Pravdě

Hledám pøesnì 'pravdě'. Nalezen 31 verš. Další varianty: pravdy (35) pravdu (56) pravdou (7) pravdě (32) pravda (34)
Žalmy 25:5... cesty své, svým stezkám nauč . Veď a  pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe...
Žalmy 60:6...teď ale korouhev dal jsi, aby ji rozvinulipravdě tvé.séla Aby tví milovaní byli zachráněni, pomoz...
Žalmy 96:13...spravedlivě soudit svět, národy bude souditpravdě své!" Hospodin kraluje, raduj se, země, množství...
Přísloví 12:17...snese urážky. Pravdomluvný člověk svědčípravdě, křivopřísežník podvádí. Unáhlené řeči bodají jako...
Přísloví 12:22... Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijípravdě, ti jej potěší. Rozvážný člověk umí své vědění tajit...
Izaiáš 48:1...jménem, vy, kdo Boha Izraele vzýváte, ale nepravdě a ne poctivě, vy, kdo se na svaté město odvoláváte,...
Jeremiáš 4:2...odklidil z očí a víc nebloudil! Kéž byspravdě, soudu a spravedlnosti přísahal: ‚Jakože žije...
Jan 4:23...kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je...
Jan 4:24...ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě." Žena odpověděla: "Vím, že přijde Mesiáš" (který je...
Jan 5:33... Poslali jste k Janovi a ten vydal svědectví pravdě. ovšem nepřijímám svědectví od člověka, ale toto...
Jan 8:44...svého otce. Od počátku to byl vrah a nestálpravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví,...
Jan 18:37...se a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, poslouchá." "Co je...
Římanům 2:2...Boží soud nad pachateli těch věcí se zakládá na pravdě. Myslíš si snad, člověče, že unikneš Božímu soudu,...
2. Korintským 13:8...jako ti, kdo selhali. Nemůžeme přece stát proti pravdě, jedině za pravdou. Rádi budeme slabí, jen když vy...
Efeským 5:9...světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnostipravdě. Rozlišujte, co se líbí...
2. Tesalonickým 2:12...lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti. Za vás, bratři...
1. Timoteus 2:7...jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě. Kdekoli...
2. Timoteus 3:8...se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi Jannes a Jambres odporovali...
Jakub 3:14...a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost přicházející shůry, ale ta...
1. Petr 1:22...a naděje směřovala k Bohu. Když jste poslušností pravdě očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce,...
2. Petr 1:12...připomínat, ačkoli je znáte a pevně stojítepravdě, kterou jste přijali. Dokud přebývám v tomto stanu,...
1. Jan 1:6... a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijemepravdě. Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle,...
1. Jan 3:19...opravdovými skutky. Takto poznáme, že patříme pravdě, a ujistíme své srdce před ním. Kdyby nás odsuzovalo...
2. Jan 1:1...píšu vyvolené paní i jejím dětem, které milujipravdě (a nejen , ale všichni, kteří poznali pravdu),...
2. Jan 1:2..., ale všichni, kteří poznali pravdu), kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky: Milost,...
2. Jan 1:3...i od Ježíše Krista, Otcova Syna, je s námipravdě a lásce. Udělalo mi nesmírnou radost, když jsem...
2. Jan 1:4...jsem zjistil, jak některé z tvých dětí žijípravdě, podle přikázání, které jsme dostali od Otce. Prosím...
3. Jan 1:1...starší píšu milovanému Gaiovi, kterého milujipravdě. Milovaný, především si přeji, abys ve všem...
3. Jan 1:3...o tvé opravdovosti a o tom, jak žiješpravdě. Nemám větší radost než slyšet, že děti žijí v...
3. Jan 1:4...Nemám větší radost než slyšet, že děti žijípravdě! Milovaný, prokazuješ svou věrnost v tom, jak se...
3. Jan 1:8...pohanů nic nepřijímají. Chceme-li tedy pomáhat pravdě, musíme takové lidi přijímat. Psal jsem o tom vaší...

Slova obsahující pravdě: popravdě (2) pravdě (32) vpravdě (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |