Pozvaly

Hledám varianty 'pozvaly' [ pozvou (1) pozvi (2) pozvěte (1) pozveš (1) pozve (1) pozvat (4) pozváni (4) pozvána (1) pozván (5) pozvaly (1) pozvali (5) pozvala (3) pozval (18) ]. Nalezeno 46 veršù.
Exodus 2:20...se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechalyPozvěte ho k jídlu!" Mojžíš svolil, že u něj zůstane. Ten...
Exodus 34:15...za svými bohy a přinášet svým bohům obětipozvou , abys jedl z jejich obětí. Když pak z jejich dcer...
Numeri 22:5...na řece Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito slovy: "Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a ...
Numeri 22:20...k Balaámovi a řekl mu: "Když ti muži přišli pozvat, vstaň a jdi s nimi. Dělej však jen to, co ti řeknu...
Numeri 22:40...Kiriat-chucotu. Tam Balák obětoval skot a bravpozval k hostině Balaáma i hodnostáře, kteří ho přivedli....
Numeri 24:10...vybuchl hněvem. Spráskl ruce a řekl mu: "Pozval jsem , abys nepřátele zatratil, a hle, ty jim...
Numeri 25:2... začal lid smilnit s místními Moábkami. Ty je pozvaly k obětním hodům svého božstva a lid jedl a klaněl...
Soudců 14:15... i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvali, abyste nás obrali?" Samsonova žena tedy na něj s...
Soudců 19:3...s sebou svého mládence a pár oslů. Ta dívka ho pozvala dál, a když ho její otec uviděl, radostně ho uvítal...
Růt 4:2...posaď se." A tak přišel a posadil se. Potom Boáz pozval deset z městských stařešinů a řekl: "Posaďte se tu."...
1. Samuel 9:24... právě pro tebe to bylo určeno, ještě než jsem pozval ostatní." A tak Saul toho dne pojedl se Samuelem....
1. Samuel 16:3...řekneš: ‚Přišel jsem obětovat Hospodinu.' Jišaje pozveš k oběti a ti ukážu, co máš dělat. Pomažeš mi toho...
1. Samuel 16:5...k oběti." Také Jišaje a jeho syny posvětilpozval je k oběti. Když přišli, uviděl Eliaba a řekl si:...
2. Samuel 14:33...a vyřídil mu to. Král potom Abšaloma k sobě pozval, a ten k němu přišel a poklonil se před ním k...
2. Samuel 15:11...odešlo z Jeruzaléma dvě stě mužů (byli ovšem pozváni, a tak šli bezelstně s ním, protože nic netušili)....
1. Královská 5:7...v zásobování krále Šalomouna i všech, kdo byli pozváni k jeho stolu, a starali se o to, aby nic nechybělo....
1. Královská 12:20... že se vrátil Jeroboám, poslali pro nějpozvali ho do shromáždění, kde ho prohlásili králem nad...
1. Královská 20:33...na to král. Ben-hadad k němu tedy vyšel a on ho pozval k sobě do vozu. Ben-hadad mu tehdy nabídl: "Vrátím...
2. Královská 4:8...procházel Šunemem, jedna místní zámožná žena ho pozvala k jídlu. Od doby se pokaždé, když tudy procházel...
2. Královská 11:4...obeslal setníky, palácovou gardu i strážepozval je k sobě do Hospodinova chrámu. Tam s nimi pod...
2. Letopisů 22:4... Po smrti svého otce si totiž k vlastní záhubě pozval rádce z Achabova domu. Na jejich radu se rozhodl...
Ester 1:5...hostinu na nádvoří královské zámecké zahradypozval všechny vznešené i prosté, co jich jen bylo v...
Ester 4:11...s odpovědí: "Kdokoli, muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvorany, zemře! Ten...
Ester 5:12... "královna Ester vystrojila hostinu, na kterou nepozvala kromě krále nikoho, jenom ! Dokonce jsem k ...
Přísloví 9:18...podsvětí jej čeká: v pekelné jámě jsou ti, jež pozvala! Zde jsou přísloví Šalomounova: Moudrý syn dělá...
Jeremiáš 35:2...Joakima, syna Jošiášova: "Jdi k Rechabitůmpozvi je do jedné ze síní v Hospodinově domě a nabídni jim...
Jeremiáš 35:3...ze síní v Hospodinově domě a nabídni jim víno." Pozval jsem tedy Jaazaniáše, syna Jeremiáše, syna...
Matouš 22:8...‚Svatba je sice připravena, ale ti, kdo byli pozváni, nebyli hodni. Proto jděte na nároží a zvěte na...
Lukáš 7:36...potvrzena všemi svými dětmi." Jeden z farizeů ho pozval, aby s ním pojedl. Vešel tedy do domu toho farizea a...
Lukáš 7:39...je mastí. Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si: "Kdyby to byl prorok, věděl by, co je to...
Lukáš 11:37...svým jasem." Když domluvil, jeden farizeus ho pozval k sobě na oběd. Ježíš přišel a hned zamířil ke stolu...
Lukáš 14:8...místa, vyprávěl jim toto podobenství: "Když jsi pozván na svatbu, nesedej si na přední místo, neboť mohl...
Lukáš 14:10...S ostudou by sis pak sedl úplně vzadu. Když jsi pozván, raději si jdi sednout někam dozadu. Tvůj hostitel...
Lukáš 14:12...bohaté sousedy. Mohli by totiž na oplátku zase pozvat tebe. Když pořádáš hostinu, raději pozvi chudé,...
Lukáš 14:13...zase pozvat tebe. Když pořádáš hostinu, raději pozvi chudé, chromé, zmrzačené a slepé. Blaze tobě, neboť...
Lukáš 14:16..."Jeden člověk vystrojil velikou večeřipozval mnoho hostů. V čas večeře pak poslal svého sluhu,...
Jan 2:2... Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet...
Skutky 7:14...seznámil s Josefovou rodinou. Josef pak k sobě pozval svého otce Jákoba i celé své příbuzenstvo v počtu...
Skutky 10:22...národa, dostal od svatého anděla pokyn, že  pozvat k sobě domů, aby vyslechl tvá slova." Petr je tedy...
Skutky 10:23...sobě domů, aby vyslechl tvá slova." Petr je tedy pozval dovnitř a pohostil. Nazítří vstal a odešel s nimi,...
Skutky 10:29...poskvrněného, a tak jsem bez námitek přijal vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se zeptat, proč jste ...
Skutky 10:48...A tak je nechal pokřtít v Pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní. Apoštolové a...
Skutky 28:2...laskavě. Zapálili oheň a všechny nás k němu pozvali, protože pršelo a bylo chladno. Pavel nasbíral...
Skutky 28:20...- ovšem ne proto, abych žaloval na svůj národPozval jsem vás tedy, abychom se poznali a promluvili spolu...
1. Korintským 10:27...země i všechno na ." Když vás někdo nevěřící pozve a vám se chce jít, jděte. Jezte, cokoli vám nabídnou,...
Zjevení 19:9...) Tehdy mi řekl: "Piš: Blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři." A dodal: "Toto jsou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |