Praví

Hledám varianty 'praví' [ pravým (2) pravý (22) právu (22) pravou (16) právo (119) pravíš (3) pravím (1) pravili (1) pravil (6) praví (940) pravému (2) pravém (2) pravého (13) pravé (48) práva (25) pravá (8) práv (5) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 18:19...Hospodinovu cestu konáním spravedlnostipráva, aby Hospodin Abrahamovi splnil, co mu zaslíbil."...
Genesis 18:25...Cožpak Soudce vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v...
Genesis 22:16...z nebe podruhé: "Přísahám při sobě samémpraví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi...
Genesis 24:48... Bohu svého pána Abrahama, který vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral dceru jeho...
Genesis 32:5...přikázal jim: "Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník Jákob: Pobýval jsem u Lábana; tam jsem...
Genesis 45:9...tedy, vraťte se k mému otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh učinil pánem celého Egypta....
Genesis 48:13...odvedl z jeho klína a poklonil se tváří k zemiPravou rukou postavil Efraima k Izraelově levici a levou...
Exodus 4:22...lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl...
Exodus 5:1...s Áronem tedy šli k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali...
Exodus 5:10...Biřici a dozorci tedy vyšli a řekli lidu: "Tak praví farao: Nebudu vám dávat slámu. Jděte si ji sbírat,...
Exodus 7:17...a hle, dosud jsi nechtěl uposlechnout. Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že jsem Hospodin!' Pohleď,...
Exodus 7:26...řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je...
Exodus 8:16...k vodě, postav se před něj se slovy: ‚Takto praví Hospodin - Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud...
Exodus 9:1...řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi...
Exodus 9:13...vstaň, postav se před faraona a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi...
Exodus 9:27...přiznávám svou vinu!" vykřikl. "Hospodin jeprávu a se svým lidem v neprávu! Modlete se k Hospodinu....
Exodus 10:3...Mojžíš s Áronem k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat...
Exodus 11:4...v očích lidu. Mojžíš pak faraonovi řekl: "Takto praví Hospodin: ‚O půlnoci projdu Egyptem. Všichni...
Exodus 23:6...ho! Ochotně mu jej pomoz vyprostit. Nepřekrucuj právo v ubožákově při. Nezabývej se lživým obviněním....
Exodus 26:18...čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš stejně. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch...
Exodus 27:9...na hoře." "Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na pravé, jižní straně bude ohraničeno zástěnami ze soukaného...
Exodus 29:20...krve a potřeš lalůček Áronova ucha, lalůček pravého ucha jeho synů, palec jejich pravé ruky a palec...
Exodus 29:22... obě ledviny i s tukem, který je na nich - a pravou kýtu, neboť je to beran pověření. Z koše nekvašeného...
Exodus 32:27...všichni synové Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč...
Exodus 36:23...čepy. Tak vyrobili všechny rámy Příbytku. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod...
Exodus 38:9...do Stanu setkávání. Postavil také nádvoří. Na pravé, jižní straně nádvoří byly zástěny ze soukaného...
Leviticus 7:32...oltáři, ale hrudí připadne Áronovi a jeho synůmPravou kýtu ze svých pokojných obětí odevzdáte jako obětní...
Leviticus 7:33...odevzdáte jako obětní příspěvek knězi. Podíl pravé kýty připadne tomu z Áronových synů, který bude...
Leviticus 8:23...trochu jeho krve a potřel lalůček Áronova pravého ucha, palec jeho pravé ruky a palec jeho pravé nohy...
Leviticus 8:24...Áronovy syny a krví jim potřel lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Zbytkem...
Leviticus 8:25... jaterní lalok i obě ledviny s jejich tukem) a pravou kýtu. Z koše nekvašeného pečiva, který je před...
Leviticus 8:26...olejem a jednu placku a položil je na onen tukpravou kýtu. To vše vložil do Áronových dlaní a do dlaní...
Leviticus 9:21...na hrudí a on je nechal dýmat na oltáři. Hrudípravou kýtu pak Áron zvedáním nabídl Hospodinu, jak Mojžíš...
Leviticus 14:14...z oběti odškodnění a potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Vezme...
Leviticus 14:16... odlije si do levé dlaně, namočí si v tom oleji pravý prst a sedmkrát jím stříkne před Hospodinem. Ze...
Leviticus 14:17... v dlani, kněz potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na...
Leviticus 14:25...trochu jeho krve a potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Z oleje...
Leviticus 14:27...oleje si kněz trochu odlije do levé dlaněpravým prstem jím sedmkrát stříkne před Hospodinem. Trochou...
Leviticus 14:28...který v dlani, pak potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na...
Leviticus 19:15...nestraň bohatému; musíš svého bližního soudit po právu. Neobcházej svůj lid jako pomlouvač. Neohrožuj život...
Leviticus 25:24...půdy, již budete vlastnit, tedy zajistíte právo zpětného vykoupení. Zchudl-li jeden z tvých bratří...
Leviticus 25:29...někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupení, dokud neuplyne rok od jeho prodeje....
Leviticus 25:31...budou počítat za polní půdu; bude pro platit právo vykoupení a v létě milosti budou vydány zpět. V...
Leviticus 25:32...vydány zpět. V levitských městech ovšem bude právo levitů na vykoupení jejich městských domů trvalé. I...
Leviticus 25:48...přistěhovalci anebo jeho příbuznému, bude jeho právo na vykoupení trvat i poté, co se prodal. Jeho bratr,...
Numeri 14:28...proti mně reptají! Řekni jim: Jakože jsem živpraví Hospodin, že s vámi naložím tak, jak jste přede mnou...
Numeri 18:18...tobě, tak jako ti připadne hrudí pozvedánípravá kýta. Všechny svaté obětní příspěvky, které synové...
Numeri 20:14...vyslal posly k edomskému králi se slovy: "Toto praví tvůj bratr Izrael: Jistě víš o všech útrapách, které...
Numeri 22:16... Když přišli k Balaámovi, řekli mu: "Tak praví Balák, syn Ciporův: ‚Prosím, nezdráhej se ke mně...
Numeri 23:17...moábskými hodnostáři. Balák se ho zeptal: "Co pravil Hospodin?" Tehdy Balaám pronesl svou průpověď:...
Numeri 24:3...Duch. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto...
Numeri 24:4... syn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž vidění Všemohoucího...
Numeri 24:15..." Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto...
Numeri 24:16... syn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž poznání od...
Numeri 32:27...Jordán, aby bojovali před Hospodinem, jak praví náš pán." Mojžíš tedy o nich vydal příkaz knězi...
Deuteronomium 10:18...a hrozný Bůh, nestranný a neúplatný. Zjednává právo sirotku a vdově, miluje přistěhovalce, a tak jej krmí...
Deuteronomium 16:19...Ti soudí lid spravedlivým soudem. Nepřekrucuj právo. Buď nestranný a neúplatný, neboť úplatek zaslepuje i...
Deuteronomium 21:17... Protože je prvotinou jeho mužství, náleží právo prvorozenství jemu. Když někdo bude mít svéhlavého a...
Deuteronomium 24:17...životem za svůj vlastní hřích. Nepřekrucuj právo přistěhovalce ani sirotka a nezabavuj roucho vdově....
Deuteronomium 25:1...nechat rozsoudit k soudu. Soudci zjednají právo tomu, kdo je v právu, a viníka odsoudí....
Deuteronomium 27:19...lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo překroutí právo přistěhovalce, sirotka či vdovy!" A všechen lid...
Deuteronomium 28:12...poklad - nebesa - aby dal tvé zemi déšťpravý čas a požehnal všechno tvé počínání, takže budeš...
Deuteronomium 32:4...Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je...
Deuteronomium 32:41... jakmile čepel svého meče zostřím, ruka právo uchopí! Vykonám pomstu nad svými nepřáteli, těm, kdo...
Deuteronomium 33:19...Na horu svolají různé národy, tam budou přinášet pravé oběti. Budou sytit z mořského bohatství, z pokladů v...
Jozue 7:13...a řekni jim: ‚Posvěťte se pro zítřek. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Proklaté je ve tvém středu,...
Jozue 22:16...a k polovině kmene Manasesova, řekli jim: "Tak praví celá obec Hospodinova: Jak jste mohli takhle zradit...
Jozue 24:2...před Bohem. Jozue promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Vaši předkové, jako Terach,...
Soudců 3:16...krátký dvojsečný meč, připásal si jej pod oděvpravému stehnu a přinesl ten dar moábskému králi Eglonovi...
Soudců 3:21...se zvedl z křesla a vtom Ehud levicí tasil od pravého stehna meč a vrazil mu ho do břicha. Za čepelí...
Soudců 5:23... prudký, prudký hřebců trysk! "Proklejte Meroz," praví anděl Hospodinův, "jeho obyvatele vydejte prokletí,...
Soudců 6:8...Hospodin jednoho proroka. Ten jim řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem vás vyvedl z Egypta,...
Soudců 6:14...hrsti Midiánců!" Tu se k němu Hospodin obrátilpravil: "Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrsti...
Soudců 7:20...a rozbily džbány. V levé ruce drželi pochodně, v pravé beraní rohy a křičeli: "Mečem za Hospodina a...
Soudců 11:15...tedy k amonskému králi znovu vyslal posly se zprávou: "Toto praví Jiftach: Izrael nezabral zem Moábců ani...
1. Samuel 2:27...i lidem. Za Elím přišel Boží muž a řekl mu: "Tak praví Hospodin: Cožpak jsem se neukázal rodu tvého praotce,...
1. Samuel 2:30...z obětních darů mého lidu Izraele! Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Ano, řekl jsem, že tvůj dům a...
1. Samuel 5:8...filištínské vládce, shromáždili je k soběpravili: "Co máme dělat s truhlou izraelského boha?"...
1. Samuel 7:5...a začali sloužit jen Hospodinu. Samuel dále pravil: "Shromážděte celý Izrael do Micpy, abych se za vás...
1. Samuel 8:3... Šlo jim o zisk, brali úplatky a překrucovali právo. Všichni stařešinové Izraele se tehdy sešli a vydali...
1. Samuel 10:18...k Hospodinu do Micpy, kde Izraelcům řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem přivedl Izrael z...
1. Samuel 11:2..."Uzavřu ji s vámi tak, že každému z vás vyloupnu pravé oko, abych potupil celý Izrael." Stařešinové z Jábeše...
1. Samuel 15:2... Izraelem; proto teď slyš Hospodinova slova. Tak praví Hospodin zástupů: Chci potrestat Amaleka za to, co...
2. Samuel 7:5..."Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin - Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlel?...
2. Samuel 7:8...z cedrů?' Řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin zástupů - jsem vzal z pastvin, od ovcí...
2. Samuel 8:15... David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji,...
2. Samuel 12:7..." "Ten muž jsi ty!" řekl Nátan Davidovi. "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem pomazal za krále...
2. Samuel 12:11...tvého domu od nynějška nikdy neodvrátí meč. Tak praví Hospodin: Hle, vzbudím proti tobě zlo z tvého...
2. Samuel 15:4...sporem nebo žalobou za mnou a bych mu zjednal právo." A když k němu někdo přistoupil, aby se mu poklonil,...
2. Samuel 19:29...dovolil jíst u tvého stolu. Jaké další právo bych ještě měl chtít? Čeho bych se ještě u krále...
2. Samuel 20:9... "Jak se daří, bratře?" oslovil Joáb Amasupravou rukou ho uchopil za vousy, aby ho políbil. Amasa...
2. Samuel 21:4...dědictví?" Gibeonci mu odpověděli: "Nemáme právo žádat od Saula a jeho domu stříbro nebo zlato ani...
2. Samuel 22:31...Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo...
2. Samuel 23:1...navěky! Toto jsou Davidova poslední slova: Tak praví David, syn Jišajův, tak praví povýšený Nejvyšším,...
2. Samuel 23:3... Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraelepraví sám: Kdo lidem spravedlivě vládne, kdo v Boží bázni...
2. Samuel 24:12...Hospodinovo: "Jdi a promluv k Davidovi: Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a...
1. Královská 7:39...jednom z deseti stojanů. Pět stojanů postavil po pravé straně chrámu a pět po levé. Moře postavil po pravé...
1. Královská 8:12... Tehdy Šalomoun prohlásil: "‚Zůstávám v mračnu,' pravil Hospodin. jsem ti ale postavil chrám vznešený,...
1. Královská 8:45...nebesích jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Kdyby zhřešili proti tobě - vždyť není člověka,...
1. Královská 8:49...přebýváš, jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Odpusť svému lidu jejich hřích i všechny jejich...
1. Královská 8:59... našemu Bohu, blízká dnem i nocí, aby zjednával právo svému služebníku i svému lidu Izraeli den co den, aby...
1. Královská 10:9...navěky, a tak učinil králem, abys zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů...
1. Královská 11:31...Jeroboámovi: "Vezmi si deset kusů, neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Hle, odtrhnu království z...
1. Královská 12:24...domu Judovu a Benjamínovu i ostatnímu lidu: Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům, synům...
1. Královská 13:2..." zvolal k oltáři na Hospodinův rozkaz, "tak praví Hospodin: Hle, domu Davidovu se narodí syn jménem...
1. Královská 13:21...na Božího muže, který přišel z Judska: "Tak praví Hospodin: ‚Vzepřel ses Hospodinovu rozkazu! Nedodržel...
1. Královská 14:7...špatnou zprávu. Jdi a řekni Jeroboámovi: Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Pozvedl jsem z lidu a...
1. Královská 17:14... Potom připravíš jídlo sobě a synovi. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Mouka z toho džbánu nedojde a...
1. Královská 18:36... v čas večerní oběti, přistoupil prorok Eliášpravil: "Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, dnes...
1. Královská 20:3...králi Achabovi posly se vzkazem: "Takto praví Ben-hadad: Tvé stříbro i zlato patří mně. Také tvé...
1. Královská 20:4...patří mně." Izraelský král mu odpověděl: "Jak pravíš, můj pane a králi. Patřím ti i vše, co mám."...
1. Královská 20:5..." Potom přišli poslové znovu se slovy: "Takto praví Ben-hadad: Vzkázal jsem ti: ‚Dáš mi své stříbro a...
1. Královská 20:13...králi Achabovi jeden prorok se slovy: "Tak praví Hospodin: Vidíš to ohromné množství vojska? Hle, dnes...
1. Královská 20:14..." "Jak se to stane?" zeptal se Achab. "Tak praví Hospodin: Skrze mladíky sloužící u krajských hejtmanů...
1. Královská 20:28...k izraelskému králi přišel Boží muž a řekl: "Tak praví Hospodin: Protože Aramejci tvrdili, že Hospodin je...
1. Královská 20:42...poznal, že patří k prorokům. Poté mu řekl: "Tak praví Hospodin: Protože jsi nechal odejít mého odsouzence,...
1. Královská 21:19...na vinici, kterou přišel zabrat. Řekni mu: ‚Toto praví Hospodin: Vraždil jsi a teď ještě zabíráš?' A dodej:...
1. Královská 21:23...jsi Izrael k hříchu.' A ohledně Jezábel Hospodin praví: ‚Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí...
1. Královská 22:11... si zhotovil železné rohy a prohlásil: "Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš Aramejce k smrti!" A všichni...
1. Královská 22:27...města Amonovi a princi Joašovi. Řeknete: ‚Tak praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu...
2. Královská 1:4...vyptávat Baal-zebuba, božstva Ekronu? Nuže, toto praví Hospodin: Nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl,...
2. Královská 1:6...se ke králi, který vás poslal, a vyřiďte mu: Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli, že se necháváš...
2. Královská 1:9...vylezl za ním a přikázal mu: "Boží muži, král praví: Sestup dolů!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl...
2. Královská 1:11...Ten za ním vylezl a přikázal mu: "Boží muži, tak praví král: Ihned sestup!" "Jestli jsem Boží muž,"...
2. Královská 1:16...A tak vstal a šel s ním ke králi. Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli, aby ses tázal...
2. Královská 2:21...prameni a vhodil do něj sůl se slovy: "Tak praví Hospodin: Uzdravuji tyto vody. odsud nevzejde smrt...
2. Královská 3:16...hrát, nad Elíšou byla ruka Hospodinova. "Tak praví Hospodin," řekl. "Prohlubně v tomto vyschlém říčním...
2. Královská 3:17...vyschlém říčním korytu budou plné vody! Ano, tak praví Hospodin: Nespatříte vítr ani déšť, ale koryto se...
2. Královská 4:43...opakoval: "Dej to lidem, se najedí. Neboť tak praví Hospodin: Najedí se a ještě zbude." A opravdu - když...
2. Královská 7:1...slovo Hospodinovo," řekl na to Elíša. "Tak praví Hospodin: Zítra touto dobou se v samařské bráně bude...
2. Královská 7:2...tak dvě míry ječmene!" Králův pobočník, jeho pravá ruka, Božímu muži namítl: "Hospodin sice otevírá...
2. Královská 7:17... Král tehdy odvelel svého pobočníka, svou pravou ruku, k bráně. Dav ho tam ale ušlapal k smrti,...
2. Královská 9:3...s olejem, vylij mu ji na hlavu a řekni: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.' Pak...
2. Královská 9:6... On mu tam polil hlavu olejem a řekl mu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Pomazal jsem za krále nad...
2. Královská 9:12..." oni na to. "Pěkně nám to řekni!" A tak jim vyprávěl: "Mluvil se mnou tak a tak. Že prý: ‚Tak praví...
2. Královská 9:26...viděl prolévat, mi zaplatíš zde na tomto polipraví Hospodin.' Takže ho vezmi a pohoď na tom poli, jak...
2. Královská 11:11... aby všichni se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před...
2. Královská 17:34...se Hospodina a neřídí se podle jeho ustanovenípráv ani podle Zákona a přikázání, která Hospodin svěřil...
2. Královská 17:37... Po všechny dny pečlivě dodržujte ustanovenípráva, Zákon a přikázání, která vám napsal. Neuctívejte...
2. Královská 18:19...k nim promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš,...
2. Královská 18:29..."Slyšte slovo velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Z ruky vás...
2. Královská 18:31...králi do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Takto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně....
2. Královská 19:3...Izaiášovi, synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soužení, trestání a ponížení....
2. Královská 19:6... Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi slyšel, když se...
2. Královská 19:20... syn Amosův, tehdy Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Tvou modlitbu ohledně...
2. Královská 19:32...Horlivost Hospodina zástupů to učiní! Nuže, toto praví Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto města,...
2. Královská 19:33...přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupípraví Hospodin. To město budu hájit, sám je zachráním,...
2. Královská 20:1... syn Amosův, ho navštívil a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš;...
2. Královská 20:5...se a řekni Ezechiášovi, vůdci mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou...
2. Královská 20:17... bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nicpraví Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou...
2. Královská 21:12...hnusnými modlami svedl Judu k hříchu. Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle, dopustím na Jeruzalém a...
2. Královská 22:15... Když s o tom promluvili, odpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke...
2. Královská 22:16...‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo i na jeho obyvatele...
2. Královská 22:18... který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele ohledně slov, která jsi slyšel:...
2. Královská 22:19...plakals přede mnou. Proto jsem také vyslyšelpraví Hospodin. Hle, připojím k tvým předkům a budeš...
1. Letopisů 17:4..."Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Ty mi nepostavíš dům, kde bych bydlel. Ode...
1. Letopisů 17:7...dům?' Řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin zástupů - jsem vzal z pastvin, od ovcí...
1. Letopisů 18:14... David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji,...
1. Letopisů 21:10...Gádovi: "Jdi a promluv k Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a...
1. Letopisů 21:11...'" Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: "Tak praví Hospodin - ‚Vyber si: tři roky hladu, tři měsíce...
2. Letopisů 3:17...před chrámem, jeden napravo, druhý nalevo. Ten pravý nazval Jachin, Opora, a levý Boáz, Posila. Vyrobil...
2. Letopisů 6:1... Tehdy Šalomoun prohlásil: "‚Zůstávám v mračnu,' pravil Hospodin. jsem ti ale postavil chrám vznešený,...
2. Letopisů 6:35...z nebe jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Kdyby zhřešili proti tobě - vždyť není člověka,...
2. Letopisů 6:39... jejich modlitbu a jejich prosby. Zjednej jim právo a odpusť svému lidu to, čím proti tobě zhřešili. Nyní...
2. Letopisů 9:8... a tak učinil jejich králem, abys zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů...
2. Letopisů 11:4... i všem Izraelcům z Judy a Benjamína: Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům. Vraťte se...
2. Letopisů 12:5... navštívil prorok Šemajáš a oznámil jim: "Tak praví Hospodin: Vy jste zanechali , i tedy zanechávám...
2. Letopisů 15:3...opustíte, opustí vás. Izrael byl dlouho bez pravého Boha, bez kněze, který by je učil, a bez Zákona....
2. Letopisů 18:10... si zhotovil železné rohy a prohlásil: "Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš Aramejce k smrti!" A všichni...
2. Letopisů 18:26...a královskému synu Joašovi. Řeknete: ‚Takto praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu...
2. Letopisů 20:15...i ty, králi Jošafate, poslouchejte. Toto vám praví Hospodin: Nebojte se ani se nelekejte ohromné...
2. Letopisů 21:12... Od proroka Eliáše mu proto přišel dopis: "Tak praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Nekráčel jsi cestami...
2. Letopisů 23:10... aby všichni se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před...
2. Letopisů 24:20...Jojady. Postavil se před lid a prohlásil: "Tak praví Bůh: Proč přestupujete Hospodinova přikázání?...
2. Letopisů 32:10...a pro všechen judský lid v Jeruzalémě: "Tak praví Senacherib, král Asýrie: V co to doufáte, že...
2. Letopisů 34:23... Když s o tom promluvili, odpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke...
2. Letopisů 34:24...‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo i na jeho obyvatele...
2. Letopisů 34:26... který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, ohledně slov, která jsi...
2. Letopisů 34:27...plakals přede mnou. Proto jsem také vyslyšelpraví Hospodin. Hle, připojím k tvým předkům a budeš...
2. Letopisů 36:23...své říši dal rozhlásit slovem i písmem: "Tak praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal...
Ezdráš 1:2...celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem: Tak praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal...
Nehemiáš 2:20...stavět. Vy ale v Jeruzalémě nemáte žádný podílprávo ani nárok!" Velekněz Eliašib se svými bratry kněžími...
Ester 1:13...záležitosti se totiž řešily se všemi znalci práv a řádů; nejblíže mu byli Karšena, Šetar, Admata,...
Ester 1:15...zaujímali přední místa v říši): "Jak se podle práva naložit s královnou Vašti za to, že neuposlechla...
Ester 1:19...vydat královské slovo, jež bude zapsáno mezi práva perská a médská jako nepomíjivé, a sice že Vašti ...
Job 4:17... když zaslechl jsem hlas: ‚Copak je smrtelníkprávu před Bohem? Je člověk čistý před svým Stvořitelem?...
Job 6:29...Nepáchejte křivdu! Přestaňte! Jsem přeceprávu! Copak jsem řekl něco špatného? Copak nepoznám, co by...
Job 8:3...Copak Bůh spravedlnost poruší? Copak Všemohoucí právo převrací? Pokud tvé děti proti němu zhřešily, vydal...
Job 9:2...máš pravdu. Může snad člověk být před Bohemprávu? Kdyby s ním někdo snad chtěl jít k soudu, z tisíce...
Job 12:2...na to řekl: "Opravdu, vy jste ti praví a moudrost vymře s vámi! I však mám rozum tak jako...
Job 15:14...Co je člověk? Může snad být čistý? Může býtprávu, kdo je z ženy zrozený? Ani na své anděly se Bůh...
Job 19:7...‚Násilí!' a nikdo se neozve; křičím o pomoc, a právo nikde. Cestu mi zazdil - neprojdu, na stezky vrhl...
Job 25:4...kým jeho světlo nevstává? Může snad člověk býtprávu před Bohem? Může být čistý, kdo z ženy zrodil se?...
Job 27:2...ve své promluvě: "Při Bohu živém, který mi upřel právo, při Všemohoucím, jenž naplnil trpkostí, přísahám,...
Job 28:14...k ; nenajde ji na zemi mezi živými. Propast praví: "Ve mně není." Moře říká: "Nemám ji." Nedá se...
Job 28:22...i ptákům na nebi je tajemstvím. Záhuba i Smrt praví: "Samy jsme o jen slyšely." Jen Bůh rozumí cestě k...
Job 29:14...do srdce. Jak šatem jsem se halil spravedlnostíprávo mi bylo pláštěm i turbanem. Byl jsem očima pro slepé...
Job 29:16... otcem jsem býval pro chudé, zasazoval seprávo cizince. Zlosynům jsem uměl zuby zvyrážet z čelistí...
Job 31:13... co pěstuji! Copak jsem svému služebníku odepřel právo nebo své služebnici, když měli se mnou spor? Co bych...
Job 33:27... A tehdy vyjde k lidem se slovy: ‚Hřešil jsemprávo převrátil, nedostal jsem však, co jsem zasloužil. Bůh...
Job 34:5...posuďme. Job prohlašuje: ‚Jsem nevinen, a Bůh mi právo odepřel. I když jsem poctivý, jsem brán za lháře, ...
Job 34:12...případě nebude jednat zle, Všemohoucí nemůže právo převracet. Kdo mu asi svěřil zem? Kdo mu předal celý...
Job 34:17...slova pozor dej: Jak by mohl vládnout ten, kdo právo nesnáší? Chceš snad Mocného a Spravedlivého odsoudit?...
Job 35:2...Elihu mluvil dál: "Myslíš si, že máš právo říkat: ‚Jsem spravedlivější než Bůh'? Říkáš totiž, co...
Job 36:6...v srdci rozhodný. Ničemy jistě nenechává žít, k právu pomáhá ubohým. Neodvrací zrak od poctivých, na trůn...
Žalmy 9:5...tváří zahynou, neboť ses ujal mého soudu a mých práv, jako spravedlivý soudce na trůn usedáš! Obořil ses na...
Žalmy 9:8...Hospodin bude vládnout navěky, aby nastolil právo, svůj trůn ustavil. Sám bude spravedlivě soudit svět,...
Žalmy 9:17... nohama uvízli. Hospodin zjevil se! Zjednal právo! Darebáka vlastní dílo do pasti uvrhlo! higajon séla...
Žalmy 12:6...útlak chudáků, pro nářek ubožáků již povstanupraví Hospodin, na pomoc přijdu tomu, kdo je posmíván!...
Žalmy 17:2... Od tebe samého vyjde můj soud, tvé oči na právo dohlédnou! Zkoumals srdce, v noci s' ...
Žalmy 17:15...maličké zbude v hojnosti! se však po právu budu kochat tvou tváří, nasycen budu tvou podobou, ...
Žalmy 18:31...Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo...
Žalmy 19:10...čistá, obstojí navěky. Hospodinova nařízení jsou pravá, plná spravedlnosti, nad zlato vzácnější, nad zlato...
Žalmy 33:5...přímé, veškeré jeho dílo trvalé. Spravedlnostprávo miluje, Hospodinovy lásky je plná zem! Hospodinovým...
Žalmy 35:24... Pane můj, na soudu! Ve své spravedlnosti právo mi zjednej, Hospodine, Bože můj, nejásají nade...
Žalmy 37:28...bydlet v zemi navždycky. Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou...
Žalmy 43:1...děkovat; on je můj Bůh, záchrana! Zjednej mi právo, Bože, buď mým obhájcem před bezbožným národem,...
Žalmy 65:6...se sytíme ve chrámu tvé svatosti. Svými divy nám právo zjednáváš, Bože našeho spasení. Jsi přece nadějí...
Žalmy 68:23... serve kštici těch, kdo žijí ve hříchu! Pán praví: "Tvé soky přivedu zpátky z Bášanu, i z mořské...
Žalmy 72:2...soudí tvůj lid spravedlivě, všechny tvé chudé po právu. hory přinesou lidu blahobyt, pahorky ...
Žalmy 75:3...- tvé divy ukazují, jak blízké je jméno tvé! Ty pravíš: "V čas, který určím sám, svůj spravedlivý soud...
Žalmy 82:3...Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným a ubohým právo zjednejte! Chudého ubožáka vysvobozujte, dejte mu...
Žalmy 89:15...tvá, silná ruka tvá, pravice tvá se pozvedáPrávo a spravedlnost jsou tvého trůnu opora, láska a...
Žalmy 90:3...Bůh jsi ty! Obracíš člověka zpátky v prachpravíš: "Vraťte se, smrtelníci, zpět!" Před tebou přece...
Žalmy 94:15... nikdy neopustí své dědictví! Ke spravedlivým se právo navrátí, všichni poctiví dojdou odplaty. Kdo se ...
Žalmy 94:20...se s tebou vládci zločinní? Ti, kteří proti právu plodí trápení? Takoví spravedlivého berou útokem, na...
Žalmy 97:2...ostrovů zajásá! Hustý mrak jej obklopujeprávo a spravedlnost jeho trůn podpírá. Předchází jej...
Žalmy 99:4... velebí: "On je svatý!" Král ve své síle právo miluje, vždyť ty jsi rovnost stanovil, právo a...
Žalmy 101:1...po všechna pokolení! Žalm Davidův. O lásceprávu zazpívám, tobě, Hospodine, chci zpívat žalm. Poctivou...
Žalmy 103:6...Hospodin spravedlnost zjednává, všem utlačenýmprávu pomáhá. Své cesty Mojžíšovi poznat dal, synům Izraele...
Žalmy 106:3...chválu plně vypoví? Blaze těm, kteří se drží práva, kdo žijí spravedlivě v každý čas! Pamatuj na ,...
Žalmy 106:30...pohroma. Vtom povstal Pinchas, aby zjednal právo, a Hospodin tu ránu zastavil. Početl mu to za...
Žalmy 111:7...ukázal - pohanská území jim daroval. Věrnostprávo koná svýma rukama, spolehlivá jsou všechna jeho...
Žalmy 119:132...příkazech! Pohlédni na , prosím smiluj se dle práva těch, kdo milují jméno tvé. Upevni kroky ve svých...
Žalmy 119:149... Prosím vyslyš v lásce své, dle svého práva, Hospodine, obživ ! Blíží se ti, kdo běží za...
Žalmy 119:156... Veliké je, Hospodine, slitování tvé, dle svého práva prosím obživ ! Mnozí pronásledují a sužují,...
Žalmy 140:13...Vím to, že Hospodin hájí chudáky a že prosadí právo ubohých. Jistěže spravedliví tvé jméno oslaví, před...
Žalmy 143:2... nevoď na soud - nikdo z živých neníprávu před tebou! Pronásleduje nepřítel, zašlapat chce...
Žalmy 146:7...v nich. Navěky věrný zůstává, utlačovaným právo zjednává, dává chléb těm, kdo mají hlad. Hospodin...
Žalmy 147:19...zafouká. Zjevil své slovo Jákobovi, své zákonypráva Izraeli dal. Žádnému národu to neučinil, a proto...
Přísloví 1:3... jak si osvojit, co učí rozum, spravedlnostprávo a poctivost, jak předat prostoduchým chytrost,...
Přísloví 2:8...ty, kdo žijí poctivě. Drží stráž nad stezkami práva, ochraňuje cestu spravedlivých svých. Spravedlnosti a...
Přísloví 2:9...cestu spravedlivých svých. Spravedlnostiprávu tenkrát porozumíš, i poctivosti - všem stezkám ke...
Přísloví 8:15...mám! S mojí pomocí vládnou vladaři a panovníci právo určují. S mojí pomocí vedou vůdci, velmoži a všichni,...
Přísloví 8:18...a sláva se nachází u , trvalé jměnípravý blahobyt. plody jsou nad zlato nejryzejší, výnosy...
Přísloví 8:20... Stezkou spravedlnosti kráčím, pěšinami práva se ubírám, abych své milovníky obdařila jměním,...
Přísloví 15:23...udělá člověku radost; jak dobré je slovopravý čas! Rozumné vede vzhůru cesta života, aby unikli...
Přísloví 17:23...kostižer. Darebák přijímá tajné dary, aby cesty práva podvrátil. Rozumný moudrost přímo před sebou, oči...
Přísloví 18:5...jistě není dobré, natožpak nevinnéhoprávo připravit. Tupcova ústa spěchají k hádkám, jeho rty...
Přísloví 18:17...jej přivede. První, kdo líčí spor, se zdá býtprávu, příchod druhého jej ale prověří. Los dokáže ukončit...
Přísloví 19:28...od slov poznání. Ničemný svědek se vysmívá právu, ústa darebáků hltají hanebnost. Na drzouny čekají...
Přísloví 21:3...zpytuje Hospodin. Když se děje spravedlnostprávo, Hospodin to raději než oběti. Povýšené oči,...
Přísloví 21:15...velkou zuřivost. Poctivému je radostí prosazení práva, pro bídáky je to však záhuba. Z cesty rozumu kdo...
Přísloví 25:11...jablka na stříbrných mísách jsou slova řečenápravý čas. Zlatá náušnice, klenot z ryzího kovu je moudrá...
Přísloví 27:16... Kdo ji chce zkrotit, chce zkrotit vítr, do pravé ruky chce olej pochytat. Železo se brousí železem,...
Přísloví 29:7...plný radostného smíchu. Spravedlivý zájemprávo ubohých, darebák o tom nechce vědět nic. Drzouni...
Přísloví 31:5...by zapomenout na povinnosti, mohl by překroutit právo všech soužených. Umírajícím dejte pít pivo a víno těm...
Přísloví 31:8... Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných. Otevři ústa, suď spravedlivě,...
Kazatel 3:16... A ještě něco jsem viděl pod sluncem: Namísto práva zlo, namísto spravedlnosti zlo. Pomyslel jsem si:...
Kazatel 5:7... jak je utiskován chudý a jak je lidem odpíráno právo a spravedlnost, nebuď tou věcí nijak překvapen....
Kazatel 7:27... hříšníka ale polapí. Pohleď, k čemu jsem došelpraví Kazatel: Jedno jsem porovnával s druhým, abych našel...
Kazatel 10:2...přebije spoustu moudrosti. Moudrý srdce na pravém místě, hlupák ale na nepravém. Hlupáka na cestě...
Kazatel 10:17... když je tvým králem šlechtic a tvoji velmožipravý čas hodují - pro posilnění, ne pro opití! Pro zahálku...
Kazatel 12:10...Kazatel hledal výstižná slova a sepsal poctivépravé výroky. Slova mudrců jsou jako bodce, sbírky výroků...
Píseň 1:4...tebe, nad víno vychutnáme milování tvá - ach, po právu milují! Snědá jsem, a jsem líbezná, dcery...
Izaiáš 1:2...a Ezechiáše. Slyšte, nebesa, země, vyslechni, co praví Hospodin: Syny jsem hýčkal, vychoval, oni ale...
Izaiáš 1:11...Gomory: K čemu jsou mi všechny ty vaše obětipraví Hospodin. Mám dost beraních zápalů i sádla tučných...
Izaiáš 1:17... podpořte utlačovaného, zjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdov! Potom to můžeme spolu probrat,...
Izaiáš 1:18...zastaňte se vdov! Potom to můžeme spolu probratpraví Hospodin: Jsou-li vaše hříchy rudé jak šarlat,...
Izaiáš 1:21...věrné město stalo nevěstkou! Kdysi je naplňovalo právo a spravedlnost žila v něm - teď však jen vrahové. Tvé...
Izaiáš 1:23... záleží jim jen na zisku. Sirotkům nezjednávají právo, nemají zájem se zastat vdov. Nuže, toto praví...
Izaiáš 1:24...právo, nemají zájem se zastat vdov. Nuže, toto praví Panovník, Hospodin zástupů, Mocný izraelský: Ach, jak...
Izaiáš 3:15...můj lid, jak to, že šlapete chudým po tváři? Tak praví Hospodin, Pán zástupů. Hospodin praví: Sionské dcery...
Izaiáš 3:16...tváři? Tak praví Hospodin, Pán zástupů. Hospodin praví: Sionské dcery jsou namyšlené, procházejí se s bradou...
Izaiáš 5:7... jeho milovaná réva je judský lid. Očekával právo, a hle - bezpráví, spravedlnost, a hle - úpění! Běda...
Izaiáš 5:23...za úplatek ospravedlní darebáka a spravedlivým právo odepřou! Proto jako oheň polyká strniště a seno mizí...
Izaiáš 7:7...uděláme syna Tabealova.' Panovník Hospodin však praví: To se nestane, tak to nebude! Hlavou Aramu je...
Izaiáš 10:2...ovlivnili soudy s chudáky, ubohým v mém lidu aby právo upřeli, aby se vdovy staly jejich kořistí, aby...
Izaiáš 10:24...rozhodl přivést na celou zemi záhubu. Nuže, toto praví Pán, Hospodin zástupů: "Můj lide, jenž bydlíš na...
Izaiáš 11:4...soud přinese chudým, poníženým v zemi právo zajistí. Holí svých úst bude tlouci zemi, dechem...
Izaiáš 14:22...svá města nešíří! Povstanu totiž proti nimpraví Hospodin zástupů. Vymýtím jméno Babylonu i jeho...
Izaiáš 14:23...a v bahnitou mokřinu; metlou zkázy jej vymetupraví Hospodin zástupů. Hospodin zástupů přísahá: Co jsem...
Izaiáš 16:3..."Poraďte se a rozhodněte - zastiň nás jako nocpravé poledne! Ukryj běžence, nezrazuj vyhnance! Moábští...
Izaiáš 16:5...na něm usedne soudce, jenž bude věrně hledat právo a spravedlnosti včas dosáhne." Slyšeli jsme o Moábově...
Izaiáš 16:14...o Moábu vyřkl dříve. Nyní však Hospodin praví toto: "Za tři roky, jako by ty roky počítal nádeník,...
Izaiáš 17:3...Aramu dopadne jako sláva Izraelců - tak praví Hospodin zástupů. V ten den Jákobova sláva uvadne a...
Izaiáš 17:6...koruny, čtyři pět se jich urodí na větvích - tak praví Hospodin, Bůh Izraelský. V ten den člověk vzhlédne ke...
Izaiáš 19:4...vládci, krutý král bude vládnout nad nimipraví Panovník, Hospodin zástupů. Voda se vypaří, než...
Izaiáš 22:14..."Ten hřích vám nebude odpuštěn do smrti." Tak praví Pán, Hospodin zástupů. Toto praví Pán, Hospodin...
Izaiáš 22:15...do smrti." Tak praví Pán, Hospodin zástupů. Toto praví Pán, Hospodin zástupů: Jdi říci tomu slouhovi,...
Izaiáš 22:25...nádobí od pohárků po džbány. V ten denpraví Hospodin zástupů, onen hřeb zapuštěný v pevné zdi...
Izaiáš 26:10...vlídnost lumpovi, spravedlnosti se neučí; v zemi práva pak páchá bezpráví, nevidí, jak vznešený je Hospodin....
Izaiáš 28:6...pro ty, kdo z jeho lidu zůstanou. Duchem práva bude pro soudce a u brány silou pro obránce. Tihle...
Izaiáš 28:16...přece lež, ukryli jsme se ve zradě." Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, pokládám na Sionu kámen...
Izaiáš 28:17...spolehne, neukvapí se. Jako měřítko ustanovím právo, za olovnici vezmu spravedlnost; kroupy pak smetou...
Izaiáš 29:13..."Prosím čti," odpoví: "Neumím číst." Proto Pán praví: Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými...
Izaiáš 29:21...v bráně past, ti, kdo lží zbavují nevinné jejich práv. A proto Hospodin, jenž vykoupil Abrahama, říká o domu...
Izaiáš 30:1...reptali, se dají poučit. Běda vzpurným dětempraví Hospodin. Spřádají plány, jež nejsou ze mne, vstupují...
Izaiáš 30:12...Svatým izraelským nás nechte být!" Nuže, toto praví Svatý izraelský: Protože jste toto slovo zavrhli a...
Izaiáš 30:15...žhavé uhlíky nebo k nabrání vody ze studny. Toto praví Panovník Hospodin, Svatý izraelský: V obrácení a...
Izaiáš 30:18...se nad vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem práva - blaze každému, kdo na něj očekává! Sionský lide,...
Izaiáš 31:9... jejich velitelé se zděsí před mou korouhvípraví Hospodin, který na Sionu oheň a v Jeruzalémě pec. ...
Izaiáš 32:7...lživou řečí zničil chudáky, když se dovolávají práva ubozí. Šlechetný však ušlechtilé úmysly a v...
Izaiáš 32:16...a sad se bude za les počítat. Na poušti pak bude právo přebývat a domovem spravedlnosti bude sad. Ovocem...
Izaiáš 33:10...pustá pláň, Bášan i Karmel opadal. Teď povstanupraví Hospodin, teď se pozvednu a vyvýším! Těhotní senem,...
Izaiáš 36:4...k nim promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš,...
Izaiáš 36:14..."Slyšte slova velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Nemůže vás...
Izaiáš 36:16...králi do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Toto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně....
Izaiáš 37:3...Izaiášovi, synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soužení, trestání a ponížení....
Izaiáš 37:6... Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi slyšel, když se...
Izaiáš 37:21... syn Amosův, tehdy Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, ke kterému ses modlil ohledně...
Izaiáš 37:33...Horlivost Hospodina zástupů to učiní! Nuže, toto praví Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto města,...
Izaiáš 37:34...přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupípraví Hospodin. To město budu hájit, sám je zachráním,...
Izaiáš 38:1... syn Amosův, jej navštívil a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš;...
Izaiáš 38:5...Hospodinovo: "Jdi a řekni Ezechiášovi: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou...
Izaiáš 39:6... bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nicpraví Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou...
Izaiáš 40:1...pokoj a bezpečí." Potěšujte, potěšujte lid můjpraví váš Bůh. Mluvte láskyplně k Jeruzalému a ohlašujte mu...
Izaiáš 40:14...se radil, aby mu něco vysvětlil, aby ho stezce práva naučil, aby mu předal vědění a seznámil ho s cestou...
Izaiáš 40:27...je Hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých práv"? Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh...
Izaiáš 41:14...Jákobův, hrstko Izraelova! sám ti pomáhámpraví Hospodin, Svatý izraelský, jenž vykoupil. Hle,...
Izaiáš 41:21...izraelský že to vytvořil. Předneste svou připraví Hospodin. Král Jákobův říká: Předložte důkazy! Pojďte...
Izaiáš 42:1...Na něj svého Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit. Nebude křičet, nebude se přít, jeho hlas...
Izaiáš 42:3...nezlomí, doutnající knot nezhasí, ale opravdové právo vyhlásí. Nevzdá se a nepoleví, dokud nenastolí právo...
Izaiáš 42:4...vyhlásí. Nevzdá se a nepoleví, dokud nenastolí právo na zemi - ostrovy spolehnou na jeho učení! Tak praví...
Izaiáš 42:5...na zemi - ostrovy spolehnou na jeho učení! Tak praví Bůh - Hospodin, jenž stvořil nebe, které rozložil,...
Izaiáš 43:1...hořeli, ale k srdci si to nevzali. Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo stvořil, Jákobe, ten, kdo ,...
Izaiáš 43:10...za pravdu, kdo to uslyší. Vy jste svědkovépraví Hospodin, a můj služebník, jehož jsem vyvolil, abyste...
Izaiáš 43:12...žádné cizí bohy neměli. Vy jste svědkovépraví Hospodin, že jsem Bůh. Dříve než byl den, jsem....
Izaiáš 43:14...nevyrve. Když konám, kdo to vrátí zpět? Toto praví Hospodin, váš vykupitel, Svatý izraelský: Kvůli vám...
Izaiáš 43:16... váš Svatý, Stvořitel Izraele, váš Král. Toto praví Hospodin, který razí cestu na moři a stezku mohutnými...
Izaiáš 44:2...služebníku, slyš, Izraeli, vyvolený můj! Toto praví Hospodin, který učinil, který v lůnu utvořil a...
Izaiáš 44:6...napíše "Hospodinův" a přijme jméno Izrael. Toto praví Hospodin, král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů:...
Izaiáš 44:24...Jákoba vykoupil a v Izraeli se oslaví! Toto praví Hospodin, který vykoupil, který v lůnu...
Izaiáš 45:1...vystavěn!" a chrámu: "Buď znovu založen!" Toto praví Hospodin svému pomazanému, Kýrovi, jehož jsem vzal za...
Izaiáš 45:11...to zplodil?" A ženě: "Na cos měla bolesti?" Toto praví Hospodin, Izraelův Svatý, který jej utvořil: Na...
Izaiáš 45:13...a propustí vyhnance bez placení a bez darůpraví Hospodin zástupů. Toto praví Hospodin: Egyptské...
Izaiáš 45:14...placení a bez darů, praví Hospodin zástupů. Toto praví Hospodin: Egyptské bohatství, habešské zboží i s...
Izaiáš 45:18...ani potupeni nikdy, navěky! Nuže, toto praví stvořitel nebe, Hospodin, ten Bůh, který zformoval...
Izaiáš 48:17...Panovník Hospodin spolu s Duchem svým. Toto praví Hospodin, Svatý izraelský, jenž vykoupil: jsem...
Izaiáš 48:22...skály; rozetnul skálu a vody vytryskly. Hospodin praví: Není pokoje pro ničemy! Poslouchejte , ostrovy,...
Izaiáš 49:4...se dřel, vyčerpal jsem se marně a zbytečně."  právo je však u Hospodina, u mého Boha je odměna. Teď...
Izaiáš 49:5...u Hospodina, u mého Boha je odměna. Teď ale praví Hospodin - ten, který v lůně zformoval, abych byl...
Izaiáš 49:6...očima, neboť můj Bůh je síla ) - nuže, on praví: Málo na tom, abys jako můj služebník obnovil...
Izaiáš 49:7...činím , aby spása obsáhla celý svět. Toto praví Hospodin, vykupitel Izraele, jeho Svatý, tomu, jímž...
Izaiáš 49:8... Svatému izraelskému, jenž vyvolil. Toto praví Hospodin: V čas milosti vyslyším, pomohu ti v den...
Izaiáš 49:18...se shromáždili, aby k tobě šli. Jakože jsem živpraví Hospodin, všechny si je připneš jako ozdoby, jako...
Izaiáš 49:22...v samotě - kde všichni tihle vzali se?" Toto praví Panovník Hospodin: Hle, vztáhnu svou ruku k pohanům,...
Izaiáš 49:25...Lze tyrana o vězně připravit?" Nuže, toto praví Hospodin: Ano, válečníci budou o vězně obráni, tyrani...
Izaiáš 50:1...spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vykupitel. Toto praví Hospodin: Kde je rozlukový list vaší matky, se kterým...
Izaiáš 51:4...uši, můj národe! Učení totiž vzejde ode ,  právo lidem zasvitne. spravedlnost blíží se, spása ...
Izaiáš 51:5...se, spása je na cestě, paže národům právo přinese. Ostrovy na čekají, mou paži vyhlížejí s...
Izaiáš 51:22... ty ztrápená, ty opilá, ne však od vína: Toto praví tvůj Pán a Bůh, obhájce svého lidu, Hospodin: Hle,...
Izaiáš 52:3...okovy ze svého hrdla, zajatá Dcero sionská! Toto praví Hospodin: Zadarmo jste se prodali, bez peněz budete...
Izaiáš 52:4...se prodali, bez peněz budete vykoupeni. Toto praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do...
Izaiáš 52:5...ho utiskovala Asýrie. Co tedy mám teď udělatpraví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu...
Izaiáš 54:1...totiž bude mít děti - víc dětí nežli provdanápraví Hospodin. Pro svůj stan udělej víc místa, plachty...
Izaiáš 54:10...neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvějepraví Hospodin, jenž s tebou soucítí. Ach ty ztrápená,...
Izaiáš 54:17...Hospodinových a vítězství, jež jim zajistímpraví Hospodin. Ach, všichni žízniví, pojďte k vodě, i vy,...
Izaiáš 55:8...smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestamipraví Hospodin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou ...
Izaiáš 56:1...způsobí - věčné znamení, které nezmizí. Toto praví Hospodin: Dodržujte právo, jednejte spravedlivě -...
Izaiáš 56:4..."Jsem podobný suchému stromu." Neboť toto praví Hospodin: Kleštěncům, kteří zachovávají soboty,...
Izaiáš 56:8...nazýván domem modlitby pro všechny národy. Tak praví Panovník Hospodin, který shromažďuje rozehnaný...
Izaiáš 57:15... překážky z cesty mému lidu odkliďte! Toto praví ten Vznešený a Vyvýšený, jenž žije ve věčnosti a ...
Izaiáš 57:19...jejich rty. Pokoj! Pokoj vzdáleným i blízkýmpraví Hospodin. je uzdravím. Ničemové však budou jak...
Izaiáš 57:21...a jehož vlny kalným bahnem zmítají. Můj Bůh praví: Není pokoje pro ničemy! Křič z plna hrdla, ze všech...
Izaiáš 59:9...že tudy kráčející pokoj neznají. Proto je od nás právo daleko, proto k nám nedosahuje spravedlnost! Čekáme...
Izaiáš 59:11...medvědi, tklivě naříkáme jako holubi. Čekáme na právo, ale žádné není, na spásu, ale ta je pryč. Mnoho je...
Izaiáš 59:14...o útlaku, mumlání lží, jež naše srdce zplodilaPrávo je zpátky zahnáno, spravedlnost zůstala kdesi daleko;...
Izaiáš 59:15...napospas. Hospodin vidí a nelíbí se mu to, že právo zmizelo. Když viděl, že tu není žádný zastánce, že tu...
Izaiáš 59:20...vykoupí - k těm, kdo v Jákobovi opouštějí hříchpraví Hospodin. A toto bude smlouva s nimi, praví...
Izaiáš 59:21... praví Hospodin. A toto bude smlouva s nimipraví Hospodin: Můj Duch, který je na tobě, a slova, jež...
Izaiáš 60:22...bude mocným národem. jsem Hospodin; v pravý čas to rychle učiním. Duch Panovníka Hospodina na...
Izaiáš 61:8...obdařeni věčnou radostí. Hospodin totiž právo miluji a nenávidím okrádání a příkoří; proto je...
Izaiáš 65:7...- za to, jak jste se provinili i s vašimi otcipraví Hospodin. Protože na horách kadidlo obětovali,...
Izaiáš 65:8...s nimi vyrovnám účty, naplním jejich klín. Toto praví Hospodin: Jako když v hroznu najdou zdravé víno a...
Izaiáš 65:13... zvolili jste si, co se mi nelíbí. Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, moji služebníci budou jíst,...
Izaiáš 65:25... žádná záhuba nikde na celé svaté hořepraví Hospodin. Toto praví Hospodin: Nebe je můj trůn,...
Izaiáš 66:1...na celé svaté hoře, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako...
Izaiáš 66:2...svou rukou učinil, a tak všechno vzniklopraví Hospodin. Všímám si ale ztrápených a v duchu...
Izaiáš 66:9..., který otevírám lůno, nepůsobím i porodpraví Hospodin. Copak , který vedu k porodu, lůno uzavřu?...
Izaiáš 66:12...se rozkoší v jejím kyprém náručí! Neboť toto praví Hospodin: Hle - jako řekou zaplavím ji pokojem a...
Izaiáš 66:17...prasat, krys a jiné havěti, zahynou spolu s nímpraví Hospodin. však znám jejich skutky i jejich...
Izaiáš 66:20...dar Hospodinu na moji svatou horu do Jeruzalémapraví Hospodin. Přivedou je tak, jako když synové Izraele...
Izaiáš 66:21... A i z nich některé přijmu za kněží a levitypraví Hospodin. Jako to nové nebe a nová zem, které učiním,...
Izaiáš 66:22...a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnoupraví Hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci. Od...
Izaiáš 66:23...přicházet budou všichni lidé, aby se mi klanělipraví Hospodin. Vyjdou a spatří mrtvoly těch, kdo se proti...
Jeremiáš 1:8...- vždyť jsem s tebou, abych vysvobozovalpraví Hospodin." Tehdy Hospodin vztáhl ruku, dotkl se mých...
Jeremiáš 1:15... svolávám všechny kmeny severních královstvípraví Hospodin. Přijdou a postaví své trůny proti branám...
Jeremiáš 1:19...- vždyť jsem s tebou, abych vysvobozovalpraví Hospodin." Dostal jsem slovo...
Jeremiáš 2:2..."Jdi a volej, to Jeruzalém slyší - Tak praví Hospodin: Vzpomínám, jak jsi v mládí byla oddaná, jak...
Jeremiáš 2:3... bývali potrestáni a přišlo na neštěstípraví Hospodin." Slyšte slovo Hospodinovo, dome Jákobův,...
Jeremiáš 2:5...dome Jákobův, všechny rodiny Izraelova domu! Tak praví Hospodin: "Co na mně vaši otcové našli špatného, že...
Jeremiáš 2:9... následovali nesmysly. Proto vás znovu obviňujipraví Hospodin, a ještě i vaše vnuky obviním. Jeďte se...
Jeremiáš 2:12... otřásejte se hrůzou nad tím, co se stalopraví Hospodin. Můj lid totiž spáchal dvojí zlo: Opustili...
Jeremiáš 2:19... svého Boha, a bázeň přede mnou jsi ztratilapraví Hospodin, Pán zástupů. Své jho jsi dávno rozlámala...
Jeremiáš 2:22...sebevíc, skvrna tvé viny přede mnou zůstávápraví Panovník Hospodin. Jak můžeš říkat: ‚Jsem bez...
Jeremiáš 2:29...čeho chcete obvinit? Všichni jste zradilipraví Hospodin. Nadarmo jsem bil váš lid, nedal se poučit....
Jeremiáš 2:31...nenasytní lvi." Vy jedno pokolení, pohleďte, co praví Hospodin: "Jsem snad Izraeli pouští? Zemí temnoty?...
Jeremiáš 3:1...s tolika milenci, a chceš se ke mně vrátit?" praví Hospodin. "Jen se rozhlédni kolem dokola: Na kterém...
Jeremiáš 3:10... ke mně nevrátila celým srdcem - pouze falešněpraví Hospodin." Hospodin mi řekl: "I ta poběhlice Izrael...
Jeremiáš 3:12...směrem na sever: Izraeli, ty poběhlice, vrať sepraví Hospodin; nebudu na vás hledět s nevolí. Jsem...
Jeremiáš 3:13...kdejaký strom košatý, jsi však neposlouchalapraví Hospodin. Vraťte se, můj odvrácený lide, praví...
Jeremiáš 3:14... praví Hospodin. Vraťte se, můj odvrácený lidepraví Hospodin, vždyť jsem vaším manželem. Přijmu vás,...
Jeremiáš 3:16...tehdy, se ve své zemi rozmnožíte a rozmůžetepraví Hospodin, v těch dnech nebude ani zmínky o Truhle...
Jeremiáš 3:20... byli nevěrní jako žena nevěrná svému druhovipraví Hospodin." Na holých vrších je slyšet křik - synové...
Jeremiáš 4:1...neposlouchali. "Kéž by ses, Izraeli, vrátilpraví Hospodin, kéž by ses ke mně navrátil! Kéž bys mi své...
Jeremiáš 4:3...jménem žehnaly národy a jím se chlubily." Toto praví Hospodin obyvatelům Judy a Jeruzaléma: "Zorejte zemi...
Jeremiáš 4:9...‚Hospodinův planoucí hněv nás nemine!' Toho dnepraví Hospodin, se zhroutí král i velmoži; kněží budou...
Jeremiáš 4:17...jako hlídači pole, neboť se vzbouřil proti mněpraví Hospodin. To ty tvé způsoby a tvé skutky ti to...
Jeremiáš 4:27...před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv! Tak praví Hospodin: "Z celé země zbudou sutiny, i když ji zcela...
Jeremiáš 5:1...jeho tržiště. Najdete-li někoho, kdo dbá na právo a usiluje o věrnost, pak Jeruzalému prominu. I když...
Jeremiáš 5:9...řehtají. Copak je mohu nechat bez trestupraví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou, když je...
Jeremiáš 5:11...totiž zradili - jak dům Izraele, tak dům Judypraví Hospodin." Popírali Hospodina se slovy: "To není on!...
Jeremiáš 5:14...- se to stane jim samotným!" Nuže, tak praví Hospodin, Bůh zástupů: "Protože říkají takové věci,...
Jeremiáš 5:15...Hle, dome Izraele, přivedu na vás národ zdalekapraví Hospodin. Národ prastarý je to, národ odvěký, národ,...
Jeremiáš 5:18...na která ses tak spoléhal. Ale ani v těch dnechpraví Hospodin, s vámi neskoncuji. se budou ptát: ‚Proč...
Jeremiáš 5:22...uši, ale neslyší! Neměli byste mít v úctěpraví Hospodin. Neměli byste se přede mnou chvět? Moři jsem...
Jeremiáš 5:24...Boha, v úctě! On dává podzimní i jarní deštěpravý čas, zachovává nám týdny určené pro sklizeň.' Vaše...
Jeremiáš 5:28...se svými zločiny, o spravedlnost nestojípráva sirotků neprosazují, nehájí chudé v jejich při. Copak...
Jeremiáš 5:29...v jejich při. Copak je mohu nechat bez trestupraví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou, když je...
Jeremiáš 6:6...tedy v noci! Zboříme jejich pevnosti!'" Tak praví Hospodin zástupů: "Kácejte les, proti Jeruzalému...
Jeremiáš 6:9...v sutiny, v zemi, jež není k bydlení." Tak praví Hospodin zástupů: "Proberte pozůstatek Izraele, jako...
Jeremiáš 6:12...vztáhnu ruku na všechny, kdo žijí v této zemipraví Hospodin. Vždyť od nejmenších po největší každý...
Jeremiáš 6:15...padnou mezi padlými, zhroutí se v čas zúčtovánípraví Hospodin." Tak praví Hospodin: "Zastavte se na...
Jeremiáš 6:16...zhroutí se v čas zúčtování, praví Hospodin." Tak praví Hospodin: "Zastavte se na cestách, rozhlédněte se,...
Jeremiáš 6:21...vaše zápaly, vaše oběti se mi nelíbí!" Nuže, tak praví Hospodin: "Hle, kladu tomuto lidu překážky, o které...
Jeremiáš 6:22...rodiče i děti, zahynou přátelé i sousedi." Tak praví Hospodin: "Hle, ze země na severu vojsko přichází, od...
Jeremiáš 7:3...těmito branami přicházíte klanět Hospodinu! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Napravte své cesty a...
Jeremiáš 7:11... stal doupětem lupičů? Jenže to dobře vidímpraví Hospodin. Jen si zajděte do Šíla, na místo, kde jsem...
Jeremiáš 7:13...udělal! Zatímco jste páchali všechny ty zločinypraví Hospodin, jsem k vám mluvil. Znovu a znovu jsem k...
Jeremiáš 7:19...cizím bohům, aby uráželi. Urážejí tím ale praví Hospodin. Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?"...
Jeremiáš 7:20...spíš sami sebe k vlastní ostudě?" Nuže, tak praví Panovník Hospodin: "Hle, na toto místo se vylije můj...
Jeremiáš 7:21...i na plody země. Vzplane a nezhasne!" Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Jen si hromaďte...
Jeremiáš 7:30...hněv." "Lid Judy před mýma očima páchal zlopraví Hospodin. V domě, který se nazývá mým jménem,...
Jeremiáš 7:32...ani na mysl! A proto hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy se mu nebude říkat Tofet ani údolí...
Jeremiáš 8:1... neboť z této země zbudou sutiny." "V ten časpraví Hospodin, vyhrabou z hrobů kosti judských králů a...
Jeremiáš 8:3...všude budou chtít raději zemřít, než aby žilipraví Hospodin zástupů." "Řekni jim - Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 8:4...žili, praví Hospodin zástupů." "Řekni jim - Tak praví Hospodin: Když někdo padne, copak nevstane? Když...
Jeremiáš 8:12...mezi padlými, zhroutí se, s nimi zúčtujipraví Hospodin. Nadobro je sklidím, praví Hospodin; nezbude...
Jeremiáš 8:13...zúčtuji, praví Hospodin. Nadobro je sklidímpraví Hospodin; nezbude ani hrozen na vinici, na stromech...
Jeremiáš 8:17...zmije, na které zaříkání neplatí, a uštknou váspraví Hospodin." Můj žal se nedá utišit, srdce puká...
Jeremiáš 9:2... ode zla ke zlu stále postupují, ale neznajípraví Hospodin. Před bližním se měj na pozoru, vlastnímu...
Jeremiáš 9:5...uprostřed lsti a kvůli lsti znát odmítlipraví Hospodin." Nuže, tak praví Hospodin zástupů: "Hle,...
Jeremiáš 9:6...lsti znát odmítli, praví Hospodin." Nuže, tak praví Hospodin zástupů: "Hle, budu je přetavovat a tříbit....
Jeremiáš 9:8...léčky osnují. Copak je mohu nechat bez trestupraví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou, když je...
Jeremiáš 9:12...opustili můj Zákon, který jsem jim předložilpraví Hospodin. Protože neposlouchali a neřídili se mým...
Jeremiáš 9:14...otcové. Proto Hospodin zástupů, Bůh Izraelepraví: Hle, nakrmím tento lid pelyňkem a k pití jim dám jed...
Jeremiáš 9:16... a pošlu za nimi meč, abych je vyhladil." Tak praví Hospodin zástupů: "Pochopte to a zavolejte plačky, ...
Jeremiáš 9:21...děti z ulic a mládence z náměstí. "Řekni - Tak praví Hospodin: Lidské mrtvoly leží jako hnůj na poli, jako...
Jeremiáš 9:22...za žencem padlé klasy, jež nikdo nesklidí." Tak praví Hospodin: " se mudrc nechlubí svou moudrostí ani...
Jeremiáš 9:23... neboť Hospodin prokazuji milosrdenstvíprávo i spravedlnost na zemi; ano, v tom mám zalíbení,...
Jeremiáš 9:24...zalíbení, praví Hospodin." "Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy zúčtuji se všemi, kdo jsou obřezáni na...
Jeremiáš 10:2...k vám promlouvá Hospodin, dome izraelský. Tak praví Hospodin: Pohanským způsobům se neučte a nebeských...
Jeremiáš 10:10...je to dílo zručného umělce. Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý Bůh a věčný Král! Země se třese před...
Jeremiáš 10:18... seber si ranec, půjdeš ze země! Neboť toto praví Hospodin: "Hle, tentokrát vymrštím obyvatele této...
Jeremiáš 11:3...mužům a obyvatelům Jeruzaléma. Řekni jim - Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Zlořečený je každý, kdo...
Jeremiáš 11:11... kterou jsem uzavřel s jejich otci. A proto tak praví Hospodin: Hle, přivedu na neštěstí, kterému...
Jeremiáš 11:21...nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Toto praví Hospodin o mužích z Anatotu, kteří ti usilují o život...
Jeremiáš 11:22...jménem, nebo zabijeme." Nuže, toto praví Hospodin zástupů: " s nimi zúčtuji. Jejich mládenci...
Jeremiáš 12:14... je prudkým hněvem stihne Hospodin." Tak praví Hospodin: "Pokud jde o všechny zločinné sousedy,...
Jeremiáš 12:17... pak takový národ zcela vyvrátím a vyhubímpraví Hospodin." Hospodin ke mně promluvil: "Jdi si koupit...
Jeremiáš 13:9...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Toto praví Hospodin: Právě tak zkazím pýchu Judy a nesmírnou...
Jeremiáš 13:11...sobě přivinul celý dům Izraele a celý dům Judypraví Hospodin. Chtěl jsem, aby byli mým lidem, mým...
Jeremiáš 13:12...však neposlouchali." "Vyřiď jim tato slova. Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý džbán se plní vínem....
Jeremiáš 13:13... že se každý džbán plní vínem?' řekni jim - Tak praví Hospodin: Hle, všechny obyvatele této země, krále...
Jeremiáš 13:14... Roztříštím je jedny o druhé, rodiče i dětipraví Hospodin. Nebudu mít soucit ani slitování, nesmiluji...
Jeremiáš 13:25...vichrem. To bude tvůj úděl, to jsem ti vyměřilpraví Hospodin, protože jsi na zapomněla a uvěřila lži....
Jeremiáš 14:10...nás! Tobě patříme! Neopouštěj nás! Toto praví Hospodin o tomto lidu: "Tak rádi se toulají, nohy si...
Jeremiáš 14:13...vás nepřijde! Na tomto místě vás jistě obdařím pravým pokojem.'" "Ti proroci mým jménem prorokují lži,"...
Jeremiáš 14:15... nicotné věštby a vymyšlené podvody. Nuže, toto praví Hospodin o prorocích, kteří prorokují mým jménem,...
Jeremiáš 15:2...se zeptají: ‚Kam máme jít?' odpověz jim - Tak praví Hospodin: Kdo jít na smrt, zemře, kdo pod meč, ten...
Jeremiáš 15:3... bude odvlečen. Sešlu na čtvero trestůpraví Hospodin. Meč, aby zabíjel; psy, aby vláčeli; ptáky a...
Jeremiáš 15:6...se zastaví zeptat se, jak ti je? Opustil jsi praví Hospodin, odešel jsi pryč. Vztáhnu na tebe ruku a...
Jeremiáš 15:9...přežijí, pak vydám meči před jejich nepřátelipraví Hospodin." Běda mi, matko, že jsem se ti narodil -...
Jeremiáš 15:11...nedluží, a přesto mi všichni zlořečí. Hospodin praví: "Pro vaše vlastní dobro vás jistě pošlu pryč;...
Jeremiáš 15:19...zklamání - copak jsi potok bez vody? Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš, obnovím, abys stál...
Jeremiáš 15:20...s tebou, abych zachraňoval a vysvobozovalpraví Hospodin. Z rukou zlých lidí vysvobodím a ze spárů...
Jeremiáš 16:3...neměj na tomto místě syny ani dcery. Neboť toto praví Hospodin o dětech zde narozených a o matkách, které...
Jeremiáš 16:5...mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěř." Tak praví Hospodin: "Nevcházej do domu smutku, nechoď truchlit...
Jeremiáš 16:9...Nesedej si k nim, abys pojedl a popil, neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, před vašima očima...
Jeremiáš 16:11...Odpověz jim: ‚ vaši otcové opustilipraví Hospodin. Následovali cizí bohy, sloužili jim a...
Jeremiáš 16:14...se nad vámi neslituji.'" "Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy se nebude přísahat: ‚Jakože žije...
Jeremiáš 16:16...jsem dal jejich otcům. Hle, pošlu mnoho rybářůpraví Hospodin, aby je chytali jako ryby. Potom zas pošlu...
Jeremiáš 17:5...plamen mého hněvu - a bude hořet navěky!" Tak praví Hospodin: "Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se...
Jeremiáš 17:21...těmito branami, slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: Je-li vám život milý, neopovažujte se v...
Jeremiáš 17:24...se poučit. Pokud ale opravdu poslechnetepraví Hospodin, a přestanete v sobotu přinášet do bran...
Jeremiáš 18:6...s vámi naložit jako tento hrnčíř, dome Izraelepraví Hospodin. Hle, jste v ruce, jako je hlína v ruce...
Jeremiáš 18:11...řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: ‚Tak praví Hospodin: Hle, chystám proti vám něco zlého, vymýšlím...
Jeremiáš 18:13...svým zarputilým a zlým srdcem.'" A proto tak praví Hospodin: "Ptejte se mezi národy - Kdo kdy co...
Jeremiáš 19:3... králové Judy i obyvatelé Jeruzaléma! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, dopustím na toto...
Jeremiáš 19:6...ani na mysl! A proto hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy se tomuto místu nebude říkat Tofet...
Jeremiáš 19:11...před muži, kteří šli s tebou, a řekni jim - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Jako když se rozbije hliněná nádoba...
Jeremiáš 19:12...nezbude místo. Tak naložím s tímto místempraví Hospodin, i s těmi, kdo tu žijí. Způsobím, že toto...
Jeremiáš 19:15...Hospodinova domu a promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Hle, přivádím na toto...
Jeremiáš 20:4... ale Magor-misaviv, Hrůza všude kolem. Tak praví Hospodin: Hle, vydávám hrůze - tebe i všechny tvé...
Jeremiáš 21:4...jim odpověděl: "Vyřiďte Cidkiášovi - Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle, válečné zbraně ve vaší...
Jeremiáš 21:7... raním těžkým morem, který je zabije. Potompraví Hospodin, vydám judského krále Cidkiáše, jeho dvořany...
Jeremiáš 21:8...lítosti, bez slitování. Tomuto lidu vyřiď: Tak praví Hospodin - Hle, předkládám vám cestu života a cestu...
Jeremiáš 21:10...o tomto městě - avšak ne v dobrém, ale ve zlémpraví Hospodin. Nechám je padnout do rukou babylonského...
Jeremiáš 21:12...domu pak vyřiď: Slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin, dome Davidův: Ráno co ráno suďte...
Jeremiáš 21:13... jenž na náhorní plošině trůníš doliněpraví Hospodin. Říkáte: ‚K nám se nikdo nedostane! Kdo může...
Jeremiáš 21:14...Kdo může napadnout náš příbytek?' Ztrestám váspraví Hospodin, jak si vaše skutky zaslouží. Zapálím oheň...
Jeremiáš 22:1...oheň ve vašem lese a ten pohltí vše kolem." Tak praví Hospodin: "Sestup do paláce judského krále a vyřiď...
Jeremiáš 22:3...tvůj lid, vy, kteří vcházíte těmito branami. Tak praví Hospodin: Jednejte poctivě a spravedlivě! Zachraňujte...
Jeremiáš 22:5...neposlechnete, pak přísahám při sobě samémpraví Hospodin, že z tohoto paláce zbudou jen trosky." Toto...
Jeremiáš 22:6... že z tohoto paláce zbudou jen trosky." Toto praví Hospodin o domu judského krále: "Jsi pro jako...
Jeremiáš 22:11... se nevrátí a nespatří rodnou zem. Toto praví Hospodin o Šalumovi, synu Jošiášovu, jenž se stal...
Jeremiáš 22:16...a spravedlivě, a tak se mu vedlo dobře. Hájil práva chudých a ubohých - tehdy bývalo dobře! To totiž...
Jeremiáš 22:18... jen vraždit nevinné, vydírání a násilí." Toto praví Hospodin o judském králi Joakimovi, synu Jošiášovu:...
Jeremiáš 22:24...se budeš svíjet bolestí!" "Jakože jsem živpraví Hospodin, i kdybys byl, judský králi Jekoniáši, synu...
Jeremiáš 22:30...země, země, země! Slyš slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: "Zapište ho jako muže bez dětí, jako někoho...
Jeremiáš 23:1... kteří hubí a rozhánějí ovce na pastviněpraví Hospodin. Hospodin, Bůh Izraele, proto prohlašuje o...
Jeremiáš 23:2...se o , hle, s vámi zúčtuji za vaše zločinypraví Hospodin. Zbytky svého stáda pak shromáždím ze všech...
Jeremiáš 23:4...bát a strachovat a nebude chybět ani jedinápraví Hospodin. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy...
Jeremiáš 23:5...ani jediná, praví Hospodin. Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek....
Jeremiáš 23:7...- NAŠE SPRAVEDLNOST. Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy nebudete říkat: ‚Jakože je živ...
Jeremiáš 23:11...i ve svém chrámě nacházím jejich zločinypraví Hospodin. Jejich cesta proto bude kluzká, padnou ve...
Jeremiáš 23:12... dopustím neštěstí v čase, kdy s nimi zúčtujipraví Hospodin. U proroků v Samaří jsem viděl nechutnost:...
Jeremiáš 23:15...v tom městě jsou jako Gomora!" Nuže, toto praví Hospodin zástupů o těch prorocích: "Hle, nakrmím je...
Jeremiáš 23:16...se šíří bezbožnost do celé země." Toto praví Hospodin zástupů: "Neposlouchejte slova proroků,...
Jeremiáš 23:17... Těm, kdo mnou pohrdají, stále tvrdí: ‚Hospodin praví: Budete žít v pokoji!' Všem, kdo se řídí svým...
Jeremiáš 23:23...jednání. Jsem snad Bůh, jen když jsem blízkopraví Hospodin. Nejsem snad Bůh i daleko? Může se někdo tak...
Jeremiáš 23:24...se někdo tak dobře skrýt, že bych ho nevidělpraví Hospodin. přece naplňuji nebe i zem! praví...
Jeremiáš 23:28... Prorok, jemuž se zdál sen, si ten sen vypráví. Kdo ale slovo, ten je věrně mluví. Co je...
Jeremiáš 23:29...zrní? praví Hospodin. Není slovo jako oheňpraví Hospodin. Jako kladivo skálu drtící? Hle, jsem...
Jeremiáš 23:30...skálu drtící? Hle, jsem proti těm prorokůmpraví Hospodin, kteří kradou slova jedni od druhých. Hle...
Jeremiáš 23:31...jedni od druhých. Hle, jsem proti těm prorokůmpraví Hospodin, kteří melou jazykem a říkají: ‚Tak praví...
Jeremiáš 23:32...Hle, jsem proti těm, kteří prorokují lživé snypraví Hospodin; když je vyprávějí, svádějí můj lid svými...
Jeremiáš 23:33...Hospodina?' - odpovíš: ‚Jaký ortel? Odvrhnu váspraví Hospodin.' Kdokoli z proroků, kněží či lidu se ohání...
Jeremiáš 23:38...však oháníteortelem od Hospodina', nuže toto praví Hospodin: Používáte slovaortel od Hospodina',...
Jeremiáš 24:5...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Judští vyhnanci, které jsem...
Jeremiáš 24:8...v Egyptě, ty všechny pokládám za špatné fíkypraví Hospodin - tak špatné, že nejdou jíst. Učiním je...
Jeremiáš 25:7...neštěstí!' Vy jste ale neposlouchalipraví Hospodin, a k vlastnímu neštěstí jsme popouzeli...
Jeremiáš 25:8...jsme popouzeli svými výtvory. Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali ...
Jeremiáš 25:9... hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severupraví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem,...
Jeremiáš 25:12...babylonského krále i jeho národ za jejich vinupraví Hospodin, a nechám Babylonii zpustnout navěky. Uvalím...
Jeremiáš 25:27...A po nich se napije král Šešak! "Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Pijte, opijte se,...
Jeremiáš 25:28...ten kalich vzít a napít se, řekni jim - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Musíte pít! Hle, na město, jež nese...
Jeremiáš 25:29...Na všechny obyvatele země svolávám mečpraví Hospodin zástupů.' Nuže, prorokuj jim všechna tato...
Jeremiáš 25:31...smrtelníkem a ničemy dává napospas meči. Tak praví Hospodin.' Tak praví Hospodin zástupů: ‚Hle, od...
Jeremiáš 25:32...dává napospas meči. Tak praví Hospodin.' Tak praví Hospodin zástupů: ‚Hle, od národu k národu se šíří...
Jeremiáš 26:2...Jošiášova, přišlo od Hospodina toto slovo: "Tak praví Hospodin: Postav se na nádvoří Hospodinova domu a...
Jeremiáš 26:4...za to, jak zle se chovali. Řekni jim - ‚Tak praví Hospodin: Jestliže neposlechnete a nebudete se...
Jeremiáš 26:18...Morešetský. Ten řekl všemu judskému lidu - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Sion bude jak pole rozorán, z...
Jeremiáš 27:4... Dej jim vzkaz pro jejich pány a řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Toto vyřiďte svým...
Jeremiáš 27:8...takový národ budu trestat mečem, hladem a morempraví Hospodin, dokud ho jeho rukou úplně nezničím....
Jeremiáš 27:11...a poddá se mu, takový ponechám v jeho zemipraví Hospodin, aby ji obdělával a bydlel v .'" Přesně...
Jeremiáš 27:15... Prorokují vám jen lži! jsem je neposlalpraví Hospodin. Prorokují mým jménem lži, abych vás nakonec...
Jeremiáš 27:16...kněžím a celému tomuto lidu jsem promluvil: "Tak praví Hospodin: Neposlouchejte slova svých proroků, kteří...
Jeremiáš 27:19...krále a v Jeruzalémě ještě zůstaly! Toto praví Hospodin zástupů o sloupech, o bronzovém moři, o...
Jeremiáš 27:21...odvlekl z Jeruzaléma do Babylonu). Nuže, toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o cennostech, které...
Jeremiáš 27:22...zůstanou do dne, kdy si jich znovu povšimnupraví Hospodin. Tehdy je dám přinést a navrátím je zpět na...
Jeremiáš 28:2...domě před kněžími a přede vším lidem řekl: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚Jho babylonského...
Jeremiáš 28:4...odešli do Babylonu, vrátím zpět na toto místopraví Hospodin, neboť jho babylonského krále zlámu!'"...
Jeremiáš 28:11...pak před očima všeho lidu promluvil: "Tak praví Hospodin: ‚Do dvou let takto zlámu jho babylonského...
Jeremiáš 28:13...Hospodinovo: "Jdi a řekni Chananiášovi - Tak praví Hospodin: Rozlámal jsi jho ze dřeva, ale nahradil jsi...
Jeremiáš 28:14...dřeva, ale nahradil jsi ho jhem ze železa! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Na šíji všech těchto...
Jeremiáš 28:16...jsi tento lid sváděl falešnou nadějí. Nuže, tak praví Hospodin: Hle, posílám pryč z povrchu země. Do...
Jeremiáš 29:4...Nabukadnezarovi do Babylonu. Stálo v něm: Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem vyhnancům, které...
Jeremiáš 29:8... neboť v jeho prospěchu je i váš prospěch. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nenechte se podvádět...
Jeremiáš 29:9...jménem vám prorokují lži! jsem je neposlalpraví Hospodin. Tak praví Hospodin: se naplní sedmdesát...
Jeremiáš 29:10...lži! jsem je neposlal, praví Hospodin. Tak praví Hospodin: se naplní sedmdesát babylonských let,...
Jeremiáš 29:11...navrátím. sám přece vím, jak o vás přemýšlímpraví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí;...
Jeremiáš 29:14... budete hledat celým srdcem. Dám se vám najítpraví Hospodin, a přivedu vás zpět ze zajetí. Shromáždím...
Jeremiáš 29:16...nám v Babylonu vzbudil proroky!" Nuže, toto praví Hospodin o králi sedícím na Davidově trůnu a o...
Jeremiáš 29:17...bratrech, kteří s vámi nešli do vyhnanství: Tak praví Hospodin zástupů - Hle, sesílám na meč, hlad a...
Jeremiáš 29:19...je rozptýlil, protože neposlouchali slovapraví Hospodin, když jsem k nim znovu a znovu posílal své...
Jeremiáš 29:21...které jsem poslal z Jeruzaléma do Babylonu. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Achabovi, synu...
Jeremiáš 29:23...jsem jim nesvěřil. to vím a to dosvědčujipraví Hospodin. Šemajášovi Nechlamskému...
Jeremiáš 29:25...Nechlamskému řekni: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Z vlastního popudu...
Jeremiáš 29:31...slovo Hospodinovo: "Vyřiď všem vyhnancům - Toto praví Hospodin o Šemajášovi Nechlamském: Šemajáš vám...
Jeremiáš 29:32...sváděl vás falešnou nadějí. A proto tak praví Hospodin: Hle, zúčtuji s Šemajášem Nechlamským i s...
Jeremiáš 30:2... které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Všechna slova, která jsem k...
Jeremiáš 30:3...promluvil, zapiš do knihy. Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy svůj lid Izrael a Judu přivedu zpět ze...
Jeremiáš 30:5...která Hospodin promluvil o Izraeli a Judovi. Tak praví Hospodin: "Slyšíme vyděšený křik - čirá hrůza, žádný...
Jeremiáš 30:8...soužení - bude z něj ale zachráněn. Toho dnepraví Hospodin zástupů, zlámu jho na jejich šíji a...
Jeremiáš 30:10...můj služebníku, Jákobe, a ty, Izraeli, neděs sepraví Hospodin. Hle, zachráním z dálné ciziny a tvé...
Jeremiáš 30:11...a nikdo ho nevyděsí. Vždyť jsem s teboupraví Hospodin, zachráním. Skoncuji se všemi národy,...
Jeremiáš 30:12...ztrestám po právu a nenechám bez trestu." Tak praví Hospodin: "Tvá zranění se nehojí, tvé rány bolí. Není...
Jeremiáš 30:17... Ano, obnovím tvé zdraví, tvé rány zhojímpraví Hospodin, neboť nazývali poběhlicí: ‚O Sion přece...
Jeremiáš 30:18...poběhlicí: ‚O Sion přece nikdo nestojí!'" Tak praví Hospodin: "Hle, přivedu ze zajetí Jákobovy stany, nad...
Jeremiáš 30:21...Vždyť kdo by se jinak odvážil ke mně přistoupitpraví Hospodin. Vy budete mým lidem a budu vaším Bohem...
Jeremiáš 31:1...dnech tomu porozumíte. "V ten časpraví Hospodin, budu Bohem všech rodů Izraele a oni budou...
Jeremiáš 31:2...všech rodů Izraele a oni budou mým lidem. Tak praví Hospodin: "Lid, který unikne meči, nalezne milost na...
Jeremiáš 31:7...se k Sionu, k Hospodinu, našemu Bohu!'" Tak praví Hospodin: "Zpívejte radostí nad Jákobem, jásejte nad...
Jeremiáš 31:14...hojností a můj lid se nasytí mými darypraví Hospodin." Tak praví Hospodin: "V Rámě je slyšet křik...
Jeremiáš 31:15...lid se nasytí mými dary, praví Hospodin." Tak praví Hospodin: "V Rámě je slyšet křik - nářek, pláč a...
Jeremiáš 31:16...dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!" Tak praví Hospodin: "Neplač , zadrž slzy, neboť tvá námaha...
Jeremiáš 31:17...země vrátí! Je tu naděje pro tvé potomkypraví Hospodin: tvé děti se vrátí do vlasti! Jasně jsem...
Jeremiáš 31:20...pohnutí. Slituji se nad ním, jistěže se slitujipraví Hospodin. Postav si milníky, vyznač ukazatele,...
Jeremiáš 31:23...novou věc: žena se bude ucházet o muže." Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: " je přivedu zpět ze...
Jeremiáš 31:27... Můj spánek byl sladký. "Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy dům Izraele i dům Judy oseji lidmi i...
Jeremiáš 31:28...vyvracel a podvracel, bořil, ničil a pustošilprávě tak nad nimi budu bdít, abych budoval a sázel, praví...
Jeremiáš 31:31...hrozny, budou trnout zuby. Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy s domem Izraele a s domem Judy uzavřu...
Jeremiáš 31:32...totiž porušili, ačkoli jsem byl jejich manželempraví Hospodin. Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech...
Jeremiáš 31:33... kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraelepraví Hospodin: Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu...
Jeremiáš 31:34...budou znát, od nejmenších po největší z nichpraví Hospodin. Odpustím jim jejich viny a nikdy...
Jeremiáš 31:35...viny a nikdy nevzpomenu na jejich hřích." Tak praví Hospodin, jenž nechává slunce ozařovat den a měsíc s...
Jeremiáš 31:36...zástupů: "Přestanou-li u mne platit tyto zákonypraví Hospodin, pak také símě Izraele přestane být u mne...
Jeremiáš 31:37...Izraele přestane být u mne navždy národem." Tak praví Hospodin: "Bude-li změřeno nebe nahoře a prozkoumány...
Jeremiáš 31:38...provedli, praví Hospodin." "Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy bude toto město znovu vystavěno pro...
Jeremiáš 32:3...ho: "Jak se opovažuješ prorokovat, že prý tak praví Hospodin: ‚Hle, vydávám toto město do rukou...
Jeremiáš 32:5... kde zůstane, dokud si ho znovu nevšimnupraví Hospodin.' Prý: ‚Budete-li bojovat proti Babyloňanům,...
Jeremiáš 32:7...v Anatotu. Jako příbuzný na něj máš předkupní právo.'" Potom za mnou na strážní nádvoří podle Hospodinova...
Jeremiáš 32:8...Jako příbuzný na něj máš nárok a předkupní právo. Kup si ho." Věděl jsem, že je to slovo Hospodinovo,...
Jeremiáš 32:14...jejich přítomnosti jsem Baruchovi uložil: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚Vezmi tyto listiny -...
Jeremiáš 32:15... aby zůstaly nadlouho zachovány.' Neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚V této zemi se znovu...
Jeremiáš 32:28...stvoření. Je snad něco nad síly? Nuže, tak praví Hospodin: Hle, vydávám toto město do rukou Babyloňanů...
Jeremiáš 32:30...jen urážejí tím, co vlastníma rukama dělajípraví Hospodin. Ode dne, kdy bylo vystavěno, dodnes mi...
Jeremiáš 32:36...a morem do rukou babylonského krále.' Toto však praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle - znovu je shromáždím ze...
Jeremiáš 32:42...zemi, celým svým srdcem a celou duší. Ano, tak praví Hospodin: Jako jsem na tento lid uvedl všechno to...
Jeremiáš 32:44...i ve městech Negevu, neboť změním jejich osudpraví Hospodin." Jeremiáš byl stále ještě držen na...
Jeremiáš 33:2... když znovu dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, který učinil zemi, Hospodin, který ji...
Jeremiáš 33:4...ti veliká tajemství, o kterých nevíš. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, o domech v tomto městě a o...
Jeremiáš 33:10...nad vším pokojem, který svému lidu způsobím. Tak praví Hospodin: Říkáte, že z tohoto místa zbyla pustina bez...
Jeremiáš 33:11...země totiž změním, a bude taková jako kdysipraví Hospodin. Tak praví Hospodin zástupů: Na tomto...
Jeremiáš 33:12... a bude taková jako kdysi, praví Hospodin. Tak praví Hospodin zástupů: Na tomto zpustlém místě bez lidí a...
Jeremiáš 33:13...znovu procházet ovce pod rukama počítajícíhopraví Hospodin." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy...
Jeremiáš 33:14... praví Hospodin." "Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy toto dobré slovo, jež dávám domu...
Jeremiáš 33:15...vyrašit spravedlivý Výhonek, jenž v zemi nastolí právo a spravedlnost. V těch dnech bude Juda zachráněn a...
Jeremiáš 33:17...budou nazývat: HOSPODIN - NAŠE SPRAVEDLNOST. Tak praví Hospodin: Na trůnu Izraelova domu nikdy nebude chybět...
Jeremiáš 33:20...dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin: Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a...
Jeremiáš 33:25...lidem, jako by pro ani nebyl národem! Tak praví Hospodin: Jestliže nemám smlouvu se dnem i nocí a...
Jeremiáš 34:2...na Jeruzalém a na všechna jeho města: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele - Jdi a řekni judskému králi...
Jeremiáš 34:4... Cidkiáši, králi judský. Hospodin o tobě praví: Nezemřeš mečem; zemřeš v pokoji. Jako se zažíhal...
Jeremiáš 34:5...‚Ach pane!' Takové slovo jsem promluvilpraví Hospodin." Prorok Jeremiáš oznámil všechna tato slova...
Jeremiáš 34:13...tehdy od Hospodina dostal toto slovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele. V den, kdy jsem vaše otce...
Jeremiáš 34:17...přivedl zpět a zotročili jste je. A proto tak praví Hospodin: Neposlechli jste . Nevyhlásili jste...
Jeremiáš 34:22...se od vás právě stahuje. Hle, vydám rozkazypraví Hospodin, a přivedu je k tomuto městu zpět. Zaútočí...
Jeremiáš 35:13...Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Jdi a řekni lidu Judy...
Jeremiáš 35:17... ale tento lid neposlouchá. A proto tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Hle, přivádím na...
Jeremiáš 35:18..." Rodu Rechabitů pak Jeremiáš řekl: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Poslouchali jste, co...
Jeremiáš 35:19...se přesně tak, jak vám přikázal. A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jonadabovi, synu...
Jeremiáš 36:29... O judském králi Joakimovi pak řekni: "Tak praví Hospodin: Ty jsi ten svitek spálil. Myslel sis: ‚Jak...
Jeremiáš 36:30... takže z zmizí lidé i dobytek?'" A proto tak praví Hospodin o judském králi Joakimovi: "Nikdo z jeho...
Jeremiáš 37:7...Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Judskému králi, který vás za...
Jeremiáš 37:9...k útoku na toto město; dobudou je a vypálí. Tak praví Hospodin: Nenalhávejte si, že prýBabyloňané od nás...
Jeremiáš 38:2... slyšeli, co Jeremiáš říkal všemu lidu: "Tak praví Hospodin - Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem,...
Jeremiáš 38:3...a zachrání si život; takový zůstane naživu. Tak praví Hospodin: Toto město jistě padne do rukou vojska...
Jeremiáš 38:17...zabít." Nato Jeremiáš Cidkiášovi řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Pokud se...
Jeremiáš 39:16..."Jdi a řekni Habešanu Ebed-melechovi: Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, teď naplním svá...
Jeremiáš 39:17...tvýma očima. Tebe však v ten den vysvobodímpraví Hospodin. Nepadneš do rukou těch, kterých se děsíš....
Jeremiáš 39:18...mečem, ale přežiješ, neboť jsi spoléhal na mnepraví Hospodin." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina...
Jeremiáš 42:9...lid, od nejmenších po největší, a řekl jim: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, k němuž jste poslali, abych...
Jeremiáš 42:11... před kterým teď máte bázeň. Nebojte se hopraví Hospodin - vždyť jsem s vámi, abych vás zachránil...
Jeremiáš 42:15...slovo Hospodinovo, vy pozůstatky Judy. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jestliže se rozhodnete...
Jeremiáš 42:18...nikdo neunikne neštěstí, jež na dopustím. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jako se vylil můj...
Jeremiáš 43:10...do faraonova paláce v Dafné. Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Hle, povolám a...
Jeremiáš 44:2... Dafné a Memfisu - i v Horním Egyptě: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Sami jste viděli...
Jeremiáš 44:7...staly pusté trosky a jsou jimi dodnes. Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Proč na sebe...
Jeremiáš 44:11...která jsem vám a vašim otcům uložil. A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, rozhodl jsem o...
Jeremiáš 44:25...slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vy a vaše ženy jste...
Jeremiáš 44:26...v Egyptě. Hle, přísahám při svém velikém jménupraví Hospodin: jméno nevysloví žádný Žid v celém...
Jeremiáš 44:29...zda , anebo jejich. A toto vám bude znamenímpraví Hospodin: Na tomto místě s vámi zúčtuji. Tak poznáte,...
Jeremiáš 44:30...slova proti vám obstojí - k vašemu neštěstí. Tak praví Hospodin: Hle, faraona Chofru, vládce Egypta, vydám...
Jeremiáš 45:4...úlevy.' Hospodin mi řekl, abych ti vyřídil: Tak praví Hospodin - Hle, co jsem vybudoval, bořím, a co jsem...
Jeremiáš 45:5... Hle, na všechny smrtelníky dopustím neštěstípraví Hospodin. Tobě však dám, že kamkoli půjdeš, zachráníš...
Jeremiáš 46:5...prchají, bez rozhlížení. Hrůza všude kolempraví Hospodin. Ani nejrychlejší nemohou utéci, neuniknou...
Jeremiáš 46:18...‚Rámusil, co propásl svůj čas.' Jakože jsem živpraví Král, který jméno Hospodin zástupů: Jako se Tábor...
Jeremiáš 46:23...jako dřevorubci na dříví. Vykácejí jeho lespraví Hospodin, jakkoli hustý předtím byl. Bude jich víc...
Jeremiáš 46:25...národa!" Hospodin zástupů, Bůh Izraelepraví: "Hle, zúčtuji s Amonem, bohem Théb, s faraonem i s...
Jeremiáš 46:26...bude znovu osídlen tak jako v dávných dnechpraví Hospodin. Neboj se, můj služebníku Jákobe, a ty,...
Jeremiáš 46:28... můj služebníku Jákobe, vždyť jsem s teboupraví Hospodin. Skoncuji se všemi národy, do kterých jsem...
Jeremiáš 47:1...o Filištínech předtím, než farao dobyl Gazu. Tak praví Hospodin: "Hle, od severu stoupá hladina, řeka...
Jeremiáš 48:1...Aškelonu, namířil jej proti pobřeží!" Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Moábu: "Běda městu...
Jeremiáš 48:12...vždy, jeho vůně se nemění. Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy na něj pošlu přelévače, kteří jej...
Jeremiáš 48:15...útokem. Výkvět jeho mladých padne při porážcepraví Král - Hospodin zástupů se jmenuje. Zkáza Moábu se...
Jeremiáš 48:25... Moábův roh byl odťat, jeho paže byla zlomenapraví Hospodin. Opijte ho za to, že se vzpínal proti...
Jeremiáš 48:30...pyšně a zpupně, jaké srdce naduté. Známpraví Hospodin, jeho vztek; jeho chlubení je však falešné -...
Jeremiáš 48:35...dokonce i nimrimské potoky. Skoncuji s Moábempraví Hospodin - s těmi, kdo vystupují na posvátné výšiny a...
Jeremiáš 48:38...Moáb jako džbán, který nikdo nechcepraví Hospodin. Tolik střepů! Tolik kvílení! Moáb se v...
Jeremiáš 48:40...budí jenom posměšky k výstraze všemu okolí. Tak praví Hospodin: Hle, orel se vrhá na Moáb, nad ním...
Jeremiáš 48:43... Strach a prach a past na vás, obyvatelé Moábupraví Hospodin. Kdo před tím strachem bude utíkat, padne do...
Jeremiáš 48:44...past. Přivedu totiž na Moáb čas zúčtovánípraví Hospodin. Ve stínu Chešbonu se zastaví vyčerpaní...
Jeremiáš 48:47... V posledních dnech ale Moábův osud změnímpraví Hospodin." Zde končí soud nad Moábem. Toto praví...
Jeremiáš 49:1...Hospodin." Zde končí soud nad Moábem. Toto praví Hospodin o Amoncích: "Copak Izrael nemá děti? Copak...
Jeremiáš 49:2...lid tam bydlí ve městech? Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy proti Rabě Amonců zakřičím do bitvy....
Jeremiáš 49:5...‚Kdo by napadal?' Hle, přivedu na tebe hrůzupraví Hospodin, Pán zástupů, hrůzu z celého tvého okolí....
Jeremiáš 49:6...se rozprchli. Později ale osud Amonců změnímpraví Hospodin." Toto praví Hospodin zástupů o Edomu:...
Jeremiáš 49:7...ale osud Amonců změním, praví Hospodin." Toto praví Hospodin zástupů o Edomu: "Copak není moudrost v...
Jeremiáš 49:12...nechám žít, tvé vdovy ve mne doufají.'" Tak praví Hospodin: "Hle, ti, kdo neměli pít kalich hněvu, jej...
Jeremiáš 49:13... ten kalich vypiješ! Přísahám při sobě samémpraví Hospodin, že Bosra se stane děsnou pustinou, že bude...
Jeremiáš 49:16...vysoko jak orel uhnízdil, i odtamtud strhnupraví Hospodin. Edom bude budit děs. Každý, kdo tudy půjde,...
Jeremiáš 49:18...Sodoma a Gomora i s městy v jejich okolípraví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu...
Jeremiáš 49:26... všichni bojovníci budou v ten den zabitipraví Hospodin zástupů. Zapálím na damašských hradbách oheň...
Jeremiáš 49:28...oheň, aby pohltil Ben-hadadovy paláce!" Toto praví Hospodin o Kedaru a o královstvích chacorských kmenů...
Jeremiáš 49:30...se na útěk! Chacorští, skryjte se v doliněpraví Hospodin. Babylonský král Nabukadnezar se chystá...
Jeremiáš 49:31...proti národu, jenž žije v pohodlí a poklidupraví Hospodin. Nemají vrata ani závory, žijí o samotě, v...
Jeremiáš 49:32... kteří si holí skráně, rozeženu do všech stranpraví Hospodin; přivedu na zkázu odevšad! Chacor se...
Jeremiáš 49:35...Cidkiáše dostal prorok Jeremiáš o Elamu. Tak praví Hospodin zástupů: "Hle, lámu luk Elamu - jeho hlavní...
Jeremiáš 49:37... Uvedu na neštěstí, svůj planoucí hněvpraví Hospodin. Pošlu za nimi meč, abych je vyhladil....
Jeremiáš 49:38...nad Elamem, abych odtud hubil krále i velmožepraví Hospodin. V posledních dnech ale osud Elamu změním,...
Jeremiáš 49:39... V posledních dnech ale osud Elamu změnímpraví Hospodin." Slovo, které Hospodin promluvil skrze...
Jeremiáš 50:4...zvěř se dají na útěk. V těch dnech a v tom časepraví Hospodin, přijdou synové Izraele spolu se syny Judy;...
Jeremiáš 50:7...nevinní! To oni zhřešili proti Hospodinu, své pravé pastvině, proti Hospodinu, naději svých otců.' Utečte...
Jeremiáš 50:10...za kořist; všichni její plenitelé se nasytípraví Hospodin. Jen se radujte, jen jásejte, vy, kdo...
Jeremiáš 50:18...kosti babylonský král Nabukadnezar. A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, zúčtuji s...
Jeremiáš 50:20...i v kraji Gileád. V těch dnech a v tom časepraví Hospodin, se bude na Izraeli hledat vina, ale nebude...
Jeremiáš 50:21...Zúčtování)! Za nimi! Pobij je jako proklatépraví Hospodin, udělej vše, co jsem ti nařídil! Zemí se...
Jeremiáš 50:30...a všichni bojovníci budou v ten den zabitipraví Hospodin. Hle, jsem proti tobě, nadutče! praví...
Jeremiáš 50:31...Hospodin. Hle, jsem proti tobě, nadutčepraví Hospodin, Pán zástupů. totiž nadešel tvůj den, čas...
Jeremiáš 50:33...městech zapálím oheň a ten pohltí vše kolem. Tak praví Hospodin zástupů: Synové Izraele jsou utlačováni...
Jeremiáš 50:35...však uvrhne ve zmatek. Meč na Chaldejcepraví Hospodin, na obyvatele Babylonu, na velmože i mudrce!...
Jeremiáš 50:40...Sodomu a Gomoru i s městy v jejich okolípraví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu...
Jeremiáš 51:1...křik otřese zemí, národy uslyší jeho úpění! Tak praví Hospodin: "Hle, zvednu proti Babylonu zhoubný vichr,...
Jeremiáš 51:24...Chaldeje za všechno zlo, které páchali na Sionupraví Hospodin. Hle, jsem proti tobě, horo záhuby, která...
Jeremiáš 51:25...proti tobě, horo záhuby, která hubíš celou zemipraví Hospodin. Rozmáchnu se proti tobě, svalím ze skal,...
Jeremiáš 51:26...kámen pro základy. Ano, zůstaneš pustý navěkypraví Hospodin." Zvedněte v zemi korouhev! mezi národy...
Jeremiáš 51:33...hoří rákosí, bojovníci jsou zděšeni! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Dcera babylonská je...
Jeremiáš 51:36...obyvatele Chaldeje!" říká Jeruzalém. A proto tak praví Hospodin: "Hle, ujmu se tvojí pře a pomstím se za...
Jeremiáš 51:39...vrčí jak mladí lvi. se hlady rozdivočí, připravím jim hostinu, opiji je, že se budou hlučně veselit....
Jeremiáš 51:48...radostí, na něj od severu přijdou zhoubcipraví Hospodin." Babylon teď musí padnout kvůli izraelským...
Jeremiáš 51:52...domu vnikli cizáci." "Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy zúčtuji s jejich modlami a po celé zemi...
Jeremiáš 51:53...opevnil, i tehdy na něj ode mne přijdou zhoubcipraví Hospodin." Slyšíš? To stoupá nářek z Babylonu, hluk...
Jeremiáš 51:57...jejich velmože i mudrce, jejich hejtmany, správce i hrdiny. Pak usnou navěky a se nevzbudí, praví...
Jeremiáš 51:58...praví Král, jenž jméno Hospodin zástupů." Tak praví Hospodin zástupů: "Hradba Babylonu, jakkoli široká,...
Pláč 1:18...je mezi nimi jako nečistý. Hospodin je aleprávu, vždyť jsem se vzepřela jeho příkazům. Poslyšte,...
Pláč 3:35...v zemi pod nohama drceni, když se překrucuje právo lidí přímo před Nejvyšším, když se křivdí lidem v...
Ezechiel 2:4...jsou paličatí a zatvrzelí. Proto jim řekni: ‚Tak praví Panovník Hospodin.' poslechnou nebo ne - vždyť...
Ezechiel 3:11...k nim. poslechnou nebo ne, řekni jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin.'" Vtom se zmocnil Duch a...
Ezechiel 3:27...ale promluvím, otevřu ti ústa a řekneš jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin.' Kdo chce poslouchat, slyší;...
Ezechiel 4:6...po 390 dnů. ty dny uplynou, lehneš si zase na pravý bok a po 40 dnů poneseš vinu domu Judy. Odpočítal...
Ezechiel 5:5... Plamen z nich zachvátí celý dům Izraele! Tak praví Panovník Hospodin: To je Jeruzalém. Postavil jsem ho...
Ezechiel 5:7...zákony a neřídili se mými pravidly. A proto tak praví Panovník Hospodin: Bouříte se ještě víc než okolní...
Ezechiel 5:8...ani pravidly národů ve svém okolí! A proto tak praví Panovník Hospodin: , ano jsem proti tobě,...
Ezechiel 5:11...rozptýlím na všechny strany. Jakože jsem živpraví Panovník Hospodin, protože jsi poskvrnil mou svatyni...
Ezechiel 6:3...hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník Hospodin horám a výšinám, stržím a roklinám....
Ezechiel 6:11...říkal, že na dopustím toto neštěstí! Toto praví Panovník Hospodin: Spráskni ruce, dupni a vykřikni:...
Ezechiel 7:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, toto praví Panovník Hospodin o izraelské zemi: Konec! Konec je...
Ezechiel 7:5...vyvstane a poznáte, že jsem Hospodin. Toto praví Panovník Hospodin: Zlo za zlem - hle, tu je! Je...
Ezechiel 11:5... padl Duch Hospodinův. "Mluv!" řekl mi. "Tak praví Hospodin: Tohle říkáte, dome izraelský; ale vím i...
Ezechiel 11:7... že ve všech ulicích leží mrtvoly! Proto tak praví Panovník Hospodin: Mrtvoly, které jste nechali...
Ezechiel 11:8...vyženu. Báli jste se meče a na vás meč uvedupraví Panovník Hospodin. Vyženu vás z města ven a vydám vás...
Ezechiel 11:16...Hospodina. Země teď patří nám.' Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ano, zahnal jsem je daleko mezi...
Ezechiel 11:17...ale sám nakrátko stanu svatyní. Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Shromáždím vás z národů a...
Ezechiel 11:21... takovým obrátím jejich cesty na hlavypraví Panovník Hospodin." Vtom cherubové s koly po bocích a...
Ezechiel 12:10...banda vzbouřenců: ‚Co to děláš?' Řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Tento ortel se týká vládce v...
Ezechiel 12:19...úzkostí, když budeš pít. Řekni lidu země: Toto praví Panovník Hospodin o obyvatelích Jeruzaléma v...
Ezechiel 12:23... všechna vidění selhávají.' Proto jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin - S tímto příslovím skoncuji! ho...
Ezechiel 12:25...bando vzbouřenců, promluvím a to slovo naplnímpraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 12:28...o vzdálené budoucnosti.' Proto jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Žádné z mých slov nesnese...
Ezechiel 13:3...představy: Slyšte slovo Hospodinovo. Toto praví Panovník Hospodin: Běda zvráceným prorokům, kteří se...
Ezechiel 13:6...lež. Hospodin je neposlal, ale oni říkají: ‚Tak praví Hospodin,' a čekají, že se to slovo naplní. Nejsou ta...
Ezechiel 13:7...falešná? Nejsou ty vaše věštby lež? Říkáte: ‚Tak praví Hospodin' - jsem však nemluvil! Nuže, tak praví...
Ezechiel 13:8...Hospodin' - jsem však nemluvil! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože jsou vaše slova falešná a...
Ezechiel 13:13...zeptají: ‚Co zbylo z vaší omítky?' Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ve své zuřivosti rozpoutám větrnou...
Ezechiel 13:16...a mívali o něm vidění: ‚Jen klid.' - Žádný klidpraví Panovník Hospodin! A teď, synu člověčí, se obrať...
Ezechiel 13:18...představy, a prorokuj proti nim. Řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Běda těm, které šijí pásky pro...
Ezechiel 13:20... a držíte naživu ty, kdo neměli žít. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti těm vašim páskám,...
Ezechiel 14:4...modlitby? Proto k nim promluv a řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Kdokoli z domu Izraele by v srdci...
Ezechiel 14:6...hnusnými modlami. Proto řekni domu Izraele: Toto praví Panovník Hospodin - Obraťte se! Navraťte se od svých...
Ezechiel 14:11...hříchy. Budou mým lidem a budu jejich Bohempraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 14:14...by svou spravedlností pouze sami sebepraví Panovník Hospodin. Kdybych na tu zemi přivedl dravou...
Ezechiel 14:16...zvěři nikdo nechodil, pak - jakože jsem živpraví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři muži,...
Ezechiel 14:18...vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem živpraví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři muži,...
Ezechiel 14:20...vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem živpraví Panovník Hospodin - i kdyby v byli Noe, Daniel a...
Ezechiel 14:21...by svou spravedlností pouze sami sebe. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Co teprve, na Jeruzalém pošlu...
Ezechiel 14:23... co jsem v tom městě učinil, nebylo bez příčinypraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 15:6...a spálené! K čemu se ještě použít? Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jako jsem oproti lesním stromům...
Ezechiel 15:8...zpustoším za to, jak hrozně mi byli nevěrnípraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 16:3... ukaž Jeruzalému, jak je ohavný! Řekni: Toto praví Panovník Hospodin Jeruzalému - Původem i rodem jsi...
Ezechiel 16:8...jsem s tebou do smlouvy a oddala ses mipraví Panovník Hospodin. Umyl jsem vodou, opláchl od...
Ezechiel 16:14...národy díky nádheře, kterou jsem ozdobilpraví Panovník Hospodin. Ty ses však na tu svou krásu...
Ezechiel 16:19...přinášela jim, aby voněl před nimi. Tak to bylopraví Panovník Hospodin. Vzala jsi dokonce své syny a dcery...
Ezechiel 16:23...nahá a bosá a zmítala ses v krvi. Běda! Běda tipraví Panovník Hospodin. Kromě všech svých zločinů sis na...
Ezechiel 16:30...jsi ale neměla ještě dost. Zuřím proti toběpraví Panovník Hospodin. Co všechno to jako nestydatá coura...
Ezechiel 16:36...slyš slovo Hospodinovo, ty couro! Tak praví Panovník Hospodin: Protože ses celá potřísněná...
Ezechiel 16:43...tím vším, hle - ti ty tvé způsoby odplatímpraví Panovník Hospodin! Copak jsi ve všech svých...
Ezechiel 16:48...ohledu ještě víc než ony! Jakože jsem živpraví Panovník Hospodin, ani tvá sestra Sodoma se svými...
Ezechiel 16:58...Poneseš následky svých ohavných zvrhlostípraví Hospodin. Toto praví Panovník Hospodin: Zachovám se k...
Ezechiel 16:59...svých ohavných zvrhlostí, praví Hospodin. Toto praví Panovník Hospodin: Zachovám se k tobě podle toho, jak...
Ezechiel 16:63...ústa, očistím od všeho, co jsi páchalapraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 17:3...hádanku, pověz mu podobenství a řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Mohutný orel s mohutnými křídly,...
Ezechiel 17:9...plody a stala se překrásným vínem. Řekni: ‚Tak praví Panovník Hospodin - Copak uspěje? Nebude vyrvána i s...
Ezechiel 17:16...porušil smlouvu, copak unikne? Jakože jsem živpraví Panovník Hospodin, zemře v Babylonu, v zemi toho...
Ezechiel 17:19...provedl toto vše. Neunikne odplatě. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ, obrátím na jeho...
Ezechiel 17:22...poznáte, že Hospodin jsem promluvil. Tak praví Panovník Hospodin: vezmu snítku ze samé špičky...
Ezechiel 18:3...hrozny a dětem trnou zuby'? Jakože jsem živpraví Panovník Hospodin, to přísloví v Izraeli říkat...
Ezechiel 18:9...člověk je spravedlivý, takový jistě bude žítpraví Panovník Hospodin. Zplodí však třeba zločince a vraha...
Ezechiel 18:23... bude žít. Mám snad zalíbení ve smrti ničemypraví Panovník Hospodin. Nechci snad raději, aby se od...
Ezechiel 18:30... dome Izraele, každého podle jeho jednánípraví Panovník Hospodin. Obraťte se! Odvrhněte všechny své...
Ezechiel 18:32...izraelský? Nemám zalíbení ve smrti umírajícíchpraví Panovník Hospodin. Obraťte se a žijte!" "Zpívej...
Ezechiel 20:3...člověčí, řekni izraelským stařešinům toto: Tak praví Panovník Hospodin - Vy že se přicházíte se mnou...
Ezechiel 20:5...ohavnosti páchali jejich otcové. Řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - V den, kdy jsem vyvolil Izrael,...
Ezechiel 20:27...člověčí, mluv k domu Izraele a řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Vaši otcové dále hanobili tím,...
Ezechiel 20:30...Báma, Výšina.) Proto řekni domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Když se poskvrňujete tak jako...
Ezechiel 20:31...vaše modlitby, dome izraelský? Jakože jsem živpraví Panovník Hospodin, vás nevyslyším!" "Říkáte:...
Ezechiel 20:33... se ale nikdy nestane. Jakože jsem živpraví Panovník Hospodin, budu vám kralovat v kypícím hněvu,...
Ezechiel 20:36...vaše otce na poušti Egypta, tak budu soudit váspraví Panovník Hospodin. Nechám vás procházet pod...
Ezechiel 20:39... jsem Hospodin. Nuže, dome Izraele, toto vám praví Panovník Hospodin: Jděte si každý uctívat své hnusné...
Ezechiel 20:40...na svaté hoře, na vysoké hoře Izraelepraví Panovník Hospodin. Každý z nich se vrátí zpět do...
Ezechiel 20:44...zlých způsobů a zkažených skutků, dome Izraelepraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 21:3...negevskému lesu: Slyš slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin: Hle - zažehnu v tobě oheň a ten v...
Ezechiel 21:8...proti izraelské zemi. Řekni izraelské zemi: Tak praví Hospodin. Hle - jsem proti tobě! Vytasím svůj meč z...
Ezechiel 21:12...zeptají: ‚Nad čím tak vzdycháš?' odpovíš: ‚Nad zprávou, která přichází.' Tehdy se v každém zastaví srdce,...
Ezechiel 21:14..."Prorokuj, synu člověčí. Řekni - Tak praví Panovník: Meč, meč! Naostřený, jen se leskne,...
Ezechiel 21:18... Co když ale z toho směšného žezla nic nezbudepraví Panovník Hospodin. Prorokuj, synu člověčí, a tleskni...
Ezechiel 21:29...jejího porušení a vezme je do zajetí. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Sami se usvědčujete z viny!...
Ezechiel 21:31...tvůj den, čas zúčtování s tvým zločinem! Tak praví Panovník Hospodin: Strhni si turban, sejmi korunu!...
Ezechiel 21:33...pověřím. Prorokuj, synu člověčí. Řekni: Tak praví Panovník Hospodin ohledně Amonců a jejich posměšků -...
Ezechiel 22:3...Ukaž mu všechny jeho ohavnosti a řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ó město, jež proléváním krve...
Ezechiel 22:12...ubližuješ svým bližním. Na však nemyslíšpraví Hospodin. Pohleď - tlesknu do dlaní nad tvým mrzkým...
Ezechiel 22:19...- struska oddělená v peci od stříbra. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože se z vás všech stala...
Ezechiel 22:28...falešných vidění a lživým věštěním. Říkají: ‚Tak praví Panovník Hospodin' - Hospodin ale nemluvil! Prostý...
Ezechiel 22:31...zuření a jejich cesty jim obrátím na hlavypraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 23:22...a tvá mladá prsa laskali! Proto, Oholíbo, tak praví Panovník Hospodin: proti tobě popudím ty tvé...
Ezechiel 23:28...na Egypt ti nezůstane ani vzpomínka. Tak praví Panovník Hospodin: Hle - vydávám do rukou těch,...
Ezechiel 23:32...sestry, protože ses chovala stejně jako ona. Tak praví Panovník Hospodin: Kalich své sestry budeš pít,...
Ezechiel 23:34...s prsy rozdrásanými. Ano, tak jsem promluvilpraví Panovník Hospodin. Nuže, toto praví Panovník...
Ezechiel 23:35...promluvil, praví Panovník Hospodin. Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Protože jsi na zapomněla a...
Ezechiel 23:46...to cizoložnice a ruce mají od krve! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: se proti nim sejdou davy! ...
Ezechiel 24:3...bandě vzbouřenců podobenství a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin! Postav hrnec na oheň, postav ho i...
Ezechiel 24:6...prudce vař, to i s kostmi klokotá! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda tomu městu vraždění! Běda...
Ezechiel 24:9...na holé skále, aby nebyla přikryta! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda tomu městu vraždění! sám...
Ezechiel 24:14... nepolevím. Za tvé způsoby a skutky odsoudímpraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 24:21...jsem slovo Hospodinovo: Řekni domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Hle, znesvětím svoji svatyni, tu...
Ezechiel 25:3...Slyšte, Amonci, slovo Panovníka Hospodina! Tak praví Panovník Hospodin - Protože jsi volalHohó!' nad mou...
Ezechiel 25:6...ovce. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Protože jsi tleskal a dupal a s...
Ezechiel 25:8... vyhubím, poznáš, že jsem Hospodin." "Tak praví Panovník Hospodin: Protože Moáb a Seír říkají: ‚Dům...
Ezechiel 25:12...rozsudky, poznají, že jsem Hospodin." "Tak praví Panovník Hospodin: Protože se Edom tolik mstil domu...
Ezechiel 25:13...Judy a velice se tou pomstou provinil, proto tak praví Panovník Hospodin: Vztáhnu svou ruku na Edom,...
Ezechiel 25:14...můj hněv a rozhořčení. Tehdy poznají mou pomstupraví Panovník Hospodin." "Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 25:15...mou pomstu, praví Panovník Hospodin." "Tak praví Panovník Hospodin: Protože se Filištíni tolik mstili,...
Ezechiel 25:16...mstili a s odvěkou nenávistí hubili, proto tak praví Panovník Hospodin: Napřahuji ruku proti Filištínům....
Ezechiel 26:3... zbohatnu na tom, že je zničena,' proto tak praví Panovník Hospodin: Týre, jsem proti tobě! Jako...
Ezechiel 26:5... místem k sušení sítí! Ano, tak jsem promluvilpraví Panovník Hospodin. Stane se kořistí pro národy a jeho...
Ezechiel 26:7...mečem. Tehdy poznají, že jsem Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Hle - přivádím na Týr od severu...
Ezechiel 26:14...nikdy nebudeš vystavěno! To říkám Hospodinpraví Panovník Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Týre,...
Ezechiel 26:15...říkám Hospodin, praví Panovník Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Týre, celé pobřeží se bude třást...
Ezechiel 26:19...děs jímá mořské ostrovy - nejsi tu! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: učiním městem opuštěným,...
Ezechiel 26:21... Budou hledat, ale nikdo nikdy nenajdepraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 27:3...cest, obchodnici s mnoha národy za mořem: Tak praví Panovník Hospodin. Říkal jsi, Týre: ‚Jsem dokonalý v...
Ezechiel 28:2..."Synu člověčí, řekni vládci Týru: Tak praví Panovník Hospodin - Ve svojí pýše říkáš si: ‚ jsem...
Ezechiel 28:6...kvůli všemu tomu bohatství zpychl jsi. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože si myslíš, jak jsi božský,...
Ezechiel 28:10... rukama cizáků! Ano, tak jsem promluvilpraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 28:12...zpívej žalozpěv nad králem Týru a řekni mu - Tak praví Panovník Hospodin: Byl jsi pečetí dokonalosti, plný...
Ezechiel 28:22...proti Sidonu. Prorokuj proti němu a řekni - Tak praví Panovník Hospodin: Sidone, jsem proti tobě a na...
Ezechiel 28:25...Tehdy poznají, že jsem Panovník Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: shromáždím celý dům Izraele z...
Ezechiel 29:3...proti němu i celém Egyptu. Řekni mu: Tak praví Panovník Hospodin - jsem proti tobě, faraone,...
Ezechiel 29:8...ses, jsi jim kyčle vykloubil. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle, přivedu na tebe meč a...
Ezechiel 29:13...mezi národy a rozpráším je po zemích. Avšak toto praví Panovník Hospodin: těch čtyřicet let uplyne,...
Ezechiel 29:19...tažení nezískali z Týru žádnou odměnu. Proto tak praví Panovník Hospodin: Hle - dávám babylonskému králi...
Ezechiel 29:20... za to, co pro udělali, mu dávám Egyptpraví Panovník Hospodin. V onen den obdařím dům Izraele...
Ezechiel 30:2...Hospodinovo: "Prorokuj, synu člověčí. Řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Kvílejte: ‚Ach ten den!' Neboť je...
Ezechiel 30:6... ti všichni padnou mečem spolu s Egyptem. Tak praví Hospodin: Padnou pomocníci Egypta, jeho pyšná moc se...
Ezechiel 30:10...budou sevřeni úzkostí. Hle - to přichází! Tak praví Panovník Hospodin: Skrze babylonského krále...
Ezechiel 30:13...rukou cizáků. To říkám Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Vymýtím hnusné modly a s...
Ezechiel 30:22...převaz, aby měl znovu sílu třímat meč. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle - jsem proti faraonovi, králi...
Ezechiel 31:10...- všechny stromy v Boží zahradě! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože se tyčil tak vysoko a...
Ezechiel 31:15...mezi smrtelníky, kteří sestupují do jámy. Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy sestoupil do podsvětí,...
Ezechiel 31:18... Tak je tomu s faraonem a se všemi jeho hordamipraví Panovník Hospodin." Prvního dne dvanáctého měsíce...
Ezechiel 32:3...plácáš do vody a čeříš bahno v potocích. Tak praví Panovník Hospodin: Roztáhnu na tebe svoji síť a...
Ezechiel 32:8... kvůli tobě zatemním a tvoji zem ponořím do tmypraví Panovník Hospodin. Mnohé národy znepokojím v srdci,...
Ezechiel 32:11...jeden každý z nich v den tvé záhuby. Tak totiž praví Panovník Hospodin: Meč babylonského krále se chystá...
Ezechiel 32:14...vody ustálím a nechám je plynout podobné olejipraví Panovník Hospodin. Egypt zcela zpustoším a zbavím...
Ezechiel 32:16... jej zpívají nad Egyptem a všemi jeho hordamipraví Panovník Hospodin." Patnáctého dne téhož měsíce...
Ezechiel 32:31...útěchy nad všemi svými hordami pobitými mečempraví Panovník Hospodin. Pustím totiž svou hrůzu do země...
Ezechiel 32:32...bude položen mezi neobřezance padlé mečempraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 33:11...bychom mohli žít?' Řekni jim: Jakože jsem živpraví Panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti ničemy....
Ezechiel 33:25...a ta země nám patří!' Nuže, řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Jíte maso s krví, vzhlížíte ke...
Ezechiel 33:27... a ještě chcete vládnout zemi? Řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ, ti, kdo jsou v...
Ezechiel 34:2...Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům - Tak praví Panovník Hospodin: Běda vám, pastýři Izraele, kteří...
Ezechiel 34:8... slyšte slovo Hospodinovo: Jakože jsem živpraví Panovník Hospodin - Protože se ovce bez pastýře...
Ezechiel 34:10... vy pastýři, slyšte slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin: Hle - jsem proti těm pastýřům!...
Ezechiel 34:11...ze chřtánu; se jimi živit nebudou! Ano, tak praví Panovník Hospodin: Hle - sám půjdu hledat své ovce...
Ezechiel 34:15...Své ovce budu pást sám a nechám je odpočívatpraví Panovník Hospodin. Ztracenou vyhledám, zaběhlou...
Ezechiel 34:17... Vám, svým ovcím, pak Panovník Hospodin praví: Hle - budu soudit mezi jednotlivými ovcemi a mezi...
Ezechiel 34:20...jste nohama zkalili? Nuže, Panovník Hospodin jim praví: Hle - sám budu soudit mezi vykrmenými a hubenými...
Ezechiel 34:30...jsem s nimi a že oni, dům Izraele, jsou můj lidpraví Panovník Hospodin. Vy jste ovce - lidské ovce na...
Ezechiel 34:31...lidské ovce na pastvině - a jsem váš Bůhpraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 35:3...Seír a prorokuj proti němu. Řekni mu - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti tobě, pohoří...
Ezechiel 35:6...s jejich vinami. Proto, jakože jsem živpraví Panovník Hospodin, vydám krveprolití a krev se ti...
Ezechiel 35:11...tam bydlí Hospodin! Proto, jakože jsem živpraví Panovník Hospodin, tvůj nenávistný hněv a závist vůči...
Ezechiel 35:14...svá slova proti mně. jsem to ale slyšel. Tak praví Panovník Hospodin: K radosti celého světa ...
Ezechiel 36:2...Izraelské hory, slyšte slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin - Nepřítel nad vámi volal: ‚Hohó,...
Ezechiel 36:3...teď patří nám!' Proto prorokuj a řekni: Tak praví Panovník Hospodin. Protože vás pustošili a drtili ze...
Ezechiel 36:4...hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník Hospodin horám a výšinám, stržím a roklinám,...
Ezechiel 36:5...a všem dokola jsou jen k posměchu. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ano, mluvil jsem v planoucím...
Ezechiel 36:6...a řekni horám a výšinám, stržím a roklinám: Tak praví Panovník Hospodin. Hle - mluvím zuřivě rozhorlen,...
Ezechiel 36:7... protože se vám posmívali pohané. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Přísahám, že pohanům kolem vás se...
Ezechiel 36:13...dědictvím. nikdy je nepřipravíte o děti. Tak praví Panovník Hospodin. Protože o tobě říkají: ‚Ta země...
Ezechiel 36:14...lidi a nebudeš připravovat svůj národ o dětipraví Panovník Hospodin. Nenechám poslouchat posměch...
Ezechiel 36:15...národů a nikdy nepřivedeš svůj národ k pádupraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 36:22... kamkoli přišli. Proto řekni domu Izraele - Tak praví Panovník Hospodin: Nedělám to kvůli vám, dome Izraele...
Ezechiel 36:23...vás před jejich očima prokážu, jak jsem svatýpraví Panovník Hospodin. Posbírám vás z pohanů, shromáždím...
Ezechiel 36:32...vinám a své zvrhlosti. Nedělám to kvůli vámpraví Panovník Hospodin, toho si buďte vědomi. Vy buďte...
Ezechiel 36:33...a styďte se za své způsoby, dome izraelský. Toto praví Panovník Hospodin: V den, kdy vás očistím od všech...
Ezechiel 36:37...pustiny. To říkám Hospodin; to učiním. Tak praví Panovník Hospodin: Znovu odpovím na modlitby domu...
Ezechiel 37:5...jim: Suché kosti, slyšte slovo Hospodinovo! Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, do vás...
Ezechiel 37:9...duchu. Prorokuj, synu člověčí, a řekni mu - Tak praví Panovník Hospodin: Přijď, duchu, ze čtyř stran a...
Ezechiel 37:12...jsme ztraceni.' Nuže, prorokuj a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, otevřu vaše hroby; z těch...
Ezechiel 37:14... že jsem Hospodin. Jak jsem řekl, tak učinímpraví Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 37:19... co to podle tebe znamenat?' řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, vezmu dřevo Josefovo...
Ezechiel 37:21...dřeva před jejich očima a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, vezmu syny Izraele z...
Ezechiel 38:3...a Tubalu. Prorokuj proti němu a řekni - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti tobě, Gogu,...
Ezechiel 38:10... s mnoha národy, které se k tobě připojí. Tak praví Panovník Hospodin: V ten den napadnou různé...
Ezechiel 38:14... synu člověčí, prorokuj a řekni Gogovi - Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy bude můj lid Izrael...
Ezechiel 38:17... se na tobě před jejich očima posvětím. Tak praví Panovník Hospodin: Ano, jsi to ty, o kom jsem mluvil...
Ezechiel 38:18...prorokovali, že přivedu proti nim. V ten denpraví Panovník Hospodin, v den, kdy Gog zaútočí na...
Ezechiel 38:21... Na všech svých horách povolám proti Gogovi mečpraví Panovník Hospodin, a všichni jeho muži obrátí meč...
Ezechiel 39:1...člověčí, prorokuj proti Gogovi a řekni - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti tobě, Gogu,...
Ezechiel 39:5...ležet venku na poli. Ano, tak jsem promluvilpraví Panovník Hospodin. Pošlu oheň i proti Magogovi a těm,...
Ezechiel 39:8...v Izraeli. Hle - to přichází, se to dějepraví Panovník Hospodin! To je ten den, o kterém jsem...
Ezechiel 39:10... kdo je obírali, a vyplení ty, kdo je plenilipraví Panovník Hospodin. Toho dne určím Gogovi pohřebiště v...
Ezechiel 39:13...a získají si tím pověst v den, kdy se oslavímpraví Panovník Hospodin. Muži k tomu určení budou stále...
Ezechiel 39:17... Tak bude země očištěna. Synu člověčí, tak praví Hospodin - Řekni všem ptákům a veškeré divé zvěři:...
Ezechiel 39:20...koni i jezdci, hrdiny i všemi válečníkypraví Panovník Hospodin. Předvedu svou slávu mezi národy....
Ezechiel 39:25...- skryl jsem svoji tvář před nimi. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Teď přivedu Jákoba ze zajetí!...
Ezechiel 39:29...tvář, neboť na dům Izraele vyliji svého Duchapraví Panovník Hospodin." Desátého dne měsíce po novém...
Ezechiel 43:18...schody. "Synu člověčí," řekl mi tehdy, "tak praví Panovník Hospodin: Toto jsou předpisy ohledně oltáře....
Ezechiel 43:19... kteří ke mně přistupují, aby mi sloužilipraví Panovník Hospodin, mladého býčka k oběti za hřích....
Ezechiel 43:27...i pokojné oběti a ve vás najdu zalíbenípraví Panovník Hospodin." Poté znovu přivedl k vnější...
Ezechiel 44:6... Řekni těm vzbouřencům, domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Dost bylo vašich ohavností,...
Ezechiel 44:9...jste na stráž u svatyně postavili jiné. Tak praví Panovník Hospodin: Žádný cizinec s neobřezaným srdcem...
Ezechiel 44:12...svedli dům Izraele k hříchu, proto jim přísahámpraví Panovník Hospodin, že ponesou svou vinu. Nepřiblíží...
Ezechiel 44:15...stát přede mnou, aby mi přinášeli tuk a krevpraví Panovník Hospodin. Budou vcházet do svatyně, budou...
Ezechiel 44:27...ve svatyni, přinese svou oběť za hříchpraví Panovník Hospodin. A toto bude jejich dědictví:...
Ezechiel 45:9...země jednotlivým kmenům domu Izraele." Tak praví Panovník Hospodin: "Dost , izraelští vládci!...
Ezechiel 45:15... zápalné a pokojné oběti ke smíření za lidpraví Panovník Hospodin. Všechen lid země bude tuto obětní...
Ezechiel 45:18...i pokojné oběti ke smíření za dům Izraele." Tak praví Panovník Hospodin: "Prvního dne prvního měsíce vezmeš...
Ezechiel 46:1...hřích, tak zápalné i moučné oběti a olej." Tak praví Panovník Hospodin: "Východní brána vnitřního nádvoří...
Ezechiel 46:16...moučnou oběť a olej ke stálé zápalné oběti." Tak praví Panovník Hospodin: "Když vládce ze svého dědictví...
Ezechiel 47:1...byl totiž obrácen k východu). Voda stékala zpod pravé strany chrámu na jih od oltáře. Poté odvedl...
Ezechiel 47:2...východní bráně vnějšího nádvoří. A hle - z její pravé strany se řinula voda. Onen muž se zatím s měřicí...
Ezechiel 47:13...ovoce bude pokrmem a jejich listí lékem." Tak praví Panovník Hospodin: Toto jsou hranice země, kterou si...
Ezechiel 47:23...přistěhovalec žije, tam mu přidělíte dědictvípraví Panovník Hospodin. Toto jsou jména kmenů: U severní...
Ezechiel 48:29...kmenům Izraele, a toto jsou jejich podílypraví Panovník Hospodin. Toto jsou vnější hranice města: Na...
Ozeáš 2:15...za svými milenci - na však vůbec nemyslípraví Hospodin. Pak si ji ale znovu nakloním; povedu ji po...
Ozeáš 2:18... jako v den, kdy vyšla z Egypta. Toho dnepraví Hospodin, mi budeš říkat: "Manželi" - Baalem ...
Ozeáš 2:23...poznala, kdo je Hospodin. V ten den odpovímpraví Hospodin, odpovím nebi a to odpoví zemi. Země odpoví...
Ozeáš 11:11...země jako holoubci a je k nim domů navrátímpraví Hospodin. Efraim zahrnuje lží a dům Izraele lstí....
Ozeáš 12:7...Hospodin! Navrať se proto ke svému Bohu, pečujprávo a o lásku a svému Bohu stále důvěřuj. Kramář v...
Joel 2:12...den! Kdo jej může snést? A proto ještě teďpraví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s...
Joel 4:8...ti je prodají Sabejským, daleko mezi pohany. Tak praví Hospodin. Provolejte to mezi národy: Vyhlaste boj!...
Amos 1:3...louky pastýřů, uschne i vrchol Karmelu. Toto praví Hospodin: Damašek hřešil trojnásob, čtyřnásob - ...
Amos 1:5...v Bet-edenu. Aramejský lid bude vyhnán do Kírupraví Hospodin. Toto praví Hospodin: Gaza hřešila trojnásob...
Amos 1:6...lid bude vyhnán do Kíru, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Gaza hřešila trojnásob, čtyřnásob - toho...
Amos 1:8...ruku proti Ekronu a zbytky Filištínů zahynoupraví Panovník Hospodin. Toto praví Hospodin: Týr hřešil...
Amos 1:9...Filištínů zahynou, praví Panovník Hospodin. Toto praví Hospodin: Týr hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho...
Amos 1:11...hradby Týru oheň, aby pohltil jeho paláce. Toto praví Hospodin: Edom hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho...
Amos 1:13...na Teman oheň, aby pohltil paláce v Bosře. Toto praví Hospodin: Amonci hřešili trojnásob, čtyřnásob - ...
Amos 1:15...půjde do vyhnanství a jeho velmoži spolu s nímpraví Hospodin. Toto praví Hospodin: Moáb hřešil trojnásob...
Amos 2:1...jeho velmoži spolu s ním, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Moáb hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho...
Amos 2:3...soudce, všechny jeho velmože pobiji spolu s nímpraví Hospodin. Toto praví Hospodin: Juda hřešil trojnásob,...
Amos 2:4...velmože pobiji spolu s ním, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Juda hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho...
Amos 2:6...Judu oheň, aby pohltil jeruzalémské paláce. Toto praví Hospodin: Izrael hřešil trojnásob, čtyřnásob - ...
Amos 2:11...mladíků nazíry. Copak to tak není, Izraelcipraví Hospodin. Vy jste však nazíry napájeli vínem,...
Amos 2:16...hrdina v ten den bude nahý utíkatpraví Hospodin. Slyšte, Izraelci, slovo, jež Hospodin...
Amos 3:10...na ten zmatek, na to vykořisťování! Jednat správ jsou neschopní, praví Hospodin. To, co hromadí ve...
Amos 3:11...palácích, získali násilím a loupeží! Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Tuto zem obklíčí protivník, strhne...
Amos 3:12... strhne tvé pevnosti a tvé paláce vyplení. Toto praví Hospodin: Jako když pastýř vyrve z tlamy lva jen dvě...
Amos 3:13...polštářích. Slyšte to a varujte dům Jákobůvpraví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: V den, kdy s Izraelem...
Amos 3:15...se domy ze slonoviny; ty skvělé domy vymizípraví Hospodin. Vy, bášanské krávy, tohle poslyšte, vy,...
Amos 4:3...skrz hradbu zbořenou a k Harmonu vás poženoupraví Hospodin. Jděte si do Bet-elu zahřešit, v Gilgalu...
Amos 4:5...štědrosti - tak to přece máte, Izraelci, rádipraví Panovník Hospodin. Ve všech vašich městech jsem...
Amos 4:6...potravy. A přesto jste se ke mně nevrátilipraví Hospodin. Odepřel jsem vám také déšť, když do žně...
Amos 4:8...ale nemohli. A přesto jste se ke mně nevrátilipraví Hospodin. Vaše zahrady a vinice jsem bil znovu a...
Amos 4:9...housenky. A přesto jste se ke mně nevrátilipraví Hospodin. Poslal jsem na vás mor jako na Egypt, vaše...
Amos 4:10...naplnil. A přesto jste se ke mně nevrátilipraví Hospodin. Bůh jsem mezi vámi působil zkázu, jako...
Amos 4:11...z plamenů. A přesto jste se ke mně nevrátilipraví Hospodin. Tak tedy s tebou, Izraeli, naložím, a...
Amos 5:3...bude v zemi své, nikdo ji nezvedne. Toto praví Panovník Hospodin domu Izraele: Městu, jež vytáhne s...
Amos 5:4... jež se stem vytáhne, zůstane jen deset. Toto praví Hospodin domu Izraele: Hledejte mne, žijete!...
Amos 5:7...nikdo v Bet-elu uhasit nemůže! Vy ale obracíte právo v pelyněk a spravedlnost k zemi srážíte. Ten, který...
Amos 5:15... Zlo nenáviďte a dobro milujte, u soudu v bráně právo podpořte - snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad...
Amos 5:16...smiluje nad tím, co z Josefa zůstane. Nuže, toto praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: Nářek bude znít na...
Amos 5:17...znít na všech vinicích, projdu mezi vámipraví Hospodin. Běda těm, kteří touží po Hospodinově dni! K...
Amos 5:24...poslouchat vaše hraní na loutny! se valí právo jako mocná řeka, spravedlnost jako proud, jenž...
Amos 5:27...sami udělat? Proto vás vystěhuji za Damašekpraví Hospodin, Bůh zástupů - tak se jmenuje. Běda těm,...
Amos 6:12...s voly orat moře? Vy jste však dokázali obrátit právo v jed a ovoce spravedlnosti v pelyněk - vy, kdo...
Amos 6:14...mocný Karnajim?" Hle, dome Izraele, jsem to praví Hospodin, Bůh zástupů, kdo vzbudí proti vám národ,...
Amos 7:17...o Izraeli, o domu Izákovu neřečni!' Nuže, toto praví Hospodin: Tvá žena bude smilnit ve městě a tví synové...
Amos 8:3... V ten den se chrámové zpěvy obrátí v kvílenípraví Panovník Hospodin. Všude spousta rozházených mrtvol!...
Amos 8:9...a zase opadne jako ta řeka v Egyptě! V ten denpraví Panovník Hospodin, nechám slunce zajít v poledne a...
Amos 8:11...poslední den bude nejtrpčí! Hle, přicházejí dnypraví Panovník Hospodin, kdy na zem pošlu hlad - ne hlad po...
Amos 9:7...nejste, Izraelci, pro stejní jako Habešanépraví Hospodin. Copak jsem Izrael nevyvedl z Egypta stejně...
Amos 9:8...dům Jákobův ze země, nevyhladím je však úplněpraví Hospodin. Hle, dávám rozkazy! Budu přesívat dům...
Amos 9:12...zbytek Edomu i všechny národy jméno nesoucípraví Hospodin, který to způsobí. Hle, přicházejí dny,...
Amos 9:13...Hospodin, který to způsobí. Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy žence dožene oráč a toho, kdo šlape...
Amos 9:15...dal jim, a z země nebudou nikdy vyrvánipraví Hospodin, tvůj Bůh. Vidění Abdiášovo. Toto praví...
Abdiáš 1:1...Hospodin, tvůj Bůh. Vidění Abdiášovo. Toto praví Panovník Hospodin o Edomu. Od Hospodina jsme slyšeli...
Abdiáš 1:4...hnízdo mezi hvězdami, i odtamtud bych srazilpraví Hospodin. Přepadnou-li v noci lupiči, vezmou jen...
Abdiáš 1:8...nastraží - nebudeš mít ani ponětí! Toho dnepraví Hospodin, vyhubím z Edomu mudrce, na Ezauově hoře...
Micheáš 2:3...rodiny, připravují je o dědictví. A proto tak praví Hospodin: "Hle, na tu tlupu chystám pohromu - teď...
Micheáš 3:1...Jákobovi, vůdcové domu Izraele: Nemáte snad znát právo, vy, kdo nenávidíte dobro a milujete zlo; vy, kdo...
Micheáš 3:5...nimi skryje tvář, protože jednali tak zle. Toto praví Hospodin o prorocích, kteří svádějí můj lid: "Když...
Micheáš 4:6...Hospodina, našeho Boha na věky věků! V onen denpraví Hospodin, posbírám kulhavé a zahnané shromáždím - ty,...
Micheáš 5:9...tví protivníci budou vymýceni! "Toho dnepraví Hospodin, vaše koně mezi vámi vymýtím a vaše vozy...
Micheáš 6:1...a zuřením nad neposlušnými národy!" Slyšte, co praví Hospodin: "Vstaň a veď žalobu před horami, pahorky...
Nahum 1:12...smýšlí zle a spřádá plány zločinné! Tak praví Hospodin: "I když mají klid a jsou tak početní, přece...
Nahum 2:14...doupěti samou kořist. "Hle, jsem proti tobě!" praví Hospodin zástupů. "Tvé vozy spálím v oblacích kouře,...
Nahum 3:5...skrze svá kouzla. "Hle, jsem proti tobě!" praví Hospodin zástupů. "Vyhrnu ti sukni nad hlavu; ukážu...
Abakuk 1:4...hádky a rozpory. Zákon se zdá být bezmocnýprávo nelze prosadit. Spravedlivý obklíčen je ničemy, a tak...
Abakuk 1:7...území, jež jim nepatří. Jsou strašliví a úděsníprávo a čest sami si určují. Jejich koně jsou rychlejší než...
Sofoniáš 1:2...Amonova. "Smetu z povrchu země dočista všechnopraví Hospodin. Smetu lidi i dobytek, smetu nebeské ptáky i...
Sofoniáš 1:3...s ničemy! Vyhladím z povrchu země samo lidstvopraví Hospodin. Vztáhnu ruku i na Judu a na všechny...
Sofoniáš 1:10...plní chrám svého Pána násilím a lstí. V ten denpraví Hospodin, zazní od Rybné brány křik, od Nového města...
Sofoniáš 2:9...se na jeho území. Proto, jakože jsem živpraví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, Moáb dopadne jako...
Sofoniáš 3:8...hanebnost při všem, co dělají. Proto čekejtepraví Hospodin, v den, kdy povstanu, abych svědčil! Toto je...
Sofoniáš 3:20...na zemi, změním váš osud před vašimi zrakypraví Hospodin." Ve druhém roce vlády krále Dareia,...
Ageus 1:2... a k veleknězi Jošuovi, synu Jocadakovu: "Tak praví Hospodin zástupů - Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel...
a další...

Slova obsahující praví: napraví (7) napravím (1) napravíš (1) napravíte (1) nepřipravíte (1) nespraví (1) opraví (2) opravím (1) popraví (1) praví (940) pravím (1) pravíš (3) přepravím (1) připraví (18) připravím (9) připravíš (5) připravíte (4) vypraví (2) vypravím (3) vypravíme (1) vypravíš (1) vypravíte (1) zpravím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |