Pozemky

Hledám varianty 'pozemky' [ pozemky (12) pozemků (3) pozemku (3) pozemek (11) pozemcích (1) ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 23:4...a přistěhovalcem; dovolte mi u vás vlastnit pozemek pro hrob, abych tam pochoval svou mrtvou." Chetejci...
Genesis 47:11...faraonova rozkazu usadil svého otce a bratry na pozemcích, které jim věnoval v nejlepší části egyptské země...
Genesis 47:22...dávky a z těch dávek od faraona žili. Proto své pozemky neprodávali. Josef tenkrát lidu řekl: "K dnešnímu...
Leviticus 25:14...vlastnictví. Když budeš svému bližnímu prodávat pozemek nebo jej budeš od svého bližního kupovat,...
Leviticus 25:25...přijde jeho nejbližší příbuzný a vykoupí prodaný pozemek svého bratra. Nemá-li někdo vykupitele, ale později...
Leviticus 25:27...jeho vykoupení, spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej prodal. Tak se...
Leviticus 25:28... co je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v rukou kupce do léta milosti. V létě milosti...
Leviticus 27:24... od koho bylo koupeno, jemuž náleží jako dědičný pozemek. Všechny určené ceny budou v šekelech svatyně....
Numeri 35:28...po jeho smrti se smí vrátit na svůj vlastní pozemek. Toto se vám stane právním ustanovením pro všechna...
Deuteronomium 32:9...lid je jeho dědictví, Jákob je jeho vlastní pozemek. V pouštní krajině ho našel, v pustině divé,...
2. Samuel 9:7...ti chci projevit přízeň. Vrátím ti všechny pozemky tvého děda Saula a budeš vždy jíst u mého stolu."...
1. Královská 11:18... Ten mu zajistil dům a stravu a dal mupozemky. Farao si Hadada oblíbil natolik, že mu dal za...
2. Královská 3:19... všechny vodní prameny zasypete a všechny dobré pozemky zaházíte kamením!" Druhý den ráno, v době, kdy se...
2. Královská 3:25...pobili je. Jejich města rozbořili, všechny dobré pozemky úplně zaházeli kamením, všechny vodní prameny...
2. Královská 8:3...a přišla ke králi, aby se domohla svého domupozemků. Král právě říkal sluhovi Božího muže, Gehazimu:...
2. Královská 8:5...vzkřísil, a domáhala se u krále svého domupozemků. "Pane můj, králi!" zvolal Gehazi. "To je ta žena a...
2. Královská 9:21...ve svém voze naproti Jehuovi. Setkali se na pozemku Nábota Jizreelského. Když Joram uviděl Jehua,...
1. Letopisů 21:25... která je zadarmo." A tak David Aravnovi za ten pozemek odvážil 600 šekelů zlata. Potom tam postavil oltář...
Nehemiáš 5:16...jsem pomáhal s opravou hradeb. Neskupovali jsme pozemky, naopak, všichni muži se zapojili do díla. U...
Nehemiáš 10:38...Boha. Levitům budeme přinášet desátek ze svých pozemků a oni budou vybírat desátky ve všech městech, kde...
Job 24:18...takové rychle odplaví, jsou prokleté jejich pozemky, nikdo nezamíří k jejich vinicím! Jako sucho a...
Žalmy 49:12...věků jim budou obydlím, třebaže dříve vlastnili pozemky. Při vší své nádheře tu lidé nezůstanou, tak jako...
Přísloví 24:27...na rty polibek. Zvládni svou práci venku, o své pozemky se postarej, potom si můžeš stavět dům. Nesvědč...
Přísloví 27:26...kdykoli oděv ti poskytnou, za kozlíky si koupíš pozemek. Kozího mléka bude dostatek, pokrm pro tebe i pro...
Přísloví 31:16... také svým služebným rozdělí úkoly. Posoudí pozemek a sama jej pořídí, z vlastního výdělku sází vinici....
Ozeáš 5:7...teď je to jejich novoluní pohltí i s jejich pozemky. V Gibeji na roh zatrubte, v Rámě zazní polnice,...
Jan 4:5...k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud...
Skutky 2:45...byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval....
Skutky 5:1...jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; část utržených peněz ale s vědomím své manželky...
Skutky 28:7...a začali říkat, že je to bůh. V těch místech měl pozemky přední muž toho ostrova jménem Publius. Ten nás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |