Právě

Hledám varianty 'právě' [ právě ]. Nalezeno 235 veršù.
Genesis 16:13..."Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem pohlédla k Tomu, který mne vidí." A tak ta...
Genesis 24:62...onoho muže. Služebník vzal Rebeku a odjel. Izák právě přicházel od Studnice Živého, který mne vidí (bydlel...
Genesis 27:30...A vtom, jakmile Izák Jákobovi požehnalprávě když Jákob vyšel od svého otce Izáka, vrátil se jeho...
Genesis 29:6..."Ano," odpověděli. "Podívej, jeho dcera Ráchel právě přichází s ovcemi." Na to jim řekl: "Do večera je...
Genesis 34:5...poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli. do jejich příchodu tedy mlčel....
Genesis 42:13...synů jednoho muže v kanaánské zemi; nejmladší je právě doma s naším otcem a jeden - ten není." Josef...
Genesis 42:32... synů našeho otce. Jeden není a nejmladší je právě s naším otcem doma v kanaánské zemi.' Ten muž, pán ...
Exodus 12:17...zachovávat svátek nekvašených chlebů, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše zástupy z Egypta. Tento den...
Exodus 12:41...synů Izraele v Egyptě trval 430 letPrávě toho dne, kdy uplynulo 430 let, vyšly všechny...
Exodus 12:51...tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a ÁronoviPrávě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z egyptské země...
Exodus 22:29...lisu. Svého prvorozeného syna odevzdej mněPrávě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní zůstane u...
Exodus 23:11...tvého lidu. Co zbude po nich, spase polní zvěřPrávě tak nalož se svou vinicí a svým olivovím. Šest dní...
Exodus 33:16...a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s námiPrávě to i tvůj lid odliší od každého lidu na povrchu...
Leviticus 17:14...ji prachem. Vždyť životem každého tvora je krevprávě ta je jeho životem! Proto jsem synům Izraele řekl:...
Numeri 8:20... jak Hospodin Mojžíšovi ohledně levitů přikázalprávě tak s nimi synové Izraele naložili. Levité se...
Numeri 13:20...se a přineste z země něco ovoce!" (Byl totiž právě čas prvních hroznů.) A tak vyrazili prozkoumat tu zem...
Numeri 31:16...jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od...
Numeri 35:33...nejvyšší kněz. Neposkvrňujte zemi, v níž jsteprávě krev totiž zemi poskvrňuje. Země nemůže být očištěna...
Deuteronomium 4:38...jejich země a dal ti ji za dědictví, jak se to právě dnes děje. Dnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci,...
Deuteronomium 12:20... a ty si řekneš: "Pojedl bych maso", protože právě dostaneš chuť na maso, smíš je jíst podle své chuti....
Deuteronomium 18:12...páchá něco takového, je pro Hospodina ohavnýPrávě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 31:7...níž Hospodin přísahal našim otcům, že jim ji Právě ty jim ji předáš do dědictví. Sám Hospodin jde před...
Jozue 10:13... měsíc stál, než národ nepřátele potrestalPrávě tak se to píše v Knize Upřímného. Slunce se zastavilo...
Jozue 23:15...dobré slovo, které vám řekl Hospodin, váš Bůhprávě tak na vás Hospodin přivede každé zlé slovo, dokud...
Soudců 6:11... patřící Joašovi Abiezerskému. Jeho syn Gedeon právě mlátil pšenici - ve vinném lisu, aby si toho Midiánci...
Soudců 7:19...a Gedeona!" Na začátku půlnoční hlídkyprávě když se rozestavěly stráže, došel Gedeon se stovkou...
Soudců 13:9... když byla na poli. Její muž Manoach s  právě nebyl, a tak se dala rychle do běhu, aby mu to...
Soudců 20:39...dýmu, Izraelci se v bitvě otočí." Benjamínci právě začali Izraelce pobíjet (padlo asi třicet mužů), a...
Růt 1:22... její snacha. Když dorazily do Betléma, začínala právě sklizeň ječmene. Noemi měla příbuzného z manželovy...
Růt 4:1...šel k městské bráně. Posadil se tam a hleprávě tudy šel onen příbuzný, o kterém předtím mluvil. Boáz...
1. Samuel 1:9... Hana vstala. U veřejí Hospodinova svatostánku právě seděl na stolci kněz Elí. Hana se tehdy v hluboké...
1. Samuel 2:28... když ještě byli otroci faraonova domu v EgyptěPrávě jeho jsem si ze všech izraelských kmenů vyvolil za...
1. Samuel 4:13...roztržené a na hlavě hlínu. Když dorazil, Elí právě seděl na stolci u cesty a vyhlížel, plný obav o Boží...
1. Samuel 4:16...osm let a oči mu nesloužily, takže neviděl.) "Právě jdu z bitvy, vlastně jsem z dnešní bitvy utekl," řekl...
1. Samuel 6:13... k hranici u Bet-šemeše. Obyvatelé Bet-šemeše právě v údolí sklízeli pšenici. Když pozvedli zrak a...
1. Samuel 9:13...dají do jídla. Když vyrazíte hned, zastihnete ho právě včas." Šli tedy do města. Jakmile vešli do města, hle...
1. Samuel 9:24...řekl Samuel. "Přijmi to a jez. Pro tuto chvíliprávě pro tebe to bylo určeno, ještě než jsem pozval...
1. Samuel 10:1...ji na hlavu a políbil ho. Pak řekl: "Hospodin  právě pomazal za vůdce nad jeho dědictvím. dnes půjdeš...
1. Samuel 11:5... dali se všichni do hlasitého pláče. Saul se právě vracel se svým dobytkem z pole. "Co je lidem, že...
1. Samuel 12:17...Hospodin způsobí před vašima očima. Není snad právě sklizeň pšenice? Budu volat k Hospodinu, aby seslal...
1. Samuel 15:17..."Nepřipadal sis kdysi nepatrný? Přesto ses právě ty stal vůdcem izraelských kmenů. Sám Hospodin ...
1. Samuel 17:20... jak mu Jišaj přikázal. Dorazil k okraji táboraprávě když vojsko v šiku vyráželo s válečným pokřikem....
1. Samuel 17:30...dalšího se stejnou otázkou a muži mu odpovídali právě tak jako předtím. To, co David říkal, se rozneslo....
1. Samuel 20:2...ani malého, aniž by se mi svěřil. Proč by právě tohle přede mnou skrýval? Tak to není." David mu to...
1. Samuel 22:6... že se David se svými muži znovu objevil. Seděl právě pod tamaryškem na výšině v Gibeji, v ruce třímal kopí...
1. Samuel 24:2...proti Filištínům, bylo mu oznámeno: "David je právě v poušti En-gedi." Saul tedy vzal tři tisíce mužů...
1. Samuel 25:2...člověk a patřilo mu 3 000 ovcí a 1 000 kozPrávě v Karmelu stříhal své ovce. Tento muž se jmenoval...
1. Samuel 25:7...rodině, pokoj všemu, co máš. Jak slyším, střiháš právě ovce. Víš, že tví pastýři byli s námi. Chovali jsme...
1. Samuel 25:21...David se svými muži. (Než je potkala, David si právě říkal: "To jsem tedy na poušti hlídal všechen jeho...
1. Samuel 25:36...ti." Abigail se tedy vrátila k Nábalovi. Ten právě doma pořádal hody. Hodoval jako král, cítil se skvěle...
1. Samuel 26:24...si dnes cenil tvého života, kéž je i můj život právě tak cenný v Hospodinových očích a kéž vysvobodí z...
2. Samuel 3:22...David Abnera propustil a ten odešel v pokojiPrávě tehdy se Davidovi vojáci s Joábem vrátili z nájezdu...
2. Samuel 11:4...poslat, a když k němu přišla, vyspal se s (právě se totiž očistila od svého krvácení). Potom se...
2. Samuel 15:37..." Davidův důvěrník Chušaj tedy odešel do městaprávě když do Jeruzaléma vstupoval Abšalom. Sotva David...
2. Samuel 18:10...zemí. Jeden z mužů to viděl a oznámil Joábovi: "Právě jsem viděl Abšaloma, jak visí na dubu!" "Tak tys ho...
2. Samuel 18:22...dovol běžet za tím Habešanem." "Proč bys běžel právě ty, synu? Vždyť nemáš dobré zprávy," odpověděl Joáb....
2. Samuel 18:24...jordánskou rovinu a Habešana předběhl. David právě seděl mezi vnitřní a vnější branou. Na střechu...
2. Samuel 20:8...Jeruzaléma a pronásledovali Šebu, syna BichrihoPrávě byli u toho velikého kamene v Gibeonu, když za nimi...
2. Samuel 24:16...lid: "Dost , zadrž!" Hospodinův anděl byl právě u mlatu Aravny Jebusejského. Když David viděl, jak...
1. Královská 1:41...zem. Zaslechl to Adoniáš i všichni jeho hostéPrávě když končili hostinu, Joáb uslyšel zvuk beraního rohu...
1. Královská 3:10...lid?" Hospodinu se líbilo, že Šalomoun žádal právě o to. Bůh mu řekl: "Protože jsi žádal právě o to -...
1. Královská 3:11...právě o to. Bůh mu řekl: "Protože jsi žádal právě o to - nežádal jsi dlouhý život, nežádal jsi...
1. Královská 13:1... který postavil v Bet-elu, aby na něm obětoval.  Právě když Jeroboám stál u oltáře a chystal se na něm...
1. Královská 14:14...dům Jeroboámův, a to ještě dnes. Co dnesprávě teď! Hospodin udeří na Izrael, se rozkýve jako...
1. Královská 16:9...vozů, proti němu zosnoval spiknutí. Ela se právě opíjel v Tirse, v domě Arcy, správce tirského paláce....
1. Královská 17:10... Přišel k městské bráně a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví. "Přinesla bys mi trochu vody ve...
1. Královská 20:12... nechlubí jako ten, kdo ji svléká!" Ben-hadad právě ve stanech popíjel se svými králi. Jakmile uslyšel...
1. Královská 20:16...jich 7 000. Vytáhli v poledne. (Ben-hadad se právě opíjel ve stanech se svými dvaatřiceti královskými...
2. Královská 2:1...chystal vzít Eliáše ve vichru do nebe. Ten byl právě s Elíšou na cestě z Gilgalu. "Zůstaň tu," řekl Eliáš...
2. Královská 5:22...Gehazi. "Můj pán jen posílá se vzkazem: Teď právě ke mně přišli dva mládenci od prorockých učedníků z...
2. Královská 6:13...ho tam zajmout." Když pak přišla zpráva: "Je právě v Dotanu," hned tam poslal koně, vozy a množství...
2. Královská 8:4...králi, aby se domohla svého domu a pozemků. Král právě říkal sluhovi Božího muže, Gehazimu: "Vyprávěj mi...
2. Královská 8:5...velikých věcech, které Elíša vykonal!" Gehazi právě líčil králi, jak Elíša vzkřísil mrtvého, když vtom...
2. Královská 9:5...do Rámot-gileádu. Když tam dorazil, probíhala právě porada vojevůdců. "Mám pro tebe slovo, veliteli,"...
2. Královská 9:31...si oči, upravila si účes a vyhlédla z okna. Jehu právě vjížděl do brány. "Přinášíš pokoj, ty Zimri, vrahu...
2. Královská 11:9...ty, kteří v sobotu nastupovali, tak ty, kteří právě odcházeli, a přišli ke knězi Jojadovi. Ten rozdal...
2. Královská 13:21...jaro do země vtrhli moábští nájezdníci. Izraelci právě kohosi pohřbívali, když vtom uviděli nájezdníky....
2. Královská 18:27...slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal  právě za těmi muži na hradbách! Budou žrát svoje lejna a...
2. Královská 23:17...proti betelskému oltáři všechno to, co jsi s ním právě udělal." "Nechte ho odpočívat," řekl na to král....
2. Královská 23:19...kosti i kosti proroka, který přišel ze Samaří. A právě tak, jako to udělal v Bet-elu, stejně odstranil i...
2. Královská 25:17...jablky kolem dokola, to vše z bronzuPrávě takový byl i druhý sloup, včetně mřížování. Velitel...
1. Letopisů 21:15...hubícímu lid: "Dost , zadrž!" Hospodinův anděl právě stál u mlatu Aravny Jebusejského. David vzhlédl a...
1. Letopisů 21:21...čtyři synové, kteří tam byli s ním, se schovaliPrávě tehdy k Aravnovi přicházel David. Když Aravna vzhlédl...
1. Letopisů 28:4...otce ráčil vybrat za krále nad celým Izraelem právě . Ze všech mých synů - a Hospodin mi jich dal mnoho...
2. Letopisů 1:11...lid?" Bůh Šalomounovi řekl: "Protože jsi chtěl právě toto - nežádal jsi poklady, slávu ani smrt svých...
2. Letopisů 23:8...ty, kteří v sobotu nastupovali, tak ty, kteří právě odcházeli. Kněz Jojada totiž nechtěl o žádný z jejich...
2. Letopisů 28:5... zajali mnoho zajatců a odvedli je do DamaškuPrávě tak padl do rukou izraelskému králi, a ten mu...
2. Letopisů 32:30... protože ho Bůh obdařil nesmírným bohatstvímPrávě Ezechiáš dal zasypat horní ústí pramene Gíchon a...
Ezdráš 4:15...v něm od starodávna vznikají povstání a vzpouryPrávě proto bylo to město zbořeno. Oznamujeme králi, že...
Nehemiáš 13:18...ptal jsem se jich. "Vždyť znesvěcujete sobotuPrávě tohle dělali vaši otcové, a náš Bůh pak na nás a na...
Nehemiáš 13:26...své syny ani sebe s jejich dcerami! Copak právě kvůli nim nezhřešil izraelský král Šalomoun?! Mezi...
Ester 2:2... na to, co provedla a jak se proti zakročiloPrávě ho obsluhovali královští panoši a ti mu poradili:...
Ester 2:17...ženy; ze všech panen získala jeho přízeň a lásku právě ona. Nasadil královskou korunu a učinil ji...
Ester 4:14...zahyneš. Kdo ? Snad jsi dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato." Ester na to Mordechajovi...
Ester 6:4...král. (Do vnějšího předsálí královských komnat právě přišel Haman, aby promluvil s králem, že je záhodno...
Job 1:18... když dorazil další: "Tví synové a dcery právě jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného...
Job 6:21...zamrzí - když k nim dorazí, čeká je zklamáníPrávě tak k ničemu jste teď vy: Vidíte hrůzu a jste zděšeni...
Job 14:12...voda z jezer, jako potok vyschne a vyprahneprávě tak člověk lehne a nevstane; dokud trvá nebe,...
Job 16:19...můj křik odpočinku nedojde! Mám svědka v nebi právě teď, tam nahoře mám svého přímluvce. Když se mi...
Job 21:2...poslouchejte, co tu vypovím - můžete utěšit právě tím. Vydržte, když teď budu mluvit , potom se zase...
Job 27:22...z jeho domova. Vrhne se na něj beze vší lítostiprávě když bude chtít před ním utéci. Posměšně zatleská mu...
Žalmy 76:4...si za příbytek zvolil, na Sionu své obydlíPrávě tam zlámal ohnivé šípy, válečné zbraně, meč i štít....
Žalmy 87:4...a Babylon budu uvádět jako ty, kdo poznaliprávě tak Filištíny, Týrské i Habešské - každý z nich se tu...
Žalmy 119:93... Tvá pravidla nikdy neztratím z paměti, vždyť právě jimi jsi obživil! Patřím jen tobě, buď spása ,...
Žalmy 131:2...a poklidný, jako když matka své dítě nakojíPrávě nakojenému se podobá ve mně duše . V Hospodina,...
Přísloví 1:23...napomínám, hle, svého ducha na vás vylít chciprávě vám chci svá slova oznámit! Dosud jsem volala, však...
Přísloví 3:22...je, synu, opatruj. To ony darují tvé duši životprávě ony tvé hrdlo okrášlí. Bezpečně pak půjdeš svojí...
Přísloví 3:28...učinit. Neříkej bližnímu: "Přijď jindy," když právě teď mu můžeš pomoci. Nechystej proti bližnímu nic...
Přísloví 4:23...zdraví dávají: Především dobře chraň své srdceprávě z něj všechen život vychází. Zbav se vší převrácené...
Přísloví 22:19... budou-li pohotově vždy na tvých rtech. Dnes právě tebe mám v úmyslu učit, abys na Hospodina pevně...
Přísloví 24:14... vždyť je tak dobrý, plástev je sladká na patřePrávě tak zachutná tvé duši moudrost - najdeš-li ji,...
Přísloví 27:20...srdce člověka. Hrob a záhuba se nikdy nenasytíprávě tak nenasytné jsou lidské oči. Na stříbro je tyglík,...
Kazatel 5:15...neodnese přes všechno svoje pachtění. To je právě ta hrozná bolest: Stejně, jak člověk přišel, tak zase...
Kazatel 9:12...síť, anebo ptákům, kteří se chytí do pastiPrávě tak bývají lapeni lidé, když na znenadání přichází...
Píseň 8:13...druhové touží uslyšet tvůj hlas. Kéž ho uslyším právě ! Pospěš, můj milý! Srnci či kolouchu se podobej...
Izaiáš 5:24...oheň polyká strniště a seno mizí v plamenechprávě tak ztrouchniví jejich kořeny a jejich květy vítr...
Izaiáš 20:4... aby byl divem a znamením proti Egyptu a Habešiprávě tak požene asyrský král egyptské zajatce a habešské...
Izaiáš 28:9...své poselství? Sotva odkojeným mrňousůmprávě odstaveným od prsů? Prý: To a to a tak a tak, tam a...
Izaiáš 29:8... ale probudí se vyčerpán s hrdlem vyprahlýmprávě tak dopade horda všech národů, jež bojují proti hoře...
Izaiáš 31:4...křiku se neděsí a jejich hluk ho neplašíprávě tak sestoupí Hospodin zástupů, aby bojoval o horu...
Izaiáš 36:12...slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal  právě za těmi muži na hradbách! Budou žrát svoje lejna a...
Izaiáš 43:19...neuvažujte! Hle, činím novou věc, a klíčí právě teď - vy to nevíte? Ano, způsobím cestu na poušti a...
Izaiáš 54:9...přísahal, že na zem neuvedu Noemovu potopuPrávě tak nyní přísahám, že se na tebe nerozhněvám, že...
Izaiáš 56:12... "víno chci! Pivem se pojďme zpít! Zítřek bude právě takový, jen toho bude ještě víc!" Spravedliví...
Izaiáš 57:6...útesy! Mezi balvany v roklích najdeš svůj údělprávě ony budou tvým osudem. Vždyť právě jim vyléváš úlitby...
Jeremiáš 10:25...na kmeny, které se k tvému jménu nehlásí. Vždyť právě oni Jákoba spolykali, pohltili, zhltali, jeho...
Jeremiáš 12:6...houští? Tví vlastní bratři, tvoji příbuzníprávě oni zradili; křičeli na tebe z plných plic. Nevěř...
Jeremiáš 13:9...dostal slovo Hospodinovo: "Toto praví HospodinPrávě tak zkazím pýchu Judy a nesmírnou pýchu Jeruzaléma!...
Jeremiáš 18:3..." Odešel jsem tedy do hrnčířova domu a hleprávě pracoval na hrnčířském kruhu. Nádoba, kterou z hlíny...
Jeremiáš 31:28...vyvracel a podvracel, bořil, ničil a pustošilprávě tak nad nimi budu bdít, abych budoval a sázel, praví...
Jeremiáš 34:21...rukou vojska babylonského krále, které se od vás právě stahuje. Hle, vydám rozkazy, praví Hospodin, a...
Jeremiáš 36:12...do královského paláce, do písařské síně, kde právě zasedali všichni velmoži: písař Elišama, Delajáš, syn...
Jeremiáš 38:7...z palácových dvořanů, Habešan Ebed-melech. Král právě zasedal v Benjamínské bráně. Ebed-melech tedy vyšel z...
Jeremiáš 52:22...jablky kolem dokola, to vše z bronzuPrávě takový byl i druhý sloup, včetně granátových jablek....
Pláč 2:20...To mají ženy jíst své děti, své miláčky, jež právě zrodily? To mají být v Hospodinově svatyni vražděni...
Ezechiel 3:8...tvrdohlavý a zarputilý. Hle, způsobím, že budeš právě tak neústupný a tvrdý jako oni. Dávám ti tvář tvrdou...
Ezechiel 3:23...na pláň. A hle - stála tam Hospodinova slávaPrávě taková sláva, jakou jsem viděl u průplavu Kebar. Padl...
Ezechiel 4:13...jejich očima si to opékej na lidských lejnechPrávě tak," řekl Hospodin, "budou jíst synové Izraele svůj...
Ezechiel 11:3...zlá rozhodnutí pro město. Říkají: ‚Nemají se právě teď stavět domy? Máme se ve městě jako masíčko v...
Ezechiel 14:10... Izraele. Ponesou svou vinu. Prorok bude vinen právě tak jako ten, kdo se ho přišel ptát. Potom dům...
Ezechiel 24:2...člověčí, tento den si zapiš, přesně tento denPrávě dnes král babylonský oblehl Jeruzalém. Pověz bandě...
Ezechiel 40:1...vyhnanství a čtrnáctém roce po pádu městaprávě toho dne na mně spočinula ruka Hospodinova a přivedl...
Ezechiel 40:4...a dobře si všímej všeho, co ti ukážu, neboť právě proto jsi sem byl přiveden. Všechno, co vidíš, oznam...
Ezechiel 41:14...stavby a jejích stěn bylo také 100 loktů dlouhéPrávě tak i šířka vyhrazeného prostranství včetně čela...
Ozeáš 3:1...svou ženu, která milence a je ti nevěrnáPrávě tak Hospodin miluje syny Izraele, kteří se obracejí k...
Ozeáš 4:4... nikoho neobviňuje - vždyť jsi to, kněziprávě ty, na koho tu teď žaluji. Potácíš se ve dne jako za...
Ozeáš 10:15...zbořil Bet-arbel, když matky s dětmi ubíjelprávě tak v Bet-elu dopadnete - vaše zločiny jsou tak zlé!...
Jonáš 4:2...prosím, Hospodine, neříkal jsem to ještě domaPrávě proto jsem předtím utíkal za moře: Věděl jsem, že jsi...
Micheáš 3:12...Hospodin? Nepřijde na nás žádné neštěstí!" Nužeprávě kvůli vám bude Sion jak pole rozorán! Z Jeruzaléma...
Micheáš 5:1...Betléme efratský, maličký mezi judskými knížatyprávě z tebe mi vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli,...
Micheáš 6:13...a vaši občané mluví lež; hovoří zrádným jazykemPrávě proto jsem ranil trápením, abych zničil za tvůj...
Zachariáš 7:7...jen sami pro sebe? Nevolal snad Hospodin právě takovými slovy skrze dávné proroky, když se ještě v...
Zachariáš 8:15... a neslitoval jsem se, praví Hospodin zástupůprávě tak jsem v těchto dnech rozhodnut zahrnout Jeruzalém...
Zachariáš 14:21...stejně svaté jako obětní mísy před oltářem.  Právě tak i každý hrnec v Jeruzalémě a Judsku bude svatý...
Matouš 2:6... nejsi z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde Panovník, Pastýř pro Izrael, můj lid.'"...
Matouš 7:12...tak, jak chcete, aby se oni chovali k vámPrávě v tom spočívá Zákon i Proroci." "Vcházejte těsnou...
Matouš 9:18...synagogy a klaněl se mu se slovy: "Moje dcera právě zemřela. Pojď ale, vlož na ni ruku, a bude žít!"...
Matouš 18:14...z těch devadesáti devíti, které nezabloudilyPrávě tak není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul...
Matouš 19:14...děti a nebraňte jim přicházet ke mně - vždyť právě takovým patří nebeské království!" Vkládal tedy na ...
Matouš 20:28...mezi vámi chtěl být první, je vaším otrokemPrávě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby...
Matouš 20:30...z Jericha, šel za ním veliký zástup. U cesty právě seděli dva slepci. Když slyšeli, že tudy jde Ježíš,...
Matouš 26:65..."Rouhal se! K čemu ještě potřebujeme svědkyPrávě jste slyšeli rouhání! Co o tom soudíte?" " zemře!"...
Marek 1:23... a ne jako znalci Písma. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl: "Ach, co je...
Marek 10:14...děti přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží království! Amen, říkám vám, že...
Marek 15:21... Jistý Šimon Kyrénský (otec Alexandra a Rufa) se právě vracel z pole, a když procházel kolem, přinutili ho...
Lukáš 7:12... Když se přiblížil k městské bráně, vynášeli právě mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla vdova....
Lukáš 7:21... přijít, nebo máme čekat jiného?" Ježíš (který právě v tu hodinu uzdravil mnoho lidí od neduhů, trápení a...
Lukáš 8:32...do bezedné propasti. Na blízkém kopci se právě páslo veliké stádo prasat, a tak ho démoni prosili,...
Lukáš 15:7...jsem našel svou ztracenou ovci!' Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem,...
Lukáš 15:10...jsem našla svou ztracenou minci!' Říkám vám, že právě tak je radost před Božími anděly nad jedním hříšníkem...
Lukáš 17:30... pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubilPrávě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka. Kdo...
Lukáš 18:16...děti přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží království! Amen, říkám vám, že...
Lukáš 22:20... které se dává za vás. To čiňte na mou památku." Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je...
Lukáš 24:44...si ji vzal a pojedl před nimi. Potom jim řekl: "Právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi:...
Jan 4:46...Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě jeden královský úředník, jehož syn byl v Kafarnaum...
Jan 9:30...Bůh, ale o tomhle nevíme, co je zač." "To je právě divné," odpověděl jim ten člověk. "Vy nevíte, co je...
Jan 18:28...zatím vedli od Kaifáše do prokurátorova palácePrávě svítalo. Sami ovšem do paláce nevešli, aby se...
Skutky 1:11...Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet." Tehdy se vrátili...
Skutky 2:32...rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení. A právě Ježíše Bůh vzkřísil - my všichni jsme toho svědkové!...
Skutky 2:36...lid Izraele jist, že Bůh učinil Pánem a Mesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali!" Ta slova je zasáhla...
Skutky 3:2...šli účastnit odpoledních modliteb v chrámuPrávě tam byl přinesen jeden muž, chromý od narození. Každý...
Skutky 5:31... kterého jste vy přibili na kříž a zabiliPrávě jeho Bůh vyvýšil na svou pravici jako Vůdce a...
Skutky 8:28... Ten se přijel do Jeruzaléma poklonit Bohuprávě se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka Izaiáše....
Skutky 9:11...Přímá. V Judově domě najdeš Saula z Tarsu - hleprávě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak...
Skutky 11:26...v tamější církvi celý rok a učili spoustu lidíPrávě zde v Antiochii byli učedníci poprvé označeni za...
Skutky 26:2...se dnes mám hájit proti všem židovským obviněním právě před tebou, zejména proto, že jsi znalcem všech...
Skutky 28:8...tři dny nás přátelsky hostil. Publiův otec byl právě na lůžku sužován horečkou a úplavicí. Pavel ho...
Římanům 3:8...dobro." Někteří pomlouvači o nás tvrdí, že právě takto mluvíme, ale čeká je spravedlivý trest. Nuže,...
Římanům 3:9... jsme na tom lépe než pohané? Ani v nejmenšímPrávě jsme přece usvědčili Židy i Řeky, že jsou všichni...
Římanům 4:22... že co Bůh zaslíbil, dokáže i splnit, a právě to "mu bylo počítáno za spravedlnost." Že mu to "bylo...
Římanům 7:4...a může se oddat jinému muži, aniž by cizoložilaPrávě tak je tomu s vámi, bratři moji. Skrze Kristovo tělo...
Římanům 8:26...v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekávámePrávě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani...
Římanům 9:9...za símě se počítají děti zaslíbení. Šlo totiž právě o slovo zaslíbení: "V tento čas přijdu a Sára bude...
Římanům 10:18...je slovo Kristovo. Ptám se ale: Copak neslyšeliPrávě naopak: "Po celé zemi se jejich hlas šíří, v...
Římanům 11:31...neposlušnost teď přišlo milosrdenství na vásPrávě tak jej teď neposlechli oni, aby pro milosrdenství...
Římanům 12:20...je pomsta, zjednám odplatu, praví Hospodin." Právě naopak: "Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a...
1. Korintským 2:13... abychom rozuměli, čím nás Bůh obdaroval. O tom právě mluvíme (nikoli slovy, jimž učí lidská moudrost, ale...
1. Korintským 9:14...slouží u oltáře, mají podíl z oltářních obětíPrávě tak Pán určil, že kazatelé evangelia mají žít z...
1. Korintským 11:25... které se dává za vás. To čiňte na mou památku." Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je...
1. Korintským 12:12...těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. jsme totiž Židé či...
1. Korintským 16:12...jsem ho prosil, aby za vámi s bratry přišelPrávě teď k vám ale rozhodně nechtěl jít; přijde však, ...
2. Korintským 1:14... že v den Pána Ježíše budeme vaší chloubou právě tak jako vy naší. V této jistotě jsem k vám dříve...
2. Korintským 3:12...se slávou, slavnější je to, co zůstáváPrávě díky této naději jsme tak směle otevření, ne jako...
2. Korintským 5:5...to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Vždyť právě proto nás Bůh stvořil a dal nám Ducha jako záruku!...
2. Korintským 9:5...váš dávno slíbený dar, aby se ukázalo, že jde právě o dar, a ne o něco vynuceného. Říkám vám, že kdo...
2. Korintským 12:14...jsem vám nebyl na obtíž - odpusťte mi tu křivduPrávě se k vám chystám potřetí a ani tentokrát vám...
Efeským 1:11...všechno na nebi i na zemi do jednoty v KristuPrávě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme...
Efeským 4:10...sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby...
Filipským 3:4...se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. Vždyť právě bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že...
Koloským 3:15... Ve vašich srdcích vládne Kristův pokojprávě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční...
Koloským 4:3...mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení), abych je odhaloval tak, jak mám...
1. Tesalonickým 2:19...je naše naděje, radost a koruna chlouby než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu?...
1. Tesalonickým 2:20...tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu? Anoprávě vy jste naše sláva a radost! Když jsme to...
1. Tesalonickým 4:14... Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvýchprávě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty,...
2. Tesalonickým 1:5...uznáni za hodné Božího království, pro něž právě trpíte. Bůh je spravedlivý: těm, kdo vás trápí, bude...
2. Tesalonickým 2:14...posvěcení Duchem a víru v pravdu byli spaseniPrávě k tomu vás povolal naším evangeliem, abyste došli...
1. Timoteus 2:7...lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas, a právě proto jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám...
1. Timoteus 3:8...a do ďáblovy pasti. Služebníci v církvi jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo...
1. Timoteus 3:11...se osvědčí, potom slouží. Jejich ženy jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto...
2. Timoteus 1:11...a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnostPrávě to jsem povolán zvěstovat jako kazatel, apoštol a...
2. Timoteus 3:12...jsem přestál! Pán ale ze všech vysvobodilPrávě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít...
Židům 2:14..." A protože děti jsou si příbuzné tělem a krvíprávě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc...
Židům 5:5... ale musí ho povolat Bůh tak jako ÁronaPrávě tak si ani Kristus nepřivlastnil slávu velekněze, ale...
Židům 9:21...je krev smlouvy, kterou s vámi Bůh uzavřel." Právě tak pokropil tou krví i stánek a všechno bohoslužebné...
Židům 9:28...je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soudPrávě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy...
Jakub 1:11...a vadne květ; ze vší nádhery nic nezbýváPrávě tak uvadne boháč při všech svých počinech. Blaze...
Jakub 2:5...tohoto světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni zdědit království, které Bůh zaslíbil těm, kdo...
Jakub 2:6...Vy ale chudého klidně ponížíte! Nejsou to přitom právě bohatí, kdo vás utiskuje a vláčí po soudech?...
Jakub 2:7...vás utiskuje a vláčí po soudech? Nerouhají se právě oni tomu vzácnému jménu, kterým jste označeni? Pokud...
Jakub 2:17...jim, co potřebují k životu, k čemu to budePrávě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá....
1. Petr 1:15...nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatýprávě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece...
1. Petr 2:21...dobrým činům, je to před Bohem vzácné. Vždyť právě k tomu vás povolal! Sám Kristus trpěl za vás, a tak...
2. Petr 2:18...tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami...
Juda 1:6...ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubilPrávě tak to bylo s anděly, kteří nezůstali ve svém...
Juda 1:7...nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dnePrávě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy,...

Slova obsahující právě: právě (236) správě (2) vyprávěj (1) vyprávějí (8) vyprávějte (4) vyprávěl (44) vyprávěla (7) vyprávěli (27) vyprávělo (1) vyprávěly (2) vyprávění (2) vyprávět (18) zprávě (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |