Práci

Hledám varianty 'práci' [ pracím (15) práci (71) prací (9) práce (37) ]. Nalezeno 130 veršù.
Genesis 2:2...němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej,...
Genesis 39:11...ji. Jednoho dne, když přišel dělat svou práci v domě, nebyl nikdo ze služebnictva doma. Tehdy ho...
Exodus 5:4...vykřikl: "Mojžíši a Árone, proč odvádíte lid od práce? Zpátky k vašim robotám!" Farao pokračoval: "Jen se...
Exodus 5:11...slámu. Jděte si ji sbírat, kde chcete, alepráce, kterou musíte odvést, se nic nesleví!" A tak se lid...
Exodus 5:13...slámu. Biřici je poháněli: "Odveďte svou práci - stejný denní úkol, jako když byla sláma!" Izraelští...
Exodus 5:18...‚Pojďme obětovat Hospodinu.' Hned se vraťtepráci! Sláma se vám dávat nebude, ale odvedete stejný počet...
Exodus 12:16...shromáždění. V těch dnech se nesmí dělat žádná práce; smíte pouze připravit, co každý potřebuje k jídlu....
Exodus 20:9... Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným...
Exodus 20:10...Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá...
Exodus 23:12...svou vinicí a svým olivovím. Šest dní dělej svou práci, ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býk i osel...
Exodus 23:16...Slavnost žní, kdy sklidíš prvotiny své práce, prvotiny toho, co jsi zasel na poli. Zachovávej...
Exodus 31:15... Každý, kdo by v sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít. synové Izraele zachovávají sobotu;...
Exodus 35:2...Hospodina. Každý, kdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře. V sobotní den nerozděláte oheň v žádném ze...
Exodus 36:1...zručností a důvtipem k vykonání veškeré potřebné práce na svatyni, udělají vše tak, jak přikázal Hospodin."...
Exodus 36:2... Ti všichni cítili nutkání přistoupit k  práci a dát se do . Převzali tedy od Mojžíše vše, čím...
Exodus 36:3...od Mojžíše vše, čím synové Izraele přispěli na práci při stavbě svatyně. Lidé mu ale každé ráno přinášeli...
Exodus 36:4...dobrovolné dary. Všichni řemeslníci zapojení do prací na stavbě svatyně tedy jeden po druhém odcházeli od...
Exodus 38:21... sečtený podle Mojžíšova rozkazu. Je to práce levitů pod vedením Itamara, syna kněze Árona....
Exodus 39:42...kněžské služby. Synové Izraele udělali všechnu práci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Mojžíš...
Leviticus 16:29...se budete pokorně postit. Nebudete dělat žádnou práci - domácí ani přistěhovalec, který žije u vás. V tento...
Leviticus 23:3...odpočinku, svaté shromáždění: nedělejte žádnou práci. Ve všech vašich příbytcích bude sobota náležet...
Leviticus 23:7...svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti....
Leviticus 23:8...svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:21...svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení ve...
Leviticus 23:25...památným troubením. Nebudete dělat žádnou běžnou práci; budete přinášet ohnivé oběti Hospodinu." Hospodin...
Leviticus 23:28...oběti Hospodinu. Toho dne nebudete dělat žádnou práci, neboť je to Den smíření, kdy budete smířeni před...
Leviticus 23:30...svého lidu. Kdokoli by toho dne dělal jakoukoli práci, toho vyhubím z jeho lidu. Nebudete dělat žádnou...
Leviticus 23:31... toho vyhubím z jeho lidu. Nebudete dělat žádnou práci - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení,...
Leviticus 23:35...svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti....
Leviticus 23:36... Je to svátek; nebudete dělat žádnou běžnou práci. Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete...
Numeri 4:23... kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Toto bude služba geršonských...
Numeri 4:30... kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Při veškeré své službě při Stanu...
Numeri 4:33...bude služba merarijských rodů při veškeré jejich práci při Stanu setkávání pod vedením Itamara, syna kněze...
Numeri 8:24...let každý z nich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Od padesáti let se pak z...
Numeri 28:18...mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti...
Numeri 28:25...mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci." "V Den prvotin, budete o vaší Slavnosti týdnů...
Numeri 28:26...mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste...
Numeri 29:1...mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci - je to Den troubení. Jako příjemně vonící zápalnou...
Numeri 29:7... kdy se budete pokorně postit; nedělejte žádnou práci. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste...
Numeri 29:12...mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Po sedm dní budete slavit Hospodinovu slavnost: Jako...
Numeri 29:35...Osmého dne mějte svátek; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako příjemnou vůni, ohnivou oběť přineste Hospodinu...
Deuteronomium 5:13... Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným...
Deuteronomium 5:14...Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá...
Deuteronomium 11:10...vyšli, kterou jsi osíval semenem a zavlažoval ji prací svých nohou jako zelinářskou zahradu. Země, kterou...
Deuteronomium 12:6...a pokojné oběti, své desátky, obětní příspěvkypráce svých rukou, své slíbené i dobrovolné oběti a...
Deuteronomium 12:11...a pokojné oběti, své desátky, obětní příspěvkypráce svých rukou a všechny své nejlepší věci, které jste...
Deuteronomium 12:17...či dobrovolných obětí ani obětní příspěvkypráce svých rukou. Smíš je jíst pouze před Hospodinem, svým...
Deuteronomium 14:29...sytosti. Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná každou práci, k níž přiložíš ruku. Každý sedmý rok budeš promíjet...
Deuteronomium 15:10...Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná veškerou tvou práci a vše, k čemu přiložíš ruku. A protože v zemi nikdy...
Deuteronomium 15:19... svému Bohu. Prvorozeného býčka nepoužívejpráci a prvorozeného beránka nestříhej. Každý rok je se...
Deuteronomium 16:8...Hospodina, tvého Boha: nebudeš dělat žádnou práci. Odpočítej si sedm týdnů. napočítáš sedm týdnů od...
Deuteronomium 16:15... ti přece požehnal ve vší tvé úrodě a ve vší tvé práci, a tak to náležitě oslav! Třikrát za rok se každý,...
Deuteronomium 20:11... pak všechen lid, který tam bude, podrob nuceným pracím a budou ti sloužit. Pokud však tvou nabídku...
Deuteronomium 21:3... vezmou jalovici, která ještě nebyla použitapráci a ještě netahala jho. Tu jalovici stařešinové...
Jozue 16:10...uprostřed Efraima dodnes a vykonávají nucené práce. Toto je díl, který losem připadl pokolení Josefova...
Jozue 17:13...později zesílili, podrobili Kananejce nuceným pracím, ale úplně se jich nezbavili. Synové Josefovi řekli...
Soudců 1:28...později zesílil, podrobil Kananejce nuceným pracím, ale úplně se jich nezbavil. Efraim nebyl s to...
Soudců 1:30...bydlet mezi nimi; byli však podrobeni nuceným pracím. Ašer nebyl s to vyhnat obyvatele Akka, Sidonu,...
Soudců 1:33...obyvatele Bet-šemeše a Bet-anatu nuceným pracím. Syny Danovy zatlačili Emorejci do hor; vůbec je...
Soudců 1:35...moc domu Josefova, byli podrobeni nuceným pracím. Emorejská hranice vedla od průsmyku Akrabim, od...
Soudců 19:16...sobě domů. A hle, jeden stařík se večer vracelpráce na poli. Pocházel z Efraimských hor a v Gibeji bydlel...
2. Samuel 20:24...gardě Kréťanů a Pléťanů, Adoniram velel nuceným pracím, Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem, Šeja písařem...
1. Královská 4:6...paláce; Adoniram, syn Abdův, velel nuceným pracím. Šalomoun měl nad celým Izraelem dvanáct správců,...
1. Královská 5:27... Král Šalomoun zavedl v celém Izraeli nucené práce. Nasazených bylo celkem 30 000 a do Libanonu jich...
1. Královská 5:28...bývali v Libanonu, dva měsíce doma. Nuceným pracím velel Adoniram. Šalomoun měl v horách 70 000 nosičů...
1. Královská 5:30...Šalomoun ustanovil 3 300 dozorců, kteří veleli pracím a dohlíželi na dělníky. Král nechal navézt veliké...
1. Královská 7:14...nadán moudrostí, znalostí i dovedností k veškeré práci s mědí. Ten tedy přišel ke králi Šalomounovi a dal se...
1. Královská 7:22...Vrchol sloupů měl tvar lilie. Tak byla dokončena práce na sloupech. Poté odlil kulatou nádrž zvanou Moře....
1. Královská 9:15...zlata. Důvodem, proč král Šalomoun zavedl nucené práce, bylo, aby vystavěl: Hospodinův chrám, svůj palác,...
1. Královská 9:21...nedokázali vyhladit, Šalomoun podrobil nuceným pracím, a tak otročí dodnes. Syny Izraele ovšem Šalomoun...
1. Královská 9:23...a jezdce. Dozorců, kteří veleli Šalomounovým pracím, bylo 550. Ti měli na starosti veškerou pracovní...
1. Královská 10:5... pokrmy na jeho stole, zasedání jeho dvořanůpráci jeho služebníků a jejich roucha, jeho číšníky i to,...
1. Královská 12:18...sice vyslal Adonirama, který velel nuceným pracím, ale Izraelci ho společně ukamenovali k smrti. Král...
2. Královská 12:12...stříbro pak předávali mistrům zodpovědným za práci na Hospodinově chrámu. Ti na obnovu Hospodinova...
2. Královská 22:5...strážci prahu. Svěří je mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu, aby je vypláceli dělníkům...
2. Královská 22:9...v chrámu a svěřili je mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu." Dále písař Šafan králi...
1. Letopisů 22:16... bronzu i železa je bezpočet. Dej se tedy do práce. Hospodin buď s tebou." David také přikázal všem...
1. Letopisů 26:30...Jordánu ve všem, co se týkalo služby Hospodinuprací pro krále. Podle Hebronských otcovských rodopisů byl...
1. Letopisů 27:26...odpovídal Jonatan, syn Uziášův; za zemědělské práce na polích Ezri, syn Kelubův; za vinice Šimei...
1. Letopisů 28:20... a nenechá, dokud se nedokončí veškerá práce na Hospodinově chrámu. Pohleď, oddíly kněží a levitů...
2. Letopisů 8:8...nedokázali vyhladit, Šalomoun podrobil nuceným pracím, a tak otročí dodnes. Syny Izraele ovšem nebral do...
2. Letopisů 9:4... pokrmy na jeho stole, zasedání jeho dvořanůpráci jeho služebníků a jejich roucha, jeho číšníky a...
2. Letopisů 10:18...sice vyslal Adonirama, který velel nuceným pracím, ale Izraelci ho společně ukamenovali k smrti. Král...
2. Letopisů 16:5...se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámupráce tam ukončil. Král Asa pak svolal celého Judu, aby...
2. Letopisů 19:11...jako úředníci. Buďte stateční a pusťte se do práce. Hospodin bude na straně dobrých!" Po nějaké době...
2. Letopisů 24:12...s Jojadou je předávali mistrům zodpovědným za práci na Hospodinově chrámu. Ti na obnovu Hospodinova...
2. Letopisů 27:3...Horní bránu Hospodinova chrámu a odvedl hodně práce na hradbě Ofelu. Vybudoval také města v Judském...
2. Letopisů 31:2... šlo o zápalné a pokojné oběti, o pomocné práce nebo o děkování a chvály v branách Hospodinova tábora...
2. Letopisů 31:16...chrámu za každodenními povinnostmi podle druhu práce, služebního zařazení a směny. Rozdělovali příděly...
2. Letopisů 34:10... Stříbro bylo svěřeno mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu, aby je vypláceli dělníkům...
Ezdráš 3:9...pověřili levity starší dvaceti let. Řízení prací na Božím domě se ujal Jošua se svými syny a bratry,...
Ezdráš 4:24...za Židy a násilím je donutili přestatPráce na Božím chrámu v Jeruzalémě se tehdy zastavila do...
Ezdráš 6:7...úředníkům za Eufratem: Nevměšujte se! Nerušte práci na Božím domě. Židovský správce a židovští...
Ezdráš 6:8... totiž z daní zaeufratského kraje, aby se práce nezdržovala. Cokoli dalšího bude potřeba - býčci,...
Ezdráš 6:22...srdce asyrského krále, aby je podpořilpráci na Božím chrámu, na domě Boha Izraele. Později, za...
Nehemiáš 3:1...Eliašib se svými bratry kněžími se dal do práce a postavili Ovčí bránu. Upevnili trámy a osadili...
Nehemiáš 3:5...Tekoje, urození mezi nimi ale nesklonili šíjipráci pro svého Pána. Ješanskou bránu opravovali Jojada,...
Job 24:5...jsou jak divocí osli na poušti, vycházejí za prací, jako by kořist hledali; potravu pro děti shánějí na...
Žalmy 78:46... Jejich úrodu housenkám vydal, plod jejich práce kobylkám. Kroupami jejich révu pobil, jejich...
Žalmy 128:2...kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí jeho cestamiPrací svých rukou se jistě uživíš, blažený budeš a úspěšný....
Přísloví 14:23...láska a věrnost patří dobrosrdečným. Tvrdá práce vždy vede k zisku, řečnění však jenom k chudobě....
Přísloví 18:9... hluboko do nitra ale padají. Kdo při své práci lenoší, od kazisvěta se příliš neliší. Hospodinovo...
Přísloví 21:25... Lenocha umoří jeho vlastní touhy, jeho rukám práce nevoní. Celý den jenom toužebně touží, spravedlivý...
Přísloví 24:27...odpověď - na rty polibek. Zvládni svou práci venku, o své pozemky se postarej, potom si můžeš...
Kazatel 5:2...zemi, proto si ušetři spoustu slov. Z množství práce jsou těžké sny, množstvím slov mluví hlupáci. Když...
Izaiáš 19:8...i kdo ponořují sítě do vody, protože přijdoupráci. Česači lnu budou zoufalí a tkalci zblednou zděšením...
Jeremiáš 17:22...v sobotu nic ze svých domů a nedělejte žádnou práci, ale svěťte sobotní den, jak jsem to přikázal vašim...
Jeremiáš 17:24...světit sobotní den a nebudete v něm dělat žádnou práci, pak budou branami tohoto města se svými velmoži...
Jeremiáš 22:13...tomu, kdo nechá bližního dřít zdarma a za práci mu neplatí! Říká: ‚Postavím si velký palác a v něm...
Jeremiáš 50:25...hněvu vynesl. Hospodin, Pán zástupů, totiž práci v zemi Chaldejců. Přitáhněte na něj zdáli, zotvírejte...
Ezechiel 44:14...aby se starali o všechnu jeho službu a o všechnu práci v něm. Avšak levitští kněží, synové Sádokovi, kteří...
Ageus 1:14...všeho zbývajícího lidu. Přišli a dali se do práce na chrámu Hospodina zástupů, svého Boha. Bylo to...
Ageus 2:4...lide této země, praví Hospodin, a dejte se do práce. Vždyť jsem s vámi, praví Hospodin zástupů. To je...
Matouš 12:5...jste v Zákoně ani to, že kněží svou sobotní prací v chrámu znesvěcují sobotu, a jsou nevinní? Říkám vám...
Marek 13:34...správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte...
Lukáš 10:40...slova. Marta však byla zaneprázdněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla: "Pane, tebe nezajímá,...
Jan 4:38... Pracovali jiní a vy jste vstoupili do jejich práce." Díky slovům ženy, která svědčila: "Řekl mi...
Skutky 6:3...pověsti, plných Ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme. Sami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a...
Římanům 13:6...jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci. Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň...
1. Korintským 3:8...dostane svou vlastní odplatu za svou vlastní práci. Jsme tedy Boží spolu-pracovníci; vy jste Boží pole,...
1. Korintským 15:58... rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. Pokud jde o sbírku na svaté,...
2. Korintským 8:23...jde o Tita, je to můj společník a pomocníkpráci pro vás. Pokud jde o naše bratry, jsou to vyslanci...
2. Korintským 10:15...přišli jako první! Nechceme se nemístně chlubit prací druhých. Naopak doufáme, že jak vaše víra poroste,...
Filipským 1:22...naživu v tomto těle, znamená to pro plodnou práci. Proto nevím, čemu dát přednost, neboť přitahuje...
1. Tesalonickým 1:3...před naším Bohem a Otcem na vaše skutky vírypráci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu....
2. Tesalonickým 3:11...doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce; na práci nesáhnou, ale do všeho se pletou. Takovým přikazujeme...
2. Tesalonickým 3:12...Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací. Vy, bratři, pak nepřestávejte konat dobro...
1. Timoteus 3:1...že kdo chce spravovat církev, zájem o krásnou práci. Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel,...
1. Timoteus 6:2... Naopak, slouží tím lépe, neboť jejich dobrá práce přinese užitek věřícím a milovaným.Těmto věcem vyučuj...
Zjevení 2:2...těch sedmi zlatých svícnů: Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi;...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |