Prachem

Hledám varianty 'prachem' [ prachu (52) prachem (6) prach (54) ]. Nalezeno 106 veršù.
Genesis 2:7...celý zemský povrch. Hospodin Bůh pakprachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech...
Genesis 3:14...dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i...
Genesis 3:19... dokud se nevrátíš do země, neboť z pocházíšPrach jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své ženě...
Genesis 13:16... navěky. Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach, půjde...
Genesis 18:27...- odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel - možná, že bude do těch padesáti...
Genesis 28:14... dám tobě a tvému semeni. Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i...
Exodus 8:12...Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř do prachu, se po celé egyptské zemi promění v komáry!" A...
Exodus 8:13...tak to učinili: Áron napřáhl hůl, udeřil s do prachu, a lidi i dobytek obsypali komáři. Veškerý prach v...
Exodus 8:14...Také věštci se pokoušeli svými kouzly vyvéstprachu komáry, ale nemohli. Když byli lidé i dobytek...
Exodus 32:20...si udělali, roztavil je v ohni, rozdrtil na prach, rozptýlil na hladinu vody a dal pít synům Izraele....
Leviticus 17:13...se smí jíst, musí vycedit jeho krev a přikrýt ji prachem. Vždyť životem každého tvora je krev, právě ta je...
Numeri 5:17...do hliněné nádoby svatou vodu, vezme trochu prachu z podlahy Příbytku a hodí jej do vody. Když tu...
Numeri 23:10...bydlí, jenž se nepočítá mezi národy. Kdo sečte prach Jákobův, kdo oblak Izraele vyčíslí? Kéž i zemřu...
Deuteronomium 28:24...železo. Hospodin ti pro tvou zem místo deště prach; z nebe bude zasypávat písek, dokud nebudeš...
Deuteronomium 32:24...i morem urputným, pak na pošlu zuby šelem, v prachu je potká hadí jed! V ulicích bude řádit meč, v...
Jozue 7:6...spolu se stařešiny Izraele a sypali si na hlavu prach. "Ach, Pane můj, Hospodine!" řekl Jozue, "Proč jsi...
1. Samuel 2:8...hojnost, poníží a rovněž povýší. Chudáka umíprachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty...
2. Samuel 16:13...a jak šel, zlořečil, házel po něm kameny a vířil prach. Utrmácený král i všichni, kdo byli s ním, nakonec...
2. Samuel 22:43... volali k Hospodinu - žádná odpověď. Jako prach na zemi rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici jsem je...
1. Královská 16:2...dostal slovo Hospodinovo: "Pozvedl jsem prachu a učinil vůdcem mého lidu, Izraele. Ty ses ale držel...
1. Královská 20:10...a ještě mi přidají, jestli v Samaří bude dost prachu, aby každý z mých mužů nabral aspoň trochu!"...
2. Královská 13:7... Tak je aramejský král zničil. Rozdrtil je na prach. Ostatní Joachazovy skutky - co všechno vykonal a jak...
2. Královská 23:6...k potoku Kidron, kde ji spálil. Rozemlel ji na prach a ten pak vysypal na veřejném hřbitově. Dále zbořil...
2. Královská 23:12...na obou nádvořích Hospodinova chrámu. Jejich prach odtud urychleně vyhodil do potoka Kidron. Král také...
2. Královská 23:15...Jošiáš rozbořil, tu výšinu spálil a rozdrtil na prach. Spálil také Ašeřin kůl. Když se Jošiáš rozhlédl,...
2. Letopisů 1:9...jsi učinil králem lidu početného jako zemský prach. Dej mi tedy moudrost a poznání, abych dovedl...
Nehemiáš 3:34...Chtějí to dnes dodělat? Chtějí křísitprachu ty ohořelé sutiny?" Tobiáš Amonský, který mu stál po...
Job 2:12...pláče, roztrhli své pláště a sypali si na hlavu prach, létal k obloze. Sedm dní a sedm nocí s ním...
Job 4:19...s těmi, kdo žijí v domech hliněných, jež majíprachu základy? Rozmáčknout je lze snáze než mola, drceni...
Job 5:6...bohatství zhltnou žízniví. Zlo totiž jen takprachu nevzchází, trápení ze země samo nepučí - to přece...
Job 7:21... proč viny nezbavíš? Brzy ulehnu do prachu; budeš hledat, a tu nebudu!" Bildad Šuchský...
Job 8:19...vida ho - jemu se šťastně povede, vždyť jindeprachu vykvete. Bůh se bezúhonných nezříká, nepodpoří však...
Job 10:9...jsi mne z hlíny vytvořil - to chceš znovu na prach obrátit? Což jsi kdysi jak mléko nenalil, nenechal...
Job 14:8...kořeny v zemi zpuchřely, i kdyby jeho kmenprachu tlel, jen ucítí vodu, vypučí zase, jak mladý stromek...
Job 14:18...a moje viny přikryl bys. Jako se však hora na prach rozdrolí, jako se balvan z místa odvalí, jako voda...
Job 17:16...Sestoupí se mnou do hrobu? Lehneme si spolu do prachu?" Bildad Šuchský mu na to...
Job 19:25...žije, to jedno vím, a že nakonec se nad prachem postaví. I kdyby ze kůži sedřeli, ve svém...
Job 20:11...navrátit. Mladická síla, jíž měl plné kosti, do prachu ulehne spolu s ním. I když mu zlo chutná v ústech...
Job 21:26...hořkosti, aniž kdy okusil, co je blahobyt. Do prachu však ulehnou jeden jak druhý, oba dva stejně...
Job 22:24...svého stanu vyžeň bezpráví, své zlato musíš do prachu zahodit, ofirské zlato mezi říční balvany. Pak bude...
Job 27:16...oplakáváni od svých vdov. I kdyby stříbra jak prachu nakupil, i kdyby šatů jak bláta navršil, spravedlivý...
Job 28:6...se ukrývá v jejích skalách, blyští se tam zlatý prach. Stezku tam nezná dravý pták, nespatřilo ji oko...
Job 30:19...košile chce uškrtit. Do bláta odmrštilprachu a popelu jsem podobný. Křičím k tobě, a ty...
Job 34:15...živé by rázem pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu vrátilo! Máš-li tedy rozum, poslouchej, na moje...
Job 38:38... kdo nebeské džbány může vylévat, když se prach speče jako slitina, když hlína pevně drží ve...
Job 42:6...na vlastní oči spatřuji. Proto se pokořuji - v prachu a popelu činím pokání!" Když Hospodin domluvil tato...
Žalmy 7:6... pošlape můj život na zemi, mou čest prachu vyválí! séla Povstaň, Hospodine, v hněvu svém,...
Žalmy 18:43... volali k Hospodinu - žádná odpověď. Jako prach ve větru rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici jsem je...
Žalmy 22:16...jako střep, jazyk mi přilnul k čelistem, do prachu smrti srazils ! Smečka psů se na sbíhá,...
Žalmy 22:30...bohatí světa se před ním skloní, všichni do prachu klesající pokleknou - ti, kdo se při životě udržet...
Žalmy 30:10...K čemu to bude, když padnu do jámy? Bude snad prach tebe oslavovat? Bude snad vyprávět o tvé věrnosti?...
Žalmy 44:26...tvář, nedbáš na naši bídu, na útlak náš? Do prachu naše duše klesají, naše těla leží na zemi. Povstaň a...
Žalmy 72:9...klaní obyvatelé pouští, jeho nepřátelé lížou prach! mu králové z ostrovů i moří složí pocty, králové...
Žalmy 78:27...nechal, vítr od jihu svou mocí hnal. Masem jak prachem zasypal je, množstvím ptáků, jako je písku u moře....
Žalmy 90:3...věků navěky Bůh jsi ty! Obracíš člověka zpátkyprach, pravíš: "Vraťte se, smrtelníci, zpět!" Před tebou...
Žalmy 102:15...tvoji služebníci milují jeho kamení, nad jeho prachem jsou hnuti lítostí! Hospodinovo jméno národy ctít...
Žalmy 103:14...On přece , z čeho jsme složeni, to, že jsme prach, si nosí v paměti. Vždyť jako tráva trvá smrtelník,...
Žalmy 104:29... když dech jim odjímáš - navracejí se znovuprach. Svého Ducha když pošleš, bývají stvořeni, abys tvář...
Žalmy 113:7...pohlíží, na vše na nebi i na zemi? Chudáka umíprachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty...
Žalmy 119:25...rozkoší - jsou to rádci nejbližší! dušeprachu krčí se, svým slovem prosím obživ ! Vylíčil jsem...
Přísloví 8:26...učinil zemi a vše kolem, dříve než světa první prach. Byla jsem při tom, když nebesa chystal, když nad...
Kazatel 3:20...Všichni směřují k témuž místu - všichni jsouprachu, všichni se do prachu zase vracejí. Kdo , že...
Kazatel 12:7...nad pramenem a kolo u studny se rozláme, než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu,...
Izaiáš 21:9...Všechny sochy jeho bohů leží roztříštěnéprachu!" Můj lide drcený jako zrno na mlatu, ohlásil jsem...
Izaiáš 24:17...zrádci zradili, zrádci zrádně zradili!" Strachprach a past na tebe, kdo zemi obýváš! Kdo uteče, zazní...
Izaiáš 24:18... zazní strašný hlas, upadne do propastiprach; kdo z propasti se vyškrábá, nad tím se sklapne past....
Izaiáš 25:12...tvé vysoké nedobytné zdi, zboří a srazí je do prachu na zemi! V ten den se v judské zemi bude zpívat...
Izaiáš 26:5...a nedobytné město boří; boří je k zemi, do prachu je sráží. Bude zašlapáno pod nohy, pod nohy...
Izaiáš 26:19... vstanou mrtvoly. Probuďte se, prozpěvujte, v prachu pohřbení! Tvá rosa je jako rosa svítání, zemi...
Izaiáš 27:9...kamenné oltáře budou roztlučeny, jako se na prach drtí vápenec, nezůstanou stát ani posvátné kůly ani...
Izaiáš 29:4...navrším. Tehdy budeš mluvit vleže na zemi, z prachu bude znít tvé mumlání; tvůj hlas bude podobný duchu...
Izaiáš 34:7...tury. Jejich zem celá nasákne krví, jejich prach bude tukem lepkavý. Ano, Hospodin chystá den pomsty,...
Izaiáš 40:12...shrnul vody do hrsti a nebe prsty rozměřil? Kdo prach země vsypal do mírky, kdo vložil hory na váhy a...
Izaiáš 40:15...víc než smítko na vahách, on zvedá ostrovy jako prach. Libanon by nevystačil ani na podpal, k oběti by...
Izaiáš 41:2...mu národy a dal mu vládnout nad králi? V prach je svým mečem obrací, svým lukem je jak stébla...
Izaiáš 47:1...spásou a Izrael svou krásou. Klesni a seďprachu, panno, Dcero babylonská! Seď na zemi, a ne na trůnu...
Izaiáš 49:23...zemi se budou klanět před tebou, lízat ti budou prach na nohou a tehdy poznáš, že jsem Hospodin a že se...
Izaiáš 52:2...nikdy nevstoupí neobřezaný a nečistý. Otřes seprachu, Jeruzaléme, zvedni se, na trůn posaď se! Strhni...
Izaiáš 65:25...jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach. žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé ...
Jeremiáš 17:13... Ti, kdo se od tebe odvracejí, budou zapsániprachu země, protože Hospodina opustili, ten pramen vody...
Jeremiáš 25:34...pastýři, naříkejte, vůdcové stáda, svíjejte seprachu! Čas vaší porážky nadešel, padnete jako krásní...
Jeremiáš 48:18... hůl, jež se skvěla nádherou!' Dolů ze slávy, v prachu usedni, trůnící Dcero dibonská! Zhoubce Moábu na...
Jeremiáš 48:43... neboť se vzpínal proti Hospodinu. Strachprach a past na vás, obyvatelé Moábu! praví Hospodin. Kdo...
Jeremiáš 48:44...tím strachem bude utíkat, padne do propastiprach; kdo z propasti se vyškrábá, nad tím se sklapne past....
Pláč 2:10... Stařešinové Dcery sionské sedají mlčky na zemiPrachem si hlavu pokryli, oblečeni do pytloviny....
Pláč 3:29...o samotě, tiše pod uloženým břemenem. Ústy do prachu klesne - snad je naděje! Tvář nastaví tomu,...
Pláč 3:47... kdo jsou proti nám. Zbývá nám jen strachprach, zkáza, zmar! Z očí mi slzy proudí potokem - můj lid...
Ezechiel 24:7... neprolévalo ji na hlíně, kde by ji přikryl prach. Aby se vzedmul hněv, aby vzplála pomsta, nechám tu...
Ezechiel 26:10...a tvé bašty zboří svými zbraněmi. Pokryje  prach zvířený množstvím jeho koní a tvé hradby se budou...
Ezechiel 27:30...se dají do křiku, hořce zaúpějí nad tebouprachem si hlavu posypou, svíjet se budou v popelu. Ve...
Daniel 12:2...zapsán ve knize. Tehdy se probudí mnozí, kdoprachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě, pro...
Micheáš 1:10...Gatu, ani neplakejte. V Bet-ofře (v tom Domě prachu) se v prachu svíjejte. Rozšafní obyvatelé Šafíru,...
Micheáš 7:17...rukou přikryjí, jim ohluchnou uši! lížou prach jako had, jako nějaký zeměplaz! lezou s chvěním ze...
Nahum 1:3...Jeho cesta vede bouří a vichřicí, mraky jsou prach od jeho kroků. Okřikne moře, a to se vysuší, vysuší i...
Zachariáš 9:3... se opevnil jako monastýr, stříbra nakupil jak prachu hromady a zlata jak bláta v ulicích. Hle! Panovník...
Matouš 10:14...domu nebo města a setřeste si z nohou i jeho prach. Amen, říkám vám, že v soudný den bude sodomskému a...
Marek 6:11...neposlouchali, vyjděte odtud a setřeste z nohou prach na svědectví proti nim." A tak šli a vyzývali lidi k...
Lukáš 9:5...nepřijali, vyjděte z toho města a setřeste si prach z nohou na svědectví proti nim." A tak vyšli a...
Lukáš 10:11...na jeho ulice a řekněte: ‚Setřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který nám ulpěl na nohou. Vězte ale,...
Skutky 13:51...je ze svého kraje. Ti však na setřásli prach z nohou a přišli do Ikonia. Učedníci pak byli plní...
Skutky 18:6...Když mu však odporovali a rouhali se, setřásl si prach z pláště se slovy: "Vaše krev na vaši hlavu, jsem...
Skutky 22:23...křičeli, rvali si pláště a házeli do vzduchu prach, velitel ho nechal odvést do pevnosti. Nařídil, ho...
1. Korintským 15:47... teprve potom to duchovní. První člověk bylprachu země, druhý člověk je z nebe. Jaký byl ten z prachu...
1. Korintským 15:48...země, druhý člověk je z nebe. Jaký byl tenprachu země, takoví jsou ti pozemští, a jaký ten nebeský,...
1. Korintským 15:49...i nebeští. Jako jsme nesli obraz toho, kdo bylprachu země, tak poneseme i obraz toho nebeského. Říkám vám...
Zjevení 18:19...bylo podobné tomuto velikému městu?" Sypali si prach na hlavu a s pláčem a kvílením křičeli: "Běda, běda,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |