Právu

Hledám varianty 'právu' [ pravým (2) pravý (22) právu (22) pravou (16) právo (119) praví (940) pravému (2) pravém (2) pravého (13) pravé (48) práva (25) pravá (8) práv (5) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 18:19...Hospodinovu cestu konáním spravedlnostipráva, aby Hospodin Abrahamovi splnil, co mu zaslíbil."...
Genesis 18:25...Cožpak Soudce vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v...
Genesis 22:16...z nebe podruhé: "Přísahám při sobě samémpraví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi...
Genesis 24:48... Bohu svého pána Abrahama, který vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral dceru jeho...
Genesis 32:5...přikázal jim: "Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník Jákob: Pobýval jsem u Lábana; tam jsem...
Genesis 45:9...tedy, vraťte se k mému otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh učinil pánem celého Egypta....
Genesis 48:13...odvedl z jeho klína a poklonil se tváří k zemiPravou rukou postavil Efraima k Izraelově levici a levou...
Exodus 4:22...lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl...
Exodus 5:1...s Áronem tedy šli k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali...
Exodus 5:10...Biřici a dozorci tedy vyšli a řekli lidu: "Tak praví farao: Nebudu vám dávat slámu. Jděte si ji sbírat,...
Exodus 7:17...a hle, dosud jsi nechtěl uposlechnout. Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že jsem Hospodin!' Pohleď,...
Exodus 7:26...řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je...
Exodus 8:16...k vodě, postav se před něj se slovy: ‚Takto praví Hospodin - Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud...
Exodus 9:1...řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi...
Exodus 9:13...vstaň, postav se před faraona a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi...
Exodus 9:27...přiznávám svou vinu!" vykřikl. "Hospodin jeprávu a se svým lidem v neprávu! Modlete se k Hospodinu....
Exodus 10:3...Mojžíš s Áronem k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat...
Exodus 11:4...v očích lidu. Mojžíš pak faraonovi řekl: "Takto praví Hospodin: ‚O půlnoci projdu Egyptem. Všichni...
Exodus 23:6...ho! Ochotně mu jej pomoz vyprostit. Nepřekrucuj právo v ubožákově při. Nezabývej se lživým obviněním....
Exodus 26:18...čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš stejně. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. Pod těch...
Exodus 27:9...na hoře." "Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na pravé, jižní straně bude ohraničeno zástěnami ze soukaného...
Exodus 29:20...krve a potřeš lalůček Áronova ucha, lalůček pravého ucha jeho synů, palec jejich pravé ruky a palec...
Exodus 29:22... obě ledviny i s tukem, který je na nich - a pravou kýtu, neboť je to beran pověření. Z koše nekvašeného...
Exodus 32:27...všichni synové Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč...
Exodus 36:23...čepy. Tak vyrobili všechny rámy Příbytku. Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobili dvacet rámů. Pod...
Exodus 38:9...do Stanu setkávání. Postavil také nádvoří. Na pravé, jižní straně nádvoří byly zástěny ze soukaného...
Leviticus 7:32...oltáři, ale hrudí připadne Áronovi a jeho synůmPravou kýtu ze svých pokojných obětí odevzdáte jako obětní...
Leviticus 7:33...odevzdáte jako obětní příspěvek knězi. Podíl pravé kýty připadne tomu z Áronových synů, který bude...
Leviticus 8:23...trochu jeho krve a potřel lalůček Áronova pravého ucha, palec jeho pravé ruky a palec jeho pravé nohy...
Leviticus 8:24...Áronovy syny a krví jim potřel lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Zbytkem...
Leviticus 8:25... jaterní lalok i obě ledviny s jejich tukem) a pravou kýtu. Z koše nekvašeného pečiva, který je před...
Leviticus 8:26...olejem a jednu placku a položil je na onen tukpravou kýtu. To vše vložil do Áronových dlaní a do dlaní...
Leviticus 9:21...na hrudí a on je nechal dýmat na oltáři. Hrudípravou kýtu pak Áron zvedáním nabídl Hospodinu, jak Mojžíš...
Leviticus 14:14...z oběti odškodnění a potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Vezme...
Leviticus 14:16... odlije si do levé dlaně, namočí si v tom oleji pravý prst a sedmkrát jím stříkne před Hospodinem. Ze...
Leviticus 14:17... v dlani, kněz potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na...
Leviticus 14:25...trochu jeho krve a potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Z oleje...
Leviticus 14:27...oleje si kněz trochu odlije do levé dlaněpravým prstem jím sedmkrát stříkne před Hospodinem. Trochou...
Leviticus 14:28...který v dlani, pak potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na...
Leviticus 19:15...nestraň bohatému; musíš svého bližního soudit po právu. Neobcházej svůj lid jako pomlouvač. Neohrožuj život...
Leviticus 25:24...půdy, již budete vlastnit, tedy zajistíte právo zpětného vykoupení. Zchudl-li jeden z tvých bratří...
Leviticus 25:29...někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupení, dokud neuplyne rok od jeho prodeje....
Leviticus 25:31...budou počítat za polní půdu; bude pro platit právo vykoupení a v létě milosti budou vydány zpět. V...
Leviticus 25:32...vydány zpět. V levitských městech ovšem bude právo levitů na vykoupení jejich městských domů trvalé. I...
Leviticus 25:48...přistěhovalci anebo jeho příbuznému, bude jeho právo na vykoupení trvat i poté, co se prodal. Jeho bratr,...
Numeri 14:28...proti mně reptají! Řekni jim: Jakože jsem živpraví Hospodin, že s vámi naložím tak, jak jste přede mnou...
Numeri 18:18...tobě, tak jako ti připadne hrudí pozvedánípravá kýta. Všechny svaté obětní příspěvky, které synové...
Numeri 20:14...vyslal posly k edomskému králi se slovy: "Toto praví tvůj bratr Izrael: Jistě víš o všech útrapách, které...
Numeri 22:16... Když přišli k Balaámovi, řekli mu: "Tak praví Balák, syn Ciporův: ‚Prosím, nezdráhej se ke mně...
Numeri 24:3...Duch. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto...
Numeri 24:4... syn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž vidění Všemohoucího...
Numeri 24:15..." Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví Balaám, syn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto...
Numeri 24:16... syn Beorův, toto praví jasnozřivý muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž poznání od...
Numeri 32:27...Jordán, aby bojovali před Hospodinem, jak praví náš pán." Mojžíš tedy o nich vydal příkaz knězi...
Deuteronomium 10:18...a hrozný Bůh, nestranný a neúplatný. Zjednává právo sirotku a vdově, miluje přistěhovalce, a tak jej krmí...
Deuteronomium 16:19...Ti soudí lid spravedlivým soudem. Nepřekrucuj právo. Buď nestranný a neúplatný, neboť úplatek zaslepuje i...
Deuteronomium 21:17... Protože je prvotinou jeho mužství, náleží právo prvorozenství jemu. Když někdo bude mít svéhlavého a...
Deuteronomium 24:17...životem za svůj vlastní hřích. Nepřekrucuj právo přistěhovalce ani sirotka a nezabavuj roucho vdově....
Deuteronomium 25:1...nechat rozsoudit k soudu. Soudci zjednají právo tomu, kdo je v právu, a viníka odsoudí....
Deuteronomium 27:19...lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo překroutí právo přistěhovalce, sirotka či vdovy!" A všechen lid...
Deuteronomium 28:12...poklad - nebesa - aby dal tvé zemi déšťpravý čas a požehnal všechno tvé počínání, takže budeš...
Deuteronomium 32:4...Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy vzdálen, on je...
Deuteronomium 32:41... jakmile čepel svého meče zostřím, ruka právo uchopí! Vykonám pomstu nad svými nepřáteli, těm, kdo...
Deuteronomium 33:19...Na horu svolají různé národy, tam budou přinášet pravé oběti. Budou sytit z mořského bohatství, z pokladů v...
Jozue 7:13...a řekni jim: ‚Posvěťte se pro zítřek. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Proklaté je ve tvém středu,...
Jozue 22:16...a k polovině kmene Manasesova, řekli jim: "Tak praví celá obec Hospodinova: Jak jste mohli takhle zradit...
Jozue 24:2...před Bohem. Jozue promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Vaši předkové, jako Terach,...
Soudců 3:16...krátký dvojsečný meč, připásal si jej pod oděvpravému stehnu a přinesl ten dar moábskému králi Eglonovi...
Soudců 3:21...se zvedl z křesla a vtom Ehud levicí tasil od pravého stehna meč a vrazil mu ho do břicha. Za čepelí...
Soudců 5:23... prudký, prudký hřebců trysk! "Proklejte Meroz," praví anděl Hospodinův, "jeho obyvatele vydejte prokletí,...
Soudců 6:8...Hospodin jednoho proroka. Ten jim řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem vás vyvedl z Egypta,...
Soudců 7:20...a rozbily džbány. V levé ruce drželi pochodně, v pravé beraní rohy a křičeli: "Mečem za Hospodina a...
Soudců 11:15...tedy k amonskému králi znovu vyslal posly se zprávou: "Toto praví Jiftach: Izrael nezabral zem Moábců ani...
1. Samuel 2:27...i lidem. Za Elím přišel Boží muž a řekl mu: "Tak praví Hospodin: Cožpak jsem se neukázal rodu tvého praotce,...
1. Samuel 2:30...z obětních darů mého lidu Izraele! Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Ano, řekl jsem, že tvůj dům a...
1. Samuel 8:3... Šlo jim o zisk, brali úplatky a překrucovali právo. Všichni stařešinové Izraele se tehdy sešli a vydali...
1. Samuel 10:18...k Hospodinu do Micpy, kde Izraelcům řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem přivedl Izrael z...
1. Samuel 11:2..."Uzavřu ji s vámi tak, že každému z vás vyloupnu pravé oko, abych potupil celý Izrael." Stařešinové z Jábeše...
1. Samuel 15:2... Izraelem; proto teď slyš Hospodinova slova. Tak praví Hospodin zástupů: Chci potrestat Amaleka za to, co...
2. Samuel 7:5..."Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin - Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlel?...
2. Samuel 7:8...z cedrů?' Řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin zástupů - jsem vzal z pastvin, od ovcí...
2. Samuel 8:15... David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji,...
2. Samuel 12:7..." "Ten muž jsi ty!" řekl Nátan Davidovi. "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem pomazal za krále...
2. Samuel 12:11...tvého domu od nynějška nikdy neodvrátí meč. Tak praví Hospodin: Hle, vzbudím proti tobě zlo z tvého...
2. Samuel 15:4...sporem nebo žalobou za mnou a bych mu zjednal právo." A když k němu někdo přistoupil, aby se mu poklonil,...
2. Samuel 19:29...dovolil jíst u tvého stolu. Jaké další právo bych ještě měl chtít? Čeho bych se ještě u krále...
2. Samuel 20:9... "Jak se daří, bratře?" oslovil Joáb Amasupravou rukou ho uchopil za vousy, aby ho políbil. Amasa...
2. Samuel 21:4...dědictví?" Gibeonci mu odpověděli: "Nemáme právo žádat od Saula a jeho domu stříbro nebo zlato ani...
2. Samuel 22:31...Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo...
2. Samuel 23:1...navěky! Toto jsou Davidova poslední slova: Tak praví David, syn Jišajův, tak praví povýšený Nejvyšším,...
2. Samuel 23:3... Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraelepraví sám: Kdo lidem spravedlivě vládne, kdo v Boží bázni...
2. Samuel 24:12...Hospodinovo: "Jdi a promluv k Davidovi: Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a...
1. Královská 7:39...jednom z deseti stojanů. Pět stojanů postavil po pravé straně chrámu a pět po levé. Moře postavil po pravé...
1. Královská 8:45...nebesích jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Kdyby zhřešili proti tobě - vždyť není člověka,...
1. Královská 8:49...přebýváš, jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Odpusť svému lidu jejich hřích i všechny jejich...
1. Královská 8:59... našemu Bohu, blízká dnem i nocí, aby zjednával právo svému služebníku i svému lidu Izraeli den co den, aby...
1. Královská 10:9...navěky, a tak učinil králem, abys zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů...
1. Královská 11:31...Jeroboámovi: "Vezmi si deset kusů, neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Hle, odtrhnu království z...
1. Královská 12:24...domu Judovu a Benjamínovu i ostatnímu lidu: Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům, synům...
1. Královská 13:2..." zvolal k oltáři na Hospodinův rozkaz, "tak praví Hospodin: Hle, domu Davidovu se narodí syn jménem...
1. Královská 13:21...na Božího muže, který přišel z Judska: "Tak praví Hospodin: ‚Vzepřel ses Hospodinovu rozkazu! Nedodržel...
1. Královská 14:7...špatnou zprávu. Jdi a řekni Jeroboámovi: Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Pozvedl jsem z lidu a...
1. Královská 17:14... Potom připravíš jídlo sobě a synovi. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Mouka z toho džbánu nedojde a...
1. Královská 20:3...králi Achabovi posly se vzkazem: "Takto praví Ben-hadad: Tvé stříbro i zlato patří mně. Také tvé...
1. Královská 20:5..." Potom přišli poslové znovu se slovy: "Takto praví Ben-hadad: Vzkázal jsem ti: ‚Dáš mi své stříbro a...
1. Královská 20:13...králi Achabovi jeden prorok se slovy: "Tak praví Hospodin: Vidíš to ohromné množství vojska? Hle, dnes...
1. Královská 20:14..." "Jak se to stane?" zeptal se Achab. "Tak praví Hospodin: Skrze mladíky sloužící u krajských hejtmanů...
1. Královská 20:28...k izraelskému králi přišel Boží muž a řekl: "Tak praví Hospodin: Protože Aramejci tvrdili, že Hospodin je...
1. Královská 20:42...poznal, že patří k prorokům. Poté mu řekl: "Tak praví Hospodin: Protože jsi nechal odejít mého odsouzence,...
1. Královská 21:19...na vinici, kterou přišel zabrat. Řekni mu: ‚Toto praví Hospodin: Vraždil jsi a teď ještě zabíráš?' A dodej:...
1. Královská 21:23...jsi Izrael k hříchu.' A ohledně Jezábel Hospodin praví: ‚Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí...
1. Královská 22:11... si zhotovil železné rohy a prohlásil: "Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš Aramejce k smrti!" A všichni...
1. Královská 22:27...města Amonovi a princi Joašovi. Řeknete: ‚Tak praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu...
2. Královská 1:4...vyptávat Baal-zebuba, božstva Ekronu? Nuže, toto praví Hospodin: Nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl,...
2. Královská 1:6...se ke králi, který vás poslal, a vyřiďte mu: Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli, že se necháváš...
2. Královská 1:9...vylezl za ním a přikázal mu: "Boží muži, král praví: Sestup dolů!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl...
2. Královská 1:11...Ten za ním vylezl a přikázal mu: "Boží muži, tak praví král: Ihned sestup!" "Jestli jsem Boží muž,"...
2. Královská 1:16...A tak vstal a šel s ním ke králi. Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeli, aby ses tázal...
2. Královská 2:21...prameni a vhodil do něj sůl se slovy: "Tak praví Hospodin: Uzdravuji tyto vody. odsud nevzejde smrt...
2. Královská 3:16...hrát, nad Elíšou byla ruka Hospodinova. "Tak praví Hospodin," řekl. "Prohlubně v tomto vyschlém říčním...
2. Královská 3:17...vyschlém říčním korytu budou plné vody! Ano, tak praví Hospodin: Nespatříte vítr ani déšť, ale koryto se...
2. Královská 4:43...opakoval: "Dej to lidem, se najedí. Neboť tak praví Hospodin: Najedí se a ještě zbude." A opravdu - když...
2. Královská 7:1...slovo Hospodinovo," řekl na to Elíša. "Tak praví Hospodin: Zítra touto dobou se v samařské bráně bude...
2. Královská 7:2...tak dvě míry ječmene!" Králův pobočník, jeho pravá ruka, Božímu muži namítl: "Hospodin sice otevírá...
2. Královská 7:17... Král tehdy odvelel svého pobočníka, svou pravou ruku, k bráně. Dav ho tam ale ušlapal k smrti,...
2. Královská 9:3...s olejem, vylij mu ji na hlavu a řekni: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.' Pak...
2. Královská 9:6... On mu tam polil hlavu olejem a řekl mu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Pomazal jsem za krále nad...
2. Královská 9:12..." oni na to. "Pěkně nám to řekni!" A tak jim vyprávěl: "Mluvil se mnou tak a tak. Že prý: ‚Tak praví...
2. Královská 9:26...viděl prolévat, mi zaplatíš zde na tomto polipraví Hospodin.' Takže ho vezmi a pohoď na tom poli, jak...
2. Královská 11:11... aby všichni se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před...
2. Královská 17:34...se Hospodina a neřídí se podle jeho ustanovenípráv ani podle Zákona a přikázání, která Hospodin svěřil...
2. Královská 17:37... Po všechny dny pečlivě dodržujte ustanovenípráva, Zákon a přikázání, která vám napsal. Neuctívejte...
2. Královská 18:19...k nim promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš,...
2. Královská 18:29..."Slyšte slovo velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Z ruky vás...
2. Královská 18:31...králi do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Takto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně....
2. Královská 19:3...Izaiášovi, synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soužení, trestání a ponížení....
2. Královská 19:6... Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi slyšel, když se...
2. Královská 19:20... syn Amosův, tehdy Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Tvou modlitbu ohledně...
2. Královská 19:32...Horlivost Hospodina zástupů to učiní! Nuže, toto praví Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto města,...
2. Královská 19:33...přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupípraví Hospodin. To město budu hájit, sám je zachráním,...
2. Královská 20:1... syn Amosův, ho navštívil a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš;...
2. Královská 20:5...se a řekni Ezechiášovi, vůdci mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou...
2. Královská 20:17... bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nicpraví Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou...
2. Královská 21:12...hnusnými modlami svedl Judu k hříchu. Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle, dopustím na Jeruzalém a...
2. Královská 22:15... Když s o tom promluvili, odpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke...
2. Královská 22:16...‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo i na jeho obyvatele...
2. Královská 22:18... který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele ohledně slov, která jsi slyšel:...
2. Královská 22:19...plakals přede mnou. Proto jsem také vyslyšelpraví Hospodin. Hle, připojím k tvým předkům a budeš...
1. Letopisů 17:4..."Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Ty mi nepostavíš dům, kde bych bydlel. Ode...
1. Letopisů 17:7...dům?' Řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin zástupů - jsem vzal z pastvin, od ovcí...
1. Letopisů 18:14... David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji,...
1. Letopisů 21:10...Gádovi: "Jdi a promluv k Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí trest. Vyber si jeden a...
1. Letopisů 21:11...'" Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: "Tak praví Hospodin - ‚Vyber si: tři roky hladu, tři měsíce...
2. Letopisů 3:17...před chrámem, jeden napravo, druhý nalevo. Ten pravý nazval Jachin, Opora, a levý Boáz, Posila. Vyrobil...
2. Letopisů 6:35...z nebe jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo. Kdyby zhřešili proti tobě - vždyť není člověka,...
2. Letopisů 6:39... jejich modlitbu a jejich prosby. Zjednej jim právo a odpusť svému lidu to, čím proti tobě zhřešili. Nyní...
2. Letopisů 9:8... a tak učinil jejich králem, abys zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů...
2. Letopisů 11:4... i všem Izraelcům z Judy a Benjamína: Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům. Vraťte se...
2. Letopisů 12:5... navštívil prorok Šemajáš a oznámil jim: "Tak praví Hospodin: Vy jste zanechali , i tedy zanechávám...
2. Letopisů 15:3...opustíte, opustí vás. Izrael byl dlouho bez pravého Boha, bez kněze, který by je učil, a bez Zákona....
2. Letopisů 18:10... si zhotovil železné rohy a prohlásil: "Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš Aramejce k smrti!" A všichni...
2. Letopisů 18:26...a královskému synu Joašovi. Řeknete: ‚Takto praví král: Tohoto muže vsaďte do vězení a odměřujte mu...
2. Letopisů 20:15...i ty, králi Jošafate, poslouchejte. Toto vám praví Hospodin: Nebojte se ani se nelekejte ohromné...
2. Letopisů 21:12... Od proroka Eliáše mu proto přišel dopis: "Tak praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Nekráčel jsi cestami...
2. Letopisů 23:10... aby všichni se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před...
2. Letopisů 24:20...Jojady. Postavil se před lid a prohlásil: "Tak praví Bůh: Proč přestupujete Hospodinova přikázání?...
2. Letopisů 32:10...a pro všechen judský lid v Jeruzalémě: "Tak praví Senacherib, král Asýrie: V co to doufáte, že...
2. Letopisů 34:23... Když s o tom promluvili, odpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke...
2. Letopisů 34:24...‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo i na jeho obyvatele...
2. Letopisů 34:26... který vás poslal dotazovat se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, ohledně slov, která jsi...
2. Letopisů 34:27...plakals přede mnou. Proto jsem také vyslyšelpraví Hospodin. Hle, připojím k tvým předkům a budeš...
2. Letopisů 36:23...své říši dal rozhlásit slovem i písmem: "Tak praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal...
Ezdráš 1:2...celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem: Tak praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal...
Nehemiáš 2:20...stavět. Vy ale v Jeruzalémě nemáte žádný podílprávo ani nárok!" Velekněz Eliašib se svými bratry kněžími...
Ester 1:13...záležitosti se totiž řešily se všemi znalci práv a řádů; nejblíže mu byli Karšena, Šetar, Admata,...
Ester 1:15...zaujímali přední místa v říši): "Jak se podle práva naložit s královnou Vašti za to, že neuposlechla...
Ester 1:19...vydat královské slovo, jež bude zapsáno mezi práva perská a médská jako nepomíjivé, a sice že Vašti ...
Job 4:17... když zaslechl jsem hlas: ‚Copak je smrtelníkprávu před Bohem? Je člověk čistý před svým Stvořitelem?...
Job 6:29...Nepáchejte křivdu! Přestaňte! Jsem přeceprávu! Copak jsem řekl něco špatného? Copak nepoznám, co by...
Job 8:3...Copak Bůh spravedlnost poruší? Copak Všemohoucí právo převrací? Pokud tvé děti proti němu zhřešily, vydal...
Job 9:2...máš pravdu. Může snad člověk být před Bohemprávu? Kdyby s ním někdo snad chtěl jít k soudu, z tisíce...
Job 12:2...na to řekl: "Opravdu, vy jste ti praví a moudrost vymře s vámi! I však mám rozum tak jako...
Job 15:14...Co je člověk? Může snad být čistý? Může býtprávu, kdo je z ženy zrozený? Ani na své anděly se Bůh...
Job 19:7...‚Násilí!' a nikdo se neozve; křičím o pomoc, a právo nikde. Cestu mi zazdil - neprojdu, na stezky vrhl...
Job 25:4...kým jeho světlo nevstává? Může snad člověk býtprávu před Bohem? Může být čistý, kdo z ženy zrodil se?...
Job 27:2...ve své promluvě: "Při Bohu živém, který mi upřel právo, při Všemohoucím, jenž naplnil trpkostí, přísahám,...
Job 28:14...k ; nenajde ji na zemi mezi živými. Propast praví: "Ve mně není." Moře říká: "Nemám ji." Nedá se...
Job 28:22...i ptákům na nebi je tajemstvím. Záhuba i Smrt praví: "Samy jsme o jen slyšely." Jen Bůh rozumí cestě k...
Job 29:14...do srdce. Jak šatem jsem se halil spravedlnostíprávo mi bylo pláštěm i turbanem. Byl jsem očima pro slepé...
Job 29:16... otcem jsem býval pro chudé, zasazoval seprávo cizince. Zlosynům jsem uměl zuby zvyrážet z čelistí...
Job 31:13... co pěstuji! Copak jsem svému služebníku odepřel právo nebo své služebnici, když měli se mnou spor? Co bych...
Job 33:27... A tehdy vyjde k lidem se slovy: ‚Hřešil jsemprávo převrátil, nedostal jsem však, co jsem zasloužil. Bůh...
Job 34:5...posuďme. Job prohlašuje: ‚Jsem nevinen, a Bůh mi právo odepřel. I když jsem poctivý, jsem brán za lháře, ...
Job 34:12...případě nebude jednat zle, Všemohoucí nemůže právo převracet. Kdo mu asi svěřil zem? Kdo mu předal celý...
Job 34:17...slova pozor dej: Jak by mohl vládnout ten, kdo právo nesnáší? Chceš snad Mocného a Spravedlivého odsoudit?...
Job 35:2...Elihu mluvil dál: "Myslíš si, že máš právo říkat: ‚Jsem spravedlivější než Bůh'? Říkáš totiž, co...
Job 36:6...v srdci rozhodný. Ničemy jistě nenechává žít, k právu pomáhá ubohým. Neodvrací zrak od poctivých, na trůn...
Žalmy 9:5...tváří zahynou, neboť ses ujal mého soudu a mých práv, jako spravedlivý soudce na trůn usedáš! Obořil ses na...
Žalmy 9:8...Hospodin bude vládnout navěky, aby nastolil právo, svůj trůn ustavil. Sám bude spravedlivě soudit svět,...
Žalmy 9:17... nohama uvízli. Hospodin zjevil se! Zjednal právo! Darebáka vlastní dílo do pasti uvrhlo! higajon séla...
Žalmy 12:6...útlak chudáků, pro nářek ubožáků již povstanupraví Hospodin, na pomoc přijdu tomu, kdo je posmíván!...
Žalmy 17:2... Od tebe samého vyjde můj soud, tvé oči na právo dohlédnou! Zkoumals srdce, v noci s' ...
Žalmy 17:15...maličké zbude v hojnosti! se však po právu budu kochat tvou tváří, nasycen budu tvou podobou, ...
Žalmy 18:31...Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo...
Žalmy 19:10...čistá, obstojí navěky. Hospodinova nařízení jsou pravá, plná spravedlnosti, nad zlato vzácnější, nad zlato...
Žalmy 33:5...přímé, veškeré jeho dílo trvalé. Spravedlnostprávo miluje, Hospodinovy lásky je plná zem! Hospodinovým...
Žalmy 35:24... Pane můj, na soudu! Ve své spravedlnosti právo mi zjednej, Hospodine, Bože můj, nejásají nade...
Žalmy 37:28...bydlet v zemi navždycky. Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou...
Žalmy 43:1...děkovat; on je můj Bůh, záchrana! Zjednej mi právo, Bože, buď mým obhájcem před bezbožným národem,...
Žalmy 65:6...se sytíme ve chrámu tvé svatosti. Svými divy nám právo zjednáváš, Bože našeho spasení. Jsi přece nadějí...
Žalmy 68:23... serve kštici těch, kdo žijí ve hříchu! Pán praví: "Tvé soky přivedu zpátky z Bášanu, i z mořské...
Žalmy 72:2...soudí tvůj lid spravedlivě, všechny tvé chudé po právu. hory přinesou lidu blahobyt, pahorky ...
Žalmy 82:3...Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným a ubohým právo zjednejte! Chudého ubožáka vysvobozujte, dejte mu...
Žalmy 89:15...tvá, silná ruka tvá, pravice tvá se pozvedáPrávo a spravedlnost jsou tvého trůnu opora, láska a...
Žalmy 94:15... nikdy neopustí své dědictví! Ke spravedlivým se právo navrátí, všichni poctiví dojdou odplaty. Kdo se ...
Žalmy 94:20...se s tebou vládci zločinní? Ti, kteří proti právu plodí trápení? Takoví spravedlivého berou útokem, na...
Žalmy 97:2...ostrovů zajásá! Hustý mrak jej obklopujeprávo a spravedlnost jeho trůn podpírá. Předchází jej...
Žalmy 99:4... velebí: "On je svatý!" Král ve své síle právo miluje, vždyť ty jsi rovnost stanovil, právo a...
Žalmy 101:1...po všechna pokolení! Žalm Davidův. O lásceprávu zazpívám, tobě, Hospodine, chci zpívat žalm. Poctivou...
Žalmy 103:6...Hospodin spravedlnost zjednává, všem utlačenýmprávu pomáhá. Své cesty Mojžíšovi poznat dal, synům Izraele...
Žalmy 106:3...chválu plně vypoví? Blaze těm, kteří se drží práva, kdo žijí spravedlivě v každý čas! Pamatuj na ,...
Žalmy 106:30...pohroma. Vtom povstal Pinchas, aby zjednal právo, a Hospodin tu ránu zastavil. Početl mu to za...
Žalmy 111:7...ukázal - pohanská území jim daroval. Věrnostprávo koná svýma rukama, spolehlivá jsou všechna jeho...
Žalmy 119:132...příkazech! Pohlédni na , prosím smiluj se dle práva těch, kdo milují jméno tvé. Upevni kroky ve svých...
Žalmy 119:149... Prosím vyslyš v lásce své, dle svého práva, Hospodine, obživ ! Blíží se ti, kdo běží za...
Žalmy 119:156... Veliké je, Hospodine, slitování tvé, dle svého práva prosím obživ ! Mnozí pronásledují a sužují,...
Žalmy 140:13...Vím to, že Hospodin hájí chudáky a že prosadí právo ubohých. Jistěže spravedliví tvé jméno oslaví, před...
Žalmy 143:2... nevoď na soud - nikdo z živých neníprávu před tebou! Pronásleduje nepřítel, zašlapat chce...
Žalmy 146:7...v nich. Navěky věrný zůstává, utlačovaným právo zjednává, dává chléb těm, kdo mají hlad. Hospodin...
Žalmy 147:19...zafouká. Zjevil své slovo Jákobovi, své zákonypráva Izraeli dal. Žádnému národu to neučinil, a proto...
Přísloví 1:3... jak si osvojit, co učí rozum, spravedlnostprávo a poctivost, jak předat prostoduchým chytrost,...
Přísloví 2:8...ty, kdo žijí poctivě. Drží stráž nad stezkami práva, ochraňuje cestu spravedlivých svých. Spravedlnosti a...
Přísloví 2:9...cestu spravedlivých svých. Spravedlnostiprávu tenkrát porozumíš, i poctivosti - všem stezkám ke...
Přísloví 8:15...mám! S mojí pomocí vládnou vladaři a panovníci právo určují. S mojí pomocí vedou vůdci, velmoži a všichni,...
Přísloví 8:18...a sláva se nachází u , trvalé jměnípravý blahobyt. plody jsou nad zlato nejryzejší, výnosy...
Přísloví 8:20... Stezkou spravedlnosti kráčím, pěšinami práva se ubírám, abych své milovníky obdařila jměním,...
Přísloví 15:23...udělá člověku radost; jak dobré je slovopravý čas! Rozumné vede vzhůru cesta života, aby unikli...
Přísloví 17:23...kostižer. Darebák přijímá tajné dary, aby cesty práva podvrátil. Rozumný moudrost přímo před sebou, oči...
Přísloví 18:5...jistě není dobré, natožpak nevinnéhoprávo připravit. Tupcova ústa spěchají k hádkám, jeho rty...
Přísloví 18:17...jej přivede. První, kdo líčí spor, se zdá býtprávu, příchod druhého jej ale prověří. Los dokáže ukončit...
Přísloví 19:28...od slov poznání. Ničemný svědek se vysmívá právu, ústa darebáků hltají hanebnost. Na drzouny čekají...
Přísloví 21:3...zpytuje Hospodin. Když se děje spravedlnostprávo, Hospodin to raději než oběti. Povýšené oči,...
Přísloví 21:15...velkou zuřivost. Poctivému je radostí prosazení práva, pro bídáky je to však záhuba. Z cesty rozumu kdo...
Přísloví 25:11...jablka na stříbrných mísách jsou slova řečenápravý čas. Zlatá náušnice, klenot z ryzího kovu je moudrá...
Přísloví 27:16... Kdo ji chce zkrotit, chce zkrotit vítr, do pravé ruky chce olej pochytat. Železo se brousí železem,...
Přísloví 29:7...plný radostného smíchu. Spravedlivý zájemprávo ubohých, darebák o tom nechce vědět nic. Drzouni...
Přísloví 31:5...by zapomenout na povinnosti, mohl by překroutit právo všech soužených. Umírajícím dejte pít pivo a víno těm...
Přísloví 31:8... Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných. Otevři ústa, suď spravedlivě,...
Kazatel 3:16... A ještě něco jsem viděl pod sluncem: Namísto práva zlo, namísto spravedlnosti zlo. Pomyslel jsem si:...
Kazatel 5:7... jak je utiskován chudý a jak je lidem odpíráno právo a spravedlnost, nebuď tou věcí nijak překvapen....
Kazatel 7:27... hříšníka ale polapí. Pohleď, k čemu jsem došelpraví Kazatel: Jedno jsem porovnával s druhým, abych našel...
Kazatel 10:2...přebije spoustu moudrosti. Moudrý srdce na pravém místě, hlupák ale na nepravém. Hlupáka na cestě...
Kazatel 10:17... když je tvým králem šlechtic a tvoji velmožipravý čas hodují - pro posilnění, ne pro opití! Pro zahálku...
Kazatel 12:10...Kazatel hledal výstižná slova a sepsal poctivépravé výroky. Slova mudrců jsou jako bodce, sbírky výroků...
Píseň 1:4...tebe, nad víno vychutnáme milování tvá - ach, po právu milují! Snědá jsem, a jsem líbezná, dcery...
Izaiáš 1:2...a Ezechiáše. Slyšte, nebesa, země, vyslechni, co praví Hospodin: Syny jsem hýčkal, vychoval, oni ale...
Izaiáš 1:11...Gomory: K čemu jsou mi všechny ty vaše obětipraví Hospodin. Mám dost beraních zápalů i sádla tučných...
Izaiáš 1:17... podpořte utlačovaného, zjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdov! Potom to můžeme spolu probrat,...
Izaiáš 1:18...zastaňte se vdov! Potom to můžeme spolu probratpraví Hospodin: Jsou-li vaše hříchy rudé jak šarlat,...
Izaiáš 1:21...věrné město stalo nevěstkou! Kdysi je naplňovalo právo a spravedlnost žila v něm - teď však jen vrahové. Tvé...
Izaiáš 1:23... záleží jim jen na zisku. Sirotkům nezjednávají právo, nemají zájem se zastat vdov. Nuže, toto praví...
Izaiáš 1:24...právo, nemají zájem se zastat vdov. Nuže, toto praví Panovník, Hospodin zástupů, Mocný izraelský: Ach, jak...
Izaiáš 3:15...můj lid, jak to, že šlapete chudým po tváři? Tak praví Hospodin, Pán zástupů. Hospodin praví: Sionské dcery...
Izaiáš 3:16...tváři? Tak praví Hospodin, Pán zástupů. Hospodin praví: Sionské dcery jsou namyšlené, procházejí se s bradou...
Izaiáš 5:7... jeho milovaná réva je judský lid. Očekával právo, a hle - bezpráví, spravedlnost, a hle - úpění! Běda...
Izaiáš 5:23...za úplatek ospravedlní darebáka a spravedlivým právo odepřou! Proto jako oheň polyká strniště a seno mizí...
Izaiáš 7:7...uděláme syna Tabealova.' Panovník Hospodin však praví: To se nestane, tak to nebude! Hlavou Aramu je...
Izaiáš 10:2...ovlivnili soudy s chudáky, ubohým v mém lidu aby právo upřeli, aby se vdovy staly jejich kořistí, aby...
Izaiáš 10:24...rozhodl přivést na celou zemi záhubu. Nuže, toto praví Pán, Hospodin zástupů: "Můj lide, jenž bydlíš na...
Izaiáš 11:4...soud přinese chudým, poníženým v zemi právo zajistí. Holí svých úst bude tlouci zemi, dechem...
Izaiáš 14:22...svá města nešíří! Povstanu totiž proti nimpraví Hospodin zástupů. Vymýtím jméno Babylonu i jeho...
Izaiáš 14:23...a v bahnitou mokřinu; metlou zkázy jej vymetupraví Hospodin zástupů. Hospodin zástupů přísahá: Co jsem...
Izaiáš 16:3..."Poraďte se a rozhodněte - zastiň nás jako nocpravé poledne! Ukryj běžence, nezrazuj vyhnance! Moábští...
Izaiáš 16:5...na něm usedne soudce, jenž bude věrně hledat právo a spravedlnosti včas dosáhne." Slyšeli jsme o Moábově...
Izaiáš 16:14...o Moábu vyřkl dříve. Nyní však Hospodin praví toto: "Za tři roky, jako by ty roky počítal nádeník,...
Izaiáš 17:3...Aramu dopadne jako sláva Izraelců - tak praví Hospodin zástupů. V ten den Jákobova sláva uvadne a...
Izaiáš 17:6...koruny, čtyři pět se jich urodí na větvích - tak praví Hospodin, Bůh Izraelský. V ten den člověk vzhlédne ke...
Izaiáš 19:4...vládci, krutý král bude vládnout nad nimipraví Panovník, Hospodin zástupů. Voda se vypaří, než...
Izaiáš 22:14..."Ten hřích vám nebude odpuštěn do smrti." Tak praví Pán, Hospodin zástupů. Toto praví Pán, Hospodin...
Izaiáš 22:15...do smrti." Tak praví Pán, Hospodin zástupů. Toto praví Pán, Hospodin zástupů: Jdi říci tomu slouhovi,...
Izaiáš 22:25...nádobí od pohárků po džbány. V ten denpraví Hospodin zástupů, onen hřeb zapuštěný v pevné zdi...
Izaiáš 26:10...vlídnost lumpovi, spravedlnosti se neučí; v zemi práva pak páchá bezpráví, nevidí, jak vznešený je Hospodin....
Izaiáš 28:6...pro ty, kdo z jeho lidu zůstanou. Duchem práva bude pro soudce a u brány silou pro obránce. Tihle...
Izaiáš 28:16...přece lež, ukryli jsme se ve zradě." Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, pokládám na Sionu kámen...
Izaiáš 28:17...spolehne, neukvapí se. Jako měřítko ustanovím právo, za olovnici vezmu spravedlnost; kroupy pak smetou...
Izaiáš 29:13..."Prosím čti," odpoví: "Neumím číst." Proto Pán praví: Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými...
Izaiáš 29:21...v bráně past, ti, kdo lží zbavují nevinné jejich práv. A proto Hospodin, jenž vykoupil Abrahama, říká o domu...
Izaiáš 30:1...reptali, se dají poučit. Běda vzpurným dětempraví Hospodin. Spřádají plány, jež nejsou ze mne, vstupují...
Izaiáš 30:12...Svatým izraelským nás nechte být!" Nuže, toto praví Svatý izraelský: Protože jste toto slovo zavrhli a...
Izaiáš 30:15...žhavé uhlíky nebo k nabrání vody ze studny. Toto praví Panovník Hospodin, Svatý izraelský: V obrácení a...
Izaiáš 30:18...se nad vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem práva - blaze každému, kdo na něj očekává! Sionský lide,...
Izaiáš 31:9... jejich velitelé se zděsí před mou korouhvípraví Hospodin, který na Sionu oheň a v Jeruzalémě pec. ...
Izaiáš 32:7...lživou řečí zničil chudáky, když se dovolávají práva ubozí. Šlechetný však ušlechtilé úmysly a v...
Izaiáš 32:16...a sad se bude za les počítat. Na poušti pak bude právo přebývat a domovem spravedlnosti bude sad. Ovocem...
Izaiáš 33:10...pustá pláň, Bášan i Karmel opadal. Teď povstanupraví Hospodin, teď se pozvednu a vyvýším! Těhotní senem,...
Izaiáš 36:4...k nim promluvil: "Vyřiďte Ezechiášovi: Tak praví velkokrál, král Asýrie: V co to doufáš? To si myslíš,...
Izaiáš 36:14..."Slyšte slova velkokrále, krále Asýrie! Tak praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Nemůže vás...
Izaiáš 36:16...králi do rukou.' Neposlouchejte Ezechiáše! Toto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně....
Izaiáš 37:3...Izaiášovi, synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soužení, trestání a ponížení....
Izaiáš 37:6... Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj se slov, která jsi slyšel, když se...
Izaiáš 37:21... syn Amosův, tehdy Ezechiášovi vzkázal: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, ke kterému ses modlil ohledně...
Izaiáš 37:33...Horlivost Hospodina zástupů to učiní! Nuže, toto praví Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto města,...
Izaiáš 37:34...přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupípraví Hospodin. To město budu hájit, sám je zachráním,...
Izaiáš 38:1... syn Amosův, jej navštívil a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do pořádku, protože umřeš;...
Izaiáš 38:5...Hospodinovo: "Jdi a řekni Ezechiášovi: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou...
Izaiáš 39:6... bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nicpraví Hospodin. I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou...
Izaiáš 40:1...pokoj a bezpečí." Potěšujte, potěšujte lid můjpraví váš Bůh. Mluvte láskyplně k Jeruzalému a ohlašujte mu...
Izaiáš 40:14...se radil, aby mu něco vysvětlil, aby ho stezce práva naučil, aby mu předal vědění a seznámil ho s cestou...
Izaiáš 40:27...je Hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých práv"? Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh...
Izaiáš 41:14...Jákobův, hrstko Izraelova! sám ti pomáhámpraví Hospodin, Svatý izraelský, jenž vykoupil. Hle,...
Izaiáš 41:21...izraelský že to vytvořil. Předneste svou připraví Hospodin. Král Jákobův říká: Předložte důkazy! Pojďte...
Izaiáš 42:1...Na něj svého Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit. Nebude křičet, nebude se přít, jeho hlas...
Izaiáš 42:3...nezlomí, doutnající knot nezhasí, ale opravdové právo vyhlásí. Nevzdá se a nepoleví, dokud nenastolí právo...
Izaiáš 42:4...vyhlásí. Nevzdá se a nepoleví, dokud nenastolí právo na zemi - ostrovy spolehnou na jeho učení! Tak praví...
Izaiáš 42:5...na zemi - ostrovy spolehnou na jeho učení! Tak praví Bůh - Hospodin, jenž stvořil nebe, které rozložil,...
Izaiáš 43:1...hořeli, ale k srdci si to nevzali. Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo stvořil, Jákobe, ten, kdo ,...
Izaiáš 43:10...za pravdu, kdo to uslyší. Vy jste svědkovépraví Hospodin, a můj služebník, jehož jsem vyvolil, abyste...
Izaiáš 43:12...žádné cizí bohy neměli. Vy jste svědkovépraví Hospodin, že jsem Bůh. Dříve než byl den, jsem....
Izaiáš 43:14...nevyrve. Když konám, kdo to vrátí zpět? Toto praví Hospodin, váš vykupitel, Svatý izraelský: Kvůli vám...
Izaiáš 43:16... váš Svatý, Stvořitel Izraele, váš Král. Toto praví Hospodin, který razí cestu na moři a stezku mohutnými...
Izaiáš 44:2...služebníku, slyš, Izraeli, vyvolený můj! Toto praví Hospodin, který učinil, který v lůnu utvořil a...
Izaiáš 44:6...napíše "Hospodinův" a přijme jméno Izrael. Toto praví Hospodin, král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů:...
Izaiáš 44:24...Jákoba vykoupil a v Izraeli se oslaví! Toto praví Hospodin, který vykoupil, který v lůnu...
Izaiáš 45:1...vystavěn!" a chrámu: "Buď znovu založen!" Toto praví Hospodin svému pomazanému, Kýrovi, jehož jsem vzal za...
Izaiáš 45:11...to zplodil?" A ženě: "Na cos měla bolesti?" Toto praví Hospodin, Izraelův Svatý, který jej utvořil: Na...
Izaiáš 45:13...a propustí vyhnance bez placení a bez darůpraví Hospodin zástupů. Toto praví Hospodin: Egyptské...
Izaiáš 45:14...placení a bez darů, praví Hospodin zástupů. Toto praví Hospodin: Egyptské bohatství, habešské zboží i s...
Izaiáš 45:18...ani potupeni nikdy, navěky! Nuže, toto praví stvořitel nebe, Hospodin, ten Bůh, který zformoval...
Izaiáš 48:17...Panovník Hospodin spolu s Duchem svým. Toto praví Hospodin, Svatý izraelský, jenž vykoupil: jsem...
Izaiáš 48:22...skály; rozetnul skálu a vody vytryskly. Hospodin praví: Není pokoje pro ničemy! Poslouchejte , ostrovy,...
Izaiáš 49:4...se dřel, vyčerpal jsem se marně a zbytečně."  právo je však u Hospodina, u mého Boha je odměna. Teď...
Izaiáš 49:5...u Hospodina, u mého Boha je odměna. Teď ale praví Hospodin - ten, který v lůně zformoval, abych byl...
Izaiáš 49:6...očima, neboť můj Bůh je síla ) - nuže, on praví: Málo na tom, abys jako můj služebník obnovil...
Izaiáš 49:7...činím , aby spása obsáhla celý svět. Toto praví Hospodin, vykupitel Izraele, jeho Svatý, tomu, jímž...
Izaiáš 49:8... Svatému izraelskému, jenž vyvolil. Toto praví Hospodin: V čas milosti vyslyším, pomohu ti v den...
Izaiáš 49:18...se shromáždili, aby k tobě šli. Jakože jsem živpraví Hospodin, všechny si je připneš jako ozdoby, jako...
Izaiáš 49:22...v samotě - kde všichni tihle vzali se?" Toto praví Panovník Hospodin: Hle, vztáhnu svou ruku k pohanům,...
Izaiáš 49:25...Lze tyrana o vězně připravit?" Nuže, toto praví Hospodin: Ano, válečníci budou o vězně obráni, tyrani...
Izaiáš 50:1...spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vykupitel. Toto praví Hospodin: Kde je rozlukový list vaší matky, se kterým...
Izaiáš 51:4...uši, můj národe! Učení totiž vzejde ode ,  právo lidem zasvitne. spravedlnost blíží se, spása ...
Izaiáš 51:5...se, spása je na cestě, paže národům právo přinese. Ostrovy na čekají, mou paži vyhlížejí s...
Izaiáš 51:22... ty ztrápená, ty opilá, ne však od vína: Toto praví tvůj Pán a Bůh, obhájce svého lidu, Hospodin: Hle,...
Izaiáš 52:3...okovy ze svého hrdla, zajatá Dcero sionská! Toto praví Hospodin: Zadarmo jste se prodali, bez peněz budete...
Izaiáš 52:4...se prodali, bez peněz budete vykoupeni. Toto praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do...
Izaiáš 52:5...ho utiskovala Asýrie. Co tedy mám teď udělatpraví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu...
Izaiáš 54:1...totiž bude mít děti - víc dětí nežli provdanápraví Hospodin. Pro svůj stan udělej víc místa, plachty...
Izaiáš 54:10...neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvějepraví Hospodin, jenž s tebou soucítí. Ach ty ztrápená,...
Izaiáš 54:17...Hospodinových a vítězství, jež jim zajistímpraví Hospodin. Ach, všichni žízniví, pojďte k vodě, i vy,...
Izaiáš 55:8...smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestamipraví Hospodin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou ...
Izaiáš 56:1...způsobí - věčné znamení, které nezmizí. Toto praví Hospodin: Dodržujte právo, jednejte spravedlivě -...
Izaiáš 56:4..."Jsem podobný suchému stromu." Neboť toto praví Hospodin: Kleštěncům, kteří zachovávají soboty,...
Izaiáš 56:8...nazýván domem modlitby pro všechny národy. Tak praví Panovník Hospodin, který shromažďuje rozehnaný...
Izaiáš 57:15... překážky z cesty mému lidu odkliďte! Toto praví ten Vznešený a Vyvýšený, jenž žije ve věčnosti a ...
Izaiáš 57:19...jejich rty. Pokoj! Pokoj vzdáleným i blízkýmpraví Hospodin. je uzdravím. Ničemové však budou jak...
Izaiáš 57:21...a jehož vlny kalným bahnem zmítají. Můj Bůh praví: Není pokoje pro ničemy! Křič z plna hrdla, ze všech...
Izaiáš 59:9...že tudy kráčející pokoj neznají. Proto je od nás právo daleko, proto k nám nedosahuje spravedlnost! Čekáme...
Izaiáš 59:11...medvědi, tklivě naříkáme jako holubi. Čekáme na právo, ale žádné není, na spásu, ale ta je pryč. Mnoho je...
Izaiáš 59:14...o útlaku, mumlání lží, jež naše srdce zplodilaPrávo je zpátky zahnáno, spravedlnost zůstala kdesi daleko;...
Izaiáš 59:15...napospas. Hospodin vidí a nelíbí se mu to, že právo zmizelo. Když viděl, že tu není žádný zastánce, že tu...
Izaiáš 59:20...vykoupí - k těm, kdo v Jákobovi opouštějí hříchpraví Hospodin. A toto bude smlouva s nimi, praví...
Izaiáš 59:21... praví Hospodin. A toto bude smlouva s nimipraví Hospodin: Můj Duch, který je na tobě, a slova, jež...
Izaiáš 60:22...bude mocným národem. jsem Hospodin; v pravý čas to rychle učiním. Duch Panovníka Hospodina na...
Izaiáš 61:8...obdařeni věčnou radostí. Hospodin totiž právo miluji a nenávidím okrádání a příkoří; proto je...
Izaiáš 65:7...- za to, jak jste se provinili i s vašimi otcipraví Hospodin. Protože na horách kadidlo obětovali,...
Izaiáš 65:8...s nimi vyrovnám účty, naplním jejich klín. Toto praví Hospodin: Jako když v hroznu najdou zdravé víno a...
Izaiáš 65:13... zvolili jste si, co se mi nelíbí. Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, moji služebníci budou jíst,...
Izaiáš 65:25... žádná záhuba nikde na celé svaté hořepraví Hospodin. Toto praví Hospodin: Nebe je můj trůn,...
Izaiáš 66:1...na celé svaté hoře, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako...
Izaiáš 66:2...svou rukou učinil, a tak všechno vzniklopraví Hospodin. Všímám si ale ztrápených a v duchu...
Izaiáš 66:9..., který otevírám lůno, nepůsobím i porodpraví Hospodin. Copak , který vedu k porodu, lůno uzavřu?...
Izaiáš 66:12...se rozkoší v jejím kyprém náručí! Neboť toto praví Hospodin: Hle - jako řekou zaplavím ji pokojem a...
Izaiáš 66:17...prasat, krys a jiné havěti, zahynou spolu s nímpraví Hospodin. však znám jejich skutky i jejich...
Izaiáš 66:20...dar Hospodinu na moji svatou horu do Jeruzalémapraví Hospodin. Přivedou je tak, jako když synové Izraele...
Izaiáš 66:21... A i z nich některé přijmu za kněží a levitypraví Hospodin. Jako to nové nebe a nová zem, které učiním,...
Izaiáš 66:22...a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnoupraví Hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci. Od...
Izaiáš 66:23...přicházet budou všichni lidé, aby se mi klanělipraví Hospodin. Vyjdou a spatří mrtvoly těch, kdo se proti...
Jeremiáš 1:8...- vždyť jsem s tebou, abych vysvobozovalpraví Hospodin." Tehdy Hospodin vztáhl ruku, dotkl se mých...
Jeremiáš 1:15... svolávám všechny kmeny severních královstvípraví Hospodin. Přijdou a postaví své trůny proti branám...
Jeremiáš 1:19...- vždyť jsem s tebou, abych vysvobozovalpraví Hospodin." Dostal jsem slovo...
Jeremiáš 2:2..."Jdi a volej, to Jeruzalém slyší - Tak praví Hospodin: Vzpomínám, jak jsi v mládí byla oddaná, jak...
Jeremiáš 2:3... bývali potrestáni a přišlo na neštěstípraví Hospodin." Slyšte slovo Hospodinovo, dome Jákobův,...
Jeremiáš 2:5...dome Jákobův, všechny rodiny Izraelova domu! Tak praví Hospodin: "Co na mně vaši otcové našli špatného, že...
Jeremiáš 2:9... následovali nesmysly. Proto vás znovu obviňujipraví Hospodin, a ještě i vaše vnuky obviním. Jeďte se...
Jeremiáš 2:12... otřásejte se hrůzou nad tím, co se stalopraví Hospodin. Můj lid totiž spáchal dvojí zlo: Opustili...
Jeremiáš 2:19... svého Boha, a bázeň přede mnou jsi ztratilapraví Hospodin, Pán zástupů. Své jho jsi dávno rozlámala...
Jeremiáš 2:22...sebevíc, skvrna tvé viny přede mnou zůstávápraví Panovník Hospodin. Jak můžeš říkat: ‚Jsem bez...
Jeremiáš 2:29...čeho chcete obvinit? Všichni jste zradilipraví Hospodin. Nadarmo jsem bil váš lid, nedal se poučit....
Jeremiáš 2:31...nenasytní lvi." Vy jedno pokolení, pohleďte, co praví Hospodin: "Jsem snad Izraeli pouští? Zemí temnoty?...
Jeremiáš 3:1...s tolika milenci, a chceš se ke mně vrátit?" praví Hospodin. "Jen se rozhlédni kolem dokola: Na kterém...
Jeremiáš 3:10... ke mně nevrátila celým srdcem - pouze falešněpraví Hospodin." Hospodin mi řekl: "I ta poběhlice Izrael...
Jeremiáš 3:12...směrem na sever: Izraeli, ty poběhlice, vrať sepraví Hospodin; nebudu na vás hledět s nevolí. Jsem...
Jeremiáš 3:13...kdejaký strom košatý, jsi však neposlouchalapraví Hospodin. Vraťte se, můj odvrácený lide, praví...
Jeremiáš 3:14... praví Hospodin. Vraťte se, můj odvrácený lidepraví Hospodin, vždyť jsem vaším manželem. Přijmu vás,...
Jeremiáš 3:16...tehdy, se ve své zemi rozmnožíte a rozmůžetepraví Hospodin, v těch dnech nebude ani zmínky o Truhle...
Jeremiáš 3:20... byli nevěrní jako žena nevěrná svému druhovipraví Hospodin." Na holých vrších je slyšet křik - synové...
Jeremiáš 4:1...neposlouchali. "Kéž by ses, Izraeli, vrátilpraví Hospodin, kéž by ses ke mně navrátil! Kéž bys mi své...
Jeremiáš 4:3...jménem žehnaly národy a jím se chlubily." Toto praví Hospodin obyvatelům Judy a Jeruzaléma: "Zorejte zemi...
Jeremiáš 4:9...‚Hospodinův planoucí hněv nás nemine!' Toho dnepraví Hospodin, se zhroutí král i velmoži; kněží budou...
Jeremiáš 4:17...jako hlídači pole, neboť se vzbouřil proti mněpraví Hospodin. To ty tvé způsoby a tvé skutky ti to...
Jeremiáš 4:27...před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv! Tak praví Hospodin: "Z celé země zbudou sutiny, i když ji zcela...
Jeremiáš 5:1...jeho tržiště. Najdete-li někoho, kdo dbá na právo a usiluje o věrnost, pak Jeruzalému prominu. I když...
Jeremiáš 5:9...řehtají. Copak je mohu nechat bez trestupraví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou, když je...
Jeremiáš 5:11...totiž zradili - jak dům Izraele, tak dům Judypraví Hospodin." Popírali Hospodina se slovy: "To není on!...
Jeremiáš 5:14...- se to stane jim samotným!" Nuže, tak praví Hospodin, Bůh zástupů: "Protože říkají takové věci,...
Jeremiáš 5:15...Hle, dome Izraele, přivedu na vás národ zdalekapraví Hospodin. Národ prastarý je to, národ odvěký, národ,...
Jeremiáš 5:18...na která ses tak spoléhal. Ale ani v těch dnechpraví Hospodin, s vámi neskoncuji. se budou ptát: ‚Proč...
Jeremiáš 5:22...uši, ale neslyší! Neměli byste mít v úctěpraví Hospodin. Neměli byste se přede mnou chvět? Moři jsem...
Jeremiáš 5:24...Boha, v úctě! On dává podzimní i jarní deštěpravý čas, zachovává nám týdny určené pro sklizeň.' Vaše...
Jeremiáš 5:28...se svými zločiny, o spravedlnost nestojípráva sirotků neprosazují, nehájí chudé v jejich při. Copak...
Jeremiáš 5:29...v jejich při. Copak je mohu nechat bez trestupraví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou, když je...
Jeremiáš 6:6...tedy v noci! Zboříme jejich pevnosti!'" Tak praví Hospodin zástupů: "Kácejte les, proti Jeruzalému...
Jeremiáš 6:9...v sutiny, v zemi, jež není k bydlení." Tak praví Hospodin zástupů: "Proberte pozůstatek Izraele, jako...
Jeremiáš 6:12...vztáhnu ruku na všechny, kdo žijí v této zemipraví Hospodin. Vždyť od nejmenších po největší každý...
Jeremiáš 6:15...padnou mezi padlými, zhroutí se v čas zúčtovánípraví Hospodin." Tak praví Hospodin: "Zastavte se na...
Jeremiáš 6:16...zhroutí se v čas zúčtování, praví Hospodin." Tak praví Hospodin: "Zastavte se na cestách, rozhlédněte se,...
Jeremiáš 6:21...vaše zápaly, vaše oběti se mi nelíbí!" Nuže, tak praví Hospodin: "Hle, kladu tomuto lidu překážky, o které...
Jeremiáš 6:22...rodiče i děti, zahynou přátelé i sousedi." Tak praví Hospodin: "Hle, ze země na severu vojsko přichází, od...
Jeremiáš 7:3...těmito branami přicházíte klanět Hospodinu! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Napravte své cesty a...
Jeremiáš 7:11... stal doupětem lupičů? Jenže to dobře vidímpraví Hospodin. Jen si zajděte do Šíla, na místo, kde jsem...
Jeremiáš 7:13...udělal! Zatímco jste páchali všechny ty zločinypraví Hospodin, jsem k vám mluvil. Znovu a znovu jsem k...
Jeremiáš 7:19...cizím bohům, aby uráželi. Urážejí tím ale praví Hospodin. Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?"...
Jeremiáš 7:20...spíš sami sebe k vlastní ostudě?" Nuže, tak praví Panovník Hospodin: "Hle, na toto místo se vylije můj...
Jeremiáš 7:21...i na plody země. Vzplane a nezhasne!" Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Jen si hromaďte...
Jeremiáš 7:30...hněv." "Lid Judy před mýma očima páchal zlopraví Hospodin. V domě, který se nazývá mým jménem,...
Jeremiáš 7:32...ani na mysl! A proto hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy se mu nebude říkat Tofet ani údolí...
Jeremiáš 8:1... neboť z této země zbudou sutiny." "V ten časpraví Hospodin, vyhrabou z hrobů kosti judských králů a...
Jeremiáš 8:3...všude budou chtít raději zemřít, než aby žilipraví Hospodin zástupů." "Řekni jim - Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 8:4...žili, praví Hospodin zástupů." "Řekni jim - Tak praví Hospodin: Když někdo padne, copak nevstane? Když...
Jeremiáš 8:12...mezi padlými, zhroutí se, s nimi zúčtujipraví Hospodin. Nadobro je sklidím, praví Hospodin; nezbude...
Jeremiáš 8:13...zúčtuji, praví Hospodin. Nadobro je sklidímpraví Hospodin; nezbude ani hrozen na vinici, na stromech...
Jeremiáš 8:17...zmije, na které zaříkání neplatí, a uštknou váspraví Hospodin." Můj žal se nedá utišit, srdce puká...
Jeremiáš 9:2... ode zla ke zlu stále postupují, ale neznajípraví Hospodin. Před bližním se měj na pozoru, vlastnímu...
Jeremiáš 9:5...uprostřed lsti a kvůli lsti znát odmítlipraví Hospodin." Nuže, tak praví Hospodin zástupů: "Hle,...
Jeremiáš 9:6...lsti znát odmítli, praví Hospodin." Nuže, tak praví Hospodin zástupů: "Hle, budu je přetavovat a tříbit....
Jeremiáš 9:8...léčky osnují. Copak je mohu nechat bez trestupraví Hospodin. Copak je nemám stihnout pomstou, když je...
Jeremiáš 9:12...opustili můj Zákon, který jsem jim předložilpraví Hospodin. Protože neposlouchali a neřídili se mým...
Jeremiáš 9:14...otcové. Proto Hospodin zástupů, Bůh Izraelepraví: Hle, nakrmím tento lid pelyňkem a k pití jim dám jed...
Jeremiáš 9:16... a pošlu za nimi meč, abych je vyhladil." Tak praví Hospodin zástupů: "Pochopte to a zavolejte plačky, ...
Jeremiáš 9:21...děti z ulic a mládence z náměstí. "Řekni - Tak praví Hospodin: Lidské mrtvoly leží jako hnůj na poli, jako...
Jeremiáš 9:22...za žencem padlé klasy, jež nikdo nesklidí." Tak praví Hospodin: " se mudrc nechlubí svou moudrostí ani...
Jeremiáš 9:23... neboť Hospodin prokazuji milosrdenstvíprávo i spravedlnost na zemi; ano, v tom mám zalíbení,...
Jeremiáš 9:24...zalíbení, praví Hospodin." "Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy zúčtuji se všemi, kdo jsou obřezáni na...
Jeremiáš 10:2...k vám promlouvá Hospodin, dome izraelský. Tak praví Hospodin: Pohanským způsobům se neučte a nebeských...
Jeremiáš 10:10...je to dílo zručného umělce. Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý Bůh a věčný Král! Země se třese před...
Jeremiáš 10:18... seber si ranec, půjdeš ze země! Neboť toto praví Hospodin: "Hle, tentokrát vymrštím obyvatele této...
Jeremiáš 11:3...mužům a obyvatelům Jeruzaléma. Řekni jim - Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Zlořečený je každý, kdo...
Jeremiáš 11:11... kterou jsem uzavřel s jejich otci. A proto tak praví Hospodin: Hle, přivedu na neštěstí, kterému...
Jeremiáš 11:21...nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Toto praví Hospodin o mužích z Anatotu, kteří ti usilují o život...
Jeremiáš 11:22...jménem, nebo zabijeme." Nuže, toto praví Hospodin zástupů: " s nimi zúčtuji. Jejich mládenci...
Jeremiáš 12:14... je prudkým hněvem stihne Hospodin." Tak praví Hospodin: "Pokud jde o všechny zločinné sousedy,...
Jeremiáš 12:17... pak takový národ zcela vyvrátím a vyhubímpraví Hospodin." Hospodin ke mně promluvil: "Jdi si koupit...
Jeremiáš 13:9...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Toto praví Hospodin: Právě tak zkazím pýchu Judy a nesmírnou...
Jeremiáš 13:11...sobě přivinul celý dům Izraele a celý dům Judypraví Hospodin. Chtěl jsem, aby byli mým lidem, mým...
Jeremiáš 13:12...však neposlouchali." "Vyřiď jim tato slova. Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý džbán se plní vínem....
Jeremiáš 13:13... že se každý džbán plní vínem?' řekni jim - Tak praví Hospodin: Hle, všechny obyvatele této země, krále...
Jeremiáš 13:14... Roztříštím je jedny o druhé, rodiče i dětipraví Hospodin. Nebudu mít soucit ani slitování, nesmiluji...
Jeremiáš 13:25...vichrem. To bude tvůj úděl, to jsem ti vyměřilpraví Hospodin, protože jsi na zapomněla a uvěřila lži....
Jeremiáš 14:10...nás! Tobě patříme! Neopouštěj nás! Toto praví Hospodin o tomto lidu: "Tak rádi se toulají, nohy si...
Jeremiáš 14:13...vás nepřijde! Na tomto místě vás jistě obdařím pravým pokojem.'" "Ti proroci mým jménem prorokují lži,"...
Jeremiáš 14:15... nicotné věštby a vymyšlené podvody. Nuže, toto praví Hospodin o prorocích, kteří prorokují mým jménem,...
Jeremiáš 15:2...se zeptají: ‚Kam máme jít?' odpověz jim - Tak praví Hospodin: Kdo jít na smrt, zemře, kdo pod meč, ten...
Jeremiáš 15:3... bude odvlečen. Sešlu na čtvero trestůpraví Hospodin. Meč, aby zabíjel; psy, aby vláčeli; ptáky a...
Jeremiáš 15:6...se zastaví zeptat se, jak ti je? Opustil jsi praví Hospodin, odešel jsi pryč. Vztáhnu na tebe ruku a...
Jeremiáš 15:9...přežijí, pak vydám meči před jejich nepřátelipraví Hospodin." Běda mi, matko, že jsem se ti narodil -...
Jeremiáš 15:11...nedluží, a přesto mi všichni zlořečí. Hospodin praví: "Pro vaše vlastní dobro vás jistě pošlu pryč;...
Jeremiáš 15:19...zklamání - copak jsi potok bez vody? Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš, obnovím, abys stál...
Jeremiáš 15:20...s tebou, abych zachraňoval a vysvobozovalpraví Hospodin. Z rukou zlých lidí vysvobodím a ze spárů...
Jeremiáš 16:3...neměj na tomto místě syny ani dcery. Neboť toto praví Hospodin o dětech zde narozených a o matkách, které...
Jeremiáš 16:5...mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěř." Tak praví Hospodin: "Nevcházej do domu smutku, nechoď truchlit...
Jeremiáš 16:9...Nesedej si k nim, abys pojedl a popil, neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, před vašima očima...
Jeremiáš 16:11...Odpověz jim: ‚ vaši otcové opustilipraví Hospodin. Následovali cizí bohy, sloužili jim a...
Jeremiáš 16:14...se nad vámi neslituji.'" "Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy se nebude přísahat: ‚Jakože žije...
Jeremiáš 16:16...jsem dal jejich otcům. Hle, pošlu mnoho rybářůpraví Hospodin, aby je chytali jako ryby. Potom zas pošlu...
Jeremiáš 17:5...plamen mého hněvu - a bude hořet navěky!" Tak praví Hospodin: "Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se...
Jeremiáš 17:21...těmito branami, slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: Je-li vám život milý, neopovažujte se v...
Jeremiáš 17:24...se poučit. Pokud ale opravdu poslechnetepraví Hospodin, a přestanete v sobotu přinášet do bran...
Jeremiáš 18:6...s vámi naložit jako tento hrnčíř, dome Izraelepraví Hospodin. Hle, jste v ruce, jako je hlína v ruce...
Jeremiáš 18:11...řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: ‚Tak praví Hospodin: Hle, chystám proti vám něco zlého, vymýšlím...
Jeremiáš 18:13...svým zarputilým a zlým srdcem.'" A proto tak praví Hospodin: "Ptejte se mezi národy - Kdo kdy co...
Jeremiáš 19:3... králové Judy i obyvatelé Jeruzaléma! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, dopustím na toto...
Jeremiáš 19:6...ani na mysl! A proto hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy se tomuto místu nebude říkat Tofet...
Jeremiáš 19:11...před muži, kteří šli s tebou, a řekni jim - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Jako když se rozbije hliněná nádoba...
Jeremiáš 19:12...nezbude místo. Tak naložím s tímto místempraví Hospodin, i s těmi, kdo tu žijí. Způsobím, že toto...
Jeremiáš 19:15...Hospodinova domu a promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Hle, přivádím na toto...
Jeremiáš 20:4... ale Magor-misaviv, Hrůza všude kolem. Tak praví Hospodin: Hle, vydávám hrůze - tebe i všechny tvé...
Jeremiáš 21:4...jim odpověděl: "Vyřiďte Cidkiášovi - Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle, válečné zbraně ve vaší...
Jeremiáš 21:7... raním těžkým morem, který je zabije. Potompraví Hospodin, vydám judského krále Cidkiáše, jeho dvořany...
Jeremiáš 21:8...lítosti, bez slitování. Tomuto lidu vyřiď: Tak praví Hospodin - Hle, předkládám vám cestu života a cestu...
Jeremiáš 21:10...o tomto městě - avšak ne v dobrém, ale ve zlémpraví Hospodin. Nechám je padnout do rukou babylonského...
Jeremiáš 21:12...domu pak vyřiď: Slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin, dome Davidův: Ráno co ráno suďte...
Jeremiáš 21:13... jenž na náhorní plošině trůníš doliněpraví Hospodin. Říkáte: ‚K nám se nikdo nedostane! Kdo může...
Jeremiáš 21:14...Kdo může napadnout náš příbytek?' Ztrestám váspraví Hospodin, jak si vaše skutky zaslouží. Zapálím oheň...
Jeremiáš 22:1...oheň ve vašem lese a ten pohltí vše kolem." Tak praví Hospodin: "Sestup do paláce judského krále a vyřiď...
Jeremiáš 22:3...tvůj lid, vy, kteří vcházíte těmito branami. Tak praví Hospodin: Jednejte poctivě a spravedlivě! Zachraňujte...
Jeremiáš 22:5...neposlechnete, pak přísahám při sobě samémpraví Hospodin, že z tohoto paláce zbudou jen trosky." Toto...
Jeremiáš 22:6... že z tohoto paláce zbudou jen trosky." Toto praví Hospodin o domu judského krále: "Jsi pro jako...
Jeremiáš 22:11... se nevrátí a nespatří rodnou zem. Toto praví Hospodin o Šalumovi, synu Jošiášovu, jenž se stal...
Jeremiáš 22:16...a spravedlivě, a tak se mu vedlo dobře. Hájil práva chudých a ubohých - tehdy bývalo dobře! To totiž...
Jeremiáš 22:18... jen vraždit nevinné, vydírání a násilí." Toto praví Hospodin o judském králi Joakimovi, synu Jošiášovu:...
Jeremiáš 22:24...se budeš svíjet bolestí!" "Jakože jsem živpraví Hospodin, i kdybys byl, judský králi Jekoniáši, synu...
Jeremiáš 22:30...země, země, země! Slyš slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: "Zapište ho jako muže bez dětí, jako někoho...
Jeremiáš 23:1... kteří hubí a rozhánějí ovce na pastviněpraví Hospodin. Hospodin, Bůh Izraele, proto prohlašuje o...
Jeremiáš 23:2...se o , hle, s vámi zúčtuji za vaše zločinypraví Hospodin. Zbytky svého stáda pak shromáždím ze všech...
Jeremiáš 23:4...bát a strachovat a nebude chybět ani jedinápraví Hospodin. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy...
Jeremiáš 23:5...ani jediná, praví Hospodin. Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek....
Jeremiáš 23:7...- NAŠE SPRAVEDLNOST. Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy nebudete říkat: ‚Jakože je živ...
Jeremiáš 23:11...i ve svém chrámě nacházím jejich zločinypraví Hospodin. Jejich cesta proto bude kluzká, padnou ve...
Jeremiáš 23:12... dopustím neštěstí v čase, kdy s nimi zúčtujipraví Hospodin. U proroků v Samaří jsem viděl nechutnost:...
Jeremiáš 23:15...v tom městě jsou jako Gomora!" Nuže, toto praví Hospodin zástupů o těch prorocích: "Hle, nakrmím je...
Jeremiáš 23:16...se šíří bezbožnost do celé země." Toto praví Hospodin zástupů: "Neposlouchejte slova proroků,...
Jeremiáš 23:17... Těm, kdo mnou pohrdají, stále tvrdí: ‚Hospodin praví: Budete žít v pokoji!' Všem, kdo se řídí svým...
Jeremiáš 23:23...jednání. Jsem snad Bůh, jen když jsem blízkopraví Hospodin. Nejsem snad Bůh i daleko? Může se někdo tak...
Jeremiáš 23:24...se někdo tak dobře skrýt, že bych ho nevidělpraví Hospodin. přece naplňuji nebe i zem! praví...
Jeremiáš 23:28... Prorok, jemuž se zdál sen, si ten sen vypráví. Kdo ale slovo, ten je věrně mluví. Co je...
Jeremiáš 23:29...zrní? praví Hospodin. Není slovo jako oheňpraví Hospodin. Jako kladivo skálu drtící? Hle, jsem...
Jeremiáš 23:30...skálu drtící? Hle, jsem proti těm prorokůmpraví Hospodin, kteří kradou slova jedni od druhých. Hle...
Jeremiáš 23:31...jedni od druhých. Hle, jsem proti těm prorokůmpraví Hospodin, kteří melou jazykem a říkají: ‚Tak praví...
Jeremiáš 23:32...Hle, jsem proti těm, kteří prorokují lživé snypraví Hospodin; když je vyprávějí, svádějí můj lid svými...
Jeremiáš 23:33...Hospodina?' - odpovíš: ‚Jaký ortel? Odvrhnu váspraví Hospodin.' Kdokoli z proroků, kněží či lidu se ohání...
Jeremiáš 23:38...však oháníteortelem od Hospodina', nuže toto praví Hospodin: Používáte slovaortel od Hospodina',...
Jeremiáš 24:5...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Judští vyhnanci, které jsem...
Jeremiáš 24:8...v Egyptě, ty všechny pokládám za špatné fíkypraví Hospodin - tak špatné, že nejdou jíst. Učiním je...
Jeremiáš 25:7...neštěstí!' Vy jste ale neposlouchalipraví Hospodin, a k vlastnímu neštěstí jsme popouzeli...
Jeremiáš 25:8...jsme popouzeli svými výtvory. Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali ...
Jeremiáš 25:9... hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severupraví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem,...
Jeremiáš 25:12...babylonského krále i jeho národ za jejich vinupraví Hospodin, a nechám Babylonii zpustnout navěky. Uvalím...
Jeremiáš 25:27...A po nich se napije král Šešak! "Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Pijte, opijte se,...
Jeremiáš 25:28...ten kalich vzít a napít se, řekni jim - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Musíte pít! Hle, na město, jež nese...
Jeremiáš 25:29...Na všechny obyvatele země svolávám mečpraví Hospodin zástupů.' Nuže, prorokuj jim všechna tato...
Jeremiáš 25:31...smrtelníkem a ničemy dává napospas meči. Tak praví Hospodin.' Tak praví Hospodin zástupů: ‚Hle, od...
Jeremiáš 25:32...dává napospas meči. Tak praví Hospodin.' Tak praví Hospodin zástupů: ‚Hle, od národu k národu se šíří...
Jeremiáš 26:2...Jošiášova, přišlo od Hospodina toto slovo: "Tak praví Hospodin: Postav se na nádvoří Hospodinova domu a...
Jeremiáš 26:4...za to, jak zle se chovali. Řekni jim - ‚Tak praví Hospodin: Jestliže neposlechnete a nebudete se...
Jeremiáš 26:18...Morešetský. Ten řekl všemu judskému lidu - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Sion bude jak pole rozorán, z...
Jeremiáš 27:4... Dej jim vzkaz pro jejich pány a řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Toto vyřiďte svým...
Jeremiáš 27:8...takový národ budu trestat mečem, hladem a morempraví Hospodin, dokud ho jeho rukou úplně nezničím....
Jeremiáš 27:11...a poddá se mu, takový ponechám v jeho zemipraví Hospodin, aby ji obdělával a bydlel v .'" Přesně...
Jeremiáš 27:15... Prorokují vám jen lži! jsem je neposlalpraví Hospodin. Prorokují mým jménem lži, abych vás nakonec...
Jeremiáš 27:16...kněžím a celému tomuto lidu jsem promluvil: "Tak praví Hospodin: Neposlouchejte slova svých proroků, kteří...
Jeremiáš 27:19...krále a v Jeruzalémě ještě zůstaly! Toto praví Hospodin zástupů o sloupech, o bronzovém moři, o...
Jeremiáš 27:21...odvlekl z Jeruzaléma do Babylonu). Nuže, toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o cennostech, které...
Jeremiáš 27:22...zůstanou do dne, kdy si jich znovu povšimnupraví Hospodin. Tehdy je dám přinést a navrátím je zpět na...
Jeremiáš 28:2...domě před kněžími a přede vším lidem řekl: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚Jho babylonského...
Jeremiáš 28:4...odešli do Babylonu, vrátím zpět na toto místopraví Hospodin, neboť jho babylonského krále zlámu!'"...
Jeremiáš 28:11...pak před očima všeho lidu promluvil: "Tak praví Hospodin: ‚Do dvou let takto zlámu jho babylonského...
Jeremiáš 28:13...Hospodinovo: "Jdi a řekni Chananiášovi - Tak praví Hospodin: Rozlámal jsi jho ze dřeva, ale nahradil jsi...
Jeremiáš 28:14...dřeva, ale nahradil jsi ho jhem ze železa! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Na šíji všech těchto...
Jeremiáš 28:16...jsi tento lid sváděl falešnou nadějí. Nuže, tak praví Hospodin: Hle, posílám pryč z povrchu země. Do...
Jeremiáš 29:4...Nabukadnezarovi do Babylonu. Stálo v něm: Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem vyhnancům, které...
Jeremiáš 29:8... neboť v jeho prospěchu je i váš prospěch. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nenechte se podvádět...
Jeremiáš 29:9...jménem vám prorokují lži! jsem je neposlalpraví Hospodin. Tak praví Hospodin: se naplní sedmdesát...
Jeremiáš 29:10...lži! jsem je neposlal, praví Hospodin. Tak praví Hospodin: se naplní sedmdesát babylonských let,...
Jeremiáš 29:11...navrátím. sám přece vím, jak o vás přemýšlímpraví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí;...
Jeremiáš 29:14... budete hledat celým srdcem. Dám se vám najítpraví Hospodin, a přivedu vás zpět ze zajetí. Shromáždím...
Jeremiáš 29:16...nám v Babylonu vzbudil proroky!" Nuže, toto praví Hospodin o králi sedícím na Davidově trůnu a o...
Jeremiáš 29:17...bratrech, kteří s vámi nešli do vyhnanství: Tak praví Hospodin zástupů - Hle, sesílám na meč, hlad a...
Jeremiáš 29:19...je rozptýlil, protože neposlouchali slovapraví Hospodin, když jsem k nim znovu a znovu posílal své...
Jeremiáš 29:21...které jsem poslal z Jeruzaléma do Babylonu. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Achabovi, synu...
Jeremiáš 29:23...jsem jim nesvěřil. to vím a to dosvědčujipraví Hospodin. Šemajášovi Nechlamskému...
Jeremiáš 29:25...Nechlamskému řekni: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Z vlastního popudu...
Jeremiáš 29:31...slovo Hospodinovo: "Vyřiď všem vyhnancům - Toto praví Hospodin o Šemajášovi Nechlamském: Šemajáš vám...
Jeremiáš 29:32...sváděl vás falešnou nadějí. A proto tak praví Hospodin: Hle, zúčtuji s Šemajášem Nechlamským i s...
Jeremiáš 30:2... které Jeremiáš dostal od Hospodina: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Všechna slova, která jsem k...
Jeremiáš 30:3...promluvil, zapiš do knihy. Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy svůj lid Izrael a Judu přivedu zpět ze...
Jeremiáš 30:5...která Hospodin promluvil o Izraeli a Judovi. Tak praví Hospodin: "Slyšíme vyděšený křik - čirá hrůza, žádný...
Jeremiáš 30:8...soužení - bude z něj ale zachráněn. Toho dnepraví Hospodin zástupů, zlámu jho na jejich šíji a...
Jeremiáš 30:10...můj služebníku, Jákobe, a ty, Izraeli, neděs sepraví Hospodin. Hle, zachráním z dálné ciziny a tvé...
Jeremiáš 30:11...a nikdo ho nevyděsí. Vždyť jsem s teboupraví Hospodin, zachráním. Skoncuji se všemi národy,...
Jeremiáš 30:12...ztrestám po právu a nenechám bez trestu." Tak praví Hospodin: "Tvá zranění se nehojí, tvé rány bolí. Není...
Jeremiáš 30:17... Ano, obnovím tvé zdraví, tvé rány zhojímpraví Hospodin, neboť nazývali poběhlicí: ‚O Sion přece...
Jeremiáš 30:18...poběhlicí: ‚O Sion přece nikdo nestojí!'" Tak praví Hospodin: "Hle, přivedu ze zajetí Jákobovy stany, nad...
Jeremiáš 30:21...Vždyť kdo by se jinak odvážil ke mně přistoupitpraví Hospodin. Vy budete mým lidem a budu vaším Bohem...
Jeremiáš 31:1...dnech tomu porozumíte. "V ten časpraví Hospodin, budu Bohem všech rodů Izraele a oni budou...
Jeremiáš 31:2...všech rodů Izraele a oni budou mým lidem. Tak praví Hospodin: "Lid, který unikne meči, nalezne milost na...
Jeremiáš 31:7...se k Sionu, k Hospodinu, našemu Bohu!'" Tak praví Hospodin: "Zpívejte radostí nad Jákobem, jásejte nad...
Jeremiáš 31:14...hojností a můj lid se nasytí mými darypraví Hospodin." Tak praví Hospodin: "V Rámě je slyšet křik...
Jeremiáš 31:15...lid se nasytí mými dary, praví Hospodin." Tak praví Hospodin: "V Rámě je slyšet křik - nářek, pláč a...
Jeremiáš 31:16...dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!" Tak praví Hospodin: "Neplač , zadrž slzy, neboť tvá námaha...
Jeremiáš 31:17...země vrátí! Je tu naděje pro tvé potomkypraví Hospodin: tvé děti se vrátí do vlasti! Jasně jsem...
Jeremiáš 31:20...pohnutí. Slituji se nad ním, jistěže se slitujipraví Hospodin. Postav si milníky, vyznač ukazatele,...
Jeremiáš 31:23...novou věc: žena se bude ucházet o muže." Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: " je přivedu zpět ze...
Jeremiáš 31:27... Můj spánek byl sladký. "Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy dům Izraele i dům Judy oseji lidmi i...
Jeremiáš 31:28...vyvracel a podvracel, bořil, ničil a pustošilprávě tak nad nimi budu bdít, abych budoval a sázel, praví...
Jeremiáš 31:31...hrozny, budou trnout zuby. Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy s domem Izraele a s domem Judy uzavřu...
Jeremiáš 31:32...totiž porušili, ačkoli jsem byl jejich manželempraví Hospodin. Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech...
Jeremiáš 31:33... kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraelepraví Hospodin: Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu...
Jeremiáš 31:34...budou znát, od nejmenších po největší z nichpraví Hospodin. Odpustím jim jejich viny a nikdy...
Jeremiáš 31:35...viny a nikdy nevzpomenu na jejich hřích." Tak praví Hospodin, jenž nechává slunce ozařovat den a měsíc s...
Jeremiáš 31:36...zástupů: "Přestanou-li u mne platit tyto zákonypraví Hospodin, pak také símě Izraele přestane být u mne...
Jeremiáš 31:37...Izraele přestane být u mne navždy národem." Tak praví Hospodin: "Bude-li změřeno nebe nahoře a prozkoumány...
Jeremiáš 31:38...provedli, praví Hospodin." "Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy bude toto město znovu vystavěno pro...
Jeremiáš 32:3...ho: "Jak se opovažuješ prorokovat, že prý tak praví Hospodin: ‚Hle, vydávám toto město do rukou...
Jeremiáš 32:5... kde zůstane, dokud si ho znovu nevšimnupraví Hospodin.' Prý: ‚Budete-li bojovat proti Babyloňanům,...
Jeremiáš 32:7...v Anatotu. Jako příbuzný na něj máš předkupní právo.'" Potom za mnou na strážní nádvoří podle Hospodinova...
Jeremiáš 32:8...Jako příbuzný na něj máš nárok a předkupní právo. Kup si ho." Věděl jsem, že je to slovo Hospodinovo,...
Jeremiáš 32:14...jejich přítomnosti jsem Baruchovi uložil: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚Vezmi tyto listiny -...
Jeremiáš 32:15... aby zůstaly nadlouho zachovány.' Neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚V této zemi se znovu...
Jeremiáš 32:28...stvoření. Je snad něco nad síly? Nuže, tak praví Hospodin: Hle, vydávám toto město do rukou Babyloňanů...
Jeremiáš 32:30...jen urážejí tím, co vlastníma rukama dělajípraví Hospodin. Ode dne, kdy bylo vystavěno, dodnes mi...
Jeremiáš 32:36...a morem do rukou babylonského krále.' Toto však praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle - znovu je shromáždím ze...
Jeremiáš 32:42...zemi, celým svým srdcem a celou duší. Ano, tak praví Hospodin: Jako jsem na tento lid uvedl všechno to...
Jeremiáš 32:44...i ve městech Negevu, neboť změním jejich osudpraví Hospodin." Jeremiáš byl stále ještě držen na...
Jeremiáš 33:2... když znovu dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, který učinil zemi, Hospodin, který ji...
Jeremiáš 33:4...ti veliká tajemství, o kterých nevíš. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, o domech v tomto městě a o...
Jeremiáš 33:10...nad vším pokojem, který svému lidu způsobím. Tak praví Hospodin: Říkáte, že z tohoto místa zbyla pustina bez...
Jeremiáš 33:11...země totiž změním, a bude taková jako kdysipraví Hospodin. Tak praví Hospodin zástupů: Na tomto...
Jeremiáš 33:12... a bude taková jako kdysi, praví Hospodin. Tak praví Hospodin zástupů: Na tomto zpustlém místě bez lidí a...
Jeremiáš 33:13...znovu procházet ovce pod rukama počítajícíhopraví Hospodin." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy...
Jeremiáš 33:14... praví Hospodin." "Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy toto dobré slovo, jež dávám domu...
Jeremiáš 33:15...vyrašit spravedlivý Výhonek, jenž v zemi nastolí právo a spravedlnost. V těch dnech bude Juda zachráněn a...
Jeremiáš 33:17...budou nazývat: HOSPODIN - NAŠE SPRAVEDLNOST. Tak praví Hospodin: Na trůnu Izraelova domu nikdy nebude chybět...
Jeremiáš 33:20...dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin: Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a...
Jeremiáš 33:25...lidem, jako by pro ani nebyl národem! Tak praví Hospodin: Jestliže nemám smlouvu se dnem i nocí a...
Jeremiáš 34:2...na Jeruzalém a na všechna jeho města: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele - Jdi a řekni judskému králi...
Jeremiáš 34:4... Cidkiáši, králi judský. Hospodin o tobě praví: Nezemřeš mečem; zemřeš v pokoji. Jako se zažíhal...
Jeremiáš 34:5...‚Ach pane!' Takové slovo jsem promluvilpraví Hospodin." Prorok Jeremiáš oznámil všechna tato slova...
Jeremiáš 34:13...tehdy od Hospodina dostal toto slovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele. V den, kdy jsem vaše otce...
Jeremiáš 34:17...přivedl zpět a zotročili jste je. A proto tak praví Hospodin: Neposlechli jste . Nevyhlásili jste...
Jeremiáš 34:22...se od vás právě stahuje. Hle, vydám rozkazypraví Hospodin, a přivedu je k tomuto městu zpět. Zaútočí...
Jeremiáš 35:13...Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Jdi a řekni lidu Judy...
Jeremiáš 35:17... ale tento lid neposlouchá. A proto tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Hle, přivádím na...
Jeremiáš 35:18..." Rodu Rechabitů pak Jeremiáš řekl: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Poslouchali jste, co...
Jeremiáš 35:19...se přesně tak, jak vám přikázal. A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jonadabovi, synu...
Jeremiáš 36:29... O judském králi Joakimovi pak řekni: "Tak praví Hospodin: Ty jsi ten svitek spálil. Myslel sis: ‚Jak...
Jeremiáš 36:30... takže z zmizí lidé i dobytek?'" A proto tak praví Hospodin o judském králi Joakimovi: "Nikdo z jeho...
Jeremiáš 37:7...Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Judskému králi, který vás za...
Jeremiáš 37:9...k útoku na toto město; dobudou je a vypálí. Tak praví Hospodin: Nenalhávejte si, že prýBabyloňané od nás...
Jeremiáš 38:2... slyšeli, co Jeremiáš říkal všemu lidu: "Tak praví Hospodin - Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem,...
Jeremiáš 38:3...a zachrání si život; takový zůstane naživu. Tak praví Hospodin: Toto město jistě padne do rukou vojska...
Jeremiáš 38:17...zabít." Nato Jeremiáš Cidkiášovi řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Pokud se...
Jeremiáš 39:16..."Jdi a řekni Habešanu Ebed-melechovi: Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, teď naplním svá...
Jeremiáš 39:17...tvýma očima. Tebe však v ten den vysvobodímpraví Hospodin. Nepadneš do rukou těch, kterých se děsíš....
Jeremiáš 39:18...mečem, ale přežiješ, neboť jsi spoléhal na mnepraví Hospodin." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina...
Jeremiáš 42:9...lid, od nejmenších po největší, a řekl jim: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, k němuž jste poslali, abych...
Jeremiáš 42:11... před kterým teď máte bázeň. Nebojte se hopraví Hospodin - vždyť jsem s vámi, abych vás zachránil...
Jeremiáš 42:15...slovo Hospodinovo, vy pozůstatky Judy. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jestliže se rozhodnete...
Jeremiáš 42:18...nikdo neunikne neštěstí, jež na dopustím. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jako se vylil můj...
Jeremiáš 43:10...do faraonova paláce v Dafné. Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Hle, povolám a...
Jeremiáš 44:2... Dafné a Memfisu - i v Horním Egyptě: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Sami jste viděli...
Jeremiáš 44:7...staly pusté trosky a jsou jimi dodnes. Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Proč na sebe...
Jeremiáš 44:11...která jsem vám a vašim otcům uložil. A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, rozhodl jsem o...
Jeremiáš 44:25...slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vy a vaše ženy jste...
Jeremiáš 44:26...v Egyptě. Hle, přísahám při svém velikém jménupraví Hospodin: jméno nevysloví žádný Žid v celém...
Jeremiáš 44:29...zda , anebo jejich. A toto vám bude znamenímpraví Hospodin: Na tomto místě s vámi zúčtuji. Tak poznáte,...
Jeremiáš 44:30...slova proti vám obstojí - k vašemu neštěstí. Tak praví Hospodin: Hle, faraona Chofru, vládce Egypta, vydám...
Jeremiáš 45:4...úlevy.' Hospodin mi řekl, abych ti vyřídil: Tak praví Hospodin - Hle, co jsem vybudoval, bořím, a co jsem...
Jeremiáš 45:5... Hle, na všechny smrtelníky dopustím neštěstípraví Hospodin. Tobě však dám, že kamkoli půjdeš, zachráníš...
Jeremiáš 46:5...prchají, bez rozhlížení. Hrůza všude kolempraví Hospodin. Ani nejrychlejší nemohou utéci, neuniknou...
Jeremiáš 46:18...‚Rámusil, co propásl svůj čas.' Jakože jsem živpraví Král, který jméno Hospodin zástupů: Jako se Tábor...
Jeremiáš 46:23...jako dřevorubci na dříví. Vykácejí jeho lespraví Hospodin, jakkoli hustý předtím byl. Bude jich víc...
Jeremiáš 46:25...národa!" Hospodin zástupů, Bůh Izraelepraví: "Hle, zúčtuji s Amonem, bohem Théb, s faraonem i s...
Jeremiáš 46:26...bude znovu osídlen tak jako v dávných dnechpraví Hospodin. Neboj se, můj služebníku Jákobe, a ty,...
Jeremiáš 46:28... můj služebníku Jákobe, vždyť jsem s teboupraví Hospodin. Skoncuji se všemi národy, do kterých jsem...
Jeremiáš 47:1...o Filištínech předtím, než farao dobyl Gazu. Tak praví Hospodin: "Hle, od severu stoupá hladina, řeka...
Jeremiáš 48:1...Aškelonu, namířil jej proti pobřeží!" Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Moábu: "Běda městu...
Jeremiáš 48:12...vždy, jeho vůně se nemění. Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy na něj pošlu přelévače, kteří jej...
Jeremiáš 48:15...útokem. Výkvět jeho mladých padne při porážcepraví Král - Hospodin zástupů se jmenuje. Zkáza Moábu se...
Jeremiáš 48:25... Moábův roh byl odťat, jeho paže byla zlomenapraví Hospodin. Opijte ho za to, že se vzpínal proti...
Jeremiáš 48:30...pyšně a zpupně, jaké srdce naduté. Známpraví Hospodin, jeho vztek; jeho chlubení je však falešné -...
Jeremiáš 48:35...dokonce i nimrimské potoky. Skoncuji s Moábempraví Hospodin - s těmi, kdo vystupují na posvátné výšiny a...
Jeremiáš 48:38...Moáb jako džbán, který nikdo nechcepraví Hospodin. Tolik střepů! Tolik kvílení! Moáb se v...
Jeremiáš 48:40...budí jenom posměšky k výstraze všemu okolí. Tak praví Hospodin: Hle, orel se vrhá na Moáb, nad ním...
Jeremiáš 48:43... Strach a prach a past na vás, obyvatelé Moábupraví Hospodin. Kdo před tím strachem bude utíkat, padne do...
Jeremiáš 48:44...past. Přivedu totiž na Moáb čas zúčtovánípraví Hospodin. Ve stínu Chešbonu se zastaví vyčerpaní...
Jeremiáš 48:47... V posledních dnech ale Moábův osud změnímpraví Hospodin." Zde končí soud nad Moábem. Toto praví...
Jeremiáš 49:1...Hospodin." Zde končí soud nad Moábem. Toto praví Hospodin o Amoncích: "Copak Izrael nemá děti? Copak...
Jeremiáš 49:2...lid tam bydlí ve městech? Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy proti Rabě Amonců zakřičím do bitvy....
Jeremiáš 49:5...‚Kdo by napadal?' Hle, přivedu na tebe hrůzupraví Hospodin, Pán zástupů, hrůzu z celého tvého okolí....
Jeremiáš 49:6...se rozprchli. Později ale osud Amonců změnímpraví Hospodin." Toto praví Hospodin zástupů o Edomu:...
Jeremiáš 49:7...ale osud Amonců změním, praví Hospodin." Toto praví Hospodin zástupů o Edomu: "Copak není moudrost v...
Jeremiáš 49:12...nechám žít, tvé vdovy ve mne doufají.'" Tak praví Hospodin: "Hle, ti, kdo neměli pít kalich hněvu, jej...
Jeremiáš 49:13... ten kalich vypiješ! Přísahám při sobě samémpraví Hospodin, že Bosra se stane děsnou pustinou, že bude...
Jeremiáš 49:16...vysoko jak orel uhnízdil, i odtamtud strhnupraví Hospodin. Edom bude budit děs. Každý, kdo tudy půjde,...
Jeremiáš 49:18...Sodoma a Gomora i s městy v jejich okolípraví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu...
Jeremiáš 49:26... všichni bojovníci budou v ten den zabitipraví Hospodin zástupů. Zapálím na damašských hradbách oheň...
Jeremiáš 49:28...oheň, aby pohltil Ben-hadadovy paláce!" Toto praví Hospodin o Kedaru a o královstvích chacorských kmenů...
Jeremiáš 49:30...se na útěk! Chacorští, skryjte se v doliněpraví Hospodin. Babylonský král Nabukadnezar se chystá...
Jeremiáš 49:31...proti národu, jenž žije v pohodlí a poklidupraví Hospodin. Nemají vrata ani závory, žijí o samotě, v...
Jeremiáš 49:32... kteří si holí skráně, rozeženu do všech stranpraví Hospodin; přivedu na zkázu odevšad! Chacor se...
Jeremiáš 49:35...Cidkiáše dostal prorok Jeremiáš o Elamu. Tak praví Hospodin zástupů: "Hle, lámu luk Elamu - jeho hlavní...
Jeremiáš 49:37... Uvedu na neštěstí, svůj planoucí hněvpraví Hospodin. Pošlu za nimi meč, abych je vyhladil....
Jeremiáš 49:38...nad Elamem, abych odtud hubil krále i velmožepraví Hospodin. V posledních dnech ale osud Elamu změním,...
Jeremiáš 49:39... V posledních dnech ale osud Elamu změnímpraví Hospodin." Slovo, které Hospodin promluvil skrze...
Jeremiáš 50:4...zvěř se dají na útěk. V těch dnech a v tom časepraví Hospodin, přijdou synové Izraele spolu se syny Judy;...
Jeremiáš 50:7...nevinní! To oni zhřešili proti Hospodinu, své pravé pastvině, proti Hospodinu, naději svých otců.' Utečte...
Jeremiáš 50:10...za kořist; všichni její plenitelé se nasytípraví Hospodin. Jen se radujte, jen jásejte, vy, kdo...
Jeremiáš 50:18...kosti babylonský král Nabukadnezar. A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, zúčtuji s...
Jeremiáš 50:20...i v kraji Gileád. V těch dnech a v tom časepraví Hospodin, se bude na Izraeli hledat vina, ale nebude...
Jeremiáš 50:21...Zúčtování)! Za nimi! Pobij je jako proklatépraví Hospodin, udělej vše, co jsem ti nařídil! Zemí se...
Jeremiáš 50:30...a všichni bojovníci budou v ten den zabitipraví Hospodin. Hle, jsem proti tobě, nadutče! praví...
Jeremiáš 50:31...Hospodin. Hle, jsem proti tobě, nadutčepraví Hospodin, Pán zástupů. totiž nadešel tvůj den, čas...
Jeremiáš 50:33...městech zapálím oheň a ten pohltí vše kolem. Tak praví Hospodin zástupů: Synové Izraele jsou utlačováni...
Jeremiáš 50:35...však uvrhne ve zmatek. Meč na Chaldejcepraví Hospodin, na obyvatele Babylonu, na velmože i mudrce!...
Jeremiáš 50:40...Sodomu a Gomoru i s městy v jejich okolípraví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu...
Jeremiáš 51:1...křik otřese zemí, národy uslyší jeho úpění! Tak praví Hospodin: "Hle, zvednu proti Babylonu zhoubný vichr,...
Jeremiáš 51:24...Chaldeje za všechno zlo, které páchali na Sionupraví Hospodin. Hle, jsem proti tobě, horo záhuby, která...
Jeremiáš 51:25...proti tobě, horo záhuby, která hubíš celou zemipraví Hospodin. Rozmáchnu se proti tobě, svalím ze skal,...
Jeremiáš 51:26...kámen pro základy. Ano, zůstaneš pustý navěkypraví Hospodin." Zvedněte v zemi korouhev! mezi národy...
Jeremiáš 51:33...hoří rákosí, bojovníci jsou zděšeni! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Dcera babylonská je...
Jeremiáš 51:36...obyvatele Chaldeje!" říká Jeruzalém. A proto tak praví Hospodin: "Hle, ujmu se tvojí pře a pomstím se za...
Jeremiáš 51:39...vrčí jak mladí lvi. se hlady rozdivočí, připravím jim hostinu, opiji je, že se budou hlučně veselit....
Jeremiáš 51:48...radostí, na něj od severu přijdou zhoubcipraví Hospodin." Babylon teď musí padnout kvůli izraelským...
Jeremiáš 51:52...domu vnikli cizáci." "Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy zúčtuji s jejich modlami a po celé zemi...
Jeremiáš 51:53...opevnil, i tehdy na něj ode mne přijdou zhoubcipraví Hospodin." Slyšíš? To stoupá nářek z Babylonu, hluk...
Jeremiáš 51:57...jejich velmože i mudrce, jejich hejtmany, správce i hrdiny. Pak usnou navěky a se nevzbudí, praví...
Jeremiáš 51:58...praví Král, jenž jméno Hospodin zástupů." Tak praví Hospodin zástupů: "Hradba Babylonu, jakkoli široká,...
Pláč 1:18...je mezi nimi jako nečistý. Hospodin je aleprávu, vždyť jsem se vzepřela jeho příkazům. Poslyšte,...
Pláč 3:35...v zemi pod nohama drceni, když se překrucuje právo lidí přímo před Nejvyšším, když se křivdí lidem v...
Ezechiel 2:4...jsou paličatí a zatvrzelí. Proto jim řekni: ‚Tak praví Panovník Hospodin.' poslechnou nebo ne - vždyť...
Ezechiel 3:11...k nim. poslechnou nebo ne, řekni jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin.'" Vtom se zmocnil Duch a...
Ezechiel 3:27...ale promluvím, otevřu ti ústa a řekneš jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin.' Kdo chce poslouchat, slyší;...
Ezechiel 4:6...po 390 dnů. ty dny uplynou, lehneš si zase na pravý bok a po 40 dnů poneseš vinu domu Judy. Odpočítal...
Ezechiel 5:5... Plamen z nich zachvátí celý dům Izraele! Tak praví Panovník Hospodin: To je Jeruzalém. Postavil jsem ho...
Ezechiel 5:7...zákony a neřídili se mými pravidly. A proto tak praví Panovník Hospodin: Bouříte se ještě víc než okolní...
Ezechiel 5:8...ani pravidly národů ve svém okolí! A proto tak praví Panovník Hospodin: , ano jsem proti tobě,...
Ezechiel 5:11...rozptýlím na všechny strany. Jakože jsem živpraví Panovník Hospodin, protože jsi poskvrnil mou svatyni...
Ezechiel 6:3...hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník Hospodin horám a výšinám, stržím a roklinám....
Ezechiel 6:11...říkal, že na dopustím toto neštěstí! Toto praví Panovník Hospodin: Spráskni ruce, dupni a vykřikni:...
Ezechiel 7:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, toto praví Panovník Hospodin o izraelské zemi: Konec! Konec je...
Ezechiel 7:5...vyvstane a poznáte, že jsem Hospodin. Toto praví Panovník Hospodin: Zlo za zlem - hle, tu je! Je...
Ezechiel 11:5... padl Duch Hospodinův. "Mluv!" řekl mi. "Tak praví Hospodin: Tohle říkáte, dome izraelský; ale vím i...
Ezechiel 11:7... že ve všech ulicích leží mrtvoly! Proto tak praví Panovník Hospodin: Mrtvoly, které jste nechali...
Ezechiel 11:8...vyženu. Báli jste se meče a na vás meč uvedupraví Panovník Hospodin. Vyženu vás z města ven a vydám vás...
Ezechiel 11:16...Hospodina. Země teď patří nám.' Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ano, zahnal jsem je daleko mezi...
Ezechiel 11:17...ale sám nakrátko stanu svatyní. Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Shromáždím vás z národů a...
Ezechiel 11:21... takovým obrátím jejich cesty na hlavypraví Panovník Hospodin." Vtom cherubové s koly po bocích a...
Ezechiel 12:10...banda vzbouřenců: ‚Co to děláš?' Řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Tento ortel se týká vládce v...
Ezechiel 12:19...úzkostí, když budeš pít. Řekni lidu země: Toto praví Panovník Hospodin o obyvatelích Jeruzaléma v...
Ezechiel 12:23... všechna vidění selhávají.' Proto jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin - S tímto příslovím skoncuji! ho...
Ezechiel 12:25...bando vzbouřenců, promluvím a to slovo naplnímpraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 12:28...o vzdálené budoucnosti.' Proto jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Žádné z mých slov nesnese...
Ezechiel 13:3...představy: Slyšte slovo Hospodinovo. Toto praví Panovník Hospodin: Běda zvráceným prorokům, kteří se...
Ezechiel 13:6...lež. Hospodin je neposlal, ale oni říkají: ‚Tak praví Hospodin,' a čekají, že se to slovo naplní. Nejsou ta...
Ezechiel 13:7...falešná? Nejsou ty vaše věštby lež? Říkáte: ‚Tak praví Hospodin' - jsem však nemluvil! Nuže, tak praví...
Ezechiel 13:8...Hospodin' - jsem však nemluvil! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože jsou vaše slova falešná a...
Ezechiel 13:13...zeptají: ‚Co zbylo z vaší omítky?' Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ve své zuřivosti rozpoutám větrnou...
Ezechiel 13:16...a mívali o něm vidění: ‚Jen klid.' - Žádný klidpraví Panovník Hospodin! A teď, synu člověčí, se obrať...
Ezechiel 13:18...představy, a prorokuj proti nim. Řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Běda těm, které šijí pásky pro...
Ezechiel 13:20... a držíte naživu ty, kdo neměli žít. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti těm vašim páskám,...
Ezechiel 14:4...modlitby? Proto k nim promluv a řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Kdokoli z domu Izraele by v srdci...
Ezechiel 14:6...hnusnými modlami. Proto řekni domu Izraele: Toto praví Panovník Hospodin - Obraťte se! Navraťte se od svých...
Ezechiel 14:11...hříchy. Budou mým lidem a budu jejich Bohempraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 14:14...by svou spravedlností pouze sami sebepraví Panovník Hospodin. Kdybych na tu zemi přivedl dravou...
Ezechiel 14:16...zvěři nikdo nechodil, pak - jakože jsem živpraví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři muži,...
Ezechiel 14:18...vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem živpraví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři muži,...
Ezechiel 14:20...vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem živpraví Panovník Hospodin - i kdyby v byli Noe, Daniel a...
Ezechiel 14:21...by svou spravedlností pouze sami sebe. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Co teprve, na Jeruzalém pošlu...
Ezechiel 14:23... co jsem v tom městě učinil, nebylo bez příčinypraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 15:6...a spálené! K čemu se ještě použít? Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jako jsem oproti lesním stromům...
Ezechiel 15:8...zpustoším za to, jak hrozně mi byli nevěrnípraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 16:3... ukaž Jeruzalému, jak je ohavný! Řekni: Toto praví Panovník Hospodin Jeruzalému - Původem i rodem jsi...
Ezechiel 16:8...jsem s tebou do smlouvy a oddala ses mipraví Panovník Hospodin. Umyl jsem vodou, opláchl od...
Ezechiel 16:14...národy díky nádheře, kterou jsem ozdobilpraví Panovník Hospodin. Ty ses však na tu svou krásu...
Ezechiel 16:19...přinášela jim, aby voněl před nimi. Tak to bylopraví Panovník Hospodin. Vzala jsi dokonce své syny a dcery...
Ezechiel 16:23...nahá a bosá a zmítala ses v krvi. Běda! Běda tipraví Panovník Hospodin. Kromě všech svých zločinů sis na...
Ezechiel 16:30...jsi ale neměla ještě dost. Zuřím proti toběpraví Panovník Hospodin. Co všechno to jako nestydatá coura...
Ezechiel 16:36...slyš slovo Hospodinovo, ty couro! Tak praví Panovník Hospodin: Protože ses celá potřísněná...
Ezechiel 16:43...tím vším, hle - ti ty tvé způsoby odplatímpraví Panovník Hospodin! Copak jsi ve všech svých...
Ezechiel 16:48...ohledu ještě víc než ony! Jakože jsem živpraví Panovník Hospodin, ani tvá sestra Sodoma se svými...
Ezechiel 16:58...Poneseš následky svých ohavných zvrhlostípraví Hospodin. Toto praví Panovník Hospodin: Zachovám se k...
Ezechiel 16:59...svých ohavných zvrhlostí, praví Hospodin. Toto praví Panovník Hospodin: Zachovám se k tobě podle toho, jak...
Ezechiel 16:63...ústa, očistím od všeho, co jsi páchalapraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 17:3...hádanku, pověz mu podobenství a řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Mohutný orel s mohutnými křídly,...
Ezechiel 17:9...plody a stala se překrásným vínem. Řekni: ‚Tak praví Panovník Hospodin - Copak uspěje? Nebude vyrvána i s...
Ezechiel 17:16...porušil smlouvu, copak unikne? Jakože jsem živpraví Panovník Hospodin, zemře v Babylonu, v zemi toho...
Ezechiel 17:19...provedl toto vše. Neunikne odplatě. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ, obrátím na jeho...
Ezechiel 17:22...poznáte, že Hospodin jsem promluvil. Tak praví Panovník Hospodin: vezmu snítku ze samé špičky...
Ezechiel 18:3...hrozny a dětem trnou zuby'? Jakože jsem živpraví Panovník Hospodin, to přísloví v Izraeli říkat...
Ezechiel 18:9...člověk je spravedlivý, takový jistě bude žítpraví Panovník Hospodin. Zplodí však třeba zločince a vraha...
Ezechiel 18:23... bude žít. Mám snad zalíbení ve smrti ničemypraví Panovník Hospodin. Nechci snad raději, aby se od...
Ezechiel 18:30... dome Izraele, každého podle jeho jednánípraví Panovník Hospodin. Obraťte se! Odvrhněte všechny své...
Ezechiel 18:32...izraelský? Nemám zalíbení ve smrti umírajícíchpraví Panovník Hospodin. Obraťte se a žijte!" "Zpívej...
Ezechiel 20:3...člověčí, řekni izraelským stařešinům toto: Tak praví Panovník Hospodin - Vy že se přicházíte se mnou...
Ezechiel 20:5...ohavnosti páchali jejich otcové. Řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - V den, kdy jsem vyvolil Izrael,...
Ezechiel 20:27...člověčí, mluv k domu Izraele a řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Vaši otcové dále hanobili tím,...
Ezechiel 20:30...Báma, Výšina.) Proto řekni domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Když se poskvrňujete tak jako...
Ezechiel 20:31...vaše modlitby, dome izraelský? Jakože jsem živpraví Panovník Hospodin, vás nevyslyším!" "Říkáte:...
Ezechiel 20:33... se ale nikdy nestane. Jakože jsem živpraví Panovník Hospodin, budu vám kralovat v kypícím hněvu,...
Ezechiel 20:36...vaše otce na poušti Egypta, tak budu soudit váspraví Panovník Hospodin. Nechám vás procházet pod...
Ezechiel 20:39... jsem Hospodin. Nuže, dome Izraele, toto vám praví Panovník Hospodin: Jděte si každý uctívat své hnusné...
Ezechiel 20:40...na svaté hoře, na vysoké hoře Izraelepraví Panovník Hospodin. Každý z nich se vrátí zpět do...
Ezechiel 20:44...zlých způsobů a zkažených skutků, dome Izraelepraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 21:3...negevskému lesu: Slyš slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin: Hle - zažehnu v tobě oheň a ten v...
Ezechiel 21:8...proti izraelské zemi. Řekni izraelské zemi: Tak praví Hospodin. Hle - jsem proti tobě! Vytasím svůj meč z...
Ezechiel 21:12...zeptají: ‚Nad čím tak vzdycháš?' odpovíš: ‚Nad zprávou, která přichází.' Tehdy se v každém zastaví srdce,...
Ezechiel 21:14..."Prorokuj, synu člověčí. Řekni - Tak praví Panovník: Meč, meč! Naostřený, jen se leskne,...
Ezechiel 21:18... Co když ale z toho směšného žezla nic nezbudepraví Panovník Hospodin. Prorokuj, synu člověčí, a tleskni...
Ezechiel 21:29...jejího porušení a vezme je do zajetí. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Sami se usvědčujete z viny!...
Ezechiel 21:31...tvůj den, čas zúčtování s tvým zločinem! Tak praví Panovník Hospodin: Strhni si turban, sejmi korunu!...
Ezechiel 21:33...pověřím. Prorokuj, synu člověčí. Řekni: Tak praví Panovník Hospodin ohledně Amonců a jejich posměšků -...
Ezechiel 22:3...Ukaž mu všechny jeho ohavnosti a řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ó město, jež proléváním krve...
Ezechiel 22:12...ubližuješ svým bližním. Na však nemyslíšpraví Hospodin. Pohleď - tlesknu do dlaní nad tvým mrzkým...
Ezechiel 22:19...- struska oddělená v peci od stříbra. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože se z vás všech stala...
Ezechiel 22:28...falešných vidění a lživým věštěním. Říkají: ‚Tak praví Panovník Hospodin' - Hospodin ale nemluvil! Prostý...
Ezechiel 22:31...zuření a jejich cesty jim obrátím na hlavypraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 23:22...a tvá mladá prsa laskali! Proto, Oholíbo, tak praví Panovník Hospodin: proti tobě popudím ty tvé...
Ezechiel 23:28...na Egypt ti nezůstane ani vzpomínka. Tak praví Panovník Hospodin: Hle - vydávám do rukou těch,...
Ezechiel 23:32...sestry, protože ses chovala stejně jako ona. Tak praví Panovník Hospodin: Kalich své sestry budeš pít,...
Ezechiel 23:34...s prsy rozdrásanými. Ano, tak jsem promluvilpraví Panovník Hospodin. Nuže, toto praví Panovník...
Ezechiel 23:35...promluvil, praví Panovník Hospodin. Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Protože jsi na zapomněla a...
Ezechiel 23:46...to cizoložnice a ruce mají od krve! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: se proti nim sejdou davy! ...
Ezechiel 24:3...bandě vzbouřenců podobenství a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin! Postav hrnec na oheň, postav ho i...
Ezechiel 24:6...prudce vař, to i s kostmi klokotá! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda tomu městu vraždění! Běda...
Ezechiel 24:9...na holé skále, aby nebyla přikryta! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda tomu městu vraždění! sám...
Ezechiel 24:14... nepolevím. Za tvé způsoby a skutky odsoudímpraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 24:21...jsem slovo Hospodinovo: Řekni domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Hle, znesvětím svoji svatyni, tu...
Ezechiel 25:3...Slyšte, Amonci, slovo Panovníka Hospodina! Tak praví Panovník Hospodin - Protože jsi volalHohó!' nad mou...
Ezechiel 25:6...ovce. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Protože jsi tleskal a dupal a s...
Ezechiel 25:8... vyhubím, poznáš, že jsem Hospodin." "Tak praví Panovník Hospodin: Protože Moáb a Seír říkají: ‚Dům...
Ezechiel 25:12...rozsudky, poznají, že jsem Hospodin." "Tak praví Panovník Hospodin: Protože se Edom tolik mstil domu...
Ezechiel 25:13...Judy a velice se tou pomstou provinil, proto tak praví Panovník Hospodin: Vztáhnu svou ruku na Edom,...
Ezechiel 25:14...můj hněv a rozhořčení. Tehdy poznají mou pomstupraví Panovník Hospodin." "Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 25:15...mou pomstu, praví Panovník Hospodin." "Tak praví Panovník Hospodin: Protože se Filištíni tolik mstili,...
Ezechiel 25:16...mstili a s odvěkou nenávistí hubili, proto tak praví Panovník Hospodin: Napřahuji ruku proti Filištínům....
Ezechiel 26:3... zbohatnu na tom, že je zničena,' proto tak praví Panovník Hospodin: Týre, jsem proti tobě! Jako...
Ezechiel 26:5... místem k sušení sítí! Ano, tak jsem promluvilpraví Panovník Hospodin. Stane se kořistí pro národy a jeho...
Ezechiel 26:7...mečem. Tehdy poznají, že jsem Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Hle - přivádím na Týr od severu...
Ezechiel 26:14...nikdy nebudeš vystavěno! To říkám Hospodinpraví Panovník Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Týre,...
Ezechiel 26:15...říkám Hospodin, praví Panovník Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Týre, celé pobřeží se bude třást...
Ezechiel 26:19...děs jímá mořské ostrovy - nejsi tu! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: učiním městem opuštěným,...
Ezechiel 26:21... Budou hledat, ale nikdo nikdy nenajdepraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 27:3...cest, obchodnici s mnoha národy za mořem: Tak praví Panovník Hospodin. Říkal jsi, Týre: ‚Jsem dokonalý v...
Ezechiel 28:2..."Synu člověčí, řekni vládci Týru: Tak praví Panovník Hospodin - Ve svojí pýše říkáš si: ‚ jsem...
Ezechiel 28:6...kvůli všemu tomu bohatství zpychl jsi. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože si myslíš, jak jsi božský,...
Ezechiel 28:10... rukama cizáků! Ano, tak jsem promluvilpraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 28:12...zpívej žalozpěv nad králem Týru a řekni mu - Tak praví Panovník Hospodin: Byl jsi pečetí dokonalosti, plný...
Ezechiel 28:22...proti Sidonu. Prorokuj proti němu a řekni - Tak praví Panovník Hospodin: Sidone, jsem proti tobě a na...
Ezechiel 28:25...Tehdy poznají, že jsem Panovník Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: shromáždím celý dům Izraele z...
Ezechiel 29:3...proti němu i celém Egyptu. Řekni mu: Tak praví Panovník Hospodin - jsem proti tobě, faraone,...
Ezechiel 29:8...ses, jsi jim kyčle vykloubil. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle, přivedu na tebe meč a...
Ezechiel 29:13...mezi národy a rozpráším je po zemích. Avšak toto praví Panovník Hospodin: těch čtyřicet let uplyne,...
Ezechiel 29:19...tažení nezískali z Týru žádnou odměnu. Proto tak praví Panovník Hospodin: Hle - dávám babylonskému králi...
Ezechiel 29:20... za to, co pro udělali, mu dávám Egyptpraví Panovník Hospodin. V onen den obdařím dům Izraele...
Ezechiel 30:2...Hospodinovo: "Prorokuj, synu člověčí. Řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Kvílejte: ‚Ach ten den!' Neboť je...
Ezechiel 30:6... ti všichni padnou mečem spolu s Egyptem. Tak praví Hospodin: Padnou pomocníci Egypta, jeho pyšná moc se...
Ezechiel 30:10...budou sevřeni úzkostí. Hle - to přichází! Tak praví Panovník Hospodin: Skrze babylonského krále...
Ezechiel 30:13...rukou cizáků. To říkám Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin: Vymýtím hnusné modly a s...
Ezechiel 30:22...převaz, aby měl znovu sílu třímat meč. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle - jsem proti faraonovi, králi...
Ezechiel 31:10...- všechny stromy v Boží zahradě! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože se tyčil tak vysoko a...
Ezechiel 31:15...mezi smrtelníky, kteří sestupují do jámy. Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy sestoupil do podsvětí,...
Ezechiel 31:18... Tak je tomu s faraonem a se všemi jeho hordamipraví Panovník Hospodin." Prvního dne dvanáctého měsíce...
Ezechiel 32:3...plácáš do vody a čeříš bahno v potocích. Tak praví Panovník Hospodin: Roztáhnu na tebe svoji síť a...
Ezechiel 32:8... kvůli tobě zatemním a tvoji zem ponořím do tmypraví Panovník Hospodin. Mnohé národy znepokojím v srdci,...
Ezechiel 32:11...jeden každý z nich v den tvé záhuby. Tak totiž praví Panovník Hospodin: Meč babylonského krále se chystá...
Ezechiel 32:14...vody ustálím a nechám je plynout podobné olejipraví Panovník Hospodin. Egypt zcela zpustoším a zbavím...
Ezechiel 32:16... jej zpívají nad Egyptem a všemi jeho hordamipraví Panovník Hospodin." Patnáctého dne téhož měsíce...
Ezechiel 32:31...útěchy nad všemi svými hordami pobitými mečempraví Panovník Hospodin. Pustím totiž svou hrůzu do země...
Ezechiel 32:32...bude položen mezi neobřezance padlé mečempraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 33:11...bychom mohli žít?' Řekni jim: Jakože jsem živpraví Panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti ničemy....
Ezechiel 33:25...a ta země nám patří!' Nuže, řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Jíte maso s krví, vzhlížíte ke...
Ezechiel 33:27... a ještě chcete vládnout zemi? Řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ, ti, kdo jsou v...
Ezechiel 34:2...Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům - Tak praví Panovník Hospodin: Běda vám, pastýři Izraele, kteří...
Ezechiel 34:8... slyšte slovo Hospodinovo: Jakože jsem živpraví Panovník Hospodin - Protože se ovce bez pastýře...
Ezechiel 34:10... vy pastýři, slyšte slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin: Hle - jsem proti těm pastýřům!...
Ezechiel 34:11...ze chřtánu; se jimi živit nebudou! Ano, tak praví Panovník Hospodin: Hle - sám půjdu hledat své ovce...
Ezechiel 34:15...Své ovce budu pást sám a nechám je odpočívatpraví Panovník Hospodin. Ztracenou vyhledám, zaběhlou...
Ezechiel 34:17... Vám, svým ovcím, pak Panovník Hospodin praví: Hle - budu soudit mezi jednotlivými ovcemi a mezi...
Ezechiel 34:20...jste nohama zkalili? Nuže, Panovník Hospodin jim praví: Hle - sám budu soudit mezi vykrmenými a hubenými...
Ezechiel 34:30...jsem s nimi a že oni, dům Izraele, jsou můj lidpraví Panovník Hospodin. Vy jste ovce - lidské ovce na...
Ezechiel 34:31...lidské ovce na pastvině - a jsem váš Bůhpraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 35:3...Seír a prorokuj proti němu. Řekni mu - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti tobě, pohoří...
Ezechiel 35:6...s jejich vinami. Proto, jakože jsem živpraví Panovník Hospodin, vydám krveprolití a krev se ti...
Ezechiel 35:11...tam bydlí Hospodin! Proto, jakože jsem živpraví Panovník Hospodin, tvůj nenávistný hněv a závist vůči...
Ezechiel 35:14...svá slova proti mně. jsem to ale slyšel. Tak praví Panovník Hospodin: K radosti celého světa ...
Ezechiel 36:2...Izraelské hory, slyšte slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin - Nepřítel nad vámi volal: ‚Hohó,...
Ezechiel 36:3...teď patří nám!' Proto prorokuj a řekni: Tak praví Panovník Hospodin. Protože vás pustošili a drtili ze...
Ezechiel 36:4...hory, slyšte slovo Panovníka Hospodina. Toto praví Panovník Hospodin horám a výšinám, stržím a roklinám,...
Ezechiel 36:5...a všem dokola jsou jen k posměchu. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ano, mluvil jsem v planoucím...
Ezechiel 36:6...a řekni horám a výšinám, stržím a roklinám: Tak praví Panovník Hospodin. Hle - mluvím zuřivě rozhorlen,...
Ezechiel 36:7... protože se vám posmívali pohané. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Přísahám, že pohanům kolem vás se...
Ezechiel 36:13...dědictvím. nikdy je nepřipravíte o děti. Tak praví Panovník Hospodin. Protože o tobě říkají: ‚Ta země...
Ezechiel 36:14...lidi a nebudeš připravovat svůj národ o dětipraví Panovník Hospodin. Nenechám poslouchat posměch...
Ezechiel 36:15...národů a nikdy nepřivedeš svůj národ k pádupraví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 36:22... kamkoli přišli. Proto řekni domu Izraele - Tak praví Panovník Hospodin: Nedělám to kvůli vám, dome Izraele...
Ezechiel 36:23...vás před jejich očima prokážu, jak jsem svatýpraví Panovník Hospodin. Posbírám vás z pohanů, shromáždím...
Ezechiel 36:32...vinám a své zvrhlosti. Nedělám to kvůli vámpraví Panovník Hospodin, toho si buďte vědomi. Vy buďte...
Ezechiel 36:33...a styďte se za své způsoby, dome izraelský. Toto praví Panovník Hospodin: V den, kdy vás očistím od všech...
Ezechiel 36:37...pustiny. To říkám Hospodin; to učiním. Tak praví Panovník Hospodin: Znovu odpovím na modlitby domu...
Ezechiel 37:5...jim: Suché kosti, slyšte slovo Hospodinovo! Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, do vás...
Ezechiel 37:9...duchu. Prorokuj, synu člověčí, a řekni mu - Tak praví Panovník Hospodin: Přijď, duchu, ze čtyř stran a...
Ezechiel 37:12...jsme ztraceni.' Nuže, prorokuj a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, otevřu vaše hroby; z těch...
Ezechiel 37:14... že jsem Hospodin. Jak jsem řekl, tak učinímpraví Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 37:19... co to podle tebe znamenat?' řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, vezmu dřevo Josefovo...
Ezechiel 37:21...dřeva před jejich očima a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, vezmu syny Izraele z...
Ezechiel 38:3...a Tubalu. Prorokuj proti němu a řekni - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti tobě, Gogu,...
Ezechiel 38:10... s mnoha národy, které se k tobě připojí. Tak praví Panovník Hospodin: V ten den napadnou různé...
Ezechiel 38:14... synu člověčí, prorokuj a řekni Gogovi - Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy bude můj lid Izrael...
Ezechiel 38:17... se na tobě před jejich očima posvětím. Tak praví Panovník Hospodin: Ano, jsi to ty, o kom jsem mluvil...
Ezechiel 38:18...prorokovali, že přivedu proti nim. V ten denpraví Panovník Hospodin, v den, kdy Gog zaútočí na...
Ezechiel 38:21... Na všech svých horách povolám proti Gogovi mečpraví Panovník Hospodin, a všichni jeho muži obrátí meč...
Ezechiel 39:1...člověčí, prorokuj proti Gogovi a řekni - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti tobě, Gogu,...
Ezechiel 39:5...ležet venku na poli. Ano, tak jsem promluvilpraví Panovník Hospodin. Pošlu oheň i proti Magogovi a těm,...
Ezechiel 39:8...v Izraeli. Hle - to přichází, se to dějepraví Panovník Hospodin! To je ten den, o kterém jsem...
Ezechiel 39:10... kdo je obírali, a vyplení ty, kdo je plenilipraví Panovník Hospodin. Toho dne určím Gogovi pohřebiště v...
Ezechiel 39:13...a získají si tím pověst v den, kdy se oslavímpraví Panovník Hospodin. Muži k tomu určení budou stále...
Ezechiel 39:17... Tak bude země očištěna. Synu člověčí, tak praví Hospodin - Řekni všem ptákům a veškeré divé zvěři:...
Ezechiel 39:20...koni i jezdci, hrdiny i všemi válečníkypraví Panovník Hospodin. Předvedu svou slávu mezi národy....
Ezechiel 39:25...- skryl jsem svoji tvář před nimi. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Teď přivedu Jákoba ze zajetí!...
Ezechiel 39:29...tvář, neboť na dům Izraele vyliji svého Duchapraví Panovník Hospodin." Desátého dne měsíce po novém...
Ezechiel 43:18...schody. "Synu člověčí," řekl mi tehdy, "tak praví Panovník Hospodin: Toto jsou předpisy ohledně oltáře....
Ezechiel 43:19... kteří ke mně přistupují, aby mi sloužilipraví Panovník Hospodin, mladého býčka k oběti za hřích....
Ezechiel 43:27...i pokojné oběti a ve vás najdu zalíbenípraví Panovník Hospodin." Poté znovu přivedl k vnější...
Ezechiel 44:6... Řekni těm vzbouřencům, domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Dost bylo vašich ohavností,...
Ezechiel 44:9...jste na stráž u svatyně postavili jiné. Tak praví Panovník Hospodin: Žádný cizinec s neobřezaným srdcem...
Ezechiel 44:12...svedli dům Izraele k hříchu, proto jim přísahámpraví Panovník Hospodin, že ponesou svou vinu. Nepřiblíží...
Ezechiel 44:15...stát přede mnou, aby mi přinášeli tuk a krevpraví Panovník Hospodin. Budou vcházet do svatyně, budou...
Ezechiel 44:27...ve svatyni, přinese svou oběť za hříchpraví Panovník Hospodin. A toto bude jejich dědictví:...
Ezechiel 45:9...země jednotlivým kmenům domu Izraele." Tak praví Panovník Hospodin: "Dost , izraelští vládci!...
Ezechiel 45:15... zápalné a pokojné oběti ke smíření za lidpraví Panovník Hospodin. Všechen lid země bude tuto obětní...
Ezechiel 45:18...i pokojné oběti ke smíření za dům Izraele." Tak praví Panovník Hospodin: "Prvního dne prvního měsíce vezmeš...
Ezechiel 46:1...hřích, tak zápalné i moučné oběti a olej." Tak praví Panovník Hospodin: "Východní brána vnitřního nádvoří...
Ezechiel 46:16...moučnou oběť a olej ke stálé zápalné oběti." Tak praví Panovník Hospodin: "Když vládce ze svého dědictví...
Ezechiel 47:1...byl totiž obrácen k východu). Voda stékala zpod pravé strany chrámu na jih od oltáře. Poté odvedl...
Ezechiel 47:2...východní bráně vnějšího nádvoří. A hle - z její pravé strany se řinula voda. Onen muž se zatím s měřicí...
Ezechiel 47:13...ovoce bude pokrmem a jejich listí lékem." Tak praví Panovník Hospodin: Toto jsou hranice země, kterou si...
Ezechiel 47:23...přistěhovalec žije, tam mu přidělíte dědictvípraví Panovník Hospodin. Toto jsou jména kmenů: U severní...
Ezechiel 48:29...kmenům Izraele, a toto jsou jejich podílypraví Panovník Hospodin. Toto jsou vnější hranice města: Na...
Ozeáš 2:15...za svými milenci - na však vůbec nemyslípraví Hospodin. Pak si ji ale znovu nakloním; povedu ji po...
Ozeáš 2:18... jako v den, kdy vyšla z Egypta. Toho dnepraví Hospodin, mi budeš říkat: "Manželi" - Baalem ...
Ozeáš 2:23...poznala, kdo je Hospodin. V ten den odpovímpraví Hospodin, odpovím nebi a to odpoví zemi. Země odpoví...
Ozeáš 11:11...země jako holoubci a je k nim domů navrátímpraví Hospodin. Efraim zahrnuje lží a dům Izraele lstí....
Ozeáš 12:7...Hospodin! Navrať se proto ke svému Bohu, pečujprávo a o lásku a svému Bohu stále důvěřuj. Kramář v...
Joel 2:12...den! Kdo jej může snést? A proto ještě teďpraví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s...
Joel 4:8...ti je prodají Sabejským, daleko mezi pohany. Tak praví Hospodin. Provolejte to mezi národy: Vyhlaste boj!...
Amos 1:3...louky pastýřů, uschne i vrchol Karmelu. Toto praví Hospodin: Damašek hřešil trojnásob, čtyřnásob - ...
Amos 1:5...v Bet-edenu. Aramejský lid bude vyhnán do Kírupraví Hospodin. Toto praví Hospodin: Gaza hřešila trojnásob...
Amos 1:6...lid bude vyhnán do Kíru, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Gaza hřešila trojnásob, čtyřnásob - toho...
Amos 1:8...ruku proti Ekronu a zbytky Filištínů zahynoupraví Panovník Hospodin. Toto praví Hospodin: Týr hřešil...
Amos 1:9...Filištínů zahynou, praví Panovník Hospodin. Toto praví Hospodin: Týr hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho...
Amos 1:11...hradby Týru oheň, aby pohltil jeho paláce. Toto praví Hospodin: Edom hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho...
Amos 1:13...na Teman oheň, aby pohltil paláce v Bosře. Toto praví Hospodin: Amonci hřešili trojnásob, čtyřnásob - ...
Amos 1:15...půjde do vyhnanství a jeho velmoži spolu s nímpraví Hospodin. Toto praví Hospodin: Moáb hřešil trojnásob...
Amos 2:1...jeho velmoži spolu s ním, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Moáb hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho...
Amos 2:3...soudce, všechny jeho velmože pobiji spolu s nímpraví Hospodin. Toto praví Hospodin: Juda hřešil trojnásob,...
Amos 2:4...velmože pobiji spolu s ním, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Juda hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho...
Amos 2:6...Judu oheň, aby pohltil jeruzalémské paláce. Toto praví Hospodin: Izrael hřešil trojnásob, čtyřnásob - ...
Amos 2:11...mladíků nazíry. Copak to tak není, Izraelcipraví Hospodin. Vy jste však nazíry napájeli vínem,...
Amos 2:16...hrdina v ten den bude nahý utíkatpraví Hospodin. Slyšte, Izraelci, slovo, jež Hospodin...
Amos 3:10...na ten zmatek, na to vykořisťování! Jednat správ jsou neschopní, praví Hospodin. To, co hromadí ve...
Amos 3:11...palácích, získali násilím a loupeží! Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Tuto zem obklíčí protivník, strhne...
Amos 3:12... strhne tvé pevnosti a tvé paláce vyplení. Toto praví Hospodin: Jako když pastýř vyrve z tlamy lva jen dvě...
Amos 3:13...polštářích. Slyšte to a varujte dům Jákobůvpraví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: V den, kdy s Izraelem...
Amos 3:15...se domy ze slonoviny; ty skvělé domy vymizípraví Hospodin. Vy, bášanské krávy, tohle poslyšte, vy,...
Amos 4:3...skrz hradbu zbořenou a k Harmonu vás poženoupraví Hospodin. Jděte si do Bet-elu zahřešit, v Gilgalu...
Amos 4:5...štědrosti - tak to přece máte, Izraelci, rádipraví Panovník Hospodin. Ve všech vašich městech jsem...
Amos 4:6...potravy. A přesto jste se ke mně nevrátilipraví Hospodin. Odepřel jsem vám také déšť, když do žně...
Amos 4:8...ale nemohli. A přesto jste se ke mně nevrátilipraví Hospodin. Vaše zahrady a vinice jsem bil znovu a...
Amos 4:9...housenky. A přesto jste se ke mně nevrátilipraví Hospodin. Poslal jsem na vás mor jako na Egypt, vaše...
Amos 4:10...naplnil. A přesto jste se ke mně nevrátilipraví Hospodin. Bůh jsem mezi vámi působil zkázu, jako...
Amos 4:11...z plamenů. A přesto jste se ke mně nevrátilipraví Hospodin. Tak tedy s tebou, Izraeli, naložím, a...
Amos 5:3...bude v zemi své, nikdo ji nezvedne. Toto praví Panovník Hospodin domu Izraele: Městu, jež vytáhne s...
Amos 5:4... jež se stem vytáhne, zůstane jen deset. Toto praví Hospodin domu Izraele: Hledejte mne, žijete!...
Amos 5:7...nikdo v Bet-elu uhasit nemůže! Vy ale obracíte právo v pelyněk a spravedlnost k zemi srážíte. Ten, který...
Amos 5:15... Zlo nenáviďte a dobro milujte, u soudu v bráně právo podpořte - snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad...
Amos 5:16...smiluje nad tím, co z Josefa zůstane. Nuže, toto praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: Nářek bude znít na...
Amos 5:17...znít na všech vinicích, projdu mezi vámipraví Hospodin. Běda těm, kteří touží po Hospodinově dni! K...
Amos 5:24...poslouchat vaše hraní na loutny! se valí právo jako mocná řeka, spravedlnost jako proud, jenž...
Amos 5:27...sami udělat? Proto vás vystěhuji za Damašekpraví Hospodin, Bůh zástupů - tak se jmenuje. Běda těm,...
Amos 6:12...s voly orat moře? Vy jste však dokázali obrátit právo v jed a ovoce spravedlnosti v pelyněk - vy, kdo...
Amos 6:14...mocný Karnajim?" Hle, dome Izraele, jsem to praví Hospodin, Bůh zástupů, kdo vzbudí proti vám národ,...
Amos 7:17...o Izraeli, o domu Izákovu neřečni!' Nuže, toto praví Hospodin: Tvá žena bude smilnit ve městě a tví synové...
Amos 8:3... V ten den se chrámové zpěvy obrátí v kvílenípraví Panovník Hospodin. Všude spousta rozházených mrtvol!...
Amos 8:9...a zase opadne jako ta řeka v Egyptě! V ten denpraví Panovník Hospodin, nechám slunce zajít v poledne a...
Amos 8:11...poslední den bude nejtrpčí! Hle, přicházejí dnypraví Panovník Hospodin, kdy na zem pošlu hlad - ne hlad po...
Amos 9:7...nejste, Izraelci, pro stejní jako Habešanépraví Hospodin. Copak jsem Izrael nevyvedl z Egypta stejně...
Amos 9:8...dům Jákobův ze země, nevyhladím je však úplněpraví Hospodin. Hle, dávám rozkazy! Budu přesívat dům...
Amos 9:12...zbytek Edomu i všechny národy jméno nesoucípraví Hospodin, který to způsobí. Hle, přicházejí dny,...
Amos 9:13...Hospodin, který to způsobí. Hle, přicházejí dnypraví Hospodin, kdy žence dožene oráč a toho, kdo šlape...
Amos 9:15...dal jim, a z země nebudou nikdy vyrvánipraví Hospodin, tvůj Bůh. Vidění Abdiášovo. Toto praví...
Abdiáš 1:1...Hospodin, tvůj Bůh. Vidění Abdiášovo. Toto praví Panovník Hospodin o Edomu. Od Hospodina jsme slyšeli...
Abdiáš 1:4...hnízdo mezi hvězdami, i odtamtud bych srazilpraví Hospodin. Přepadnou-li v noci lupiči, vezmou jen...
Abdiáš 1:8...nastraží - nebudeš mít ani ponětí! Toho dnepraví Hospodin, vyhubím z Edomu mudrce, na Ezauově hoře...
Micheáš 2:3...rodiny, připravují je o dědictví. A proto tak praví Hospodin: "Hle, na tu tlupu chystám pohromu - teď...
Micheáš 3:1...Jákobovi, vůdcové domu Izraele: Nemáte snad znát právo, vy, kdo nenávidíte dobro a milujete zlo; vy, kdo...
Micheáš 3:5...nimi skryje tvář, protože jednali tak zle. Toto praví Hospodin o prorocích, kteří svádějí můj lid: "Když...
Micheáš 4:6...Hospodina, našeho Boha na věky věků! V onen denpraví Hospodin, posbírám kulhavé a zahnané shromáždím - ty,...
Micheáš 5:9...tví protivníci budou vymýceni! "Toho dnepraví Hospodin, vaše koně mezi vámi vymýtím a vaše vozy...
Micheáš 6:1...a zuřením nad neposlušnými národy!" Slyšte, co praví Hospodin: "Vstaň a veď žalobu před horami, pahorky...
Nahum 1:12...smýšlí zle a spřádá plány zločinné! Tak praví Hospodin: "I když mají klid a jsou tak početní, přece...
Nahum 2:14...doupěti samou kořist. "Hle, jsem proti tobě!" praví Hospodin zástupů. "Tvé vozy spálím v oblacích kouře,...
Nahum 3:5...skrze svá kouzla. "Hle, jsem proti tobě!" praví Hospodin zástupů. "Vyhrnu ti sukni nad hlavu; ukážu...
Abakuk 1:4...hádky a rozpory. Zákon se zdá být bezmocnýprávo nelze prosadit. Spravedlivý obklíčen je ničemy, a tak...
Abakuk 1:7...území, jež jim nepatří. Jsou strašliví a úděsníprávo a čest sami si určují. Jejich koně jsou rychlejší než...
Sofoniáš 1:2...Amonova. "Smetu z povrchu země dočista všechnopraví Hospodin. Smetu lidi i dobytek, smetu nebeské ptáky i...
Sofoniáš 1:3...s ničemy! Vyhladím z povrchu země samo lidstvopraví Hospodin. Vztáhnu ruku i na Judu a na všechny...
Sofoniáš 1:10...plní chrám svého Pána násilím a lstí. V ten denpraví Hospodin, zazní od Rybné brány křik, od Nového města...
Sofoniáš 2:9...se na jeho území. Proto, jakože jsem živpraví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, Moáb dopadne jako...
Sofoniáš 3:8...hanebnost při všem, co dělají. Proto čekejtepraví Hospodin, v den, kdy povstanu, abych svědčil! Toto je...
Sofoniáš 3:20...na zemi, změním váš osud před vašimi zrakypraví Hospodin." Ve druhém roce vlády krále Dareia,...
Ageus 1:2... a k veleknězi Jošuovi, synu Jocadakovu: "Tak praví Hospodin zástupů - Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel...
Ageus 1:5... zatímco tento chrám je v troskách? Nuže tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede....
Ageus 1:7... Kdo něco vydělá, nosí to v měšci děravém. Tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede!...
Ageus 1:8... pak v něm najdu zalíbení, a tak se oslavímpraví Hospodin. Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co...
Ageus 1:9...málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A pročpraví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a...
Ageus 1:13...vyřídil Hospodinovo poselství: " jsem s vámipraví Hospodin." Hospodin tenkrát roznítil ducha judského...
Ageus 2:4...vám jako nic? Nuže vzchop se, Zerubábelipraví Hospodin. Vzchop se, veleknězi Jošuo, synu Jocadakův!...
Ageus 2:6... Můj Duch zůstává vprostřed vás. Nebojte se! Tak praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a to brzy, otřesu...
Ageus 2:7...svými poklady, a tento chrám naplním slávoupraví Hospodin zástupů. je stříbro a je zlato, praví...
Ageus 2:8...Hospodin zástupů. je stříbro a je zlatopraví Hospodin zástupů. Sláva tohoto nového chrámu bude...
Ageus 2:9...nového chrámu bude větší než toho prvníhopraví Hospodin zástupů. Na tomto místě daruji pokoj, praví...
a další...

Slova obsahující právu: neprávu (1) právu (22) správu (4) zprávu (42)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |