Právem

Hledám varianty 'právem' [ právem (22) právech (2) ]. Nalezeny 24 verše.
Leviticus 27:26...20 ger. Prvorozené dobytče, jež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo zasvětit nemůže. je ze...
Žalmy 58:2...Zlatý zpěv Davidův. Opravdu, mocníprávem rozhodujete, soudíte lidi podle rovnosti? Vždyť máte...
Žalmy 119:121...před tebou - v úžasu hledím na tvůj soud!  Právem a spravedlností řídím se, nevydej těm, kdo...
Izaiáš 1:27... Věrné město. Sion tehdy bude vykoupen právem a jeho kajícní spravedlností. Zkáza však přijde na...
Izaiáš 9:6...jeho království, aby je ustanovil a upevnil právem a spravedlností od toho dne navěky. Horlivost...
Izaiáš 33:5... Hospodin je vznešený - bydlí v nebesíchprávem a spravedlností Sion naplní. Bude ti jistotou po...
Jeremiáš 7:5...a své jednání - pokud se mezi sebou budete řídit právem, pokud přestanete vykořisťovat přistěhovalce,...
Ezechiel 45:9...vládci! Zřekněte se útlaku a násilí, řiďte se právem a spravedlností a přestaňte odírat můj lid, praví...
Ozeáš 2:21...bezpečí. Zasnoubím si navěky, zasnoubím si  právem a spravedlností, láskou a milosrdenstvím. Zasnoubím...
Amos 2:7... Chudé zašlapávají do země a ponížené krátí na právech. Za nevěstkou chodí otec i syn, aby svaté jméno...
Amos 5:12... berete úplatek, ubohé v bráně krátíte na právech. Rozumný bude v době mlčet - ty časy budou zlé...
Jonáš 4:4...Hospodin mu odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš právem?" Jonáš pak odešel z města a usadil se na východ od...
Jonáš 4:9...Jonášovi odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš právem kvůli rostlině?" "To bych řekl! Zlobím se k...
Micheáš 3:9...Jákobově, vůdcové domu Izraele, vy, kdo pohrdáte právem a všechno rovné křivíte; vy, kdo budujete Sion krví...
Sofoniáš 2:3...Hospodina, všichni pokorní země, kteří se jeho právem řídíte. Spravedlnost hledejte, hledejte pokoru -...
Matouš 21:23...němu vrchní kněží a starší lidu se slovy: "Jakým právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" " se vás také...
Matouš 21:24... "Když mi odpovíte, i vám odpovím, jakým právem to dělám. Odkud se vzal Janův křest? Z nebe, nebo z...
Matouš 21:27...řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. "Co myslíte? Jeden...
Marek 11:28... znalci Písma a starší lidu se slovy: "Jakým právem to všechno děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" "Také se...
Marek 11:29...Ježíš. "Odpovězte mi a vám pak řeknu, jakým právem to dělám. Byl Janův křest z nebe, nebo z lidí?...
Marek 11:33...řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy nepovím, jakým právem to dělám," řekl jim Ježíš. Tehdy jim začal vyprávět...
Lukáš 20:2...Písma a starší se slovy: "Řekni nám, jakým právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" Odpověděl jim:...
Lukáš 20:8..."Nevíme, odkud." "Ani vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. Tehdy se obrátil k...
Filipským 1:7...dílo, je dovede do konce v den Krista JežíšePrávem takto smýšlím o vás všech, protože nosíte v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |