Pozor

Hledám varianty 'pozor' [ pozoru (15) pozor (82) ]. Nalezeny 94 verše.
Exodus 1:16..." budete Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého jsou pohlaví: když to bude syn, zabijte ho,...
Exodus 7:27...sloužili. Pokud je však odmítáš propustit, dávej pozor: Chystám se udeřit na celý tvůj kraj žabami! Nil bude...
Exodus 8:17...sloužili. Pokud však můj lid nepropustíš, dávej pozor: Na tebe, na tvé dvořany, na tvůj lid i do tvých domů...
Exodus 9:3...propustit a chceš je nadále zadržovat, dávej pozor: Hospodinova ruka dolehne na tvá stáda. Vše, co máš...
Exodus 9:18...nad můj lid a odmítáš je propustit? Dávej tedy pozor: Zítra touto dobou způsobím hrozné krupobití, jaké v...
Exodus 10:4... Pokud však můj lid odmítáš propustit, dávej pozor: Zítra přivedu na tvůj kraj kobylky. Pokryjí každý...
Exodus 10:10...vás měl nechat odejít i s dětmi! Dejte si pozor, nebo špatně dopadnete! To tedy ne! Když po tom tak...
Exodus 34:12... Perizejce, Hivejce i Jebusejce. Měj se však na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země, do...
Exodus 34:15...je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh. Měj se na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země!...
Deuteronomium 2:4...Seíru. Budou se vás bát, ale vy si dávejte dobrý pozor. Nebojujte s nimi, neboť vám z jejich země nedám ani...
Deuteronomium 4:9...vám dnes předkládám? Střez se však a dávej dobrý pozor, abys nezapomněl, co jsi na vlastní oči spatřil. Po...
Deuteronomium 4:15...neviděli žádnou podobu. Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v...
Deuteronomium 4:23...a obsadíte tu krásnou zem. Mějte se tedy na pozoru, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha...
Deuteronomium 6:12... pak budeš jíst a nasytíš se, měj se na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina, který vyvedl z...
Deuteronomium 8:11...za tu krásnou zem, kterou ti dal. Měj se však na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina a nepřestal zachovávat...
Deuteronomium 11:16... Budeš moci jíst do sytosti. Mějte se však na pozoru, abyste se v srdcích nedali svést a neodvrátili se k...
Deuteronomium 12:13...vámi nemá žádný podíl ani dědictví. Měj se na pozoru, abys neobětoval své zápalné oběti na kterémkoli...
Deuteronomium 12:19...radovat z veškerého díla svých rukou. Měj se na pozoru, abys po všechny dny, kdy budeš žít ve své zemi,...
Deuteronomium 12:30...je vyženeš a usadíš se v jejich zemi, měj se na pozoru i poté, co budou vyhlazeni. Nesmíš je následovat do...
Deuteronomium 15:9...a půjč mu, co ve své nouzi potřebuje. Měj se na pozoru, abys v srdci nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se...
Deuteronomium 24:8...ten únosce zemře. Odstraň ze svého středu zloPozor! Při ráně malomocenství pečlivě dodržuj všechny...
Jozue 8:4...a vypravil je v noci s rozkazem: "Dávejte pozor! Budete vzadu za městem číhat v záloze. Nebuďte od...
Soudců 9:31... Tajně poslal k Abimelechovi posly se vzkazem: "Pozor, do Šechemu přišel Gaal, syn Ebedův, se svými bratry....
Soudců 13:4... ale počneš a porodíš syna. Proto teď dávej pozor, abys nepila víno ani pivo a nejedla nic nečistého....
1. Samuel 19:2...Saul chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej pozor. Schovej se a zůstaň v úkrytu. půjdu se svým otcem...
2. Samuel 13:28...syny. Abšalom přikázal svým mládencům: "Dávejte pozor. se Amnon po víně rozveselí, zavelím: ‚Na Amnona!'...
2. Samuel 15:27...chtít." Král ještě knězi Sádokovi řekl: "Dávej pozor. Vrať se s Abiatarem pokojně do města. jsou s vámi...
2. Samuel 18:12...dal král tobě, Abišajovi a Itajovi: ‚Dávejte pozor na mého chlapce Abšaloma.' Vždyť bych tím ohrozil...
2. Královská 6:9..." Boží muž ale vzkázal izraelskému králi: "Dej pozor, neprocházíš tímto místem; skrývají se tam...
2. Královská 6:10...Boží muž řekl, poslal varování, si tam dávají pozor. Tak se to dělo znovu a znovu. Aramejského krále to...
2. Královská 6:32...někoho poslal, aby připravil o hlavu. Dávejte pozor; ten posel přijde, zavřete za ním dveře a pevně je...
2. Letopisů 19:6...městě soudce. Těmto soudcům nařídil: "Dávejte pozor, jak jednáte. Nesoudíte přece jen pro člověka, ale...
Ester 6:10...Žida Mordechaje z královského kancléřství. Dej pozor, nic z toho, co jsi řekl, nevynecháš." A tak Haman...
Job 33:2...slyš mou řeč, všemu, co říkám, dobře naslouchejPozor, ústa otvírám, slova mi začínají proudit z jazyka....
Job 33:31...od jámy, ve světle živých aby mohl žít. Dej pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a promluvím. Máš-li co...
Job 34:16...Máš-li tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dej: Jak by mohl vládnout ten, kdo právo nesnáší?...
Job 36:18...ničemných, soud a spravedlnost se zmocňujíPozor, se nedáš zlákat hojností, nesvádějí veliké...
Žalmy 39:2...Jedutuna. Žalm Davidův. Řekl jsem: "Dám si pozor na své cesty, svým jazykem abych nehřešil, na uzdě...
Přísloví 4:1... Slyšte, synové, otcovské poučení, dávejte pozor a rozum získáte. Skvělé poznání vám totiž nabízím;...
Přísloví 4:20... o co klopýtnou, nikdy netuší. Na slova dej pozor, synu, k mým výrokům své ucho nakláněj, nikdy z nich...
Přísloví 7:24...o život! Proto, synové, poslyšte mne, dávejte pozor na výroky. Na její cesty nevkročí tvé srdce; po...
Kazatel 4:17... Ano, i to je marnost a honba za větrem. Dej pozor na své kroky, když jdeš do Božího domu. Přicházej...
Izaiáš 42:23...někdo z vás naslouchal! Kdyby tak od nynějška pozor dal! Kdo to Jákoba vydal v plen? Kdo lupičům nechal...
Izaiáš 48:13...pravice nebe roztáhla; kdykoli je zavolám, v pozoru naráz musí stát. Všichni se shromážděte a poslyšte:...
Jeremiáš 2:25...říje zatouží, najde ji snadno, bez námahy. Dej pozor, si neuchodíš nohy a se žízní neumoříš. ‚Ne ne...
Jeremiáš 6:17...Ustanovil jsem nad vámi strážné: Dávejte pozor na zvuk polnice. Vy jste však řekli: ‚Nechceme!'...
Jeremiáš 9:3...neznají, praví Hospodin. Před bližním se měj na pozoru, vlastnímu bratru se nesvěřuj; všichni ti bratři...
Jeremiáš 23:18... aby viděl a slyšel jeho řeč? Kdo dával pozor, aby jeho slova uslyšel?" Hle, Hospodinova vichřice -...
Ozeáš 5:1... Kněží, teď slyšte toto, lide Izraele, dávej pozor, královský dome, nakloň ucho! Tento soud je veden...
Nahum 2:2...ničitel. Jen tu svou pevnost střež, na cestu pozor dej, opásej se na bedrech, všechnu svou sílu...
Matouš 6:1...jako je dokonalý váš nebeský Otec." "Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv....
Matouš 7:15...vede k životu a málokdo ji nachází. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím...
Matouš 8:4...bylo ihned očištěno. Potom mu Ježíš řekl: "Dej pozor, abys to nikomu neříkal. Jdi ale, ukaž se knězi a...
Matouš 9:30...otevřely oči. Ježíš je přísně napomenul: "Dejte pozor, se to nikdo nedozví." Ale oni šli a roznesli...
Matouš 10:17...jako hadi a nevinní jako holubice. Dejte si pozor na lidi, protože vás budou vydávat soudům a bičovat...
Matouš 16:6...že zapomněli vzít chleba. Ježíš jim řekl: "Dejte pozor, varujte se kvasu farizeů a saduceů." Dohadovali se...
Matouš 18:10...a být uvržen do pekelného ohně. [11] Dejte si pozor, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám...
Matouš 24:4...a konce světa?" Ježíš jim odpověděl: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem...
Marek 1:44...pak ihned poslal pryč s přísným varováním: "Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a...
Marek 4:24...uši k slyšení, slyš!" Řekl jim také: "Dávejte pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou měříte, takovou...
Marek 12:38...poslouchal. Ve svém vyučování říkal: "Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních...
Marek 13:5...naplní?" Ježíš jim začal vysvětlovat: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem...
Marek 13:9...jen počátky porodních bolestí. Dávejte na sebe pozor. Budou vás vydávat soudům a shromážděním. Budete biti...
Marek 13:23...to bylo možné) dokonce i vyvolené. Dávejte tedy pozor. Všechno jsem vám řekl předem." "Ve dnech po onom...
Marek 13:33...ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako...
Lukáš 6:7...pravou rukou. Znalci Písma a farizeové dávali pozor, zda Ježíš bude v sobotu uzdravovat, aby ho měli za...
Lukáš 8:18...nebude poznáno a nevyjde najevo. Proto dávejte pozor na to, jak posloucháte. Tomu, kdo , totiž bude dáno...
Lukáš 11:35...je však lakomé, je i tvé tělo temné. Dej tedy pozor, světlo v tobě není tmou. Když bude celé tvé tělo...
Lukáš 12:1...především ke svým učedníkům: "Dávejte si pozor na farizejský kvas, jímž je pokrytectví. Není totiž...
Lukáš 12:15...nebo rozhodčím?" Tehdy všem řekl: "Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece...
Lukáš 17:3...svedl jednoho z těchto maličkých. Mějte se na pozoru! Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, pokárej ho, a...
Lukáš 20:46...všemi lidmi pak řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních...
Lukáš 21:8...bude znamení času, kdy se to stát?" "Dávejte pozor, abyste se nenechali svést," odpověděl. "Mnozí...
Lukáš 21:34... ale slova nikdy nepominou. Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a...
Skutky 13:40...zákon ospravedlnit nemohl. Dejte si však pozor, aby se vám nestalo, co je psáno v Prorocích:...
Skutky 22:26...uslyšel, odešel to ohlásit veliteli: "Dej si pozor, co děláš. Ten člověk je římský občan!" Velitel se...
Římanům 16:17...církve Kristovy. Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení,...
1. Korintským 3:10... na kterých pak staví další. Každý však dává pozor, jak na nich staví. Nikdo nemůže položit jiný základ,...
1. Korintským 8:9... a pokud jíme, nejsme o nic lepší. Dejte ale pozor, aby se ta vaše svoboda nestala pro slabší kamenem...
1. Korintským 10:12...věků. Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, dává pozor, aby nepadl. Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení,...
Galatským 5:15...sebe." Když ale jeden druhého koušete a žeretepozor, se navzájem nerozsápete! Říkám vám: Žijte Duchem,...
Galatským 6:1...to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení. Neste břemena jedni...
Filipským 3:2...zatěžko a pro vás to znamená jistotu. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zločince, dejte si...
Koloským 2:8...se naučili, a s vděčností v rosťte. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie...
1. Tesalonickým 5:15...slabé a se všemi mějte trpělivost. Dejte pozor, nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte,...
2. Tesalonickým 3:14... co vám říkáme v tomto dopise, dejte si na něj pozor a nestýkejte se s ním, se zastydí. Nemějte ho však...
2. Timoteus 4:15...mu odplatí podle jeho skutků. Dávej si na něj pozor, protože tvrdě odporoval našim slovům. Při první...
Židům 3:12...Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Dávejte pozor, bratři, aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné srdce,...
Židům 4:1...do jeho odpočinku stále platí, a tak si dejme pozor, aby se neukázalo, že je někdo z vás minul. I nám...
Židům 12:15...a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána. Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o Boží milost a aby se...
1. Petr 5:8...jemu na vás záleží. Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a...
2. Jan 1:8...takový je bludař a antikrist. Proto si dejte pozor, abychom neztratili to, jsme usilovali; nenechme...
Zjevení 19:10...jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: "Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a...
Zjevení 22:9... který mi tyto věci ukazoval. On mi však řekl: "Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a...

Slova obsahující pozor: nepozornosti (1) nepozorovali (1) nepozorovaně (1) pozor (82) pozorné (1) pozorně (14) pozornost (8) pozoroval (3) pozorovali (2) pozoru (15) pozoruj (2) pozoruji (2) upozornil (1) vypozoroval (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |