Pozvedl

Hledám varianty 'pozvedl' [ pozvednuto (1) pozvednu (3) pozvednout (2) pozvednou (1) pozvedni (7) pozvedněte (5) pozvedneš (3) pozvedne (8) pozvedly (1) pozvedli (6) pozvedla (1) pozvedl (22) ]. Nalezeno 59 veršù.
Genesis 13:10...vpravo; půjdeš-li vpravo, půjdu vlevo." Lot pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je k Coaru...
Genesis 13:14...se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na němž jsi, a rozhlédni se na sever,...
Genesis 18:2...v poledním horku u vchodu do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je...
Genesis 22:4...k místu, jež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to místo v dálce. Tehdy řekl svým...
Genesis 24:63... K večeru Izák vyšel na pole, aby přemýšlelPozvedl oči a hle, uviděl přicházet velbloudy. Rebeka také...
Genesis 24:64...a hle, uviděl přicházet velbloudy. Rebeka také pozvedla oči, a když uviděla Izáka, sesedla z velblouda....
Genesis 31:10...mně. Jednou, v době páření dobytka, jsem ve snu pozvedl oči a uviděl berany připouštěné ke stádu. Byli...
Genesis 31:12...A když jsem odpověděl: ‚Zde jsem,' řekl: ‚Pozvedni oči a pohleď: Všichni berani připouštění ke stádu...
Genesis 33:1...kloubu u sedací šlachy.) Když potom Jákob pozvedl oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta...
Genesis 33:5...kolem krku a líbal ho. Oba plakali. Když potom pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a řekl: "Kdo je to s...
Genesis 37:25...prázdná, bez vody. Potom se posadili k jídluPozvedli oči a hle, spatřili od Gileádu přicházet karavanu...
Genesis 43:29...žije." Tehdy padli na kolena a klaněli se mu. On pozvedl oči a spatřil svého bratra Benjamína, syna své...
Exodus 14:10... Když se farao přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na Egypťané! Izraelité samým...
Leviticus 23:11...snop své sklizně ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli zalíbení; pozvedne...
Numeri 24:2...předešle, ale vydal se k poušti. Když pak Balaám pozvedl oči a spatřil Izrael tábořící podle kmenů, přišel...
Numeri 24:7...král bude nad Agaga vyvýšen, jeho království se pozvedne. Bůh, jenž vyvedl je z Egypta, je pro silou...
Deuteronomium 3:27...o tom se mnou nemluv. Vystup na vrchol Pisgypozvedni oči na západ, na sever, na jih a na východ....
Deuteronomium 4:19...zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na slunce, měsíc a hvězdy,...
Jozue 5:13...země. Jednou, když byl Jozue poblíž Jerichapozvedl oči a hle - kdosi před ním stojí s vytaseným mečem...
1. Samuel 2:8... poníží a rovněž povýší. Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává...
1. Samuel 2:10...silou obdaří svého krále, roh svého pomazaného pozvedne!" Elkána se pak vrátil domů do Rámy, ale chlapec...
1. Samuel 6:13...Bet-šemeše právě v údolí sklízeli pšenici. Když pozvedli zrak a spatřili Truhlu, ten pohled je rozradostnil...
2. Samuel 18:28...buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž porazil muže, kteří pozvedli ruce proti mému pánu a králi!" "Je v pořádku můj...
2. Samuel 20:21...muž z Efraimských hor jménem Šeba, syn Bichrihopozvedl ruku proti králi Davidovi. Vydejte mi ho, a od...
1. Královská 1:47...jméno ještě více než tvé a kéž jeho trůn pozvedne ještě více než tvůj.' Nato se král na loži...
1. Královská 14:7...Jeroboámovi: Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Pozvedl jsem z lidu a učinil vůdcem svému lidu...
1. Královská 14:14... nalezl něco dobrého. Hospodin nad Izraelem pozvedne krále, který vyhladí dům Jeroboámův, a to ještě...
1. Královská 16:2... tehdy pro Baašu dostal slovo Hospodinovo: "Pozvedl jsem z prachu a učinil vůdcem mého lidu, Izraele...
1. Letopisů 14:2...za krále nad Izraelem a že jeho království bylo pozvednuto ve prospěch jeho lidu, Izraele. V Jeruzalémě si...
Nehemiáš 12:42... Uzi, Jochanan, Malkiáš, Elam a Ezer. Zpěváci pozvedli hlas, vedeni Jizrachiášem. Toho dne se obětovaly...
Job 11:15...a nestrpíš ve svém stanu bezpráví, tehdy tvář pozvedneš bez vady, budeš stát neochvějně, bez vší obavy....
Žalmy 10:12...tvář, nikdy nic nevidí." Povstaň, Hospodinepozvedni ruku! Na utlačené se, Bože, rozpomeň! Proč se ...
Žalmy 24:7...ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. séla Pozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká,...
Žalmy 24:9... udatný a silný, Hospodin, udatný bojovníkPozvedněte, brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká,...
Žalmy 41:10...jsem důvěřoval, ten, který se mnou jídal chlébpozvedl patu proti mně. Ty se však, Hospodine, smiluj nade...
Žalmy 92:11...rozprášeni budou všichni zločinci! Můj roh však pozvedneš jako roh buvolí, čerstvým olejem pokropíš....
Žalmy 106:26...dali do reptání, poslouchat Hospodina odmítliPozvedl tedy ruku k přísaze, že je nechá padnout na poušti,...
Žalmy 110:7...Z potoka se cestou napije, a proto hlavu pozvedne. Haleluja! Hospodina celým srdcem chválit chci ve...
Žalmy 113:7... na vše na nebi i na zemi? Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává...
Žalmy 116:13...odvděčím za všechno dobrodiní, jež mi učinilPozvednu kalich spasení, uctívat budu jméno Hospodin! Své...
Izaiáš 19:16...před zdviženou rukou Hospodina zástupů, ji pozvedne proti nim. Judská zem bude v Egypťanech budit...
Izaiáš 33:10...opadal. Teď povstanu, praví Hospodin, teď se pozvednu a vyvýším! Těhotní senem, slámu rodíte; ohněm vás...
Izaiáš 44:26...a judským městům: "Vystavěna budete!" a pozvednu je z trosek. říkám hlubině: "Vyschni, neboť...
Izaiáš 49:18...spěchají, ti, kdo bořili a ničili, jsou pryčPozvedni oči, jen se rozhlédni - ti všichni se shromáždili,...
Izaiáš 51:6...na čekají, mou paži vyhlížejí s nadějí. Jen pozvedněte oči k nebi, podívejte se dolů k zemi: Nebe se...
Izaiáš 58:1...pro ničemy! Křič z plna hrdla, ze všech silpozvedni hlas jako polnici. Ohlas mému lidu jeho provinění,...
Daniel 4:31... , Nabukadnezar, jsem po době nakonec pozvedl oči k nebi a rozum se mi vrátil. Tehdy jsem...
Daniel 5:23... přestože jsi to všechno věděl. Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal sis přinést nádoby z jeho...
Daniel 11:14...povstanou proti jižnímu králi. I ve tvém lidu se pozvednou bojovní muži, aby naplnili vidění, ale padnou.)...
Zachariáš 2:4... aby jimi otřásli a srazili rohy národům, které pozvedly roh proti judské zemi a chtěly ji rozprášit."...
Zachariáš 5:5...anděl mluvící se mnou přistoupil a řekl mi: "Pozvedni oči a podívej se, co se to objevuje." "Co to je?"...
Lukáš 16:23... Zemřel i onen boháč a byl pohřben. Když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce Abrahama a Lazara v...
Lukáš 21:28... se to všechno začne dít, vzpřimte sepozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!" Tehdy...
Jan 4:35...zbývají ještě čtyři měsíce? Hle, říkám vámPozvedněte oči a podívejte se na lány, že se bělají ke...
Jan 6:5...se židovské svátky Velikonoc. Ježíš pozvedl oči, a když uviděl, že za ním jde takový zástup,...
Jan 11:41...Ježíš. Když pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl: "Otče, děkuji ti, že jsi vyslyšel....
Jan 13:18...ale naplní Písmo: ‚Ten, který se mnou chlébpozvedl patu proti mně.' Říkám vám to teď, předtím než...
Skutky 4:24...kněží a starší. Když to bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu: "Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi,...
Zjevení 10:5... kterého jsem viděl stát na moři a na zemipozvedl pravou ruku k nebi a přísahal při Živém na věky...

Slova obsahující pozvedl: pozvedl (22) pozvedla (1) pozvedli (6) pozvedly (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |