Práh

Hledám varianty 'práh' [ prahy (2) prahů (2) prahu (22) práh (6) ]. Nalezeno 30 veršù.
Soudců 19:27...hle - jeho družka leží u dveří domu s rukama na prahu. "Vstávej," řekl , "jdeme." Žádná odpověď. Naložil...
1. Samuel 5:4...a Dágonova hlava i obě ruce leží ulomeny na prahu. Zůstal z něj jenom trup. (Proto Dágonovi kněží a...
1. Samuel 5:5...chrámu v Ašdodu, dodnes nestoupají na Dágonův práh.) Na Ašdoďany pak těžce dolehla ruka Hospodinova -...
1. Královská 14:17...a vrátila se do Tirsy. Jakmile vkročila na práh domu, chlapec zemřel. Pohřbili ho a celý Izrael ho...
2. Královská 12:10...od brány k Hospodinovu chrámu. Kněží, strážci prahu, pak do dávali všechno stříbro, které se přinášelo...
2. Královská 22:4...chrámu, které od lidu vybrali strážci prahu. Svěří je mistrům odpovědným za práci na Hospodinově...
2. Královská 23:4...knězi Chilkiášovi a dalším kněžím i strážcům prahu, aby z Hospodinovy svatyně vynesli všechny věci...
2. Královská 25:18...nejvyššího kněze Cefaniáše a tři strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a pět...
1. Letopisů 9:19...z jeho otcovského rodu zodpovídali za stráž prahů Stánku, tak jako jejich otcové bývali strážci vchodu...
1. Letopisů 9:22...setkávání. Všech, kdo byli vybráni za strážce prahů, bylo 212. Takto byli zapsáni podle svých rodokmenů...
2. Letopisů 3:7...použil parvaimské zlato. Zlatem potáhl trámyprahy, stěny i dveře chrámu a na stěnách vyřezal cheruby....
2. Letopisů 34:9...a předali mu stříbro, které levitští strážci prahu vybrali od Manasese, Efraima a od ostatních Izraelců,...
Ester 2:21...Bigtan a Tereš, královští eunuchové ze strážců prahu. Když se o tom doslechl Mordechaj, pověděl to...
Ester 6:2...a Tereše, dva královské eunuchy ze strážců prahu, kteří se chystali vztáhnout ruku na krále Xerxe....
Žalmy 84:11...na tisíc! V domě svého Boha chci postávatprahu, než abych bydlel v příbytcích ničemů. Vždyť Hospodin...
Píseň 7:14...Milostná jablíčka svou vůni vydávají, na našem prahu všechny rozkoše, nové i staré, čekají - pro tebe,...
Jeremiáš 35:4... Byla hned vedle síně velmožů, nad síní strážce prahu Maasejáše, syna Šalumova. Postavil jsem před...
Jeremiáš 52:24... jeho zástupce kněze Cefaniáše a tři strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a sedm...
Ezechiel 9:3...ze svého místa nad cheruby a přenesla seprahu chrámu. Tehdy zavolal onoho muže oděného plátnem a s...
Ezechiel 10:4...ze svého místa nad cheruby a přenesla seprahu chrámu. Chrám byl naplněn oblakem a i nádvoří zalila...
Ezechiel 10:18...života. Hospodinova sláva se tehdy vzdálila od prahu chrámu a stanula nad cheruby. Cherubové zvedli křídla...
Ezechiel 40:6...bráně. Vystoupil po schodech a změřil její práh: byl na tyč hluboký. Byly v výklenky na tyč široké...
Ezechiel 40:7...tyč hluboké; výklenky byly 5 loktů od sebe. Také práh vedoucí do síně na vnitřní straně brány byl na tyč...
Ezechiel 41:16...lodi i předsíně vedoucí do nádvoří stejně jako prahy, zužující se okna i trojité ochozy - všechno od prahu...
Ezechiel 43:8...a náhrobky svých zemřelých králů. Kladli svůj práh vedle mého prahu a své veřeje vedle mých veřejí, takže...
Ezechiel 46:2...oběť a jeho pokojné oběti, bude se klanětprahu brány. Poté odejde, ale brána se do večera nezavře...
Ezechiel 47:1...ke vchodu do chrámu. A hle - zpod chrámového prahu směrem na východ proudila voda (chrám byl totiž...
Sofoniáš 1:9... V ten den zúčtuji s každým, kdo přeskakuje práh a kdo plní chrám svého Pána násilím a lstí. V ten den,...
Sofoniáš 2:14...na sloupech, z oken se ozve jejich zpěv. Na prahu jen hromady sutin, cedrové trámy strženy. To je to...
2. Korintským 11:23... nesčetněkrát jsem byl bit, znovu a znovu na prahu smrti. Pětkrát jsem od Židů dostal devětatřicet ran...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |