Pozná

Hledám varianty 'pozná' [ poznejte (2) poznej (4) poznáte (48) poznat (34) poznáš (18) poznáno (3) poznáme (4) poznám (9) poznaly (5) poznalo (5) poznali (64) poznala (5) poznal (64) poznají (61) pozná (15) ]. Nalezeno 335 veršù.
Genesis 3:7...také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely očipoznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali...
Genesis 8:11... v zobáku měla čerstvý olivový lístek! Tak Noe poznal, že voda ustoupila ze země. Počkal tedy dalších sedm...
Genesis 15:8...se zeptal: "Hospodine, Pane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines mi tříletou...
Genesis 18:21... jenž se mi donesl, je s nimi konec; a pokud nepoznám to." Ti muži odtud pokračovali k Sodomě, ale Abraham...
Genesis 22:12...na chlapce!" řekl on. "Nic mu nedělej! jsem poznal, že jsi bohabojný - vždyť jsi kvůli mně neušetřil...
Genesis 24:14...jsi určil pro svého služebníka Izáka. Takto poznám, že jsi mému pánovi prokázal milosrdenství." Vtom,...
Genesis 24:21...velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, nebo ne. Když...
Genesis 26:28...vyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jasně jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si řekli: je...
Genesis 37:33...jsme našli. Poznáváš v tom suknici svého syna?" Poznal ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho divá...
Genesis 38:25...s mužem, jemuž patří tyto věci!" Dodala: "Poznej prosím, čí je toto pečetidlo, šňůra a hůl." Když...
Genesis 38:26...toto pečetidlo, šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než - vždyť jsem...
Genesis 41:39...Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako...
Genesis 42:7...němu a klaněli se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled. Choval se k nim však jako cizí a...
Genesis 42:8... "abychom nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které...
Genesis 45:1... (A tak s Josefem nikdo nezůstal, když se dával poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasitě, že to Egypťané...
Exodus 6:3...jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsem s nimi uzavřel...
Exodus 6:7...vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohempoznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás vyvádí z...
Exodus 7:5...syny Izraele z jejich středu, tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přesně...
Exodus 7:17...uposlechnout. Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že jsem Hospodin!' Pohleď, holí, kterou mám v...
Exodus 8:6..." odpověděl farao. Mojžíš tedy řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak...
Exodus 8:18...bydlí můj lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že Hospodin jsem přítomen v této zemi, učiním...
Exodus 9:14...dvořany a s celým tvým lidem zasáhnu naplno, a poznáš, že na celé zemi není nikdo jako ! Kdybych teď...
Exodus 9:29... hromy přestanou a krupobití skončí. To abys poznal, že země je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví...
Exodus 11:7...ani na dobytek - však ani pes nezavrčí. Tak poznáte, že Hospodin odlišuje Izrael od Egypta.' Tehdy...
Exodus 14:4...faraonovi a celém jeho vojsku oslavím a Egypťané poznají, že jsem Hospodin." A tak se stalo. Když bylo...
Exodus 14:18... na jeho vozech i jeho jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i...
Exodus 16:6...Áron tedy mluvili ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl Hospodin, a ráno spatříte...
Exodus 16:8... večer k jídlu maso a ráno chléb do sytostipoznáte, že Hospodin slyšel vaše reptání proti němu. Kdo...
Exodus 16:12...jíst maso a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal večer,...
Exodus 18:11...z ruky Egypťanů, z ruky faraona! Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové - vždyť...
Exodus 23:9... Neutiskuj přistěhovalce - vy sami jste přece poznali život přistěhovalců, když jste žili v Egyptě!"...
Exodus 29:46...uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z...
Exodus 33:13...zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal a nacházel u tebe milost....
Exodus 33:16... nikam nás odsud nevoď! Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když...
Numeri 12:6...Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze vidění, promluvím k němu skrze sen. S mým...
Numeri 14:31...říkali, že se stanou kořistí, ty do uvedupoznají tu zem, kterou jste zavrhli. Vaše mrtvoly však...
Numeri 14:34...z těch čtyřiceti dní se stane rok, abyste poznali mou nelibost. To říkám , Hospodin. Takto naložím...
Numeri 16:28...ženami, syny i malými dětmi. Mojžíš řekl: "Takto poznáte, že Hospodin poslal činit všechny tyto skutky a...
Numeri 16:30...mají, takže se zaživa propadnou do podsvětí, pak poznáte, že tito muži pohrdli Hospodinem!" Sotva Mojžíš...
Deuteronomium 4:35...Bůh, pro vás? Tobě to však bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin je Bůh; kromě něj není žádný jiný. Z...
Deuteronomium 7:15...na tebe žádnou ze zlých chorob, které jsi poznal v Egyptě, ale postihne jimi všechny, kdo nenávidí...
Deuteronomium 8:2...let po poušti, aby pokořil a vyzkoušel a aby poznal, co je v tvém srdci - zda budeš zachovávat jeho...
Deuteronomium 8:3... kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co...
Deuteronomium 9:24...jste se proti Hospodinu ode dne, kdy jsem vás poznal! Vrhal jsem se před Hospodina, ležel jsem před ním...
Deuteronomium 11:2...dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové, kdo poznal a zažil ponaučení od Hospodina, vašeho Boha. To vy...
Deuteronomium 13:4...řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým srdcem a...
Deuteronomium 18:21...mluvil jménem cizích bohů." Můžeš si říci: "Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?" Nuže, jestliže...
Deuteronomium 29:5...a víno ani pivo nepili. To vše proto, abyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli ...
Jozue 3:4...nesmíte se k přiblížit! Půjdete za , abyste poznali cestu, kterou máte jít, neboť tou cestou jste nikdy...
Jozue 3:10... vašeho Boha." Pak pokračoval: "Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý Bůh: dozajista před vámi...
Jozue 4:24... dokud jsme nepřešli. To aby všechny národy země poznaly, že ruka Hospodinova je mocná; to abyste ctili...
Jozue 22:31...a Manasesovým synům odpověděl: "Dnes jsme poznali, že Hospodin je mezi námi. Žádnou zradu proti...
Soudců 6:37...rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem suchopoznám, že skrze zachráníš Izrael, jak jsi řekl." A tak...
Soudců 8:21...řekli Gedeonovi: "Pojď, udělej to sám. Muž se pozná podle síly!" Přistoupil tedy a oba je zabil. Vzal si...
Soudců 16:18...a byl bych slabý jako každý jiný." Dalila poznala, že všechno prozradil, a tak poslala pro...
Soudců 18:3...tam přenocovali. Když k tomu domu přišli blížpoznali po hlase toho levitského mladíka. Zašli tedy...
Soudců 21:11...který splníte: Každého muže i každou ženu, která poznala muže, pobijte." Mezi obyvateli Jábeš-gileádu se...
1. Samuel 3:20...selhalo. Celý Izrael od Danu po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je skutečně Hospodinův prorok. Hospodin...
1. Samuel 6:3...poslat zpátky s odškodněním. Tak se uzdravítepoznáte, proč se jeho ruka od vás neodvracela." "A jaké...
1. Samuel 17:46...nechám ptákům a divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem. Všichni, kdo se tu shromáždili...
1. Samuel 17:47...je s Izraelem. Všichni, kdo se tu shromáždilipoznají, že ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Toto...
1. Samuel 20:33...Saul mrštil kopím, aby ho probodl. Tak Jonatan poznal, že jeho otec je odhodlán Davida zabít. Jonatan...
1. Samuel 26:17...a ten džbán vody, co měl u hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase. "Je to tvůj hlas, Davide, synu...
1. Samuel 28:2...i ty se svými muži." Ten mu odpověděl: "Pak tedy poznáš, co tvůj služebník dovede." Achiš na to Davidovi...
1. Samuel 28:14...stařec zahalený pláštěm," odpověděla. Tehdy Saul poznal, že je to Samuel, padl tváří k zemi a poklonil se....
2. Samuel 3:37...král dělal. Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že zabití Abnera, syna Nerova, nevzešlo od krále....
2. Samuel 5:12... aby Davidovi postavili palác. Tehdy David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že...
2. Samuel 14:1...se mu po Abšalomovi stýskat. Joáb, syn Cerujipoznal, že král myslí na Abšaloma. Poslal proto do Tekoje a...
2. Samuel 14:22... klaněl se a děkoval králi: "Dnes tvůj služebník poznal, že jsem u tebe došel přízně, můj pane a králi,...
2. Samuel 17:19...a navrch nasypala zrní, takže nebylo nic poznat. Abšalomovi služebníci přišli za ženou do domu a...
1. Královská 8:43... ten cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael...
1. Královská 8:60...lidu Izraeli den co den, aby všechny národy země poznaly, že Hospodin je Bůh a není žádného kromě něj. Kéž...
1. Královská 18:7...a hle - naproti mu jde Eliáš! Jakmile ho Obadiáš poznal, padl před ním na tvář: "Jsi to ty, můj pane,...
1. Královská 18:36... Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a jsem tvůj služebník a že...
1. Královská 18:37... Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi. tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh, a že jejich srdce obrátíš...
1. Královská 20:13...vojska? Hle, dnes ti je vydám do rukou, abys poznal, že jsem Hospodin." "Jak se to stane?" zeptal se...
1. Královská 20:28...vydám ti celé to ohromné vojsko do rukou, abyste poznali, že jsem Hospodin." Celý týden tábořili proti...
1. Královská 20:41...si ten muž strhl pásku z očí a izraelský král poznal, že patří k prorokům. Poté mu řekl: "Tak praví...
1. Královská 22:33...ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl, vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo...
2. Královská 5:8...jsi roztrhl své roucho? Pošli ho za mnou,  pozná, že v Izraeli je prorok." Když pak Náman dorazil se...
2. Královská 5:15... Předstoupil před něj a řekl: "Hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v Izraeli. Zde,...
2. Královská 19:19...nás z jeho rukou, všechna království země poznají, že ty, Hospodine, jsi jediný Bůh!" Izaiáš, syn...
1. Letopisů 14:2...a tesaře, aby mu postavili palác. Tehdy David poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že...
2. Letopisů 6:33... ten cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael...
2. Letopisů 12:8...uniknout. Stanou se ale jeho služebníky, aby poznali, jaké je to sloužit mně a jaké sloužit královstvím...
2. Letopisů 18:32...mu pomohl. Bůh je od něj odlákal. Vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo...
2. Letopisů 32:31...zemi odehrál, Bůh ho v zkoušce nechal, aby se poznalo, co všechno v srdci. Ostatní Ezechiášovy skutky...
2. Letopisů 33:13...a nechal ho znovu kralovat. Tak Menaše poznal, že jen Hospodin je Bůh. Poté obnovil vnější hradbu...
Nehemiáš 6:12... může jít do svatyně a přežít? Nepůjdu tam." Poznal jsem totiž, že ho neposlal Bůh. Takhle mi prorokoval...
Nehemiáš 6:16...všech okolních národech, byli zděšeni a zdrceniPoznali, že to dílo pochází od našeho Boha. Mezi judskou...
Nehemiáš 9:8...Uru jej vyvedl a dal mu jméno Abraham. Když jsi poznal, že je ti v srdci věrný, uzavřel jsi s ním smlouvu o...
Nehemiáš 9:14...zákony, dobrá nařízení a příkazy. Dal jsi jim poznat svou svatou sobotu, skrze svého služebníka Mojžíše...
Job 3:7...Ach ta noc - kéž byla neplodná, radostný výkřik poznat neměla! Zaklínači dnů ji měli proklínat, ti, kdo...
Job 5:24...zvěř se s tebou bude přátelit. Ve svém příbytku poznáš, co je klid, přehlédneš své statky - nebude chybět...
Job 5:25...klid, přehlédneš své statky - nebude chybět nicPoznáš, co je to mít mnohé potomky: Tvých ratolestí bude...
Job 10:13...dech. Toto však v srdci skrýval jsi, teď jsem poznal tvé úmysly: Abys hlídal, zda nezhřeším, abys mi...
Job 19:29...se, vždyť mečem trestá hněv, a tak soud sami poznáte." Sofar Naámský mu na to...
Žalmy 9:21...Vyděs je, Hospodine, jsou zastrašeni,  poznají pohané, že jsou smrtelní!séla Proč jsi, Hospodine,...
Žalmy 31:8...z tvé lásky, že jsi pohlédl na trápení, žes poznal mou duši uprostřed úzkosti. Nevydáš napospas mému...
Žalmy 39:5...Hospodine, ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil,  poznám, jak pomíjím! Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj věk...
Žalmy 73:16...nevěrně! Chtěl jsem to tedy pochopit rozumempoznal jsem ale, jak je to nesnadné. když jsem vešel do...
Žalmy 78:6...otcům našim, aby je předávali synům svým, aby je poznalo budoucí pokolení, i děti, jež se teprv narodí, aby...
Žalmy 83:19...stydí a děsí, samou hanbou zmírají. Tak aby poznali, že ty jediný, který máš jméno Hospodin, jsi nade...
Žalmy 87:4..."Egypt a Babylon budu uvádět jako ty, kdo  poznali; právě tak Filištíny, Týrské i Habešské - každý z...
Žalmy 91:14...pošlapáš! "Přilnul ke mně, a tak ho zachránímpoznal jméno a ho vyvýším. Bude volat a mu...
Žalmy 103:7...utlačeným k právu pomáhá. Své cesty Mojžíšovi poznat dal, synům Izraele své skutky ukázal. Hospodin je...
Žalmy 109:27... můj Bože, ve svojí lásce zachraň ! Takto  poznají, že je to ruka tvá a že ty, Hospodine, jsi to...
Žalmy 119:79...příkazy. Kéž se tví ctitelé ke mně navrátí, aby poznali tvá svědectví. Kéž je srdce tvým zákonům oddané...
Žalmy 139:23...je, mými nepřáteli stali se! Zkoumej , Bože, a poznej srdce , poznej myšlenky, jen vyzkoušej!...
Žalmy 141:6...svrženi ze skály, jak dobře mluvil jsem, všichni poznají. Jako když oráč rozčísne brázdu v zemi, poletí...
Přísloví 20:11...se hnusí obojí. I na dětech se podle chování pozná, jak čistá a upřímná je jejich povaha. Slyšící ucho,...
Přísloví 22:21...tebe sepsal - je v nich poučení a vědění, abys poznal výroky spolehlivé pravdy a předával ji těm, kdo na...
Přísloví 27:21...tyglík, na zlato pec, podle své pověsti člověk pozná se. I kdybys hňupa v hmoždíři napadrť rozdrtil palicí...
Kazatel 1:17...moudrost, okusit také hloupost a ztřeštěnostPoznal jsem ale, že je to honba za větrem. Čím více...
Kazatel 7:25...v hlubinách? Všechno jsem v mysli probral, abych poznal a prozkoumal moudrost a dopátral se smyslu, abych...
Kazatel 8:16... které mu pod sluncem Bůh dal. Rozhodl jsem se poznat moudrost a ve dne v noci nezamhouřit oka, dokud...
Kazatel 10:3...místě, hlupák ale na nepravém. Hlupáka na cestě poznáš po bezhlavosti; všem dává najevo svoje hlupáctví....
Izaiáš 5:19... Svatý izraelský svůj záměr naplní, abychom ho poznali!" Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo...
Izaiáš 19:21...a obhájce, aby je vysvobodil. Hospodin se  poznat Egyptu a Egypťané v ten den Hospodina poznají. Budou...
Izaiáš 23:1...- váš domov zničen je! Cestou ze země kyperské poznali, jak to je. Zmlkněte, obyvatelé pobřeží, vy, kupci...
Izaiáš 28:26...kraji? Tak mu to přece Bůh ukázal, takový řád mu poznat dal. Kopr se okovaným cepem nemlátí, kmín se nemusí...
Izaiáš 33:13...oheň sežehne. Slyšte, dalecí, co jsem vykonalpoznejte, blízcí, jakou sílu mám! Hříšníci na Sionu děsí se...
Izaiáš 37:20...nás z jeho rukou, všechna království země poznají, že ty, Hospodine, jsi jediný!" Izaiáš, syn Amosův,...
Izaiáš 41:20...a jilmy spolu s jedlemi, to všichni vidípoznají, to uváží a pochopí, že to svou rukou učinil...
Izaiáš 41:22...aspoň věci minulé, si je k srdci vezmemepoznáme, jak to dopadne. Nebo nám řekněte, co stane se, o...
Izaiáš 41:23... co stane se, o budoucnosti nám povězte,  poznáme, že jste bohové! Udělejte něco, je to dobré nebo...
Izaiáš 43:10... a můj služebník, jehož jsem vyvolil, abyste poznali a uvěřili mi a porozuměli, že jsem. Žádný bůh...
Izaiáš 45:3... Vydám ti tajné poklady a skrytá bohatství, abys poznal, že jsem Hospodin, Bůh izraelský, který volá...
Izaiáš 45:6... vyzbrojím, aby od východu k západu všichni poznali, že kromě není ani jediný; jsem Hospodin a...
Izaiáš 49:23...tebou, lízat ti budou prach na nohou a tehdy poznáš, že jsem Hospodin a že se nezklamou, kdo ve ...
Izaiáš 49:26...krví se jako vínem opijí. A tehdy všichni lidé poznají, že Hospodin jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův,...
Izaiáš 52:6...jméno je stále uráženo, celé dny. Nuže, můj lid pozná jméno ! V ten den pozná, že jsem ten, který...
Izaiáš 58:2... Den co den prý hledají, cesty by rádi poznali! Jako národ, jenž se spravedlivě chová a neopouští...
Izaiáš 60:16...národů budeš pít, sát budeš z prsů královskýchpoznáš, že Hospodin jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův,...
Izaiáš 64:1...v hrnci uvaří, tak tví nepřátelé tvé jméno poznají, se před tebou třesou národy! Jako když jsi...
Jeremiáš 2:19...ti špatnost tvá, tvé odvrácení vytrestáPoznáš a uvidíš, jak zle a trpce chutná, žes opustila...
Jeremiáš 16:21...pochopit, ukážu jim svou sílu a hrdinství, aby poznali, že mám jméno Hospodin." "Hřích Judy je vepsán...
Jeremiáš 31:34...navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!' Všichni totiž budou znát, od...
Jeremiáš 44:28...pozůstali z Judy, ale odešli bydlet do Egyptapoznají, čí slovo obstojí - zda , anebo jejich. A toto...
Jeremiáš 44:29...Hospodin: Na tomto místě s vámi zúčtuji. Tak poznáte, že slova proti vám obstojí - k vašemu neštěstí....
Ezechiel 2:5...nebo ne - vždyť je to banda vzbouřenců - aspoň poznají, že měli mezi sebou proroka. Ty, synu člověčí, se...
Ezechiel 5:13...a dojdu úlevy. můj hněv proti nim opadnepoznají, že jsem ve svém horlení promluvil Hospodin....
Ezechiel 6:7...budou smeteny. mezi vámi budou padat mrtvolypoznáte, že jsem Hospodin. Některé ale ušetřím. Někteří...
Ezechiel 6:10...a ohavnostem budou ošklivit sami soběpoznají, že jsem Hospodin. Ne nadarmo jsem říkal, že na...
Ezechiel 6:13...zajde hladem. Teprve tehdy se můj hněv vybouřípoznáte, že jsem Hospodin - se jejich mrtvoly budou...
Ezechiel 6:14...než poušť u Ribly, si bydlí kdekoli. Tak poznají, že jsem Hospodin!" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 7:4...na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstanepoznáte, že jsem Hospodin. Toto praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 7:9...na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstanepoznáte, že Hospodin jsem ten, kdo vás bije. Hle, ten...
Ezechiel 7:27...naložím; odsoudím je tak, jak sami soudili, a poznají, že jsem Hospodin." Pátého dne šestého měsíce...
Ezechiel 10:20...spatřil pod Bohem Izraele u průplavu Kebar, a poznal jsem, že to byli cherubové. Každý z nich měl čtyři...
Ezechiel 11:10... Budu vás soudit na izraelském území a tehdy poznáte, že jsem Hospodin. vám nebude ve městě jako...
Ezechiel 11:12... Budu vás soudit na izraelském území a tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Neřídíte se totiž mými...
Ezechiel 12:15...do všech stran a s taseným mečem je poženu. Tak poznají, že jsem Hospodin - je rozptýlím mezi národy...
Ezechiel 12:16... vyprávěli o všech svých ohavnostech. Tehdy poznají, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 12:20...ležet v troskách a země bude zničena. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 13:9...zapsáni a na izraelskou půdu nevkročí. Tehdy poznáte, že jsem Panovník Hospodin. To všechno proto, že...
Ezechiel 13:14...základy. Spadne a vy skončíte pod - tehdy poznáte, že jsem Hospodin! se vybouří můj hněv proti...
Ezechiel 13:21...sevření, aby nebyli vaší kořistí. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin! Protože svou lží rmoutíte...
Ezechiel 13:23...věštění. Vysvobodím svůj lid z vašeho sevřenípoznáte, že jsem Hospodin." Přišli za mnou někteří ze...
Ezechiel 14:8...a přísloví a vyvrhnu jej ze svého lidu. Tak poznáte, že jsem Hospodin. Pokud by se prorok zesměšnil...
Ezechiel 14:23...a jejich skutky, dojdete díky nim úlevy, neboť poznáte, že nic z toho, co jsem v tom městě učinil, nebylo...
Ezechiel 15:7...I když se z ohně vynořili, oheň je stráví. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - se proti nim postavím...
Ezechiel 16:62...tvé smlouvy. Uzavřu s tebou svoji smlouvupoznáš, že jsem Hospodin. Tehdy se rozpomeneš a zastydíš...
Ezechiel 17:21...zůstanou, budou rozehnáni do všech stran. Tehdy poznáte, že Hospodin jsem promluvil. Tak praví Panovník...
Ezechiel 17:24...pod jeho větvemi. Všechny stromy v kraji tehdy poznají, že jsem Hospodin: snižuji strom vysoký a...
Ezechiel 20:5...potomstvu Jákobova domu a dal jsem se jim poznat v Egyptě. Přísahal jsem jim se slovy: jsem...
Ezechiel 20:9...bydleli a před jejichž očima jsem se jim dal poznat. Vyvedl jsem je tedy z Egypta a přivedl je na poušť...
Ezechiel 20:26...plameny. To abych je naplnil zděšením, aby poznali, že jsem Hospodin. Proto, synu člověčí, mluv k...
Ezechiel 20:38...pobývali, na izraelskou půdu ale nevkročí. Tak poznáte, že jsem Hospodin. Nuže, dome Izraele, toto vám...
Ezechiel 20:42...na vás svou svatost před očima národů. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - vás přivedu na půdu...
Ezechiel 20:44...páchali, se budete sami sobě ošklivit. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - s vámi kvůli svému jménu...
Ezechiel 21:10...všem od jihu na sever. Tehdy všichni lidé poznají, že Hospodin jsem tasil z pochvy meč a nevrátí...
Ezechiel 22:16... V očích národů budeš v opovržení a tehdy poznáš, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 22:22...pece, tak se roztavíte v Jeruzalémě. Tehdy poznáte, že Hospodin jsem na vás vylil svůj hněv."...
Ezechiel 23:49...ponesete trest za své hříšné modlářství. Tehdy poznáte, že jsem Panovník Hospodin." Desátého dne...
Ezechiel 24:24...co dělá on, budete dělat i vy. to přijdepoznáte, že jsem Panovník Hospodin. Poslouchej, synu...
Ezechiel 24:27...být němý. Tak se jim staneš znamením, aby poznali, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 25:5...a z kraje Amonců pastvinu pro ovce. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 25:7...národy a vyhladím mezi zeměmi. vyhubímpoznáš, že jsem Hospodin." "Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 25:11...ani památky. v Moábu vykonám své rozsudkypoznají, že jsem Hospodin." "Tak praví Panovník...
Ezechiel 25:14... Edomu pocítit můj hněv a rozhořčení. Tehdy poznají mou pomstu, praví Panovník Hospodin." "Tak praví...
Ezechiel 25:17...rozhořčení. jim dám pocítit svoji pomstupoznají, že jsem Hospodin." Jedenáctého měsíce...
Ezechiel 26:6...osady na pevnině budou vyvražděny mečem. Tehdy poznají, že jsem Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 28:22...Sidone, jsem proti tobě a na tobě se oslavímPoznají, že jsem Hospodin, v něm vykonám své rozsudky...
Ezechiel 28:23...padat mrtvoly, kolem dokola meč je obklíčí - a poznají, že jsem Hospodin! Dům Izraele nebude...
Ezechiel 28:24...bodají jako trní a píchají jako bodláčí. Tehdy poznají, že jsem Panovník Hospodin. Tak praví Panovník...
Ezechiel 28:26...zlomyslnými sousedy v jejich okolí. A tehdy poznají, že jsem jejich Bůh, Hospodin." Dvanáctého dne...
Ezechiel 29:6...i ptákům na nebi! Tak všichni obyvatelé Egypta poznají, že jsem Hospodin. Pro dům Izraele jsi byl jen...
Ezechiel 29:9...i dobytek. z Egypta zbudou jen pusté troskypoznají, že jsem Hospodin. Říkal jsi: ‚Mně patří Nil, ...
Ezechiel 29:16...připomínkou viny, že se obraceli za nimi. Tehdy poznají, že jsem Panovník Hospodin." Prvního dne prvního...
Ezechiel 29:21...a tobě umožním mluvit mezi nimi otevřeně. Tehdy poznají, že jsem Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 30:8...města budou nejzbořenější ze všech měst. Tehdy poznají, že jsem Hospodin, v Egyptě zapálím oheň a...
Ezechiel 30:19...do zajetí. Vykonám v Egyptě své rozsudkypoznají, že jsem Hospodin." Sedmého dne prvního měsíce...
Ezechiel 30:25...posílím, ale faraonovy paže budou svěšeny. Tak poznají, že jsem Hospodin, vložím svůj meč...
Ezechiel 30:26...Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemíchpoznají, že jsem Hospodin." Prvního dne třetího měsíce...
Ezechiel 32:15...v , pobiji všechny, kdo v bydleli, tehdy poznají, že jsem Hospodin. Toto je žalozpěv určený k...
Ezechiel 33:29...kvůli všem ohavnostem, které páchali, a tehdy poznají, že jsem Hospodin. Synu člověčí! Tví krajané si...
Ezechiel 33:33...to však přijde - a hle, to přichází - tehdy poznají, že měli mezi sebou proroka." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 34:27...úrodu a budou žít ve své vlasti v bezpečí. Tehdy poznají, že jsem Hospodin, rozlámu jejich jho na kusy...
Ezechiel 34:30...hladem a nebudou snášet posměch pohanů. Tehdy poznají, že Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a že oni,...
Ezechiel 35:4...ležet v troskách a zbude z tebe pustina. Tehdy poznáš, že jsem Hospodin. Kvůli své dávné nenávisti jsi...
Ezechiel 35:9...pustina; tvá města zůstanou neobydlena. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Říkáš: ‚Oba ty národy mi...
Ezechiel 35:11...a závist vůči nim ti odplatím a dám se mezi nimi poznat, budu soudit. Tehdy poznáš, že Hospodin...
Ezechiel 35:12...se mezi nimi poznat, budu soudit. Tehdy poznáš, že Hospodin jsem slyšel všechny tvé urážky proti...
Ezechiel 35:15... pohoří Seír, i celý Edom se vším všudy! Tehdy poznají, že jsem Hospodin." "Synu člověčí, prorokuj o...
Ezechiel 36:11...a budu k vám ještě štědřejší než kdysi. Tak poznáte, že jsem Hospodin. Znovu k vám přivedu lidi;...
Ezechiel 36:23... které jste mezi nimi znesvětili. Tehdy národy poznají, že jsem Hospodin - na vás před jejich očima...
Ezechiel 36:36...v troskách, jsou teď opevněná a obydlená.' Tak poznají národy, které zbudou ve vašem okolí, že Hospodin...
Ezechiel 36:38...rozbořená města zaplní lidmi jako ovcemi. Tehdy poznají, že jsem Hospodin." Spočinula na mně ruka...
Ezechiel 37:6...kůží a vložím do vás ducha, abyste ožily. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin." Prorokoval jsem tedy, jak mi...
Ezechiel 37:13...lide můj, a přivedu vás do izraelské země. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - otevřu vaše hroby a z...
Ezechiel 37:14...ožili, a dám vám spočinout ve vaší zemi. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Jak jsem řekl, tak učiním,...
Ezechiel 37:28...jejich Bůh a oni budou můj lid. Tehdy národy poznají, že jsem Hospodin, Posvětitel Izraele, bude...
Ezechiel 38:16..., Gogu, přivedu proti své zemi, aby národy poznaly, se na tobě před jejich očima posvětím. Tak...
Ezechiel 38:23... Tak projevím svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 39:6...a těm, kdo si žijí v bezpečí na pobřežích. Tehdy poznají, že jsem Hospodin. Uprostřed svého lidu Izraele...
Ezechiel 39:7...nedopustím, aby bylo znesvěceno. Tehdy národy poznají, že Hospodin jsem Svatý v Izraeli. Hle - to...
Ezechiel 39:23... že jsem Hospodin, jejich Bůh. Tehdy národy poznají, že dům Izraele šel do vyhnanství za své viny....
Ezechiel 39:28...nich svou svatost před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že jsem Hospodin, jejich Bůh - ačkoli jsem je...
Daniel 2:9... to nepřejde. Nuže, povězte mi ten sen,  poznám, že mi ho dovedete i vyložit!" Mágové na to králi...
Daniel 4:14...posly, rozsudek vydaný svatými, aby všichni živí poznali, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu...
Daniel 4:22...rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu...
Daniel 4:29...trávu jako býk. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu...
Daniel 5:21...trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, než poznal, že nad lidským královstvím vládne Bůh Nejvyšší a...
Ozeáš 2:22... Zasnoubím si také věrností, abys poznala, kdo je Hospodin. V ten den odpovím, praví Hospodin...
Ozeáš 5:13...vřed, pro dům Judy jsem kostižer! Když Efraim poznal, jak je nemocný, a Juda uviděl svá zranění, tehdy se...
Joel 2:27...Můj lid navěky nedojde potupy! A tehdy poznáte, že jsem v Izraeli, že váš Bůh jsem , Hospodin...
Joel 4:17...lid, pro syny Izraele bude pevností. A tehdy poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž bydlí na své...
Abakuk 2:1...stráž, na baště budu stát a sledovat, abych poznal, jak ke mně promluví a jak odpoví na výčitky. A...
Zachariáš 2:13...rukou a stanou se kořistí svých otroků." Tehdy poznáte, že poslal Hospodin zástupů. "Jásej a vesel se,...
Zachariáš 2:15...mým lidem a budu bydlet mezi vámi." Tehdy poznáš, že k tobě poslal Hospodin zástupů. Hospodin se...
Zachariáš 4:9...chrám založily a jeho ruce ho dokončí. Tehdy poznáš, že k vám poslal Hospodin zástupů. Kdo by pohrdal...
Zachariáš 6:15...lidé přicházet a stavět Hospodinův chrám a tehdy poznáte, že k vám poslal Hospodin zástupů. To se stane,...
Zachariáš 11:11... Obchodníci s ovcemi, kteří pozorovali, tehdy poznali, že to je slovo od Hospodina. Řekl jsem jim:...
Malachiáš 2:4...svátečních obětí, aby vás s nimi vynesli! Tehdy poznáte, že jsem vám poslal toto varování, aby byla...
Matouš 2:16..."Povolal jsem svého Syna z Egypta." Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal...
Matouš 7:16...v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlciPoznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní...
Matouš 7:20...ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedypoznáte je po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říkáPane,...
Matouš 10:26... co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, mluvte na světle; co slyšíte...
Matouš 12:33...zplanět, a jeho ovoce bude zlé. Strom se přece pozná po ovoci. Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré...
Matouš 14:35...se přeplavili, přistáli u Genezaretu. Místní ho poznali a rozeslali posly po celém okolí. Přinesli k němu...
Marek 2:8...hříchy než samotný Bůh?" Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal se jich: "Jak to...
Marek 5:33... aby viděl, kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s stalo, přistoupila, v posvátné úctě...
Marek 6:33...místo. Ale když odcházeli, mnozí je uvidělipoznali. Seběhli se tam ze všech měst pěšky a předstihli je...
Marek 6:54... Jakmile vystoupili z lodi, lidé ho hned poznali. Zběhali celý ten kraj a začali na nosítkách...
Lukáš 1:4...jsem to všechno znovu pečlivě prozkoumal, abys poznal, jak spolehlivé je učení, které jsi přijal. Za dnů...
Lukáš 1:18...přichystal Pánu připravený lid." "Podle čeho to poznám?" zeptal se anděla Zachariáš. "Vždyť jsem stařec! I...
Lukáš 1:22... Když konečně vyšel, nemohl s nimi mluvit, a tak poznali, že musel mít v chrámu vidění. Zůstával totiž němý...
Lukáš 1:77...před Pánem připravit jeho cesty, dát jeho lidu poznat spasení v odpuštění jejich hříchů pro niterné...
Lukáš 5:22...může odpustit hříchy než samotný Bůh?" Ježíš poznal, co si myslí, a odpověděl jim: "Jak to přemýšlíte?...
Lukáš 6:44...dobré ovoce, není špatný. Každý strom se přece pozná po vlastním ovoci: z trní se nesbírají fíky a z...
Lukáš 8:17... co nebude zjeveno, ani nic skrytého, co nebude poznáno a nevyjde najevo. Proto dávejte pozor na to, jak...
Lukáš 12:2... co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co...
Lukáš 19:42...a uviděl město, rozplakal se nad ním: "Ó kdybys poznalo aspoň v tento svůj den, co by ti přineslo pokoj!...
Lukáš 20:19...ho v tu chvíli chtěli chopit, ale báli se liduPoznali totiž, že to podobenství vyprávěl o nich. Dali ho...
Lukáš 20:23...správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš poznal jejich záludnost. Řekl jim: "Ukažte mi denár. Čí...
Lukáš 24:16...se k nim. Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. Ježíš se jich zeptal: "O čem si to cestou povídáte...
Lukáš 24:31... lámal a podával jim. Vtom se jim otevřely očipoznali ho, ale on jim náhle zmizel. Tehdy jeden druhému...
Lukáš 24:35...tedy, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Zatímco o tom mluvili, stanul...
Jan 4:53...ho opustila včera hodinu po poledni." Otec poznal, že to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn...
Jan 5:6... třicet osm let. Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je dlouho nemocen. "Chceš být uzdraven?"...
Jan 5:42...chválu od lidí, ale poznal jsem, že v sobě nemáte Boží lásku. jsem přišel ve...
Jan 6:15...ten Prorok, který měl přijít na svět!" Ježíš poznal, že se chystají přijít a vzít ho, aby ho udělali...
Jan 6:61...slova. Kdo to může poslouchat?" Ježíš v nitru poznal, že jeho učedníci kvůli tomu reptají, a tak jim...
Jan 6:69..."Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřilipoznali, že ty jsi ten Svatý Boží!" "Vyvolil jsem si vás...
Jan 7:17... poslal. Bude-li někdo chtít konat jeho vůlipozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe....
Jan 7:26...a nikdo nic nenamítá. Že by hodnostáři přece jen poznali, že je to Mesiáš? Jenže o tomto víme, odkud je,...
Jan 8:28...Ježíš řekl: " vyzdvihnete Syna člověka, tehdy poznáte, kdo jsem. Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak...
Jan 8:32...v mém slově, budete opravdu mými učedníkyPoznáte pravdu a pravda vás vysvobodí." "Jsme Abrahamovo...
Jan 10:38...kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a věděli, že Otec je ve mně a v něm." Chtěli ho...
Jan 13:35... jako jsem miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni...
Jan 14:20... Protože žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že jsem ve svém Otci a vy ve mně a ve vás....
Jan 14:21...mým Otcem a ho budu milovat a dám se mu poznat." Juda (ne ten Iškariotský) mu řekl: "Pane, proč se...
Jan 14:22...Iškariotský) mu řekl: "Pane, proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?" Ježíš mu odpověděl: "Kdo miluje...
Jan 14:31...světa. Nemá na mně nic, ale přichází, aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal....
Jan 16:19...říká: ‚Za okamžik'? Nevíme, o čem mluví." Ježíš poznal, že se ho chtěli zeptat, a tak jim řekl: "Dohadujete...
Jan 17:3...věčný život. A to je ten věčný život - aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi...
Jan 17:7...a dal jsi je mně. Zachovali tvé slovo a nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe. Slova,...
Jan 17:8... jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi poslal...
Jan 17:23...a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi poslal a že jsi je miloval, jako jsi...
Jan 17:25...Otče, svět nezná, ale znám. Tihle poznali, že jsi poslal, a jsem jim dal poznat tvé...
Jan 17:26...poznali, že jsi poslal, a jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi ...
Skutky 3:10...ho tam viděli, jak chodí a chválí Boha, a poznali, že je to ten, který sedával a žebral u Krásné...
Skutky 4:13... že jsou to neučení a prostí lidé, žaslipoznali na nich, že byli s Ježíšem. Když se podívali na...
Skutky 7:13... Když přišli podruhé, Josef se dal svým bratrům poznat, a tak se farao seznámil s Josefovou rodinou. Josef...
Skutky 12:14...brány a přišla otevřít služka jménem Rhodé. Když poznala Petrův hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale...
Skutky 19:34...chtěl před lidem pronést obhajobu. Jakmile však poznali, že je to Žid, všichni začali jednohlasně křičet:...
Skutky 21:24...co je potřeba, aby si oholili hlavy. Tak všichni poznají, že na těch zprávách o tobě nic není a že naopak...
Skutky 22:14...a on řekl: ‚Bůh našich otců vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho Spravedlivého a uslyšel hlas...
Skutky 27:39...loď. Konečně se rozednilo. Nemohli tu zem poznat, ale viděli jakousi zátoku s plochým břehem. Na ten...
Skutky 28:20...na svůj národ. Pozval jsem vás tedy, abychom se poznali a promluvili spolu, neboť jsem tímto řetězem...
Římanům 1:19...kteří svévolně potlačují pravdu. Co se o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho...
Římanům 1:21...v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. Ačkoli Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo aby byli vděční,...
Římanům 7:7...případě! Avšak nebýt Zákona, nebyl bych hřích poznal. Například o dychtivosti bych nevěděl, kdyby Zákon...
Římanům 11:34...soudy, jak nepopsatelné jeho cesty! Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v něčem poradil?" "Kdo...
Římanům 12:2...proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle - co je dobré, náležité a dokonalé....
Římanům 16:17...roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu,...
1. Korintským 1:21...bláznovství? Bůh se ve své moudrosti nedal světu poznat jejich vlastní moudrostí. Namísto toho se Bohu...
1. Korintským 2:16...všemu, ačkoli jemu nikdo nerozumí. Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl, kdo by mu mohl poradit?" My ale...
1. Korintským 4:19...přijít. Ale dá-li Pán, přijdu k vám brzy, a poznám ne řeči těch povýšenců, ale jejich moc. Boží...
1. Korintským 13:12...v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná...
1. Korintským 14:7...nebo lyra: pokud nevydají jasné tóny, jak kdo poznat, co se hraje? A pokud polnice vydá nezřetelný zvuk,...
1. Korintským 14:9...váš jazyk srozumitelné slovo, jak kdo poznat, co se říká? Vždyť budete mluvit do větru! Na světě...
1. Korintským 14:37...Kdo si myslí, že je prorok nebo duchovní, měl by poznat, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání. Kdo to...
2. Korintským 2:4...slzami, ne abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali lásku, kterou k vám přetékám. Pokud někdo někoho...
2. Korintským 2:9...Psal jsem vám totiž proto, abych vás vyzkoušelpoznal, zda jste ve všem poslušní. Komu vy odpouštíte, tomu...
2. Korintským 7:8... nelituji toho. Ano, litoval jsem, když jsem poznal, jak vás ten dopis na čas zarmoutil, ale teď se...
2. Korintským 13:6...Pokud ne, pak jste ovšem selhali. Doufám, že poznáte, že my jsme neselhali. Modlím se k Bohu, abyste se...
Galatským 2:9... Petr a Jan, považovaní za sloupy církve, tedy poznali, jakou jsem dostal milost, a podali mně i...
Galatským 4:9...přirozeně nejsou žádní bohové. Teď jste ale Boha poznali (lépe řečeno: Bůh poznal vás). Proč se tedy znovu...
Efeským 1:9...a prozíravostí. Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle - předsevzal si, že se naplní...
Efeským 3:3...plánu svěřil pro vás, když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o němž jsem se krátce zmínil dříve....
Efeským 3:4...zmínil dříve. Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, které Bůh v...
Efeským 3:19... jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli...
Efeským 4:21...od Krista nenaučili! Poněvadž jste ho uslyšelipoznali pravdu, která je v Ježíši, odhoďte svůj dřívější...
Koloským 1:6...již ode dne, kdy jste je uslyšeli a opravdově poznali Boží milost. Toto vše jste se dozvěděli od našeho...
2. Tesalonickým 3:17...PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. TAKHLE SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS - TAKHLE PÍŠU. Milost našeho Pána...
2. Timoteus 2:25... Kdo ? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se...
2. Timoteus 3:11...záměr, mou víru, trpělivost, lásku a vytrvalostPoznal jsi pronásledování a utrpení, která potkala v...
Titus 1:1... poslaný zvěstovat Božím vyvoleným víru, aby poznali pravdu a žili zbožně v naději věčného života. Bůh,...
Židům 8:11...poučovat, každý nebude bratra nabádat: ‚Poznej Hospodina!' Všichni, od nejmenšího po největšího...
Židům 10:26...se blíží ten den. Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám ...
Židům 10:34...postavili za ty, s nimiž se takto zacházeloPoznali jste utrpení vězňů a s radostí jste snesli ztrátu...
2. Petr 1:3... nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě a...
1. Jan 2:5...se láska k Bohu opravdu naplnila. Podle toho se pozná, zda jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít...
1. Jan 2:13...odpuštěny hříchy. Píšu vám, otcové, že jste poznali Toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že...
1. Jan 2:14...nad tím Zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali Toho...
1. Jan 3:10...hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho se poznají děti Boží a děti ďábla: kdo nežije spravedlivě a...
1. Jan 3:16...žádný vrah v sobě nemá věčný život. Takto jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. I my...
1. Jan 3:19...slovy, drazí, ale opravdovými skutky. Takto poznáme, že patříme pravdě, a ujistíme své srdce před ním....
1. Jan 4:16...Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu. A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh , a uvěřili jsme . Bůh...
1. Jan 5:2...se z něj narodil. To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání....
2. Jan 1:1...miluji v pravdě (a nejen , ale všichni, kteří poznali pravdu), kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s...
Zjevení 2:23...skutků. zahubím její děti, všechny církve poznají, že jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že...
Zjevení 3:9... že přijdou a pokloní se u tvých nohoupoznají, že jsem si zamiloval. Protože jsi zachoval...

Slova obsahující pozná: nepozná (1) nepoznám (2) nepoznání (2) nepoznáš (1) nepoznáte (1) nepoznáváte (1) pozná (15) poznám (9) poznáme (4) poznání (77) poznáním (7) poznáno (3) poznáš (18) poznáte (48) poznávám (3) poznáváme (2) poznáváš (1) poznávat (1) poznávej (1) poznávejte (1) rozpozná (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |