Poznání

Hledám varianty 'poznání' [ poznáním (7) poznání (77) ]. Nalezeny 82 verše.
Genesis 2:9... včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra i zla. Z Edenu vycházela řeka, aby...
Genesis 2:17...v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z...
Numeri 24:16... Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž  poznání od Nejvyššího, jenž vidění Všemohoucího spatřuje,...
2. Letopisů 1:10...jako zemský prach. Dej mi tedy moudrostpoznání, abych dovedl vycházet i přicházet v čele tohoto...
2. Letopisů 1:11...život sis nežádal, ale chtěl jsi moudrostpoznání, abys dokázal spravovat můj lid, nad nímž jsem ...
2. Letopisů 1:12...nímž jsem učinil králem - proto tu moudrostpoznání dostaneš. K tomu ti přidám bohatství, poklady a...
Job 33:3...srdce řeč pramení, rty vyjevují čisté poznání. Duch Boží přece učinil, dech Všemohoucího ...
Job 36:3...prospěch ještě říct. Z veliké dálky přináším poznání, svého Stvořitele tu obhájím. slova opravdu...
Job 38:2..."Kdo to zatemňuje záměry řečmi, v nichž není poznání? Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty...
Job 42:3...ses: ‚Kdo to zastírá záměry, a přitom nemá poznání?' Ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí, o...
Žalmy 19:3...druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznání. Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal...
Žalmy 25:14...důvěřuje těm, kdo jej ctí, jeho smlouva jim dává poznání. K Hospodinu stále oči hledí, on moje nohy z...
Žalmy 119:66... jež jsi, Hospodine, dal. rozumu a dej mi poznání, vždyť věřím přikázáním tvým! Než jsem byl pokořen,...
Žalmy 139:6... obklopil, svou dlaň jsi na položil. Takové poznání je nad chápání - je příliš hluboké, na to...
Přísloví 1:7... rčením mudrců a jejich hádankám. Klíčempoznání je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučením jen...
Přísloví 1:29... shánět, avšak nenajdou. Protože nenáviděli poznání, úctu k Hospodinu si zvolit nechtěli, mými radami...
Přísloví 2:5...pokladech, úctě k Hospodinu tehdy porozumíš, k poznání Boha dospěješ. Jen Hospodin přece dává moudrost,...
Přísloví 2:6...Boha dospěješ. Jen Hospodin přece dává moudrostpoznání a rozumnost pramení z jeho úst. Zdravý úsudek on...
Přísloví 4:2...poučení, dávejte pozor a rozum získáte. Skvělé poznání vám totiž nabízím; neopouštějte učení. Sám jsem...
Přísloví 8:9...jsou všechny zřejmé, jasné jsou těm, kdo došli poznání. poučení berte raději než stříbro, mého vědění...
Přísloví 9:10... Klíčem k moudrosti je úcta k Hospodinu, v poznání Svatého je rozumnost. Takto se tvé dny rozmnoží,...
Přísloví 12:1... čím spíše ničemové a hříšníci! Milovník poznání miluje poučení, jen tupý mezek si nedá domluvit....
Přísloví 14:6...se po moudrosti nadarmo pídí, rozumnému je poznání snadno přístupné. Tupci se raději obloukem vyhni, z...
Přísloví 15:2...řeč ale budí hněv. Jazyk moudrých zpříjemňuje poznání, tupci z úst chrlí samé nesmysly. Hospodinovy oči...
Přísloví 17:27...bít urozené, když jednají poctivě. Kdo získal poznání, ten šetří slova, rozumný člověk se umí ovládat. I...
Přísloví 18:15...duch se však nedá vydržet. Rozumné srdce nabývá poznání, moudré uši prahnou po vědění. Dar otvírá člověku...
Přísloví 19:2...chudý poctivec než prolhaný pitomec. Nadšení bez poznání nestačí, zbrklý se dopouští mnoha chyb. Člověk padá...
Přísloví 19:25... a prosťáček zmoudří, pokárej rozumného, a dojde poznání. Napadá otce, vyhání matku syn hanebný a nestoudný...
Přísloví 19:27... synu, naslouchat poučení, a zabloudíš od slov poznání. Ničemný svědek se vysmívá právu, ústa darebáků...
Přísloví 21:11...zmoudří, když vzdělávají moudrého, dojde poznání. Spravedlivý se učí na domě darebáka: darebáci jsou...
Přísloví 24:4...dovede postavit dům, šikovnost jej umí upevnitPoznání pak jeho pokoje plní majetkem vzácným a překrásným....
Přísloví 30:3...mi zcela uniká. Moudrosti jsem se nenaučilpoznání Svatého jsem nedosáh. Kdo vystoupil do nebe, aby se...
Kazatel 7:12...zaštítěn moudrostí je jako být zaštítěn penězipoznání moudrosti však výhodu: ty, kdo ji mají, drží...
Izaiáš 5:13... A proto můj lid půjde do zajetí, neboť mu chybí poznání; jeho urození budou umírat hlady, obyčejní budou...
Izaiáš 11:2...a chápání, Duch rozhodnutí a odvahy, Duch poznání a úcty k Hospodinu; úctou k Hospodinu bude...
Izaiáš 11:9...nikde na celé svaté hoře - země bude plná poznání Hospodina, tak jako vody naplňují moře! V ten den...
Izaiáš 32:4...budou pozorné. Srdce ustrašených nabude poznání, jazyk koktavých plynně a jasně promluví. Hlupák ...
Ezechiel 28:4...a žádné tajemství ti není záhadné. Moudrostípoznáním jsi získal bohatství, zlatem a stříbrem sis truhly...
Daniel 2:21... Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání. Zjevuje věci skryté v hlubinách, on , co leží v...
Daniel 12:4...poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tampoznání se rozroste." Daniel jsem pak spatřil další dva...
Ozeáš 4:6...hubíš svůj vlastní lid a můj lid hyne bez špetky poznání. Protožes odmítl poznání, i odmítnu od...
Ozeáš 6:6...světlo zářily. Chci totiž lásku, nikoli obětipoznání Boha spíš než zápaly. Oni však jako Adam smlouvu...
Abakuk 2:14...že se namáhají zbytečně? Celou zemi totiž naplní poznání slávy Hospodinovy, tak jako vody naplňují moře....
Malachiáš 2:7...od jejich vin. Ano, rty kněze mají střežit poznání a z jeho úst se čerpat poučení, neboť je poslem...
Lukáš 11:52... Běda vám znalcům Zákona, že jste vzali klíčpoznání! Sami jste nevešli a těm, kdo vcházeli, jste...
Římanům 2:20...nedospělých, neboť máš Zákon za ztělesnění poznání a pravdy. Když poučuješ druhého, proč se nepoučíš...
Římanům 3:20...ospravedlněn nikdo; Zákon totiž přináší jen poznání hříchu. Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží...
Římanům 15:14... že jste plni dobroty, máte hojnost veškerého poznání a sami se dokážete napomínat navzájem. Přesto jsem...
1. Korintským 1:5...v každém ohledu, každým slovem a veškerým poznáním. Kristovo svědectví je mezi vámi tak pevně...
1. Korintským 8:1...modlám: Ano, víme, že "všichni jsme došli poznání". Poznání ovšem nadýmá, zatímco láska buduje. Kdo...
1. Korintským 8:3... jak by vědět měl. Kdo ale miluje Boha, ten  poznání od něj. Pokud tedy jde o požívání masa obětovaného...
1. Korintským 8:7...je všechno, i my skrze něj. Všichni ale k tomuto poznání nedošli. Někteří jsou dosud tak zvyklí na modly, že...
1. Korintským 8:10...Co kdyby někdo viděl - tebe, který jsi "došel poznání" - jak sedíš u jídla v chrámě modloslužby? Nenechá...
1. Korintským 8:11... aby jedl maso obětované modlám? Kvůli tvému "poznání" tak hyne tvůj slabší sourozenec, za kterého zemřel...
1. Korintským 12:8...slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary...
1. Korintským 13:2...prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem...
1. Korintským 13:8...proroctví - ta zaniknou, jazyky - ty umlknoupoznání - to pomine. Jen z části totiž poznáváme a jen z...
1. Korintským 14:6...čemu vám budu, pokud vám neřeknu nějaké zjevenípoznání, proroctví či učení? Podobné je to s neživými...
2. Korintským 2:14...průvodu a všude skrze nás šíří vůni svého poznání! Pro Boha jsme totiž Kristovou líbeznou vůní mezi...
2. Korintským 4:6...ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Tento poklad...
2. Korintským 8:7...ve všem tolik vynikáte - ve víře, ve slově, v poznání, v největší horlivosti i v lásce, kterou jsme ve...
2. Korintským 10:5...výmysly i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku k...
2. Korintským 11:6...nezadám. Nemám sice výřečnost, ale zato mám poznání, jak jste se při každé příležitosti mohli vždycky...
Efeským 4:13...abychom nakonec všichni dospěli k jednotě vírypoznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře...
Filipským 1:9...aby i vaše láska stále víc a více rostla spolupoznáním a hlubokou vnímavostí, abyste uměli rozeznat, co...
Filipským 3:8...za ztrátu vzhledem k nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno...
Koloským 1:9...ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle a abyste svým životem vždy dělali Pánu...
Koloským 1:10...stále nesli ovoce dobrých skutků, rostlipoznání Boha, byli všemožně posilováni mocí jeho slávy,...
Koloským 2:2...veškerému bohatství plné jistoty porozumění a k poznání Božího tajemství - Krista, v němž jsou skryty...
Koloským 2:3... v němž jsou skryty všechny poklady moudrostipoznání. Toto říkám, aby vás nikdo neklamal přesvědčivými...
Koloským 3:10...skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele. Zde není...
1. Timoteus 2:4...chce, aby všichni lidé byli spaseni a došlipoznání pravdy. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník...
1. Timoteus 6:20...tlachům a rozporům toho, co je mylně nazýváno "poznáním". Ti, kdo se stali jeho vyznavači, zbloudili ve...
2. Timoteus 3:7...se pořád chtějí učit, ale nikdy nemohou dojítpoznání pravdy. Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou...
Filemon 1:6... aby se sdílení tvé víry naplno projevilo díky poznání všeho dobrého, co máme v Kristu. Tvá láska nám...
2. Petr 1:2...Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše, našeho Pána. Všechno, co potřebujeme...
2. Petr 1:5...přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti...
2. Petr 1:6...víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k...
2. Petr 1:8...lásku. Když v těchto věcech porostete, dojdetepoznání našeho Pána Ježíše Krista a to vám zabrání v...
2. Petr 2:20...se kdo poddá, to ho zotročí! Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně...
2. Petr 2:21...nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali. Stalo...
2. Petr 3:18...od své stálosti. Kéž stále rostete v milostipoznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď...

Slova obsahující poznání: nepoznání (2) poznání (77) poznáním (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |