Poznat

Hledám varianty 'poznat' [ poznejte (2) poznej (4) poznáte (48) poznat (34) poznáš (18) poznáno (3) poznáme (4) poznám (9) poznaly (5) poznalo (5) poznali (64) poznala (5) poznal (64) poznají (61) pozná (15) ]. Nalezeno 335 veršù.
Genesis 3:7...také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely očipoznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali...
Genesis 8:11... v zobáku měla čerstvý olivový lístek! Tak Noe poznal, že voda ustoupila ze země. Počkal tedy dalších sedm...
Genesis 15:8...se zeptal: "Hospodine, Pane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines mi tříletou...
Genesis 18:21... jenž se mi donesl, je s nimi konec; a pokud nepoznám to." Ti muži odtud pokračovali k Sodomě, ale Abraham...
Genesis 22:12...na chlapce!" řekl on. "Nic mu nedělej! jsem poznal, že jsi bohabojný - vždyť jsi kvůli mně neušetřil...
Genesis 24:14...jsi určil pro svého služebníka Izáka. Takto poznám, že jsi mému pánovi prokázal milosrdenství." Vtom,...
Genesis 24:21...velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, nebo ne. Když...
Genesis 26:28...vyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jasně jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si řekli: je...
Genesis 37:33...jsme našli. Poznáváš v tom suknici svého syna?" Poznal ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho divá...
Genesis 38:25...s mužem, jemuž patří tyto věci!" Dodala: "Poznej prosím, čí je toto pečetidlo, šňůra a hůl." Když...
Genesis 38:26...toto pečetidlo, šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než - vždyť jsem...
Genesis 41:39...Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako...
Genesis 42:7...němu a klaněli se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled. Choval se k nim však jako cizí a...
Genesis 42:8... "abychom nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které...
Genesis 45:1... (A tak s Josefem nikdo nezůstal, když se dával poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasitě, že to Egypťané...
Exodus 6:3...jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsem s nimi uzavřel...
Exodus 6:7...vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohempoznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás vyvádí z...
Exodus 7:5...syny Izraele z jejich středu, tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přesně...
Exodus 7:17...uposlechnout. Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že jsem Hospodin!' Pohleď, holí, kterou mám v...
Exodus 8:6..." odpověděl farao. Mojžíš tedy řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak...
Exodus 8:18...bydlí můj lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že Hospodin jsem přítomen v této zemi, učiním...
Exodus 9:14...dvořany a s celým tvým lidem zasáhnu naplno, a poznáš, že na celé zemi není nikdo jako ! Kdybych teď...
Exodus 9:29... hromy přestanou a krupobití skončí. To abys poznal, že země je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví...
Exodus 11:7...ani na dobytek - však ani pes nezavrčí. Tak poznáte, že Hospodin odlišuje Izrael od Egypta.' Tehdy...
Exodus 14:4...faraonovi a celém jeho vojsku oslavím a Egypťané poznají, že jsem Hospodin." A tak se stalo. Když bylo...
Exodus 14:18... na jeho vozech i jeho jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i...
Exodus 16:6...Áron tedy mluvili ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl Hospodin, a ráno spatříte...
Exodus 16:8... večer k jídlu maso a ráno chléb do sytostipoznáte, že Hospodin slyšel vaše reptání proti němu. Kdo...
Exodus 16:12...jíst maso a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal večer,...
Exodus 18:11...z ruky Egypťanů, z ruky faraona! Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové - vždyť...
Exodus 23:9... Neutiskuj přistěhovalce - vy sami jste přece poznali život přistěhovalců, když jste žili v Egyptě!"...
Exodus 29:46...uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z...
Exodus 33:13...zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal a nacházel u tebe milost....
Exodus 33:16... nikam nás odsud nevoď! Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když...
Numeri 12:6...Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze vidění, promluvím k němu skrze sen. S mým...
Numeri 14:31...říkali, že se stanou kořistí, ty do uvedupoznají tu zem, kterou jste zavrhli. Vaše mrtvoly však...
Numeri 14:34...z těch čtyřiceti dní se stane rok, abyste poznali mou nelibost. To říkám , Hospodin. Takto naložím...
Numeri 16:28...ženami, syny i malými dětmi. Mojžíš řekl: "Takto poznáte, že Hospodin poslal činit všechny tyto skutky a...
Numeri 16:30...mají, takže se zaživa propadnou do podsvětí, pak poznáte, že tito muži pohrdli Hospodinem!" Sotva Mojžíš...
Deuteronomium 4:35...Bůh, pro vás? Tobě to však bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z...
Deuteronomium 7:15...na tebe žádnou ze zlých chorob, které jsi poznal v Egyptě, ale postihne jimi všechny, kdo nenávidí...
Deuteronomium 8:2...let po poušti, aby pokořil a vyzkoušel a aby poznal, co je v tvém srdci - zda budeš zachovávat jeho...
Deuteronomium 8:3... kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co...
Deuteronomium 9:24...jste se proti Hospodinu ode dne, kdy jsem vás poznal! Vrhal jsem se před Hospodina, ležel jsem před ním...
Deuteronomium 11:2...dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové, kdo poznal a zažil ponaučení od Hospodina, vašeho Boha. To vy...
Deuteronomium 13:4...řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým srdcem a...
Deuteronomium 18:21...mluvil jménem cizích bohů." Můžeš si říci: "Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?" Nuže, jestliže...
Deuteronomium 29:5...a víno ani pivo nepili. To vše proto, abyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli ...
Jozue 3:4...nesmíte se k přiblížit! Půjdete za , abyste poznali cestu, kterou máte jít, neboť tou cestou jste nikdy...
Jozue 3:10... vašeho Boha." Pak pokračoval: "Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý Bůh: dozajista před vámi...
Jozue 4:24... dokud jsme nepřešli. To aby všechny národy země poznaly, že ruka Hospodinova je mocná; to abyste ctili...
Jozue 22:31...a Manasesovým synům odpověděl: "Dnes jsme poznali, že Hospodin je mezi námi. Žádnou zradu proti...
Soudců 6:37...rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem suchopoznám, že skrze zachráníš Izrael, jak jsi řekl." A tak...
Soudců 8:21...řekli Gedeonovi: "Pojď, udělej to sám. Muž se pozná podle síly!" Přistoupil tedy a oba je zabil. Vzal si...
Soudců 16:18...a byl bych slabý jako každý jiný." Dalila poznala, že všechno prozradil, a tak poslala pro...
Soudců 18:3...tam přenocovali. Když k tomu domu přišli blížpoznali po hlase toho levitského mladíka. Zašli tedy...
Soudců 21:11...který splníte: Každého muže i každou ženu, která poznala muže, pobijte." Mezi obyvateli Jábeš-gileádu se...
1. Samuel 3:20...selhalo. Celý Izrael od Danu po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je skutečně Hospodinův prorok. Hospodin...
1. Samuel 6:3...poslat zpátky s odškodněním. Tak se uzdravítepoznáte, proč se jeho ruka od vás neodvracela." "A jaké...
1. Samuel 17:46...nechám ptákům a divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem. Všichni, kdo se tu shromáždili...
1. Samuel 17:47...je s Izraelem. Všichni, kdo se tu shromáždilipoznají, že ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Toto...
1. Samuel 20:33...Saul mrštil kopím, aby ho probodl. Tak Jonatan poznal, že jeho otec je odhodlán Davida zabít. Jonatan...
1. Samuel 26:17...a ten džbán vody, co měl u hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase. "Je to tvůj hlas, Davide, synu...
1. Samuel 28:2...i ty se svými muži." Ten mu odpověděl: "Pak tedy poznáš, co tvůj služebník dovede." Achiš na to Davidovi...
1. Samuel 28:14...stařec zahalený pláštěm," odpověděla. Tehdy Saul poznal, že je to Samuel, padl tváří k zemi a poklonil se....
2. Samuel 3:37...král dělal. Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že zabití Abnera, syna Nerova, nevzešlo od krále....
2. Samuel 5:12... aby Davidovi postavili palác. Tehdy David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že...
2. Samuel 14:1...se mu po Abšalomovi stýskat. Joáb, syn Cerujipoznal, že král myslí na Abšaloma. Poslal proto do Tekoje a...
2. Samuel 14:22... klaněl se a děkoval králi: "Dnes tvůj služebník poznal, že jsem u tebe došel přízně, můj pane a králi,...
2. Samuel 17:19...a navrch nasypala zrní, takže nebylo nic poznat. Abšalomovi služebníci přišli za ženou do domu a...
1. Královská 8:43... ten cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael...
1. Královská 8:60...lidu Izraeli den co den, aby všechny národy země poznaly, že Hospodin je Bůh a není žádného kromě něj. Kéž...
1. Královská 18:7...a hle - naproti mu jde Eliáš! Jakmile ho Obadiáš poznal, padl před ním na tvář: "Jsi to ty, můj pane,...
1. Královská 18:36... Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a jsem tvůj služebník a že...
1. Královská 18:37... Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi. tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh, a že jejich srdce obrátíš...
1. Královská 20:13...vojska? Hle, dnes ti je vydám do rukou, abys poznal, že jsem Hospodin." "Jak se to stane?" zeptal se...
1. Královská 20:28...vydám ti celé to ohromné vojsko do rukou, abyste poznali, že jsem Hospodin." Celý týden tábořili proti...
1. Královská 20:41...si ten muž strhl pásku z očí a izraelský král poznal, že patří k prorokům. Poté mu řekl: "Tak praví...
1. Královská 22:33...ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl, vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo...
2. Královská 5:8...jsi roztrhl své roucho? Pošli ho za mnou,  pozná, že v Izraeli je prorok." Když pak Náman dorazil se...
2. Královská 5:15... Předstoupil před něj a řekl: "Hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v Izraeli. Zde,...
2. Královská 19:19...nás z jeho rukou, všechna království země poznají, že ty, Hospodine, jsi jediný Bůh!" Izaiáš, syn...
1. Letopisů 14:2...a tesaře, aby mu postavili palác. Tehdy David poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že...
2. Letopisů 6:33... ten cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael...
2. Letopisů 12:8...uniknout. Stanou se ale jeho služebníky, aby poznali, jaké je to sloužit mně a jaké sloužit královstvím...
2. Letopisů 18:32...mu pomohl. Bůh je od něj odlákal. Vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo...
2. Letopisů 32:31...zemi odehrál, Bůh ho v zkoušce nechal, aby se poznalo, co všechno v srdci. Ostatní Ezechiášovy skutky...
2. Letopisů 33:13...a nechal ho znovu kralovat. Tak Menaše poznal, že jen Hospodin je Bůh. Poté obnovil vnější hradbu...
Nehemiáš 6:12... může jít do svatyně a přežít? Nepůjdu tam." Poznal jsem totiž, že ho neposlal Bůh. Takhle mi prorokoval...
Nehemiáš 6:16...všech okolních národech, byli zděšeni a zdrceniPoznali, že to dílo pochází od našeho Boha. Mezi judskou...
Nehemiáš 9:8...Uru jej vyvedl a dal mu jméno Abraham. Když jsi poznal, že je ti v srdci věrný, uzavřel jsi s ním smlouvu o...
Nehemiáš 9:14...zákony, dobrá nařízení a příkazy. Dal jsi jim poznat svou svatou sobotu, skrze svého služebníka Mojžíše...
Job 3:7...Ach ta noc - kéž byla neplodná, radostný výkřik poznat neměla! Zaklínači dnů ji měli proklínat, ti, kdo...
Job 5:24...zvěř se s tebou bude přátelit. Ve svém příbytku poznáš, co je klid, přehlédneš své statky - nebude chybět...
Job 5:25...klid, přehlédneš své statky - nebude chybět nicPoznáš, co je to mít mnohé potomky: Tvých ratolestí bude...
Job 10:13...dech. Toto však v srdci skrýval jsi, teď jsem poznal tvé úmysly: Abys hlídal, zda nezhřeším, abys mi...
Job 19:29...se, vždyť mečem trestá hněv, a tak soud sami poznáte." Sofar Naámský mu na to...
Žalmy 9:21...Vyděs je, Hospodine, jsou zastrašeni,  poznají pohané, že jsou smrtelní!séla Proč jsi, Hospodine,...
Žalmy 31:8...z tvé lásky, že jsi pohlédl na trápení, žes poznal mou duši uprostřed úzkosti. Nevydáš napospas mému...
Žalmy 39:5...Hospodine, ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil,  poznám, jak pomíjím! Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj věk...
Žalmy 73:16...nevěrně! Chtěl jsem to tedy pochopit rozumempoznal jsem ale, jak je to nesnadné. když jsem vešel do...
Žalmy 78:6...otcům našim, aby je předávali synům svým, aby je poznalo budoucí pokolení, i děti, jež se teprv narodí, aby...
Žalmy 83:19...stydí a děsí, samou hanbou zmírají. Tak aby poznali, že ty jediný, který máš jméno Hospodin, jsi nade...
Žalmy 87:4..."Egypt a Babylon budu uvádět jako ty, kdo  poznali; právě tak Filištíny, Týrské i Habešské - každý z...
Žalmy 91:14...pošlapáš! "Přilnul ke mně, a tak ho zachránímpoznal jméno a ho vyvýším. Bude volat a mu...
Žalmy 103:7...utlačeným k právu pomáhá. Své cesty Mojžíšovi poznat dal, synům Izraele své skutky ukázal. Hospodin je...
Žalmy 109:27... můj Bože, ve svojí lásce zachraň ! Takto  poznají, že je to ruka tvá a že ty, Hospodine, jsi to...
Žalmy 119:79...příkazy. Kéž se tví ctitelé ke mně navrátí, aby poznali tvá svědectví. Kéž je srdce tvým zákonům oddané...
Žalmy 139:23...je, mými nepřáteli stali se! Zkoumej , Bože, a poznej srdce , poznej myšlenky, jen vyzkoušej!...
Žalmy 141:6...svrženi ze skály, jak dobře mluvil jsem, všichni poznají. Jako když oráč rozčísne brázdu v zemi, poletí...
Přísloví 20:11...se hnusí obojí. I na dětech se podle chování pozná, jak čistá a upřímná je jejich povaha. Slyšící ucho,...
Přísloví 22:21...tebe sepsal - je v nich poučení a vědění, abys poznal výroky spolehlivé pravdy a předával ji těm, kdo na...
Přísloví 27:21...tyglík, na zlato pec, podle své pověsti člověk pozná se. I kdybys hňupa v hmoždíři napadrť rozdrtil palicí...
Kazatel 1:17...moudrost, okusit také hloupost a ztřeštěnostPoznal jsem ale, že je to honba za větrem. Čím více...
Kazatel 7:25...v hlubinách? Všechno jsem v mysli probral, abych poznal a prozkoumal moudrost a dopátral se smyslu, abych...
Kazatel 8:16... které mu pod sluncem Bůh dal. Rozhodl jsem se poznat moudrost a ve dne v noci nezamhouřit oka, dokud...
Kazatel 10:3...místě, hlupák ale na nepravém. Hlupáka na cestě poznáš po bezhlavosti; všem dává najevo svoje hlupáctví....
Izaiáš 5:19... Svatý izraelský svůj záměr naplní, abychom ho poznali!" Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo...
Izaiáš 19:21...a obhájce, aby je vysvobodil. Hospodin se  poznat Egyptu a Egypťané v ten den Hospodina poznají. Budou...
Izaiáš 23:1...- váš domov zničen je! Cestou ze země kyperské poznali, jak to je. Zmlkněte, obyvatelé pobřeží, vy, kupci...
Izaiáš 28:26...kraji? Tak mu to přece Bůh ukázal, takový řád mu poznat dal. Kopr se okovaným cepem nemlátí, kmín se nemusí...
Izaiáš 33:13...oheň sežehne. Slyšte, dalecí, co jsem vykonalpoznejte, blízcí, jakou sílu mám! Hříšníci na Sionu děsí se...
Izaiáš 37:20...nás z jeho rukou, všechna království země poznají, že ty, Hospodine, jsi jediný!" Izaiáš, syn Amosův,...
Izaiáš 41:20...a jilmy spolu s jedlemi, to všichni vidípoznají, to uváží a pochopí, že to svou rukou učinil...
Izaiáš 41:22...aspoň věci minulé, si je k srdci vezmemepoznáme, jak to dopadne. Nebo nám řekněte, co stane se, o...
Izaiáš 41:23... co stane se, o budoucnosti nám povězte,  poznáme, že jste bohové! Udělejte něco, je to dobré nebo...
Izaiáš 43:10... a můj služebník, jehož jsem vyvolil, abyste poznali a uvěřili mi a porozuměli, že jsem. Žádný bůh...
Izaiáš 45:3... Vydám ti tajné poklady a skrytá bohatství, abys poznal, že jsem Hospodin, Bůh izraelský, který volá...
Izaiáš 45:6... vyzbrojím, aby od východu k západu všichni poznali, že kromě není ani jediný; jsem Hospodin a...
Izaiáš 49:23...tebou, lízat ti budou prach na nohou a tehdy poznáš, že jsem Hospodin a že se nezklamou, kdo ve ...
Izaiáš 49:26...krví se jako vínem opijí. A tehdy všichni lidé poznají, že Hospodin jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův,...
Izaiáš 52:6...jméno je stále uráženo, celé dny. Nuže, můj lid pozná jméno ! V ten den pozná, že jsem ten, který...
Izaiáš 58:2... Den co den prý hledají, cesty by rádi poznali! Jako národ, jenž se spravedlivě chová a neopouští...
Izaiáš 60:16...národů budeš pít, sát budeš z prsů královskýchpoznáš, že Hospodin jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův,...
Izaiáš 64:1...v hrnci uvaří, tak tví nepřátelé tvé jméno poznají, se před tebou třesou národy! Jako když jsi...
Jeremiáš 2:19...ti špatnost tvá, tvé odvrácení vytrestáPoznáš a uvidíš, jak zle a trpce chutná, žes opustila...
Jeremiáš 16:21...pochopit, ukážu jim svou sílu a hrdinství, aby poznali, že mám jméno Hospodin." "Hřích Judy je vepsán...
Jeremiáš 31:34...navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!' Všichni totiž budou znát, od...
Jeremiáš 44:28...pozůstali z Judy, ale odešli bydlet do Egyptapoznají, čí slovo obstojí - zda , anebo jejich. A toto...
Jeremiáš 44:29...Hospodin: Na tomto místě s vámi zúčtuji. Tak poznáte, že slova proti vám obstojí - k vašemu neštěstí....
Ezechiel 2:5...nebo ne - vždyť je to banda vzbouřenců - aspoň poznají, že měli mezi sebou proroka. Ty, synu člověčí, se...
Ezechiel 5:13...a dojdu úlevy. můj hněv proti nim opadnepoznají, že jsem ve svém horlení promluvil Hospodin....
Ezechiel 6:7...budou smeteny. mezi vámi budou padat mrtvolypoznáte, že jsem Hospodin. Některé ale ušetřím. Někteří...
Ezechiel 6:10...a ohavnostem budou ošklivit sami soběpoznají, že jsem Hospodin. Ne nadarmo jsem říkal, že na...
Ezechiel 6:13...zajde hladem. Teprve tehdy se můj hněv vybouřípoznáte, že jsem Hospodin - se jejich mrtvoly budou...
Ezechiel 6:14...než poušť u Ribly, si bydlí kdekoli. Tak poznají, že jsem Hospodin!" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 7:4...na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstanepoznáte, že jsem Hospodin. Toto praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 7:9...na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstanepoznáte, že Hospodin jsem ten, kdo vás bije. Hle, ten...
Ezechiel 7:27...naložím; odsoudím je tak, jak sami soudili, a poznají, že jsem Hospodin." Pátého dne šestého měsíce...
Ezechiel 10:20...spatřil pod Bohem Izraele u průplavu Kebar, a poznal jsem, že to byli cherubové. Každý z nich měl čtyři...
Ezechiel 11:10... Budu vás soudit na izraelském území a tehdy poznáte, že jsem Hospodin. vám nebude ve městě jako...
Ezechiel 11:12... Budu vás soudit na izraelském území a tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Neřídíte se totiž mými...
Ezechiel 12:15...do všech stran a s taseným mečem je poženu. Tak poznají, že jsem Hospodin - je rozptýlím mezi národy...
Ezechiel 12:16... vyprávěli o všech svých ohavnostech. Tehdy poznají, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 12:20...ležet v troskách a země bude zničena. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 13:9...zapsáni a na izraelskou půdu nevkročí. Tehdy poznáte, že jsem Panovník Hospodin. To všechno proto, že...
Ezechiel 13:14...základy. Spadne a vy skončíte pod - tehdy poznáte, že jsem Hospodin! se vybouří můj hněv proti...
Ezechiel 13:21...sevření, aby nebyli vaší kořistí. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin! Protože svou lží rmoutíte...
Ezechiel 13:23...věštění. Vysvobodím svůj lid z vašeho sevřenípoznáte, že jsem Hospodin." Přišli za mnou někteří ze...
Ezechiel 14:8...a přísloví a vyvrhnu jej ze svého lidu. Tak poznáte, že jsem Hospodin. Pokud by se prorok zesměšnil...
Ezechiel 14:23...a jejich skutky, dojdete díky nim úlevy, neboť poznáte, že nic z toho, co jsem v tom městě učinil, nebylo...
Ezechiel 15:7...I když se z ohně vynořili, oheň je stráví. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - se proti nim postavím...
Ezechiel 16:62...tvé smlouvy. Uzavřu s tebou svoji smlouvupoznáš, že jsem Hospodin. Tehdy se rozpomeneš a zastydíš...
Ezechiel 17:21...zůstanou, budou rozehnáni do všech stran. Tehdy poznáte, že Hospodin jsem promluvil. Tak praví Panovník...
Ezechiel 17:24...pod jeho větvemi. Všechny stromy v kraji tehdy poznají, že jsem Hospodin: snižuji strom vysoký a...
Ezechiel 20:5...potomstvu Jákobova domu a dal jsem se jim poznat v Egyptě. Přísahal jsem jim se slovy: jsem...
Ezechiel 20:9...bydleli a před jejichž očima jsem se jim dal poznat. Vyvedl jsem je tedy z Egypta a přivedl je na poušť...
Ezechiel 20:26...plameny. To abych je naplnil zděšením, aby poznali, že jsem Hospodin. Proto, synu člověčí, mluv k...
Ezechiel 20:38...pobývali, na izraelskou půdu ale nevkročí. Tak poznáte, že jsem Hospodin. Nuže, dome Izraele, toto vám...
Ezechiel 20:42...na vás svou svatost před očima národů. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - vás přivedu na půdu...
Ezechiel 20:44...páchali, se budete sami sobě ošklivit. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - s vámi kvůli svému jménu...
Ezechiel 21:10...všem od jihu na sever. Tehdy všichni lidé poznají, že Hospodin jsem tasil z pochvy meč a nevrátí...
Ezechiel 22:16... V očích národů budeš v opovržení a tehdy poznáš, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 22:22...pece, tak se roztavíte v Jeruzalémě. Tehdy poznáte, že Hospodin jsem na vás vylil svůj hněv."...
Ezechiel 23:49...ponesete trest za své hříšné modlářství. Tehdy poznáte, že jsem Panovník Hospodin." Desátého dne...
Ezechiel 24:24...co dělá on, budete dělat i vy. to přijdepoznáte, že jsem Panovník Hospodin. Poslouchej, synu...
Ezechiel 24:27...být němý. Tak se jim staneš znamením, aby poznali, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 25:5...a z kraje Amonců pastvinu pro ovce. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 25:7...národy a vyhladím mezi zeměmi. vyhubímpoznáš, že jsem Hospodin." "Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 25:11...ani památky. v Moábu vykonám své rozsudkypoznají, že jsem Hospodin." "Tak praví Panovník...
Ezechiel 25:14... Edomu pocítit můj hněv a rozhořčení. Tehdy poznají mou pomstu, praví Panovník Hospodin." "Tak praví...
Ezechiel 25:17...rozhořčení. jim dám pocítit svoji pomstupoznají, že jsem Hospodin." Jedenáctého měsíce...
Ezechiel 26:6...osady na pevnině budou vyvražděny mečem. Tehdy poznají, že jsem Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 28:22...Sidone, jsem proti tobě a na tobě se oslavímPoznají, že jsem Hospodin, v něm vykonám své rozsudky...
Ezechiel 28:23...padat mrtvoly, kolem dokola meč je obklíčí - a poznají, že jsem Hospodin! Dům Izraele nebude...
Ezechiel 28:24...bodají jako trní a píchají jako bodláčí. Tehdy poznají, že jsem Panovník Hospodin. Tak praví Panovník...
Ezechiel 28:26...zlomyslnými sousedy v jejich okolí. A tehdy poznají, že jsem jejich Bůh, Hospodin." Dvanáctého dne...
Ezechiel 29:6...i ptákům na nebi! Tak všichni obyvatelé Egypta poznají, že jsem Hospodin. Pro dům Izraele jsi byl jen...
Ezechiel 29:9...i dobytek. z Egypta zbudou jen pusté troskypoznají, že jsem Hospodin. Říkal jsi: ‚Mně patří Nil, ...
Ezechiel 29:16...připomínkou viny, že se obraceli za nimi. Tehdy poznají, že jsem Panovník Hospodin." Prvního dne prvního...
Ezechiel 29:21...a tobě umožním mluvit mezi nimi otevřeně. Tehdy poznají, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 30:8...města budou nejzbořenější ze všech měst. Tehdy poznají, že jsem Hospodin, v Egyptě zapálím oheň a...
Ezechiel 30:19...do zajetí. Vykonám v Egyptě své rozsudkypoznají, že jsem Hospodin." Sedmého dne prvního měsíce...
Ezechiel 30:25...posílím, ale faraonovy paže budou svěšeny. Tak poznají, že jsem Hospodin, vložím svůj meč...
Ezechiel 30:26...Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemíchpoznají, že jsem Hospodin." Prvního dne třetího měsíce...
Ezechiel 32:15...v , pobiji všechny, kdo v bydleli, tehdy poznají, že jsem Hospodin. Toto je žalozpěv určený k...
Ezechiel 33:29...kvůli všem ohavnostem, které páchali, a tehdy poznají, že jsem Hospodin. Synu člověčí! Tví krajané si...
Ezechiel 33:33...to však přijde - a hle, to přichází - tehdy poznají, že měli mezi sebou proroka." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 34:27...úrodu a budou žít ve své vlasti v bezpečí. Tehdy poznají, že jsem Hospodin, rozlámu jejich jho na kusy...
Ezechiel 34:30...hladem a nebudou snášet posměch pohanů. Tehdy poznají, že Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a že oni,...
Ezechiel 35:4...ležet v troskách a zbude z tebe pustina. Tehdy poznáš, že jsem Hospodin. Kvůli své dávné nenávisti jsi...
Ezechiel 35:9...pustina; tvá města zůstanou neobydlena. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Říkáš: ‚Oba ty národy mi...
Ezechiel 35:11...a závist vůči nim ti odplatím a dám se mezi nimi poznat, budu soudit. Tehdy poznáš, že Hospodin...
Ezechiel 35:12...se mezi nimi poznat, budu soudit. Tehdy poznáš, že Hospodin jsem slyšel všechny tvé urážky proti...
Ezechiel 35:15... pohoří Seír, i celý Edom se vším všudy! Tehdy poznají, že jsem Hospodin." "Synu člověčí, prorokuj o...
Ezechiel 36:11...a budu k vám ještě štědřejší než kdysi. Tak poznáte, že jsem Hospodin. Znovu k vám přivedu lidi;...
Ezechiel 36:23... které jste mezi nimi znesvětili. Tehdy národy poznají, že jsem Hospodin - na vás před jejich očima...
Ezechiel 36:36...v troskách, jsou teď opevněná a obydlená.' Tak poznají národy, které zbudou ve vašem okolí, že Hospodin...
Ezechiel 36:38...rozbořená města zaplní lidmi jako ovcemi. Tehdy poznají, že jsem Hospodin." Spočinula na mně ruka...
Ezechiel 37:6...kůží a vložím do vás ducha, abyste ožily. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin." Prorokoval jsem tedy, jak mi...
Ezechiel 37:13...lide můj, a přivedu vás do izraelské země. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - otevřu vaše hroby a z...
Ezechiel 37:14...ožili, a dám vám spočinout ve vaší zemi. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Jak jsem řekl, tak učiním,...
Ezechiel 37:28...jejich Bůh a oni budou můj lid. Tehdy národy poznají, že jsem Hospodin, Posvětitel Izraele, bude...
Ezechiel 38:16..., Gogu, přivedu proti své zemi, aby národy poznaly, se na tobě před jejich očima posvětím. Tak...
Ezechiel 38:23... Tak projevím svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 39:6...a těm, kdo si žijí v bezpečí na pobřežích. Tehdy poznají, že jsem Hospodin. Uprostřed svého lidu Izraele...
Ezechiel 39:7...nedopustím, aby bylo znesvěceno. Tehdy národy poznají, že Hospodin jsem Svatý v Izraeli. Hle - to...
Ezechiel 39:23... že jsem Hospodin, jejich Bůh. Tehdy národy poznají, že dům Izraele šel do vyhnanství za své viny....
Ezechiel 39:28...nich svou svatost před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že jsem Hospodin, jejich Bůh - ačkoli jsem je...
Daniel 2:9... to nepřejde. Nuže, povězte mi ten sen,  poznám, že mi ho dovedete i vyložit!" Mágové na to králi...
Daniel 4:14...posly, rozsudek vydaný svatými, aby všichni živí poznali, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu...
Daniel 4:22...rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu...
Daniel 4:29...trávu jako býk. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu...
Daniel 5:21...trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, než poznal, že nad lidským královstvím vládne Bůh Nejvyšší a...
Ozeáš 2:22... Zasnoubím si také věrností, abys poznala, kdo je Hospodin. V ten den odpovím, praví Hospodin...
Ozeáš 5:13...vřed, pro dům Judy jsem kostižer! Když Efraim poznal, jak je nemocný, a Juda uviděl svá zranění, tehdy se...
Joel 2:27...Můj lid navěky nedojde potupy! A tehdy poznáte, že jsem v Izraeli, že váš Bůh jsem , Hospodin...
Joel 4:17...lid, pro syny Izraele bude pevností. A tehdy poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž bydlí na své...
Abakuk 2:1...stráž, na baště budu stát a sledovat, abych poznal, jak ke mně promluví a jak odpoví na výčitky. A...
Zachariáš 2:13...rukou a stanou se kořistí svých otroků." Tehdy poznáte, že poslal Hospodin zástupů. "Jásej a vesel se,...
Zachariáš 2:15...mým lidem a budu bydlet mezi vámi." Tehdy poznáš, že k tobě poslal Hospodin zástupů. Hospodin se...
Zachariáš 4:9...chrám založily a jeho ruce ho dokončí. Tehdy poznáš, že k vám poslal Hospodin zástupů. Kdo by pohrdal...
Zachariáš 6:15...lidé přicházet a stavět Hospodinův chrám a tehdy poznáte, že k vám poslal Hospodin zástupů. To se stane,...
Zachariáš 11:11... Obchodníci s ovcemi, kteří pozorovali, tehdy poznali, že to je slovo od Hospodina. Řekl jsem jim:...
Malachiáš 2:4...svátečních obětí, aby vás s nimi vynesli! Tehdy poznáte, že jsem vám poslal toto varování, aby byla...
Matouš 2:16..."Povolal jsem svého Syna z Egypta." Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal...
Matouš 7:16...v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlciPoznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní...
Matouš 7:20...ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedypoznáte je po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říkáPane,...
Matouš 10:26... co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, mluvte na světle; co slyšíte...
Matouš 12:33...zplanět, a jeho ovoce bude zlé. Strom se přece pozná po ovoci. Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré...
Matouš 14:35...se přeplavili, přistáli u Genezaretu. Místní ho poznali a rozeslali posly po celém okolí. Přinesli k němu...
Marek 2:8...hříchy než samotný Bůh?" Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal se jich: "Jak to...
Marek 5:33... aby viděl, kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s stalo, přistoupila, v posvátné úctě...
Marek 6:33...místo. Ale když odcházeli, mnozí je uvidělipoznali. Seběhli se tam ze všech měst pěšky a předstihli je...
Marek 6:54... Jakmile vystoupili z lodi, lidé ho hned poznali. Zběhali celý ten kraj a začali na nosítkách...
Lukáš 1:4...jsem to všechno znovu pečlivě prozkoumal, abys poznal, jak spolehlivé je učení, které jsi přijal. Za dnů...
Lukáš 1:18...přichystal Pánu připravený lid." "Podle čeho to poznám?" zeptal se anděla Zachariáš. "Vždyť jsem stařec! I...
Lukáš 1:22... Když konečně vyšel, nemohl s nimi mluvit, a tak poznali, že musel mít v chrámu vidění. Zůstával totiž němý...
Lukáš 1:77...před Pánem připravit jeho cesty, dát jeho lidu poznat spasení v odpuštění jejich hříchů pro niterné...
Lukáš 5:22...může odpustit hříchy než samotný Bůh?" Ježíš poznal, co si myslí, a odpověděl jim: "Jak to přemýšlíte?...
Lukáš 6:44...dobré ovoce, není špatný. Každý strom se přece pozná po vlastním ovoci: z trní se nesbírají fíky a z...
Lukáš 8:17... co nebude zjeveno, ani nic skrytého, co nebude poznáno a nevyjde najevo. Proto dávejte pozor na to, jak...
Lukáš 12:2... co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co...
Lukáš 19:42...a uviděl město, rozplakal se nad ním: "Ó kdybys poznalo aspoň v tento svůj den, co by ti přineslo pokoj!...
Lukáš 20:19...ho v tu chvíli chtěli chopit, ale báli se liduPoznali totiž, že to podobenství vyprávěl o nich. Dali ho...
Lukáš 20:23...správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš poznal jejich záludnost. Řekl jim: "Ukažte mi denár. Čí...
Lukáš 24:16...se k nim. Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. Ježíš se jich zeptal: "O čem si to cestou povídáte...
Lukáš 24:31... lámal a podával jim. Vtom se jim otevřely očipoznali ho, ale on jim náhle zmizel. Tehdy jeden druhému...
Lukáš 24:35...tedy, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Zatímco o tom mluvili, stanul...
Jan 4:53...ho opustila včera hodinu po poledni." Otec poznal, že to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn...
Jan 5:6... třicet osm let. Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je dlouho nemocen. "Chceš být uzdraven?"...
Jan 5:42...chválu od lidí, ale poznal jsem, že v sobě nemáte Boží lásku. jsem přišel ve...
Jan 6:15...ten Prorok, který měl přijít na svět!" Ježíš poznal, že se chystají přijít a vzít ho, aby ho udělali...
Jan 6:61...slova. Kdo to může poslouchat?" Ježíš v nitru poznal, že jeho učedníci kvůli tomu reptají, a tak jim...
Jan 6:69..."Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřilipoznali, že ty jsi ten Svatý Boží!" "Vyvolil jsem si vás...
Jan 7:17... poslal. Bude-li někdo chtít konat jeho vůlipozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe....
Jan 7:26...a nikdo nic nenamítá. Že by hodnostáři přece jen poznali, že je to Mesiáš? Jenže o tomto víme, odkud je,...
Jan 8:28...Ježíš řekl: " vyzdvihnete Syna člověka, tehdy poznáte, kdo jsem. Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak...
Jan 8:32...v mém slově, budete opravdu mými učedníkyPoznáte pravdu a pravda vás vysvobodí." "Jsme Abrahamovo...
Jan 10:38...kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a věděli, že Otec je ve mně a v něm." Chtěli ho...
Jan 13:35... jako jsem miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni...
Jan 14:20... Protože žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že jsem ve svém Otci a vy ve mně a ve vás....
Jan 14:21...mým Otcem a ho budu milovat a dám se mu poznat." Juda (ne ten Iškariotský) mu řekl: "Pane, proč se...
Jan 14:22...Iškariotský) mu řekl: "Pane, proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?" Ježíš mu odpověděl: "Kdo miluje...
Jan 14:31...světa. Nemá na mně nic, ale přichází, aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal....
Jan 16:19...říká: ‚Za okamžik'? Nevíme, o čem mluví." Ježíš poznal, že se ho chtěli zeptat, a tak jim řekl: "Dohadujete...
Jan 17:3...věčný život. A to je ten věčný život - aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi...
Jan 17:7...a dal jsi je mně. Zachovali tvé slovo a nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe. Slova,...
Jan 17:8... jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi poslal...
Jan 17:23...a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi poslal a že jsi je miloval, jako jsi...
Jan 17:25...Otče, svět nezná, ale znám. Tihle poznali, že jsi poslal, a jsem jim dal poznat tvé...
Jan 17:26...poznali, že jsi poslal, a jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi ...
Skutky 3:10...ho tam viděli, jak chodí a chválí Boha, a poznali, že je to ten, který sedával a žebral u Krásné...
Skutky 4:13... že jsou to neučení a prostí lidé, žaslipoznali na nich, že byli s Ježíšem. Když se podívali na...
Skutky 7:13... Když přišli podruhé, Josef se dal svým bratrům poznat, a tak se farao seznámil s Josefovou rodinou. Josef...
Skutky 12:14...brány a přišla otevřít služka jménem Rhodé. Když poznala Petrův hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale...
Skutky 19:34...chtěl před lidem pronést obhajobu. Jakmile však poznali, že je to Žid, všichni začali jednohlasně křičet:...
Skutky 21:24...co je potřeba, aby si oholili hlavy. Tak všichni poznají, že na těch zprávách o tobě nic není a že naopak...
Skutky 22:14...a on řekl: ‚Bůh našich otců vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho Spravedlivého a uslyšel hlas...
Skutky 27:39...loď. Konečně se rozednilo. Nemohli tu zem poznat, ale viděli jakousi zátoku s plochým břehem. Na ten...
Skutky 28:20...na svůj národ. Pozval jsem vás tedy, abychom se poznali a promluvili spolu, neboť jsem tímto řetězem...
Římanům 1:19...kteří svévolně potlačují pravdu. Co se o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho...
Římanům 1:21...v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. Ačkoli Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo aby byli vděční,...
Římanům 7:7...případě! Avšak nebýt Zákona, nebyl bych hřích poznal. Například o dychtivosti bych nevěděl, kdyby Zákon...
Římanům 11:34...soudy, jak nepopsatelné jeho cesty! Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v něčem poradil?" "Kdo...
Římanům 12:2...proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle - co je dobré, náležité a dokonalé....
Římanům 16:17...roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu,...
1. Korintským 1:21...bláznovství? Bůh se ve své moudrosti nedal světu poznat jejich vlastní moudrostí. Namísto toho se Bohu...
1. Korintským 2:16...všemu, ačkoli jemu nikdo nerozumí. Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl, kdo by mu mohl poradit?" My ale...
1. Korintským 4:19...přijít. Ale dá-li Pán, přijdu k vám brzy, a poznám ne řeči těch povýšenců, ale jejich moc. Boží...
1. Korintským 13:12...v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná...
1. Korintským 14:7...nebo lyra: pokud nevydají jasné tóny, jak kdo poznat, co se hraje? A pokud polnice vydá nezřetelný zvuk,...
1. Korintským 14:9...váš jazyk srozumitelné slovo, jak kdo poznat, co se říká? Vždyť budete mluvit do větru! Na světě...
1. Korintským 14:37...Kdo si myslí, že je prorok nebo duchovní, měl by poznat, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání. Kdo to...
2. Korintským 2:4...slzami, ne abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali lásku, kterou k vám přetékám. Pokud někdo někoho...
2. Korintským 2:9...Psal jsem vám totiž proto, abych vás vyzkoušelpoznal, zda jste ve všem poslušní. Komu vy odpouštíte, tomu...
2. Korintským 7:8... nelituji toho. Ano, litoval jsem, když jsem poznal, jak vás ten dopis na čas zarmoutil, ale teď se...
2. Korintským 13:6...Pokud ne, pak jste ovšem selhali. Doufám, že poznáte, že my jsme neselhali. Modlím se k Bohu, abyste se...
Galatským 2:9... Petr a Jan, považovaní za sloupy církve, tedy poznali, jakou jsem dostal milost, a podali mně i...
Galatským 4:9...přirozeně nejsou žádní bohové. Teď jste ale Boha poznali (lépe řečeno: Bůh poznal vás). Proč se tedy znovu...
Efeským 1:9...a prozíravostí. Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle - předsevzal si, že se naplní...
Efeským 3:3...plánu svěřil pro vás, když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o němž jsem se krátce zmínil dříve....
Efeským 3:4...zmínil dříve. Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, které Bůh v...
Efeským 3:19... jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli...
Efeským 4:21...od Krista nenaučili! Poněvadž jste ho uslyšelipoznali pravdu, která je v Ježíši, odhoďte svůj dřívější...
Koloským 1:6...již ode dne, kdy jste je uslyšeli a opravdově poznali Boží milost. Toto vše jste se dozvěděli od našeho...
2. Tesalonickým 3:17...PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. TAKHLE SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS - TAKHLE PÍŠU. Milost našeho Pána...
2. Timoteus 2:25... Kdo ? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se...
2. Timoteus 3:11...záměr, mou víru, trpělivost, lásku a vytrvalostPoznal jsi pronásledování a utrpení, která potkala v...
Titus 1:1... poslaný zvěstovat Božím vyvoleným víru, aby poznali pravdu a žili zbožně v naději věčného života. Bůh,...
Židům 8:11...poučovat, každý nebude bratra nabádat: ‚Poznej Hospodina!' Všichni, od nejmenšího po největšího...
Židům 10:26...se blíží ten den. Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám ...
Židům 10:34...postavili za ty, s nimiž se takto zacházeloPoznali jste utrpení vězňů a s radostí jste snesli ztrátu...
2. Petr 1:3... nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě a...
1. Jan 2:5...se láska k Bohu opravdu naplnila. Podle toho se pozná, zda jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít...
1. Jan 2:13...odpuštěny hříchy. Píšu vám, otcové, že jste poznali Toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že...
1. Jan 2:14...nad tím Zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali Toho...
1. Jan 3:10...hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho se poznají děti Boží a děti ďábla: kdo nežije spravedlivě a...
1. Jan 3:16...žádný vrah v sobě nemá věčný život. Takto jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. I my...
1. Jan 3:19...slovy, drazí, ale opravdovými skutky. Takto poznáme, že patříme pravdě, a ujistíme své srdce před ním....
1. Jan 4:16...Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu. A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh , a uvěřili jsme . Bůh...
1. Jan 5:2...se z něj narodil. To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání....
2. Jan 1:1...miluji v pravdě (a nejen , ale všichni, kteří poznali pravdu), kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s...
Zjevení 2:23...skutků. zahubím její děti, všechny církve poznají, že jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že...
Zjevení 3:9... že přijdou a pokloní se u tvých nohoupoznají, že jsem si zamiloval. Protože jsi zachoval...

Slova obsahující poznat: nepoznat (1) poznat (34)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |