Pramen

Hledám varianty 'pramen' [ prameny (23) pramenům (3) pramenů (3) prameni (7) pramenem (4) pramene (14) pramen (20) ]. Nalezeny 73 verše.
Genesis 7:11...dne druhého měsíce. Ten den vytryskly všechny prameny veliké propasti a nebeské průduchy se otevřely....
Genesis 8:2... Nechal nad zemí vát vítr a voda se utišilaPrameny propasti i nebeské průduchy se zavřely a průtrž z...
Genesis 16:7...ji tedy pokořovala, od Hagar utekla. U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru,...
Genesis 21:19...národ." Tehdy Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy, naplnila měch vodou a dala chlapci...
Genesis 24:13...své milosrdenství. Hle, stojím u vodního pramene a dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu. Když...
Genesis 24:16...dívka, která ještě nepoznala muže. Sestoupilaprameni, naplnila si džbán a vydala se zpět. Služebník ...
Genesis 24:29...jménem Lában a ten se rozběhl ven k onomu mužipramene. Uviděl totiž ten nosní kroužek i náramky na rukou...
Genesis 24:30...muži a hle, ten dosud stál s velbloudy poblíž pramene. Lában mu řekl: "Pojď, Hospodinův požehnaný! Proč...
Genesis 24:42... přísahy zproštěn.' Dnes jsem tedy přišelprameni a řekl jsem: Hospodine, Bože mého pána Abrahama,...
Genesis 24:43...bys teď dal cestě zdar. Hle, stojím u vodního pramene. Když řeknu dívce, která vyjde pro vodu: ‚Dej mi...
Genesis 24:45...města Rebeka se džbánem na rameni, sestoupilaprameni a čerpala vodu. Když jsem pak řekl: ‚Dej mi...
Genesis 36:24...Ana (to je ten Ana, který našel na poušti horké prameny, když pásl osly svého otce Cibeona). Děti Anovy:...
Genesis 49:22... Josef je ratolest plodná, plodná ratolest nad pramenem, jejíž výhonky se po zdi pnou. Zraňovali ho,...
Exodus 15:27...A tak přišli do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody. Potom...
Leviticus 11:36...- jsou nečisté a nečisté pro vás zůstanouPramen nebo jímka na vodu ovšem zůstanou čisté. Cokoli se...
Numeri 33:9...a přišli do Elimu. V Elimu bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody. Vyšli z...
Deuteronomium 8:7...uvádí do krásné země, do země s potoky a vodními prameny, jež vyvěrají z hlubin v údolích i na horách; do...
Deuteronomium 33:13... žehná Hospodin nejlepší rosou z nebe nahořeprameny sahajícími dolů do hloubky, nejlepšími dary slunce,...
Jozue 15:9... Od vrcholu hory vede hranice k vodnímu prameni Neftoach, míří k městům pohoří Efron a dále k Baale...
Jozue 18:15... odkud hranice postupuje k vodnímu prameni Neftoach. Hranice potom klesá k úpatí hory stojící...
Soudců 7:1...(totiž Gedeon) s celým svým vojskem utábořilpramene Charod. Tábor Midiánců ležel severně od nich, v...
Soudců 15:19...a ožil. Tu studánku proto nazval En-hakorePramen volajícího, a ten je v Lechi dodnes. Samson...
1. Samuel 29:1...svá vojska do Afeku, zatímco Izrael tábořilpramene v Jizreelu. Když filištínští vládci pochodovali se...
2. Samuel 17:17...muži konec!'" Jonatan a Achimaac zůstávalipramene En-rogel. Chodívala tam služebná a říkala jim, co...
1. Královská 1:9...a vykrmená telata ke kameni Zochelet nedaleko pramene En-rogel a sezval tam všechny své bratry, královské...
1. Královská 1:33...mého syna Šalomouna na moji mulu a dovezte hoprameni Gíchon. Tam ho kněz Sádok a prorok Nátan...
1. Královská 18:5...) Achab Obadiášovi řekl: "Pojďme ke všem vodním pramenům a ke všem potokům v zemi - snad se někde ještě...
2. Královská 2:21...do sůl." Když mu to přinesli, šel k vodnímu prameni a vhodil do něj sůl se slovy: "Tak praví Hospodin:...
2. Královská 3:19... všechny ovocné stromy pokácíte, všechny vodní prameny zasypete a všechny dobré pozemky zaházíte kamením!"...
2. Královská 3:25...pozemky úplně zaházeli kamením, všechny vodní prameny zasypali, všechny ovocné stromy pokáceli. Jedině...
2. Letopisů 32:3...a velitelů. Navrhl, se zasypou vodní prameny mimo město, a oni ho podpořili. Sešla se spousta...
2. Letopisů 32:4... Sešla se spousta lidí, takže zasypali všechny prameny i potok protékající krajem. Říkali si: "Proč by měl...
2. Letopisů 32:30... Právě Ezechiáš dal zasypat horní ústí pramene Gíchon a svedl ho dolů k západní straně Města...
2. Letopisů 33:14...obnovil vnější hradbu Města Davidova západně od pramene Gíchon podél potoka ke vchodu do Rybné brány a...
Nehemiáš 2:13...Tu noc jsem se vydal Údolní branou kolem Dračího pramene a k Hnojné bráně. Přitom jsem prohlížel pobořené...
Žalmy 36:10...bývají nasyceni, z rajských potoků je napájíšPramen života je přece u tebe a ve tvém světle světlo...
Žalmy 107:33...jej oslaví! Mohutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopár, úrodnou zemi v solné pláně pro špatnost...
Žalmy 107:35...zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny. Usazuje tam ty, kteří hladověli, aby založili...
Žalmy 114:8...On obrací skálu v jezero, nejtvrdší skálupramen vod! Ne nám, ne nám, Hospodine, ale svému jménu...
Přísloví 5:16...nádrže, vodu prýštící ze tvé studnice. Mají tvé prameny téci na ulice? Mají se náměstím řinout řeky tvé?...
Přísloví 8:24... zrodila jsem se, než vodou naplněny byly prameny. Předtím než byly hory zapuštěny, dříve než pahorky...
Přísloví 8:28... oblaka když ve výšinách věšel, propastné prameny když vytryskly. Byla jsem tam, když oceán spoutal,...
Přísloví 10:11...způsobí potíž, kdo otevřeně kárá, pokoj přinesePramenem života jsou ústa spravedlivých, v ústech darebáků...
Přísloví 13:14...přikázání ctí, bude odměněn. Rady moudrého jsou pramen života, z osidel smrti pomohou uniknout. Zdravý...
Přísloví 14:27...jistota pevná, jeho děti v něm najdou bezpečíPramen života je úcta k Hospodinu, z osidel smrti pomáhá...
Přísloví 16:22...rozumností, výřečné rty přesvědčivosti dodajíPramen života ten, kdo rozum, vlastní hloupost je...
Přísloví 18:4...voda jsou slova úst některých, zurčící potokpramen moudrosti. Stranit darebákovi jistě není dobré,...
Přísloví 25:26...je dobrá novina ze země daleké. Zakalený je pramen, studna zkažená, když spravedlivý před ničemou...
Kazatel 12:6...než se rozbije, dřív než se roztříští džbán nad pramenem a kolo u studny se rozláme, než se prach vrátí do...
Píseň 4:12...zamčená jsi, drahá nevěsto, studnice zamčenápramen zapečetěný. Tvé údy jsou sadem jabloní granátových s...
Píseň 4:15... s myrhou a aloí a nejlepšími balzámy. Jsi pramen zahradní, studnice živých vod, bystřina proudící z...
Izaiáš 12:3...mým spasením!" Budete nabírat vodu s radostípramenů spasení. V ten den řeknete: "Oslavujte Hospodina,...
Izaiáš 35:6...němého se rozjásá. Na poušti vytrysknou vodní prameny, pustinou budou proudit potoky, kde byl žhavý písek...
Izaiáš 41:18...na holých návrších, v údolích nechám tryskat prameny. Proměním pouště v jezera, z vyprahlé země bude...
Izaiáš 58:11... Budeš se podobat zavlažené zahradě, budeš jako pramen, jehož voda nevyschne. Kdo vzejdou z tebe, zbudují...
Jeremiáš 2:13... Můj lid totiž spáchal dvojí zlo: Opustili mnepramen živých vod, a vykopali si své rozpukané nádrže, ze...
Jeremiáš 8:23...Kéž by hlava byla studnicí a oči slzí prameny, abych oplakával dnem i nocí ty, kdo v mém lidu...
Jeremiáš 17:13...v prachu země, protože Hospodina opustili, ten pramen vody živé. Uzdrav , Hospodine, a budu zdráv,...
Jeremiáš 51:36... Vysuším to jeho moře, nechám vyschnout i jeho pramen. Babylon se obrátí v hromady sutin, kde žijí jen...
Ezechiel 31:4... Vody mu daly jeho vzrůst, tyčil se dík hlubokým pramenům proudícím kolem jeho kořenů dál k ostatním stromům...
Ezechiel 31:15...jsem hlubinu smutkem nad ním; zadržel jsem její prameny, se ty vydatné vody zastavily. I Libanon jsem...
Ozeáš 13:15...zvedá nad pouští, aby vysušil jeho potoky, jeho prameny aby vyprahly; vyplení jeho poklady, o vše cenné ho...
Joel 4:18...judskou roklí voda poteče. Z Hospodinova domu pramen vyrazí a zavlaží Akátové údolí. Egypt se stane...
Zachariáš 13:1...vytryskne domu Davidovu a obyvatelům Jeruzaléma pramen k omytí hříchu a nečistot. V onen den, praví...
Jan 4:14... nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu." "Pane, dej mi...
Jakub 3:11... Bratři moji, tak to nemá být! Chrlí snad pramen ze stejného ústí sladkou i hořkou vodu? Může snad,...
Jakub 3:12...olivy anebo vinná réva fíky? Stejně tak solný pramen nevydává sladkou vodu. Kdo je mezi vámi moudrý a...
2. Petr 2:17...proroka v jeho nepříčetnosti zastavila. Jsou to prameny bez vody, mraky hnané vichřicí, které čeká jen...
Zjevení 7:17...Beránek, který je uprostřed trůnu. Povede jepramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí." ...
Zjevení 8:10...hořící jako pochodeň a padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se...
Zjevení 14:7...se Tomu, který stvořil nebe, zemi, mořeprameny vod!" Za ním letěl druhý anděl se slovy: "Padlo,...
Zjevení 16:4...zemřela. Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev. A slyšel jsem anděla vod,...
Zjevení 21:6...počátek i konec. dám žíznícímu zdarma napítpramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto vše za...

Slova obsahující pramen: pramen (20) pramene (14) pramenem (4) prameni (7) pramení (8) pramenící (1) pramenité (1) pramenitou (7) pramenným (1) pramenů (3) pramenům (3) prameny (23)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |