Prý

Hledám varianty 'prý' [ prý ]. Nalezeno 46 veršù.
Numeri 14:25... a jeho símě ji získá za dědictví. Jelikož prý ‚v nížině bydlí Amalekovci a Kananejci,' zítra se...
Deuteronomium 22:17...muži. On si ji ale zprotivil a teď ji očerňujePrý: ‚Zjistil jsem, že tvá dcera není panna.' Zde je ale...
Jozue 9:24... tvůj Bůh, přikázal svému služebníku MojžíšoviPrý vám celou tuto zem a všechny obyvatele této země...
Soudců 6:13...jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcovéPrý: ‚Hospodin nás přece vyvedl z Egypta' - jenže teď nás...
Soudců 15:6... "Samson, zeť toho z Timny," doslechli se. "Prý za to, že mu vzal ženu a dal ji jeho družbovi." A tak...
2. Samuel 13:30...byli na cestě, když se Davidovi doneslo, že prý Abšalom povraždil všechny královské syny a že z nich...
2. Královská 9:12...tak jim vyprávěl: "Mluvil se mnou tak a tak. Že prý: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad...
2. Královská 19:23...Izraelova! Urážels Pána ústy svých poslůprý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu...
Nehemiáš 6:6... Proto stavíš ty hradby. Podle těch zpráv prý chceš být jejich králem. Dokonce jsi ustanovil proroky,...
Job 12:4...k smíchu i svému příteli: ‚On volá k Bohu, mu prý odpoví!' Jsem k smíchu: ‚Hle, spravedlivý a poctivý!'...
Job 16:3...slyšel přespříliš - jako těšitelé jste ukrutníPrý: ‚Kdy skončí to mluvení do větru?' Nebo: ‚Co ...
Job 35:3...‚Jsem spravedlivější než Bůh'? Říkáš totiž, co prý tím získáš: ‚Co z toho mám, být bez hříchu?' Na tyhle...
Job 35:15... že tvá pře leží u něj a ty na něj čekáš, že prý ve svém hněvu nikdy netrestá a že se o ničemnost vůbec...
Žalmy 12:5...vymýtí všechny lstivé rty a pyšné jazykyPrý: "V našem jazyku je naše síla, máme své rty - kdo je...
Žalmy 137:3...vrby. Naši věznitelé nás tam žádali, abychom jim prý zpívali; naši tyrani od nás chtěli veselí: "Co kdybyste...
Přísloví 23:35...usnul na moři, jako bys ulehl stožáru na špiciPrý: Dostal jsem ránu? Nebolí! Že zbili ? nevím kdy!...
Přísloví 28:24...než jazyk, který jen lichotí. Odírat rodiče prý žádný hřích není - to může říkat jen vrahův společník!...
Izaiáš 28:10...odkojeným mrňousům, právě odstaveným od prsůPrý: To a to a tak a tak, tam a sem a sem a tam - bla bla...
Izaiáš 37:24...Izraelova! Urážels Pána ústy svých sluhůprý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu...
Izaiáš 58:2... domu Jákobovu jeho hřích. Den co den  prý hledají, cesty by rádi poznali! Jako národ, jenž se...
Jeremiáš 2:35...mi vyhýbá!' Nuže, budu soudit za tvá slovaprý: ‚ jsem nehřešila.' Proč stále někam chodíš a stále...
Jeremiáš 4:10..."Jak jsi mohl tento lid a Jeruzalém tak podvéstPrý: ‚Budete žít v pokoji,' a přitom nám na hrdlo sahá...
Jeremiáš 7:4...nechám žít. Přestaňte spoléhat na klamné řečiprý: ‚Hospodinův chrám, Hospodinův chrám, Hospodinův...
Jeremiáš 23:25...ti proroci, kteří mým jménem prorokují lžiPrý: ‚Měl jsem sen! Měl jsem sen!' Jak dlouho ještě? Není...
Jeremiáš 32:3... Obvinil ho: "Jak se opovažuješ prorokovat, že prý tak praví Hospodin: ‚Hle, vydávám toto město do rukou...
Jeremiáš 32:5... dokud si ho znovu nevšimnu, praví Hospodin.' Prý: ‚Budete-li bojovat proti Babyloňanům, nezvítězíte!'"...
Jeremiáš 33:24...Hospodinovo: "Všiml sis, jak tento lid mluví? Že prýHospodin zavrhl oba své vyvolené rody.' Takhle...
Jeremiáš 37:9...vypálí. Tak praví Hospodin: Nenalhávejte si, že prýBabyloňané od nás musí odtáhnout.' Neodtáhnou! I...
Jeremiáš 44:25...ženy jste dělali, k čemu jste se sami zavázaliPrý: ‚Splníme sliby, jež jsme složili. Budeme pálit kadidlo...
Jeremiáš 46:8...se vzdouvá jako Nil, jak říční proudy v povodniPrý: ‚Vystoupím z břehů, zaplavím zemi, zpustoším města i s...
Jeremiáš 46:16...zas a zas, jeden přes druhého budou klopýtatPrý: ‚Pojďme utéct zpět ke svým lidem, do rodné země před...
Jeremiáš 49:4...úrodná, dcero nevěrná? Spoléháš na své pokladyprý: ‚Kdo by napadal?' Hle, přivedu na tebe hrůzu, praví...
Ezechiel 12:22... co to máte v izraelské zemi za příslovíPrý: ‚Dny utíkají, všechna vidění selhávají.' Proto jim...
Ezechiel 35:12...všechny tvé urážky proti izraelským horámPrý: ‚Je z nich pustina, můžeme je klidně spolykat!'...
Ozeáš 13:2...všechny je řemeslník vyrobil! Říkají, že se jim prý obětovat ... Lidé líbají telata! A proto budou jako...
Amos 8:14...mladíci - ti, kteří přísahají na hřích SamaříPrý: "Jakože je tvůj Bůh, Dane, živ! Jakože žije pouť do...
Lukáš 9:8... Někteří říkali: "Jan vstal z mrtvých," jiní, že prý se zjevil Eliáš, a další, že vstal jeden z dávných...
Lukáš 24:23...a říkaly, že dokonce měly vidění. Andělé jim prý řekli, že žije. Někteří z našich šli ke hrobu a našli...
Jan 16:17...se začali jeden druhého ptát: "Co tím chce říciPrý: ‚Za okamžik neuvidíte a za další okamžik ...
Skutky 19:26...lidí nejen v Efesu, ale skoro po celé Asii. Že prýbohové vyrobení rukama nejsou žádní bohové!' Nejenže...
Skutky 21:21...Židy mezi pohany, aby odpadli od MojžíšePrý je navádíš, aby nedávali obřezat své syny a...
1. Korintským 5:1... jaké se nenajde ani mezi pohany - někdo prý žije s manželkou vlastního otce! A vy jste ještě pyšní!...
2. Korintským 10:1...a vlídnosti Kristově vyzývám - , který se prý k vám tváří v tvář chovám poníženě, ale z dálky si na...
2. Korintským 10:10... že vás v dopisech zastrašuji. dopisy jsou prý působivé a mocné, ale osobní přítomnost chabá a řeč...
2. Korintským 12:16...jsem vás nezatěžoval. Jako chytrák jsem vás prý ale obelstil! Jak asi? Podvedl jsem vás skrze někoho,...
2. Tesalonickým 2:2... kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den přišel. Nenechte se od nikoho žádným...

Slova obsahující prý: prý (46) prýštící (1) prýštily (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |