiáš 30:10..."Nemějte vidění!" a prorokům: "Neprorokujte nám pravdu. Říkejte nám jen lichotky a prorokujte lži! Sejděte...
Izaiáš 43:9...přivedou své svědky, se obhájí, jim za pravdu, kdo to uslyší. Vy jste svědkové, praví Hospodin,...
Izaiáš 45:19... v prázdnotě!" jsem Hospodin, mluvím pravdu a říkám, co je poctivé. Shromážděte se a přijďte,...
Izaiáš 48:1...jménem, vy, kdo Boha Izraele vzýváte, ale nepravdě a ne poctivě, vy, kdo se na svaté město odvoláváte,...
Izaiáš 59:14...zahnáno, spravedlnost zůstala kdesi dalekopravda ulicemi klopýtá, poctivost nesmí do města. Pravda se...
Izaiáš 59:15...ulicemi klopýtá, poctivost nesmí do městaPravda se vytratila a ten, kdo se straní zla, je vydáván...
Izaiáš 65:16...na zemi dávat požehnání, bude to činit při Bohu pravdy; kdo bude na zemi přísahat, při Bohu pravdy to udělá...
Jeremiáš 4:2...odklidil z očí a víc nebloudil! Kéž byspravdě, soudu a spravedlnosti přísahal: ‚Jakože žije...
Jeremiáš 7:28...Hospodina, svého Boha, a nenechá se poučitPravda se ztratila, v ústech ji nemají.' Ostříhej se a...
Jeremiáš 9:2..."Ohýbají své jazyky jako luky, nevládnou v zemi pravdou, ale lží, ode zla ke zlu stále postupují, ale...
Jeremiáš 9:4...roznášejí pomluvy. Jeden druhého podvádějípravdu vůbec nemluví; svůj jazyk naučili mluvit lži, pro...
Jeremiáš 37:14...k Babyloňanům!" obořil se na něj. "To není pravda," bránil se Jeremiáš, "nejdu k Babyloňanům."Jiriáš...
Daniel 3:14...ke králi přivedli, Nabukadnezar jim řekl: "Je to pravda, Šadrachu, Mešachu a Abednego, že nectíte bohy a...
Daniel 8:12...mu při vzpouře byly vydány do rukou. Srazil pravdu na zem a dařilo se mu vše, co podnikal. Potom jsem...
Daniel 9:13...se odvrátili od svých hříchů a uvědomili si jeho pravdu. Hospodin proto neopomněl dopustit na nás to...
Daniel 10:21...) Nuže, musím ti oznámit, co je zapsáno v Knize pravdy. (Nikdo však se mnou nespojil síly v boji proti nim,...
Daniel 11:2...jej posílil a podpořil.)" "Teď ti tedy povím pravdu: V Persii povstanou ještě tři králové a po nich...
Zachariáš 8:3...Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván Městem pravdy a hora Hospodina zástupů Horou svatosti. Tak praví...
Zachariáš 8:16... Nebojte se. Toto dělejte: Mluvte mezi sebou pravdu a ve svých branách vynášejte soud pravdy a pokoje....
Zachariáš 8:19...slavnostmi radosti a veselí. Jen ale milujte pravdu a pokoj! Tak praví Hospodin zástupů: Ještě sem budou...
Malachiáš 2:6...jménem se chvěl strachy. V jeho ústech byl zákon pravdy, na rtech se mu neobjevilo žádné bezpráví. Žil se...
Marek 5:33...před ním padla na kolena a pověděla mu celou pravdu. Ježíš odpověděl: "Dcero, tvá víra uzdravila....
Jan 1:14...jakou od Otce jednorozený Syn, plný milostipravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: "Toto je ten,...
Jan 1:17...milost. Zákon byl vydán skrze Mojžíše, milostpravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. Boha nikdy nikdo...
Jan 3:21... aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky...
Jan 4:17... "Nemám muže," odpověděla žena. "To jsi řekla pravdu, že nemáš muže," řekl Ježíš. "Měla jsi totiž pět...
Jan 4:18... kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu." "Pane, vidím, že jsi prorok," odpověděla žena...
Jan 4:23...kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je...
Jan 4:24...ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě." Žena odpověděla: "Vím, že přijde Mesiáš" (který je...
Jan 5:33... Poslali jste k Janovi a ten vydal svědectví pravdě. ovšem nepřijímám svědectví od člověka, ale toto...
Jan 8:32...mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí." "Jsme Abrahamovo símě!"...
Jan 8:40... ale chcete zabít - člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. Vy...
Jan 8:44...svého otce. Od počátku to byl vrah a nestálpravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví,...
Jan 8:45... neboť je lhář a otec lži. Ale protože říkám pravdu, nevěříte mi. Kdo z vás usvědčí z hříchu? A když...
Jan 8:46...mi. Kdo z vás usvědčí z hříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova....
Jan 9:24...zavolali podruhé a řekli mu: "Vyznej před Bohem pravdu! Jsme si jistí, že je to hříšník." "Jestli je to...
Jan 10:41...zázrak, ale všechno, co řekl o tomhle muži, byla pravda." A mnozí tam v něho uvěřili....
Jan 13:13...vám udělal? Nazýváte Mistrem a Pánem a máte pravdu, neboť jím jsem. Když jsem však , váš Pán a Mistr,...
Jan 14:6... "A jak můžeme znát cestu?" " jsem ta cestapravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci...
Jan 14:17...Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná...
Jan 15:26...Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat...
Jan 16:7...řekl, naplnil vaše srdce zármutek. Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu,...
Jan 16:13...teď to nemůžete unést. ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit...
Jan 17:17...světu, jako ani nepatřím světu. Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. Jako jsi poslal na svět ,...
Jan 17:19...sám sebe za , aby i oni byli posvěceni pravdou. Neprosím ale jen za . Prosím i za ty, kteří ve...
Jan 18:37...se a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, poslouchá." "Co je...
Jan 18:38... Každý, kdo patří pravdě, poslouchá." "Co je pravda?" odtušil Pilát. Po těch slovech vyšel znovu ven k...
Jan 19:35...a jeho svědectví je pravdivé. On , že říká pravdu, abyste vy uvěřili. Toto se stalo, aby se naplnilo...
Skutky 12:15...: "Blázníš?!" Když ale tvrdila, že je to pravda, řekli: "To musí být jeho anděl." Petr však...
Skutky 20:30...povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou. Proto bděte a...
Skutky 24:9...s tou řečí souhlasili a potvrzovali, že je to pravda. Prokurátor tedy pokynul k Pavlovi a ten se ujal...
Římanům 1:18...a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. Co se o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim...
Římanům 1:25...aby si navzájem prznili těla, když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli...
Římanům 2:2...Boží soud nad pachateli těch věcí se zakládá na pravdě. Myslíš si snad, člověče, že unikneš Božímu soudu,...
Římanům 2:8...životem; těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem....
Římanům 2:20... neboť máš Zákon za ztělesnění poznánípravdy. Když poučuješ druhého, proč se nepoučíš sám? Kážeš:...
Římanům 9:1...Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu! Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i svědomí v Duchu svatém...
1. Korintským 5:8... ale s nekvašenými chleby upřímnostipravdy. V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se...
1. Korintským 13:6...nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje sepravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno...
2. Korintským 4:2...Božího slova. Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohem a každý, kdo svědomí, to může sám...
2. Korintským 6:7... v Duchu svatém, v upřímné lásce, ve slově pravdy a v Boží moci, s výzbrojí spravedlnosti napravo i...
2. Korintským 10:14...Bůh - působiště, které zahrnuje i vás. Není pravda, že se neúměrně rozpínáme, když do svého působiště...
2. Korintským 11:10... abych pro vás nebyl břemenem. Jakože je při mně pravda Kristova, o tuto svou chloubu se v celém Řecku nedám...
2. Korintským 12:6...chtěl pochlubit, nebyl bych pošetilý, řekl bych pravdu. Raději ale pomlčím, aby si někdo o mně nemyslel víc...
2. Korintským 13:8...jako ti, kdo selhali. Nemůžeme přece stát proti pravdě, jedině za pravdou. Rádi budeme slabí, jen když vy...
Galatským 2:5...a nepoddali se, aby pro vás byla zachována pravda evangelia. Pokud jde o ty, kdo jsou považováni za...
Galatským 2:14...i Barnabáš. Když jsem uviděl, jak pokulhávají za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi: "Ty že...
Galatským 4:16...jsem se snad vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu? Tamti o vás mají horlivý zájem, ale nemyslí to...
Galatským 5:7...jste výborně. Kdo vás zastavil v následování pravdy? Ty přesvědčivé řeči nejsou od Toho, který vás...
Efeským 1:13... V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli...
Efeským 4:15...sváděním k bludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je...
Efeským 4:21...nenaučili! Poněvadž jste ho uslyšeli a poznali pravdu, která je v Ježíši, odhoďte svůj dřívější způsob...
Efeským 4:24...Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatostipravdy. Odhoďme tedy lež a každý "říkejme jeden druhému...
Efeským 4:25... Odhoďme tedy lež a každý "říkejme jeden druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla! "Hněváte-li se,...
Efeským 5:9...světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnostipravdě. Rozlišujte, co se líbí...
Efeským 6:14...a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti...
Koloským 1:5...uložena v nebi, jak jste slyšeli, když slovo pravdy, totiž evangelium, přišlo k vám. To nese ovoce a...
2. Tesalonickým 2:10...ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá...
2. Tesalonickým 2:12...lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti. Za vás, bratři...
2. Tesalonickým 2:13...vyvolil, abyste skrze posvěcení Duchem a vírupravdu byli spaseni. Právě k tomu vás povolal naším...
1. Timoteus 1:15...a láskou, která je v Kristu Ježíši. Je to jistá pravda - kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na...
1. Timoteus 2:4... aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem...
1. Timoteus 2:7...jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě. Kdekoli...
1. Timoteus 3:1...rozumný život ve víře, lásce a svatosti. Je pravda, že kdo chce spravovat církev, zájem o krásnou...
1. Timoteus 3:15... což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy. Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On byl...
1. Timoteus 4:3...jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s vděčností, neboť vše, co Bůh...
1. Timoteus 4:9...i toho budoucího. Kéž by každý přijal tuto pravdu. Proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme...
1. Timoteus 6:5...třenic. Tito lidé s porušenou myslí a zbavení pravdy se domnívají, že zbožnost je zdrojem zisku. Opravdu...
2. Timoteus 2:11...a věčné slávy v Kristu Ježíši. Toto je jistá pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít. Jestli...
2. Timoteus 2:15...se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy. Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi...
2. Timoteus 2:18...Hymenaios a Filetos, kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom, že ...
2. Timoteus 2:25...? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali...
2. Timoteus 3:7...chtějí učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy. Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní...
2. Timoteus 3:8...se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi Jannes a Jambres odporovali...
2. Timoteus 3:14...zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil. Od dětství přece znáš...
2. Timoteus 4:4... kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý,...
Titus 1:1...zvěstovat Božím vyvoleným víru, aby poznali pravdu a žili zbožně v naději věčného života. Bůh, který...
Titus 1:13...věční lháři, zlé bestie, líné pupky!" Měl úplnou pravdu. Proto je přísně napomínej, jsou zdraví ve víře a...
Titus 1:14...bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy. Čistým je vše čisté; nečistým a nevěřícím však není...
Titus 3:8...věčného života, který očekáváme. Toto je jistá pravda a chci, abys na trval: se ti, kdo věří v Boha,...
Židům 5:12... aby vám někdo znovu vysvětloval základní pravdy Božího slova. Jsou z vás kojenci - potřebujete mléko...
Židům 10:26...ten den. Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám žádná...
Jakub 1:18...proměnlivý stín. Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření. Víte,...
Jakub 3:14...a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost přicházející shůry, ale ta...
Jakub 5:19...moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět. Vězte, že ten, kdo odvrátí...
1. Petr 1:22...a naděje směřovala k Bohu. Když jste poslušností pravdě očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce,...
2. Petr 1:12...připomínat, ačkoli je znáte a pevně stojítepravdě, kterou jste přijali. Dokud přebývám v tomto stanu,...
2. Petr 2:2...budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi...
1. Jan 1:6... a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijemepravdě. Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle,...
1. Jan 1:8...hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a...
1. Jan 2:4...podle jeho přikázání, ten je lhář a není v něm pravda. Kdo ale zachovává jeho slovo, v tom se láska k Bohu...
1. Jan 2:21...rozumíte. Nepíšu vám proto, že byste neznali pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež nemá nic...
1. Jan 3:19...opravdovými skutky. Takto poznáme, že patříme pravdě, a ujistíme své srdce před ním. Kdyby nás odsuzovalo...
1. Jan 4:6... neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. Milujme jedni druhé, milovaní - vždyť...
1. Jan 5:6...je ten, který to dosvědčuje, protože Duch je pravda. Jsou tu tedy tři...
2. Jan 1:1...píšu vyvolené paní i jejím dětem, které milujipravdě (a nejen , ale všichni, kteří poznali pravdu),...
2. Jan 1:2..., ale všichni, kteří poznali pravdu), kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky: Milost,...
2. Jan 1:3...i od Ježíše Krista, Otcova Syna, je s námipravdě a lásce. Udělalo mi nesmírnou radost, když jsem...
2. Jan 1:4...jsem zjistil, jak některé z tvých dětí žijípravdě, podle přikázání, které jsme dostali od Otce. Prosím...
3. Jan 1:1...starší píšu milovanému Gaiovi, kterého milujipravdě. Milovaný, především si přeji, abys ve všem...
3. Jan 1:3...o tvé opravdovosti a o tom, jak žiješpravdě. Nemám větší radost než slyšet, že děti žijí v...
3. Jan 1:4...Nemám větší radost než slyšet, že děti žijípravdě! Milovaný, prokazuješ svou věrnost v tom, jak se...
3. Jan 1:8...pohanů nic nepřijímají. Chceme-li tedy pomáhat pravdě, musíme takové lidi přijímat. Psal jsem o tom vaší...
3. Jan 1:12... dobré svědectví ode všech, i od samotné pravdy. I my mu vydáváme svědectví a víš, že naše svědectví...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |