Prázdnému

Hledám varianty 'prázdnému' [ prázdnými (2) prázdným (1) prázdných (1) prázdný (5) prázdnou (17) prázdnému (1) prázdného (1) prázdné (4) prázdná (6) ]. Nalezeno 38 veršù.
Genesis 1:2...Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustáprázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží...
Genesis 31:42... nebyl se mnou, určitě bys teď propustilprázdnou! Bůh ale viděl trápení a dřinu mých rukou a...
Genesis 37:24... popadli ho a hodili do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vody. Potom se posadili k jídlu. Pozvedli oči...
Genesis 41:27...za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných klasů sežehlých východním větrem. Je to sedm let...
Exodus 3:21...příznivě, že půjdete, rozhodně neodejdeteprázdnou. Každá žena požádá svou sousedku i její návštěvu o...
Exodus 23:15...vyšel z Egypta. Nikdo se přede mnou neukážeprázdnou. Zachovávej Slavnost žní, kdy sklidíš prvotiny své...
Exodus 34:20...synů vyplatíš. Nikdo se přede mnou neukážeprázdnou. Šest dní pracuj, ale sedmého dne odpočívej;...
Deuteronomium 15:13...budeš propouštět na svobodu, nenech jej odejítprázdnou. Štědře ho obdaruj ze svého stáda, humna i lisu....
Deuteronomium 16:16...stánků. Nikdo se před Hospodinem neukážeprázdnou. Každý přinese, co si může dovolit, podle toho,...
Soudců 7:16...do tří oddílů, každému dal do rukou beraní rohprázdný džbán a do toho džbánu pochodeň. Pak jim nařídil:...
Růt 1:21...dal! S plnou náručí jsem odcházela, Hospodinprázdnou vrátil . Proč říkáte mi Noemi? Hospodin stojí...
Růt 3:17...se slovy: ‚ se ke své tchyni nevrátíšprázdnou.'" "Počkej, dcero, uvidíš, jak to dopadne," řekla...
1. Samuel 6:3...truhlu izraelského boha, neodesílejte jiprázdnou. Rozhodně ji musíte poslat zpátky s odškodněním....
1. Samuel 20:25...boku zasedl Abner. Davidovo místo zůstalo prázdné. Toho dne Saul neříkal nic, myslel si: Něco se mu...
1. Samuel 20:27...dne po novoluní, bylo Davidovo místo stále prázdné. Saul se tedy zeptal svého syna Jonatana: "Proč...
2. Královská 4:3... "Jdi ven," řekl, "a vypůjči si od všech sousedů prázdné džbány. jich není málo! Pak se vrať, zavři za...
Nehemiáš 5:13...z jeho vlastnictví. Takto zůstane vytřesenprázdný." Celé shromáždění na to odpovědělo: "Amen," a...
Job 22:9...se v něm umějí zabydlet.' Vdovy jsi aleprázdnou pryč posílal a sirotkům jsi drtil ramena. To proto...
Izaiáš 27:10...město zůstalo opuštěné, jak pustá poušť jsou prázdné příbytky. Popásá se, polehává tu jen dobytek,...
Izaiáš 44:20...jej. Nezachrání se, neřekne: "Nedržím v pravici prázdnou lež?" Pamatuj na to, Jákobe, pamatuj, Izraeli, že...
Izaiáš 45:18...ji učinil a upevnil, který ji nestvořil, aby prázdná zůstala, ale k bydlení ji zformoval: jsem...
Izaiáš 55:11... jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mněprázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně naplní své poslání....
Jeremiáš 4:23...však neumí." Viděl jsem zemi - hle, pustáprázdná, vzhlédl jsem k nebi - bylo bez světla. Viděl jsem...
Jeremiáš 14:3...k nádržím, ale ty jsou bez vody. Vracejí seprázdnými vědry; zklamáni a zahanbeni skrývají hlavu v...
Jeremiáš 50:9...dobudou; jejich šípy jak zdatní bojovníci seprázdnou nevrátí. Babylonie padne za kořist; všichni její...
Jeremiáš 51:34... požíral, rozdrtil na sousta, udělal ze  prázdný džbán. Polykal jako drak, mými pochoutkami si...
Ezechiel 24:11...to maso rozvaří na kaši a kosti se připálíPrázdný hrnec se postaví na žhavé uhlí, se rozpálí a...
Matouš 6:7... odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou...
Matouš 12:36...zlého pokladu zlé. Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v...
Matouš 12:44...přijde a nalezne ho vymetený a ozdobený, ale prázdný, jde a přibere k sobě sedm jiných duchů, horších...
Marek 12:3...se ho však chopili, ztloukli ho a poslali pryčprázdnou. Poslal k nim tedy ještě jiného služebníka. Toho...
Lukáš 1:53...nasytil dobrými věcmi a bohaté propustilprázdnou. Ujal se Izraele, svého služebníka; pamatoval na...
Lukáš 20:10...vinice. Vinaři ho však zbili a poslali pryčprázdnou. Poslal tedy dalšího služebníka. I toho však zbili...
Lukáš 20:11... I toho však zbili, zohavili a poslali pryčprázdnou. Poslal tedy třetího, ale i toho zranili a vyhnali...
2. Korintským 9:3... že naše chlouba vámi nebyla v tomto ohledu prázdná, ale že jste připraveni, jak jsem říkal. Nerad bych...
Efeským 5:6...království. Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na...
Koloským 2:8... rosťte. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na...
1. Timoteus 1:6...ale z této cesty zbloudili a uchýlili seprázdnému tlachání. Chtěli by být učiteli Zákona, přitom...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |